2
Ge, Kristus Yesuslo Me Oni Gome Oluwa
Ariya, nenengo nangone, suwoo suwoo noole ge nguya, Kristus Yesusya goboolo oodooye, nguno ge komo enengo sumangenimonggo yanggango dika! No mande bidodo oni simoo bale ulungga doongeyemo wesiyolo etoowe, ge ingowoku ngu. Ngu mandega ngu nangge, ge komo oni kuli yomosiyelowoku, ngundilo oni, ngu mandeningga, ngu kandeyemo yetoni, ngundo mete oni gidalegano, mande ngu gome wesiyolo, elo etuyelowanggo.
Ge komo Kristus Yesuslo me oni oolengo gome ootooya, ngunonggo noole me oni gidalegaya, nga ko ngalo kowuli koolowoowato. Oni, ene me oni koyi telo ngu, ene ko oowooyingga, ma dowoolo tewa. Kini, ene me oni koyi gome tewa. Ngundilo tetoni, enengo me onilo tabango, ngundo enengo koni, ngu kenomayingoni elo, ko tete. Ngundilo nangge, oni ene ebe dagadagano, kendutewelo ngu, ene komo ebe dagadaga teweloyi, ngu ma telo ngu, ene nguno oowooyidodo ma tewa. Oni ko yanggango telo, oo kono imilo sobowooteku ngu, enengombo ngu kongga, ngulo engge koleteyingo, ngu koletelo yowa. Ge komo nondo mandega etenoku, ngalo ingondudu te! Noolengo Sembunayi, ngundo ingonduduye yeni, himi yewa. Ge ngunonggo, nga mandega, ngalo damoni bidodo tunoo ingowa.
Suwoo suwoo ge komo Yesus Kristuslo ingondudu te! Ene ngu Dewitlo soweni, Anutndo ene melenonggo yokutuwootoni, ko keda ootookooyingo, nondo mande etenoku ngundilo. Nondo nga mande metemingga nga wesiyolo eteno. Ngulo oni ngando noya oni biyomi elo ingolo, kowuli oowooyingga nunootenggo. Yo, ngulo nodowoolo ya biyomimo nguya noyetenggo. Ene Anutlo mande, ngu ya biyomimo ma oluwa. 10 Ngundilo ngulo, no nenengombo nowoondone yanggango inolo, kowuli bidodo koolowooteno. No oni simoo bale bidodo hoolooweyelootenoku, ngu Anutndo enengo solengolo sunggi yewokulo, no ngandilo ingooteno. No ngundilo tetoowe ngu, asa, ene nguya, Kristus Yesusno keda oluweloyi, ko dulidalidodo suwoo suwoo sugi sugi oluweloyiga, ngu yowanggo.
Noole komo nga mandega ngalo nowoondonayimo hamoo teni.
11 Hamoo, noole enedodo kumoolo ngu, noole enedodo keda oluwato. 12 Ene noole yanggango telo, kowuli bidodo koolowoolo ngu, ariya, noole enedodo oo bidodo sobosobo oluwato. Ene, noole ene kootu inootooye ngu, asa, ene nguya, noole kootuyunowa. 13 Ene noole ene keyowelo elo yokolo, ko noole mandega ngu ma keyolo ngu, ariya, noole ngu yokootooye ngu, ene enengombo enengo mandeni, ngu komo keyowa. Ndatelo ngulo, ene mandeni ngu ma yowoolengowa. Hamoo oolengo kinilo ewolo.
Ko Oni Oolengo Ngu Anut Doongeyimo Ngu Oni Nenengo
14 Suwoo suwoo, ge nga mandega, ngano oni simoo bale ingonduduye yokutuyeloya, Anut doongeyimo ge mande yanggango e! Ngu ngandilo. Ene komo mande gula gulalo ma ebe ulewa. Ngu damoningga, ngundo oni gula nguya, ma hooloowewa. Kini, ene oni ngundilo mande, ngu ingootenggoku, ngundo yombuliyoote.
