5
Timootindo Oni Simoo Bale Yeyolo, Enengo Soweni Nenengo, Elo Ingowa
Ge oni dogodogoni nguya ma boguwoolo yeyolo ewelo. Kini, ge komo mande olengomonggo eya, gengo awangge yomosiyooteku, ngundiya ene yomosiyelo. Ge gengo konedobooge yomosiyelooteku, ngundilo nangge, simoo kosiyi gidalega nguya, ngundiya yomosiyelo. Gengo nangge yomosiyooteku, ngundilo ge komo bale dogodogoni, ngu gome yomosiyelo. Ge bale kosiyi gidalega komo gome yomosiyelo, gengo kuwoongge yomosiyooteku ngundilo. Yo, hamoo, Anut doongeyimo damoni gome nenengo, nguno gengo kuwoongge yomosiyooteku, ngundiya ene yomosiyelo.
Bale Nggami Ngulo Mande
Bale nggami gula kameyi kumootoni, enesu nangge oodoningga ngu, ariya, ge ngu balega ngu gome sobowooya yomosiyo. Ene bale ngundilo ngu ene simoongododo, ngundi osi osiyidodo bine, ariya, ene ngandilo gome ingowanggo. Anut doongeyimo, enengo ko koletelo ngu enengo awanamoye osi osiye nguya soboyelowanggo. Ndatelo ngulo, enendo kuli ene soboyelolo ko tewonggoku, ngulo gumi ngundilo tewanggo. Yo, Anutndo ngundilo damoningga ngulo gome ingoote.
Ene bale nggami gula enesu nangge oodega ngu, ariya, ngu balega ngu ngandiya teni. Ene Anutno newendemo hamoo tetoningga ngu, suwoo suwoo naludodomo, ene komo Anutndo hoolooweneloni, eya yemboongeya olini. Ene bale nggami gula, enesu nangge telo, ene ingonduduni bulibali ingolo, goweyi damonimo oolooteku ngu, asa, Anut doongeyimo, ene kuli kumooyingo ngundilo ooloote. Ge komo bale nggami, ko, enengo simoongo ngudodo mamanayelootooga, ene nga mandega nga keyoya, damoni nenengomo oodoyi ngu, asa, oni sungombo ene goweyi sanggawelo mande gula, eweloyi kini. Oni enengo dobooguliye gome ma soboyelolo, oni enengo dalo sowe oolengo, ko, bale nggami eneno oolootenggoku, ngu gome ma soboyelowaku ngu, asa, ngu oningga ngu, ene newendemo hamoo teyingo ngu, ene kuli yokowoku ngu, ngulo ene oni biyomi oolengo. Oni Anutlo ma ingootenggoku, ngundo damoni biyomi ngundilo ngu ma tetenggo.
9-10 Bale nggami oowooyi oolooteku, so uyinggano, nguno ge ngundilo bale, ngu oowooyi nguno nakango. Bale ene mooma onibi kabusa (60) yokoyingo ngu, ene simoo gulanangge baleyi. Ngundilo bale ngu, ene ko oowooyingga teweloyi, oowooyi gome metemi. Ene kuli, enengo simoongo gome soboyelowolo. Ene ende sungo oni mayetoyi, oo kalo yunolo yomosiyelowolo. Ene ko oowooyingga Kristen oni simoo baleno teweloyi, ngulo meyelo oolootenggo. Ene oni kowuli yolo oodoyi, ngu hoolooweyelolo, ko metemi oowooyingga tewolo. Bale ngundilo damoni teyingo ngu nangge oowooyi nakango.
