3
Nalu Sosowoomo Damoni Biyomi Gula Gula Tunootewa
Ge komo ngandiya ingo! Nalu sosowoomo, ngu oo biyomi oowooyingga kowuli ulungga oolengo tunootewa. 2-5 Yo, nalu sosowoomo ngu, onindo ngu ngandilo tewanggo. Ene enengombolo nangge ingoweloyi; beyedolo nangge ingolo; enengo bingamiye nangge okoolo; oni enengombo oo oowooyingga telo, ngulo oni oni telo; oniya kootuyisina mande, elo yumooyinolo; awanamoyembolo mande unggalangoolo; ene Anutlo, onino nguya, ma esetelo, ngunonggo ene damoni gome nenengo, ko nowoondoyemo hamoo teyingo damoningga nguya, yokolo oluwanggo. Enengo oni soweni nguya siyelo ma oluwanggo. Ene oni sungombo eneno damoni biyomi tetenggoku, ngulo sanggili teweloyi damoni ngu ma yokowanggoku; mande kootusina elo endeyowanggoku; goweye ingondudu ngu ma sobowoowanggoku; oni yombulibaliyelowanggoku; damoni metemi gome nguya yokolo, kootu inowanggoku; ene dobooguliye yoyolo, oni sanggili kandeyemo yewanggoku; ene sodedonangge enengo ingonduduye biyomi ngu keyowanggoku; oni enengo ingootoyi, ene oni ululu tewanggoku; ene goweye oni oni teyinoweloyi damoni gula gula, ngulo gome ingowanggo. Yo, hamoo, ene oo ngu telo, ene Anutlo ma ingowanggo. Ene kingo goweyemonggo nangge Anutlo ko telo, ene Anutlo mande damoni yanggangoni, ngu kootu inowanggo. Ge komo ngundilo oni ngu tanggeyemo ma bibitewelo, ge sungo ootoo.
Ebe ganagana etuyeloyingo oni ngundilo telo, ene tolige tolige baledolo yano utenggoku, bale ingonduduye metemi kini, ngu mande oowooyingga ingonduduye ganayeloweloyimbolo yowoosoowonggori. Yo, baledo enengo ingonduduye, ngu mbumbuwa tewonggoku, ngulo ene kowuli ulungga ingowonggori. Enengo nowoondoye ngu oo gula gulalo ingootoyi, ngundo yowoosoolo, oololo ombulo tete. Ngu bale ngu, ene suwoo suwoo mande oowooyingga ingowelo yootenggo. Ene hamoo mande ingoweloyimbolo kini. Kulimi, Yanis, Yambiris elaga, ene Mosesya sanggili teyingo, ngundilo nangge, nga oni nga nguya, hamoo mande ngalo sanggili tetenggo. Enengo ingonduduye biyomi bulibali yeyingo, ene nowoondoyemo hamoo kini. Kingo goweye nangge.* Kulimi, Igip melako, ngu tabango oni koleteyingo oowooyi Pelo, ngu oluwolo. Yanis, Yambiris elaga, ngundo Pelo, enengo kosonggi oni. Anutlo Mandeno enengo mandega ngu buk Kisim Bek/Eksodas 7:22; 9:11 nguno oolooteku, ngu kandangeyi. Nalu ootuwoo nangge Yanis Yambiris elagalo, ene damoniyali oowooyingga onindo ma teweloyi ngu tewoliyo. Ene oo ulungga Mosesndo tewoku, elagado ngu teweloyi, ereremo kini. Ngu ebe ganagana etuyeloyingo oni ngundilo. Oni enengo ebe ganagana ngu kenolo ngu, ene gome watayi. Ngu oni ngu ebe ganagana nangge, elo ingowanggo.
Ge Komo Anutlo Mande Gome Ingoya Dowoo
10-11 Ene, ge kuli nolo mande wesiyolo etuyeloyingo, ngu ingowolo. Nenengo ootootoone damonine bidodo ingoote. Ge oo ngandilo ingooteku: no Anutlo hamoo ingootenoku, ngu hamoo yanggango oolengo, ingooteku; suwoo suwoo no nenengombo nowoondone yanggango teyinolo, no ngunonggo onidodo sanggili ma teyingo ingooteku; no oni nowoondoyi yunoyingo ingooteku; no yanggango telo kowuli koolowooyingo ingooteku; oo biyomi bidodo onindo nono tetoyi, ge ngu kenolo ingowolo. No ogingoyingo bidodo, Antiyokno, Ayikoniyamno, Listarano nunootoyi koolowootoowe, ge no gowenemo, ngu bidodo kenowolo. Ene Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngundo ngu kowulinggano, ngunonggo, no andangenelolo noyowolo. 12 Yo, oni bidodo Kristus Yesusno nowoondoyemo hamoo teyingo eneya siyelo oodoyi, Anutlo mande damoni tewelo etoni keyootoyi, melako oni ngulo boguwoolo sanggili telo, ogingoyingo ulungga yunowanggo. 13 Yo, oni biyomi ko ingondudu ebe ganagana oni, ngundo suwoo suwoo oni simoo bale ganaganayelowanggo. Enengo damoni, ngu biyomi oolengo tunootewa. Ene oni gidalega ganaganayelootoyi, ko, oni gidalegado ene nguya ganaganayelowanggo.
14 Ene ge kuli ingowolo. Noole oni simoo bale ge nguya, nga mande keda mesalango, nga etuyelowooto. Ngundilo ngulo, ge ngu, nga hamoo mandega nga, ge kuli yolo, ngulo nowoondogemo hamoo tewoku, ngu gome dowoo. 15 Yo, hamoo, kuli ge bodaga oode, ngunonggo ge damoni yelo Anutlo Mandeno ingowolo. Ngu so uyingga, ngundo mete ge ingondudu gomemu gunowa. Nguno ngu, ge Kristus Yesusno nowoondogemo hamoo tewaku, ngulo Anutndo ge ko goyowa. 16-17 Anutndo enengo Buk nguno mande ngu bidodo yeni, oni Anutlo ingonduduni ingolo, mandeni nakangootoyi, ngu tunootewolo. Ngu mandega, ngundo ene mete noole damoni nenengo noole etuyelolo; noolengo mbumbuwa tunoo etuyelolo; noolengo endeyoyingo ngu yooneneyelowa. Ngundilo ngulo, Anutlo Mande, ngundo noole, enengo ko oni yanggangododo yoyeni, noole ko gome metemi, ngu bidodo mete tewato.

*3:8: Kulimi, Igip melako, ngu tabango oni koleteyingo oowooyi Pelo, ngu oluwolo. Yanis, Yambiris elaga, ngundo Pelo, enengo kosonggi oni. Anutlo Mandeno enengo mandega ngu buk Kisim Bek/Eksodas 7:22; 9:11 nguno oolooteku, ngu kandangeyi.