Tayitas
Tayitaslo Mande Tabango
Tayitas, ngu Yuda oni kini, Tayitas ngu Polndo Mande Keda Mesalango ngu wesiyolo etoni, ngu ingolo, ene newende yowoolengootoni, ngulo ene Yesus Kristuslo hamoo oolengo ingowolo. Polndo endeyolo Mande Keda Mesalango ngu wesiyolo etoni, nguno ngu, Tayitas ene Polya endeyolo, ngunonggo Pol hooloowelo ko tewolo.
Nga bukga ngalo mande gumgum ngu ngandilo:
Polndo Tayitas kambayingo, ngulo mande. 1:1-4.
Nowoondoyemo hamoo teyingo, ngulo tabango oni, ngulo mandeye. 1:5-16.
Nowoondoyemo hamoo teyingo, ngulo yambo mande guladilo guladilo teweloyi, ngulo mande ingoweloyi, ngulo mandeni. 2:1-15.
Damoni gome nenengo ngu guladilo guladilo oolooteku, ngu ingowelo ewolo. 3:1-11.
Pollo mande kinitetoni, Polndo akeyolo ewolo. 3:12-15.
1
No Polndo nga so uyingga, ge Tayitas, ngulo nakangooteno. Anutndo no sunggi yenunootoni, ngulo no ngu Anutlo ko oni. No ngu Yesus Kristuslo sulena oni Aposel. Anutndo no sulenelowoku ngu, nondo Anut enengo simoo bale enengo oolengo kuli sunggi yewoku, ngulo nowoondoyemo hamoo teyingongga, ngu nenengo teyinowelo. Nondo nga kongga tetenoku, ngundo ene hoolooweyelootoowe, ene Anutlo Mande Keda Mesalango nga yolo gome ingolo, ngunonggo ene Anutlo mande damoni gome ngu keyowanggo. Oni Anutlo damoni ngu gome keyolo ngu, asa, ngulo ingonduduni gosiyolo, Anutdodo suwoo suwoo keda sugi sugi oluweloyiga, ngu sobowoolo oluwanggo. Kulimi oolengo, Anutndo oo gula ma tetoni, tunooteyingomo nguno, ene kuli nga mande keda sugi sugi eneya oluweloyiga, ngu noole yunowelo, mande gosiyolo ewolo. Ene mande ebe ganagana ma ewa. Asa, kootusina, ngu nalu sunggi yeyingongga, ngu tunooteyingo, Anutndo oni gidalega yootunoyelootoni, ngundo ene Yesuslo mande elo, oni etuyeloweloyi tunootewolo. Ngu damoninggano nguno ngu, Anutndo enengo keda sugi sugi oluweloyiga, ngulo mande yeni, tunoo oolengo tunootewolo. Enengo ko oni manggoyemo, Anutndo enengo mandeni, ngu wesiyolo etuyelowolo. No nguya Anutndo, ngu mandega ngu logonelootoni, onino wesiyolo eteno. No kingo ko oni kini. Kini, Anut enengombo, noole ko yoyoweloyi kongga, ngulo no enengo mandeni wesiyolo ewonoku, ngulo no logonelowoku ngu!
Tayitas nondo nga so uyingga nga, ngu gengo nakangolo gunooteno. Gengo Anutno nowoondogemo hamoo teyingo, ngu nondo nowoondone hamoo teyingo, ngu siyewolo. Ngulo, ge ngu nolo nangone ngundilo. Nondo Anutno yemboongeteno. Anut, Awanayi, ko noolengo ko yoyoweloyi oni, Yesus Kristus, ngundo sumange ge suwoo suwoo gunolo, ngundo nowoondoge yeni, imakelo ayibidodo teya, imakeyingomo ootoo! No ngulo yemboongeteno.