11-12 Ene ge bale nggami oole oolootenggoku, ngu oowooyi ma nakangowelo. Ndatelo ngulo, enengo goweyi ingonduduga, ngundo soboyelootoni, ene ko kame tewelo ingowanggo. Yo, enengo goweyega, ngundo ingonduduye sobowootoni, ngundo Kristuslo ingolo koni teweloyi, ngu dagate. Ngulo ngu, ene kuli, Kristuslo koni tewelo mande, elo gosiyoyingo ngu yokootenggo. Ngundilo ngulo, ene Anut doongeyimo, mbumbuwa tetenggo. 13 Ene damoni gula nguya, ngandilo tetenggo. Ene suleye kiniyetoni, ene ya bidodomo oololo, ene oni sungombolo mande yakakayi yolo, koolowoolo, oololo ombulo tetenggo. Ene mande biyomi oowooyingga noole ma teweloyi, ngu elo endeyootenggo. 14 Ngundilo ngulo, nondo ngandilo ingooteno. Nggami bale oole oolootenggoku, ngu ene ko kametelo, ene simoo yomoolo, enengo ya gome sobowoowanggo. Ene ngundilo tetoyi ngu, ariya, oni Anutlo nowoondoyemo hamoo kini, ngundo mande biyomi gula, noole gowenayi sanggawelo ma ewanggo. 15 Ye kuli ingootenggo. Bale nggami gidalega, ene oole metemi ngu kuli yokolo, ene Setanlo damoni ngu keyootenggo. 16 Ene Kristen bale gulado enengo soweni nguno nggami bale gidalega oodoyiga ngu, asa, ene komo gome soboyeloyi. Ngundilo tetoni, nguno ngu, endemo Kristen simoo baledo nggami bale soboyeloweloyi, ngu kowuli kini. Ene nggami enesu gulanangge nangge, hoolooweweloyi gula kini, ngu Kristen simoo bale watangga, ngundo hoolooweyelolo soboyelowanggo.
Tabango Onilo Mande
17 Kristen tabango oni ko gome oolengo tetoyingga ngu, ye goobooyingo simoo bale ye bingamiye okooya, oowooye metemi eya, ngulo uliyi bobeye yunowanggo. Ndatelo ngulo, ene ko yanggango telo, Anutlo mandeni ngu simoo baleno elo gome wesiyolo etuyelootenggo. 18 Noole ingowato. Anutlo mande ngundo ngandilo ete.
Ge Bulmakau manggowo ma doobengootoyi, Wit Rayis oo ngu wongoowelo ewolo. Dutoronomi 25:4
Anutlo mandeno nguya ngandilo ete.
Ko oni ngu ene mete kolo uli yowanggolo ewolo. Luk 10:7
19 Oni gulado, ngu tabango oningga ngu biyomi tewa, etoni ngu, ariya, ge ngu mandega ngu ma ingowelo. Ene oni elaya, ngundi oni kabusa bine, ngu mandega ngu etoyiga ngu, asa, ge mete ngulo mandeye ngu ingo. 20 Ene Kristen tabango oni gula, mbumbuwa tetoningga ngu, ariya, ge mete Kristen oni doongeyemo mandeni, ngu tunoo yomosiyoyi. Ngundilo tetoyi ngu, tabango oni gidalega ngu kenolo sosolewanggo.
21 Anut doongeyimo, Kristus Yesusno, ko, Anutlo oni Engel oni doongeyemo nguya, no nenengo geno eteno. Ge komo mande bidodo gunowonoku, ngu bidodo keyo! Ge mande gula damoni ma kenolo ingolo ngu, ariya, ge ngulo nowoondogemonggo sodedo ngandilo ma ewelo. Kini, nolo mandene bidodo keyo. Ge komo oni bidodomo mande damoni gulanangge te. Ge kisikosononggo dobooguligemo mande elo, oni gidalegano ma yoyokowelo. 22 Ge sodedonangge eririnonggo, oni gula sobosobo teweloyi ngulo kandege tabangomo ma yewelo. Ge oni gidegado mbumbuwa tetenggoku, ngu ge ngudodo, gooboolo ma oluwelo. Kini, gengombo ngu Anut doongeyimo nenengo oolengo ootoo.
23 Ge komo kingo sono nangge ma newelo. Ge mete Wayin bodaga nangge sonono wendoya, ngudodo nowoondoge hoolooweweloyimbolo ne. Ngundo ngu, sayingga suwoo suwoo geno tunooteteku, ngu andangetoni kinitewa.
24 Oni gidalegalo mbumbuwa ngu tunoo ooloote. Ngundilo ngulo, mandeni wilikoweloyi ngu kowuli kini. Ene oni gidalegalo mbumbuwa ngu kombiteyingomo ooloote. Kootusina, tunootetoni wilikowanggo. 25 Ngundilo nangge, damoni gome gidalega ngu tunoo oodoni, ko damoni gome gidalega, ngu kombiteyingomo ooloote. Ene kootusina damoni gome ngu bidodo tunoo oolengo tunootewa.