6
Ko Onilo Mande
Kingo ko oni bidodo, ene Kristen tetoni ngu, ene komo ngandiya ingondudu yoyi. Noolengo sobosobo tabango oni ngu metemi, ngulo noole enengo oowooye bingamiye okoowato. Ngundilo tetoyi ngu, sobosobo tabango onindo Anut oowooyimbolo mande biyomi elo, ko Kristen damonimbolo nguya, mande biyomi eweloyi kini.
Kingo ko onilo sobosobo oni ngu, ene Kristen oodoni ngu, asa, ko onindo ngandilo ma ingowelo. Ene nenengo doboone, ngulo no mete enengo manggowo unggalangoowanolo ma ingowolo. Kini, ene komo ngandilo ingoni. Ene Kristen oni, ngulo no koni gome tewanolo ingoni. Ndatelo ngulo, ene nolo Kristen doboone, ngulo no koni gome tewanolo ewolo.
Etuyeloyingo Onilo Mandeye Nenengo Kini
Suwoo suwoo, ge simoo bale damoni ngandilo teweloyi, ngulo gome etuyelo, ge komo, eya, yokutuyelootooga teyi. Ngu ngandilo. 3-4 Noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus Kristus, ngundo ngu, Anutlo damoni ngu gome etuyelowonggori. Ene oni gulado, ngu Yesuslo hamoo mandega ngu yokolo, mande gulano etuyelowaku ngu, asa, noole ngu mete ingowato. Ngu oningga ngu, kingo windawinda telo, ene oo bodaga ma ingoote. Ene ingonduduni ngu damoni biyomi teweloyi, ngulo hahangelo ooloote. Ene mande gumgum eweloyi damoni, ngulo mande ebe uto uto tete. Ngundilo mande, ngundo damoni ngandilo yeni tunootete. Oni gidalegaya, nowoondoye biyomi yelo, ko ebe utolo, kootusina yumooyinolo mande biyomi elo, ko, dobooyiboya ingondudu biyomi ingoweloyi, ngulo tunootetenggo. Ngundilo telo, suwoo suwoo sanggili tetenggo. Ngundilo oni, ngundo ingonduduye ngandilo suwoo suwoo ingootenggo. Ene hamoo mande ngu, gome ma ingolo, dowootenggo. Kini, ene ngandilo ingootenggo. Anutlo mande damoni, ngu oo sitowi yoweloyi oole, elo ingootenggo.
Ene oni, ene Anutlo mande damoni ngu keyootoyi, Anutndo nowoondoye yanggango yunolo, kumana ulungga yunoote. Ngu damoningga, ngunonggo Kristen oni, ene oo bidodomo Anutndo logoyimo yunootoni, ngulo ene oni oni tetenggo. Noole ingooteto. Namonayimbo yoyomootoyi, noole melako tunootewootoku, ngu naluno, noole oo gula ma yolo ombuyingo. Kootusina nguya, noole mela nga yokowatoku, ngu naluno, noole oo gula ma yolo oolouwato. Noole oowali towikumba logoyimo tetoni, nguno ngu, asa, noole mete ngandilo ewato. Nga oo nga, noole mete, ewatolo ewonggori. Ene oni bobeye oo sitowi ulungga yowelo hahangeteku, ngu damoningga ngundo oningga yeni, damoni biyomi gulano gulano solelo oonatewa. Yo, hamoo, ene oonateweloyi, ngu nusago meleno solelo kumootenggoku ngundilo. Yo, ngu damoningga, ngundo nowoondoye sanggawetoni, ngulo ene biyomi oolengo tetenggo. 10 Beyelo gome ingoweloyi damoni ngu, damoni biyomi bidodo damoni. Oni gidalega ngu ene beyelo gome ingootenggoku damoningga, ngundo ene yowoosootoni, enengo nowoondoyemo hamoo teyingongga, ngu kuli yokolo, kowuli ulungga koolowootenggo.