Oni Kristus, Nowoondoyemo Hamoo Teyingo, Ngulo Tabango Onilo Mandeye
Nondo ge kuli goyokootoowe, ge Krit meladonimo oolooteku ngu, ngu damoni ngu ngandilo: Nondo ngu ngandilo ingooteno. Ge komo ko bidodomo ko gumgum ngu nenengo kini, ngu yoonenengootooga, gome metemi tunootenilo ingooteno. Ge ende bidodomo, Kristen onilo tabango oni Anutlo goobooyingo yano sunggi yetooga oliyi. Kuli, nondo gedodo ewonomu, ngundilo. Ye komo Anutlo goobooyingo yano tabango oni damoniye ngu, ngundilomu ngu sunggi yeyi inoyi. Oni gula ene goweyimo biyomi gula oni simoo bale doongeyemo kini ngu, ene oni gome nenengo. Ngu oningga ngu, ene komo baleyi gulanangge yolo, bale gulaya ma endeyowa. Enengo simoongo ngu ewe nemi nowoondoyemo imakeyingo damonimo oluweloyi. Ene oni doongeyemo damoni biyomi bulibali ngu ma telo, ene awanamoyembolo manggoye ma toongootenggo. Ge ingoote. Kristen onilo sobosobo, ngundo ngu, ene Anutlo koni ngu sobowoolo kawararangowa. Ngulo ngu, ene komo gome nenengo oolengo endeyoni. Ngundilo tetoni ngu, oni simoo baledo, ene goweyimo kingo oo biyomi gula, ma kenowanggo. Ene windawinda sodedo ma telo, ene sanggili sodedonangge ma tewelo. Ene sono kowoo nelo, mela ma utolo endeyowelo. Ene, oni kingo kingo ma yutolo endeyowelo. Ene bobeye oo ulungga yoweloyimbolo doongeyi, ma ulungga tewelo. Ene, ngundilo damoni biyomi ma tewelo. Kini, ene komo oni ende sungomonggo amana mayetoyiga, ngu yomosiyeloni. Ene komo meyelo oni gome hoolooweyelowa. Enengo ingondudunimo ndawuga ngu biyomi, ngundi metemi, ngu ene gome watayi. Ene komo damoni gome teweloyi ngu nangge keyoya teni. Enengo endeyoote damoni gomengga, ngu oni etuyelootoni, ene Anutlo oni gome etuyelowolo. Ene komo enengo goweyi ingoyingoni, ngu nangge gome sobowooni. Ene ngu komo Yesuslo Mande Keda Mesalango, elo etungowonoku, ngu gome yanggango oolengo dowooni. Ngundilo telo ngu, ene komo ngunonggo oni Anutno nowoondoye hamoo teyingo, ngu yanggango yunoweloyi mande, ngu gome nenengo oolengo etuyelootoyi, ngu keyowanggo. Asa, ene mete Kristen oni Anutlo mande tootoongootenggoku, nguya mande yanggango mamanayelootoni, nguno ngu, oni ngu ingootoyi, biyomi yetoni, ene gome oolengo ingolo, ko yowoolengowanggo.
Krit Meladoni Ebe Ganagana Oni Oowooyingga Oolengo, Ngulo Ingondale Teyi!
10 Yo, Kristen oni kewooloyemo, oni oowooyingga ene mande gome nenengo ma ingolo keyootenggo. Ene kingo mande mande elo, onilo ingonduduye yombuliyolo, kingo ganaganayelootenggo. Yudano, Kristen oni oowooyingga, ngundo ko biyomi ngundilo tewonggori. 11 Oni ngundilo ngu, ene damoni biyomi ngu telo, ene Kristen onilo bobeye oo ngu woosoolo yootenggo. Ngundilo telo, ene damoni biyomi, ngu noolendo ma teweloyi ngu telo, ene etuyelootenggo. Ngu damoninggano, nguno ngu, ene oni gidalegalo ingonduduye yombuliyolo, ngunonggo enengo bale sumooye, simoo namboye nguya ingonduduye yombuliyelootenggo. Ngulo ngu, ge, ko yambo yalo sobosobo oniku, nguya komo ngundilo oni ngulo manggoye ngu gosiyo yunoyi. 12 Kuli, Krit oni gula ngu, enengo ingondudu gome eyingo oni, ngundo ngandilo ewolo. Ngu Krit oni, ngu ebe ganaganadodo oni oolootenggo. Ene oowali ulungga oolengo newelo ingolo, ene ko tewelo nguya sulekinikini ulungga tetenggo. Ene se goki biyomi, ngundo mayelo, oni yokitoni ogingoyingooteku ngu oni ngundilo ewolo. 13 Nga mandega, nga ingondudu eyingo oni, Krit meladonimonggo, ewonggoku ngu hamoo oolengo, ngulo ge komo oni nowoondoye hamoo telo, oole nenengomu yokootenggoku, nguno mande yanggango oolengo mamanayelowa. Ngulo ene ingowanggoku, ngu oolega ngu, ngu nenengo kini. Ngulo ngu, ene ingonduduye yowoolengolo hamoo mande, ngu keyowanggo. 14 Oni ene Anutlo hamoo mande keyolo ngu, asa, ene Yuda onilo mata mande kingo kingo, ngulo sodeye ma yelo, onindo mande ebe ganagana etenggoku ngu nguya ma ingowanggo. Ngundilo oni ngu, ene Anutlo mande hamoo ngu kuli kootu inowonggori.
15 Anut doongeyimo, onilo ingonduduyemo nowoondoyemo ngu gome nenengo ootoolo ngu, asa, ene mete oowali bidodo newanggo, ngulo loogu kini. Ene oni gula enengo ingonduduni newendemo, sugabododo telo, Yesusno newendemo hamoo ma teyingongga, ngundilo oningga ngu, ene oo biyomi ngundi metemi teweloyi, ene ngundilo teweloyi watayi kini. Ene oo biyomi telo, ngu ingootoni oo biyomi elo ma ingowa, ngundilo ingowolo. 16 Enengo manggoyemonggo ngu, ene ngandilo etenggo. No Anutlo ingolo keyootenolo ewolo. Ene ngundilo etoni, ene endeyoyingomo, ngu oo biyomi oowooyingga tetenggo. Ngu damoninggano, nguno ngu, oni simoo baledo tunoo oolengo yeyootenggoku, ene Anut kootu inootenggo. Anutndo ngu damoni biyomingga, kenolo, ngulo biyomi ulungga ingoote. Ngu oni ngundilo, ene Anutlo mandeni ma keyolo, oo metemi gula ma tewanggo. Kini oolengo.