2 Timooti
2 Timootilo Mande Tabango
Nga so uyi elayayiga nga ngu, Timootilo. Polndo nga so uyingga nga, ene Rom ya biyomimo ootoolo, ene ngu naluno so uyi nakangowolo.
Nga so uyinggano ngano ngu, mande gumgum ngandilo ooloote.
Polndo Timooti kambawolo. 1:1-2.
Polndo Timooti ingootoni newendemo hamoo tetoni, ngulo Anutno esetewolo. 1:3-7.
Ngundilo elo ngu gome oolengo, Timooti ge yanggango dikaya, ko ngu gome eni. 1:8–2:13.
Sunggi oowooyingga ngu eneno tunootewa. Ngundilo tunootetoni, nguno kenolo, ingolo ngu, onendo ngu hamoo oolengo, Anutlo ko oni simoo bale kosiyingo telo oolootenggo. 2:14-26.
Nalu wenga ngu namoko tunootetoni ngu, oni simoo balelo mbumbuwa ngu komo ulungga oolengo tunootewa. 3:1-9.
Ko yanggango teyinoweloyi, ngulo mandeni, ko, oo biyomi Timootilo kono tunooteweloyi, ngulo ingondale teni. 3:10–4:5.
Pollo ingonduduni newendemo ingooteku nguya, inolo ewolo. 4:6-18.
Polndo oni gidalega kambayelolo ngulo mande soweyowolo. 4:19-22.
1
No Pol, no Kristus Yesuslo Aposel oni. Anutndo no logonelootoni, no keda oluweloyi mandega ngu oni simoo baleno wesiyolo eweloyimbolo oni. Oni simoo bale, ene Kristus Yesusno nowoondoyemo hamoo telo ngu, ngu sugi sugi keda oluweloyiga, Kristusndo sunggi yeyingo, ngu yowanggo. Ngu kongga ngu no nunowolo.
Timooti, ge nolo Kristen nangone oolengo. No nga so uyingga nga, gengo nakangooteno. Awa Anut, noolengo ulungga Kristus Yesus, ngundo enengo nowoondoyimo, ene ge sumange tenggunowa. Ene ge nowoondoge yeni, imakeyingomo oluwa.
Noole Mande Keda Mesalango, Ngalo Ma Oyumoyelowa
Nolo osisambane ngu, ene Anutlo damoni ngu keyoyingo, ngulo no nguya ngu keyooteno. Nowoondonemonggo ingootenoku ngu, nga damoningga, nondo tetenoku, ngu nenengo oolengo. Nenengo yemboongeyingo naluno, no suwoo suwoo nguya, Anutno gengo esetelo yemboongeteno. No gengo doongengge sonoyi ombuyingongga, ngu ingootenoku, ngulo no komo ge ko geyolo ngu, asa, no oni oni tewano. No gengo nowoondogemo hamoo teyingo ngu ingooteno. Ngu ebe ganagana kini. Nowoondoyemo hamoo ngundilo ngu, ombige Lowisno, ko, nangge Yunisno nguya ngundilo oluwoliyo. Ngundilo ngulo, no ingonduduge ngu yokutuwooteno. Ge Anutndo ko teweloyim oo kingo duwoo, ge gunootoni oolooteku, ngulo ingo. Kuli nondo kandene ge tabagemo yetoowe, ge ngu oo kingo ngu yowolo. Ataga ngu, ge ngu oo kingo duwooga, gunoyingo koyi tetooga, ulungga tunooteni. Onindo de uwootoyi de ulungga dedeku ngundilo, gengo oo kingo duwoo yoyingongga, ngu koyi tetooga, ulungga tunooteni. Ge ingooteku, Anutndo sosoleyingo damoningga, ngu noole ma yunowolo. Kini, ene noole yanggango oluweloyi damoningga, ngu yunolo; ko, nowoondoye ebe ino ino telo, nowoondoyi teweloyi damoni yunolo; noolengo gowenayi, ingondudunayi gome sobowooweloyi damoningga, ngu bidodo, noole hoolooweyeloweloyimbolo yunowolo.
Ngundilo ngulo, ge noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngulo mandeni, wesiyolo ewelo ngulo oyumo ma yowelo, ko, no ya biyomimo oolootenoku ngalo nguya, oyumo ma yowelo. Kini, ge komo Anutlo yanggangoni ngu yoya, ngunonggo ge nododo kowuli nga goboolo koolowoolo, nguno mande keda gome, nga wesiyolo eweloyi, koyi ngu tewalo. Anutndo kuli negoyelolo ko yoyowoku, noole enengo oni simoo bale oluwato. Noole damoni gome metemingga tetooye, ngulo ma negoyelolo yoyowolo. Kini, enengo ingondudunonggo, enengo sumangeningga, ngundo negoyelowolo. Kulimi oolengo, Anutndo mela nga, ma yeyingo naluno, Kristus Yesusndo ngu sumangengga, ngu noolengo yunowolo. 10 Ataga, nga nalunggano ngano ngu, Kristus Yesus, noole ko yoyoweloyi oningga, ngu kuli tunoo oolengo tunootewolo. Yo, ene kumoolo yanggangoningga, ngu oondookelo, Mande Keda Mesalango, ngu yunolo, nguno suwoo suwoo keda oluweloyi ngu etuyelowolo.
11 Anutndo no logonelootoni, ngu Mande Keda Mesalango, ngu wesiyolo eweloyi oni oolooteno. No ngulo Aposel oni, ko, enengo mandeni, oni simoo baleno etuyeloyingo oni oolooteno. 12 Ngu damoninggano nguno, no kowuli koolowooteno. Ene, no ngulo oyumo ma yooteno. Kini, no kuli ingooteno. No ngu oningga, ngulo nowoondonemo hamoo teyingo. No ngulo damoni, hamoo ingootoowe, ene nga kongga, no kandenemo yewoku nga sobowootoni, sugi sugi oodoni oololo, ngu nalu ulungga ngu tunootewa.
13 Nga mande hamoongga nga, ge no manggonemonggo ingowoku, ngu oo gaboyi ge etunggelowonoku, ngu oni etuyeloyingo damoni gome. Ngundilo ngulo, ge Kristus Yesusno nowoondogemo hamoo teyingo, ngu yanggango teyinoya, ngunonggo Kristus Yesus nowoondoge ino! Ngu damoningga, nguno ngu, ge nga mandega nga gome dowoo! 14 Anutndo ge kandegemo oo gomengga yewoku ngu, ge gome sobowoo! Yuka Kundingiyi, noole nowoondonayimo oolooteku, ngundo ngu, nga kongga teteku, ngano hooloowenggelowa.
15 Ge kuli ingoote. Esiya oni bidodo, Piselas ko Hemosenis nguya, ene no kuli noyokowonggo.
16 No, noolengo Sembunayi, nguno yemboongeteno. Gedo, Onesiporas ko enengo simoongolo nowoondoyi yunonilo yemboongeteno. Ndatelo ngulo, nalu oowooyingga, Onesiporasndo no nowoondone yeni, imakelo ooloote. Ene no ya biyomimo oolootenoku, ngulo ma oyumo yoote. 17 Kini, ene Romno ombuwoku ngu, ene no erewenelolo, ko biyomi telo oode, kootusina, no neyowolo. 18 Ge ngandilo ingoote. No Epesasno oluwonoku ngu, Onesiporasndo no gome ulungga hooloowenelowoku ngu. Ngulo no noolengo Sembunayi, nguno elo yemboongeteno. Gedo, wenga nalu ulunggano nguno, gengo sumange Onesiporas inolo yemboongeteno.