15 Ge komo ko yanggango teyadega, ge ko oni oolengo tunootete. Nguno ngu, Anutndo gengo kongge, ngulo ingowa. Ngundilo telo, ge mande nenengo yoonenengolo wesiyolo elo, ge Anut doongeyimo nguya, oyumo ma tewa. 16 Ge komo kingo mande oowooyingga engge kini, ngulo ge sosoleya gome meye. Ngundilo mande, ngundo oni oowooyingga oolengo, yowoosootoni, Anut kootu inoyingo ooleyimo oolouwanggo. 17 Enengo mandeye ngu yombuliyowonggori. Mande ngundilo, ngundo ngu, ulungga oolengo tunootelo, tawumba mambu ngundilo yewa. Hayimeniyas Payilitas elaga nguya, ene longgesambi mande teweloyi oni. 18 Ngundilo oni ngu, ene hamoo mande, ngu yombuliyoyingo oni. Ene ngandilo etenggo. Noole kuli ko ootookooyingo, ko ma ootookoowato, ewonggori. Ngu mandega, ngundo oni gidalegalo nowoondoyemo hamoo ngu yombuliyootenggo.
19 Ene Anutndo ya osiyi yanggango oolengongga kuli imiwolo. Ngungga ngu, dikalo ooloote. Ngu osiyingga, ngulo so uyi nakangomo ngandilo oolete. Oo Sembuli Sembunayi, enengo oni simoo bale ngu gome yeyolo ingoote, ewolo. Nakangoyingomo, ngandilo nguya ooloote. Oni simoo bale bidodo, Oo Sembuli Sembunayi, oowooyi yootunolo etenggoku, ngu ene komo damoni biyomi ngu kootu inoya yokoyilo ewolo.
20 Ya ulunggano koondo oo ngu oo yowaliyoyingo (Gol Siluwa), ngundo telo yeyingo, koondo gidalega, ngu debo koondo teyingo, ko gidalega ngu nogombo koondo tewolo. Gidalega ngu kundingiyi ko metemi, gidalega ngu ko gula gulalomu. 21 Ngulo oni gula, ngundilo damoni biyomi ngu andangelo yokolo ngu, ene gome metemi nenengo oluwaku ngu, asa, ene ngu ko metemimbolo koondo ngundilo kundingiyi oluwa. Ene mete enengo sobosobo ngu hooloowewaku ngu, ko bidodo metemi ngu tewelo yoonenengowa.
22 Suwoo suwoo ge komo simoo kosiyilo ingondudu biyomingga, ngulo ge sungo toongeya ootoo! Ge ingondudu metemi, ngu yoweloyimbolo koyi yanggango te! Yo, hamoo, ge komo ngu yoweloyimbolo ko yanggango teya, ngulo ge nowoondogemo hamoo teya, dobooge nowoondoyi teya, damoni ko imakeyingomo oluweloyi, ngu bidodo te! Yo, hamoo, oni ene newende gomemonggo, Oo Sembuli Sembunayino, meno etenggoku, ngundilo ngu, ge nguya te! 23 Ge mande mande gidalega mboolombo yoyingombo ingoyingo kini onindo etenggoku, ngu kootu ino. Ge ingoote. Ngundilo mande, ngundo ngu, ebe yeni tunootete. 24 Oo Sembuli Sembunayilo ko oni ngu, ene komo ebe ma ulewa. Kini, ene komo oni bidodoboya ngu, ene imakeyingomonggo mande elo tewa. Ene ngu etuyeloyingo oni metemi gome telo, sanggilini imaketoni, onindo biyomi gula eneno teyinootoyi ngu, ene ngulo mete ngu kowulingga, ngu koolowoowa. 25 Ene ko imakeyingomonggo telo, ngunonggo oni mande utolo oolongootenggoku, ngulo ingonduduye yomosiyelowa. Ene ngundilo tetoni ngu, asa, Anutndo bine hoolooweyelootoni, oni nowoondoye ingonduduye hamoo ngu ingowanggo. 26 Kulimi Setando ene yoyolo, enengo manggowo keyoweloyimbolo gosiyelowolo. Ene hamoo mande ngu ingolo ngu, asa, ene ingonduduye ko himi yetoni, nguno ngu, ene Setanlo utongga, ngu oomboongelo ombuwa.