4
Ebe Ganagana Onilo Mande
Yuka Kundingiyi, ngundo mande yootunolo ngandilo ete. Kootusina, oni gidalega nowoondoyemo hamoo tewolo ngu yokowanggo. Yo, ene Setanlo keyimo oni ngundo ganaganayelolo, noole Anutlo ingondudu eyingo oni, elo etoyi, ene ngulo mandeye ingolo keyowanggo. Ene oo yuka biyomi, ngulo damoni biyomi ngu etuyelootoyi, nguya keyowanggo. Ngu naluno, ebe ganagana oni, ngundo ebe ganagana damoni sungo ngu etuyelowanggo. Ndatelo ngulo, nowoondoyemo hamoo teyingo ngu yokolo, nguno enengo ingonduduye nenengo gula ingoweloyi nguya kini. Ngundilo ngulo, enengo mbumbuwaye ngu, ene ma ingootenggo. Ngundilo oni, ngundo ene simoo bale ngandilo etuyelootenggo. Ene komo elambalisa teweloyi damoni ngu yokoya, oowali oowooyingga nguya yokoya, loogu teyi, elo etuyelowonggori. Ene Anutndo ngu oo ngu ye yunowolo. Yo, noolendo enengo hamoo mandeni ngu ingootenggoku, ene mete oowali yolo, Anutno esetelo newato. Noole ingowato. Anutndo oo bidodo yemukoyingo ngu oo gome oolengo. Ngu noole oolongooye uweloyi kini. Kini, ngu noole yolo, ngunonggo Anut bingami okoolo eseteweloyi. Ndatelo ngulo, Anutlo mandeni, ko, Anutno yemboongengga ngudodo goobootoni, oo ngu yeni, kundingiyi tunootete.
Timooti Ngu Komo Kristuslo Ko Oni Gome Olini
Ge nga mandega nga dobooguligemo elo etuyelolo ngu, ariya, ge Kristus Yesuslo ko oni gome oluwa. Yo, hamoo, ge bodaga oluwoku oololo, ataga nguya, ene ge mande gome etunggelooteku, nguno ge yanggango ulungga yolo, nowoondogemo hamoo teyingo, mande gomengga ngu keyolo ooloote. Ene bale dogodogonimbo ngu, ene kingo mata mande ngu etenggoku, ko, kingo mande, Anutlo mande ma keyooteku, ngu bidodo kootu ino! Ge komo Anutlo mande damoni, nguno gengo yanggango yoweloyi ngulo ko yanggango te! Ge ingooteku ngu, noole gowenayi yanggango yeweloyi ngu, asa, tewoongolo, ko yanggango ko tetooye, ngundo noole hoolooweyelowa. Ene Anutlo mande damoningga, ngu keyoweloyi, ngulo tewoongolo keyowatoku, ngundo ataga ngano hoolooweyelootoni oode, kootusina nguya, gome oolengo hoolooweyelowa. Nga mandega nga ngu, hamoo oolengo. Nga mandega nga ngu, oni simoo bale bidodo gome ingolo, keyolo, nowoondoyemo hamoo teweloyi, ngu gome oolengo. 10 Anutndo oni simoo bale bidodo yoyowelo koyi teteku ngu, noole enengo oni nowoondonayimo hamoo teyingo ngu, ene hamoo yoyowolo. Noole Anut suwoo suwoo keda oluweloyiga, ngulo nowoondonayimo hamoo telo, noole enendo yoyoweloyiga, ngu sobowoowato. Yo, hamoo, ngu damoningga ngulo nangge, noole suwoo suwoo tewoongolo, ko yanggango oolengo telo, enengo damoni keyowato.
11 Ge komo nga mamana mande, nga oni simoo baleno, eya, gome etuyelootooga, ene komo ngu keyoyi. 12 Ene ge geyolo, simoo kosiyi, ngundo kingo oningga, elo ma ingowelo. Kini, ge komo oni etuyeloyingo oni kilalongo tunootelo oodoyi, nguno ngu, Kristen oni simoo bale, ge geyolo kenggelowanggo. Ngu ngandilo. Gengo mande eyingomo, gengo endeyootekuno, ko, gengo nowoondoge doboogulige yunootekuno, nowoondogemo hamoo teyingo nguno, ko, Anut doongeyimo ootootoongge, damoningge gome nenengo, ngu bidodo kenolo, ene ge kenggelowanggo. 13 Nga nalungga ngano, ge no soboneloya ootooya, nguno ngu, ge komo suwoo suwoo Anutlo mande, ngu oni simoo baleno kandangeya, mande ngulo damoni gome wesiyoya, eya, etuyeloya ootoo. 14 Kuli Kristen onilo tabango, onindo kandeye ge tabagemo yeyingo naluno, nguno ene ge Anutlo ko oni goyewonggori. Yo, enendo ge sunggi yelootoyi, nguno Yuka Kundingiyimbo Anutlo ko teweloyim kingo oo duwoo gula ge gunowolo. Ngu naluno nguno, oni gulado, gedo kootu ko teweloyi, ngulo ingondudu telo ewonggori. Ngulo ngu, ge ngu oo kingo duwooga, ngulo koni tewelo wembuge ma kiyayi yewelo. 15 Nalu bidodomo, ge komo ngu kongga ngu sobowooya teya, nguno nangge ootoo. Ge ngundilo tetoyi ngu, asa, oni bidodo, gengo kongge, ngu tunoo oolengo kenootoyi, ulungga oolengo tunootewa. 16 Gengo damoninggega teteku ngu, komo gome sobowooya, simoo baleno oo etuyelooteku nguya gome sobowoolo. Oni etuyeloyingo koyi ngu, ge suwoo suwoo ngu kongga ngulo koyi yanggango te! Ge ngundilo tewaku ngu, asa, ge goyolo, ngunonggo oni simoo bale gengo mandege ingolo, nowoondoyemo hamoo tetenggoku, nguya Anutndo yoyowa.