Noole Suwoo Suwoo Keda Oluweloyiga, Ngu Gome Dowoowato
11 Ene ge Anutlo oni, ge ngu oo ngu kootu inoya, ge sungo toonge. Ge komo damoni nenengo ngu yoweloyimbolo koyi teya; Anutlo damoni nenengo ngu keyoya; nowoondoyemo hamoo teyingo damoningga ngu teya; dobooyi nowoondoyi teweloyi damoningga ngu teya; yanggango dikalo kowuli ogingoyingo bidodo koolowooweloyi damoningga teya; ngunonggo simoo baleno imakeyingomo mande damoni, ngu teyi. 12 Oni ene Kristus newendemo hamoo teyingo ngu, enengo koni ngu, oni ene ebe dagadaga telo, kendu tetenggoku ngundilo. Yo, oni ene ko yanggango telo, ebe dagadagano ulo, uliyi yootenggoku ngu, ge nguya ngu kongga ngu teloode, oololo, wengamo yokowa. Ge ngundilo telo ngu, asa, Anutndo suwoo suwoo keda eneya oluweloyi, ngu ko uliyi gunowa. Yo, ge nowoondogemo hamoo telo, ngunonggo ge simoo bale gidalegano wesiyolo eteku, ngu naluno nguno, Anutndo keda sugi sugi oluweloyi mande, elo gosiyoyingongga, ngu gunowa.
13 Anutndo ene oo bidodo keda oluweloyi, ngu yunoote. Kristus Yesus ngundo ngu, Pontiyas Payilat doongeyimo damoni, enengombo, nenengo damoni yootunolo ewolo. Ngu Anutga ngu doongeyimo, ko, Kristus Yesusno nguya, no geno mande yanggango gunooteno. 14 Ge komo Anutlo mande ngu bidodo gome keyo. Ge ngundilo tetoyi ngu, asa, sugabo nguno ma oodoni, ko, onindo nguya ngulo mandeni biyomi eweloyi kini. Ge komo ngundilo sobowoolo oodoyi, oololo, noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus Kristus, tunooteyingo naluno, nguno wenga kinitewa. 15 Yo, hamoo, Anutndo Kristus ko ombuweloyi naluningga sunggi yeyingo, ngu yeni tunootewa. Anut gulanangge, ngulo noole komo enengo oowooyi bingamini elo okoololuwato. Ene gulanangge yanggangonidodo oolengo. Ene gulanangge mela ngalo oo sobosobo oni ululu ngulo Ulungga. Oni ululu ngulo soboyeloyingo oni ulungga oolengo. 16 Ene gulanangge, ene ma kumoote. Ene solu himi ulunggano oolooteku, ngulo noole ene tanggeyimo oolouweloyi nguya kini. Kuli oni gulado nguya ene ma kenoyingo, ko, ataga nguya, oni gulado kenoweloyi nguya, ereremo kini. Enengo oowooyi ulungga ko yanggangoni, ngu suwoo suwoo ngundilo oluwa. Ngu hamoo.
Oni Oo Oowooyinggadodo Ngulo Mande
17 Oni mela nga oo sitowi oowooyinggadodo nguno eyi. Ene enengo bobeye oo ulungga ngulo ma oni oni telo, ene yeni mande unggalangoolo windawinda tewelo. Ndatelo ngulo, oo ngu bidodo sodedo biyomi yeweloyi, ngulo nowoondoyemo hamoo ma tewelo. Kini, ene komo Anutlo nowoondoyemo hamoo teyi. Enengombo nowoondonayi gome oni oni teweloyi, oo gome ngu ulungga oolengo, noole yunoote. 18 Oni oo sitowi ulunggadodo nguno eyi. Ene komo mete ko gome metemi ngu bidodo teyi. Ene komo oni oni sanganimonggo oni gidalega oolo wenonootenggoku, ngu hoolooweyeloyi. 19 Ene ngundilo telo ngu, ariya, ene oo gome gome oowooyingga teyingo, ngundo kootuyisina, enengo hoolooweyeloyimbolo gooboongoowanggo. Ngundilo telo ngu, ene mete keda oluweloyi keda hamoo oolengongga, ngu yowanggo.
Ge Komo Gengo Kongge Ngu Gome Sobowo
20 O Timooti, ge komo ko Anutndo kuli gunowoku, ngu gome sobowoo! Kingo mande Anutlo damoni ma keyooteku, ko, oni enengo ingoyingoyemonggo mande etenggoku, ngu nguya ge kootu ino. Ndatelo ngulo, Anutndo kingo mande mande onilo ingoyingoyemonggo etenggoku, ngulo sanggili tete. 21 Oni gidalegado etenggo. Noole ingondudu oni, noole oo bidodo logoyimo elo etenggo. Ene ngundilo etoyi ngu, asa, ngu naluno, ene damoni yelo, Anutlo nowoondoyemo hamoo teyingo ngu yombuliyootenggo.
Anutlo sumangeni ngu mete yeya olini. Ngu hamoo.