4
Ge Komo Anutlo Mandeni Ngu Wesiyoya E
Kristus Yesusndo oni simoo bale keda oolootenggoku, ko kuli kumooyingomu nguya wilikoyelowa. Ngulo no Anut doongeyimo ko Kristus Yesus ngu doongeyimo nguya, no mande yanggango geno ngandilo eteno. Kristus Yesusndo, oni simoo bale bidodo doongeyemo, tunoo ko ombuwakuno, ene noolengo oo bidodo sobosobo koleteyingo sugi sugi oluwa. Ngundilo ngulo, no geno mande yanggango elo eriringgelootoowe, ge komo nga mandelo ingondudu teya, mande nga wesiyoya e! Oni simoo bale mande ingowelo tetoyi, ngundi, ene ngulo ma ingootoyi ngu, ge komo suwoo suwoo ko yanggango teya, Kristuslo mande, wesiyoya e! Ge komo nowoondoye sanggayeya, mande yanggango wesiyoya e! Ngundo nowoondoye yokutuwootoni, nowoondoye yowoolengowanggo. Ge komo Anut keyoweloyi mande, damoni wesiyoya e! Ngundo mete nowoondoye yanggango yunowa! Ge suwoo suwoo ko olengomonggo, eneno teya, mande gome etuyelo! Ndatelo ngulo, kootusina ngu, oni mande gome nenengo ngu ingolo yowelo yokowanggo. Ene ngundilo telo, enengo ingondudu sodeye, ngu nangge, keyolo, ene etuyeloyingo oni gidalega nguya yoyowanggo. Yoyootoyi, ngundo mande gidalega kingo etoyi, ngu oni ngulo gome ingowanggo. Ene mande hamoo ngu kootu inolo, ene kingo mande mande oowooyingga ingowelo sodeyewanggo. Ene gengombo suwoo suwoo tunoo ingondudu tewaku ngu, ge komo kowuli koolowoowaku, ngu ge komo mande metemi ngu koyi teya, mandega nga wesiyoya e! Gengo kongga ngu Anutlo Mande Keda Mesalango wesiyolo eweloyi. Nga kongga, no ge gunowonoku nga ngu, komo bidodo te!
Ataga, Nolo Ko Ngu Kinitewelo Tete
Anutno woolo yeweloyi oni nguno Anutno Wayin sono wendootenggoku, ngundilo nangge, nolo gowene nguya Anutno inootoowe, woolo yeweloyimbolo. Yo, nolo nalune, ngano ngu kinitetoni, no toongewelo namoko teteno. No ebe dagadagangga, nguno koletelo dagayelowono. Ataga, no logogakuno tunootewono. No kuli, Kristusno nowoondonemo hamoo ngu gome dowoowono. Ngu pawanggakuno, nguno koletelo dagayelolo, ngulo no oo yoweloyiga ngu sobowooteno. Ngu ooga ngu ngandilo. Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, noolengo wilikoyeloyingo oni nenengo gome, ngundo nododo ewaku, ge oni nenengo ewaku, ngulo ene no ko gumi nunowa. Yo, nalu wenga nguno, ene ngu ooga ngu no nunolo, ko, oni bidodo Yesus kenowelo hahangetenggoku, ngu nguya yunowa.
Ge komo sodedonangge nono ombu! 10 Dimas, ene mela ngalo oo ngulo gome ingooteku, ngulo ene kuli no noyokowoku, Tesalonayika endemo oolouwolo. Keresenis ngu, ene Galesiya melako ooloutoni, Tayitasndo Dalumesiya melasina toongewolo. 11 Luk enesu nangge, nododo oolootelo. Ngulo ngu, ge komo Mak yoya, geya ombuli. Ene no hooloowenelolo, ko teweloyi oni gome.
Mande Sosowoo Gidalega
12 No Tikikas suleyootoowe, Epesas endemo kuli oolouwolo.
13 Ge ombuwelo ngu, ge komo nolo nenggulo pelungga, Trowas endemo, Kapasndo yano yokootoowe oolooteku, ngu yoya, buk nguya yoya ombu. Buk gidalega nusago goweyibo teyingo, ngu nguya komo yoya ombu.
14 Aleksanda, oo Ayen yowalimu teweloyi oni, ngundo ene biyomi ulungga tenunowolo. Kootusina noolengo Sembunayi, ngundo enengo ko damoni, ngulo gumi teyinowa. 15 Ge nguya ngu oningga, ngulo ingondale te! Ene noolengo ko mande nga yombulibaliyoote.
16 Nolo wilikoyingo nalu koletelo nguno, noso nangge mande wilikoyingo onino mandeni ewono. Ngu naluno, oni gulado no hooloowenelolo dikalo, mande ma ewolo. Kini, oni bidodo no noyokowonggori. No Anutno yemboongelo ngandilo ewono. O Anut, gedo enengo biyomi nono tewonggoku, ngulo ma ingowelo, elo yemboongewono. 17 Ene noolengo Sembunayi, ngundo no sobonelolo yanggango nunowolo. Ngundilo ngulo, no mande keda mesalango, wesiyolo eweloyi, ngu gome etoowe, oni sowe gidalega, ngu mande ngu gome ingowonggo. Ngulo Anutndo yoyokootoni, ngundo no nuleyi, ma kumooyingo. 18 Mande damoni biyomi no tenunootoyi, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngunonggo, andangenelolo, noyolo, oolelo, enengo Sambo endega enengo oni simoo bale soboyelooteku, nguno noyewa. Ngundilo ngulo, nondo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi enengo oowooyi suwoo suwoo sugi sugi bingaminidodo okoololuwano. Ngu hamoo.
19 Ge komo nododo Prisila, Akuwila, elambalisa, Onesiporas ko enengo simoongolo ngu bidodo kambayelo. 20 Erasitas ngu Korin ende nguno oodoni, Taropimas ngu sayidodomu yokootoowe, Mayilitas endemo, nguno ooloote. 21 Ge komo nono sodedo ombu! Ndatelo ngulo, ge bodaga oluwaku ngu, asa, doogo nalu biyomi tunootewa. Yubuyulas, Payudenis, Layinas, Koloodiya, ngu Kristen doboogulinayi, ngu bidodo, ge kambagelootenggo.
22 Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngundo gedodo oluwa. Enengo sumangeni ngu, ye kewooloyemo nguno mete olini. Ngu hamoo.