2
Oni Simoo Bale Dogodogonimbolo Mande
Ene Tayitas, ge ngu komo hamoo mande gome nenengongga, nguno ingoyingo gome yoyingongga, ngunonggo mande damoni gome nenengo, nguno oni simoo bale Anutlo nowoondoye hamoo teyingomu, ngulo mande gome teweloyi, ngu eya etuyeloya ngu, ge ngandiya e! Oni dogodogoni ngu, enengo logoyimo oo nangge teyi. Sono kowoo oowooyingga, ma newelo, ngulo ene mete ingondudu damoni gomemu nangge ingolo, ngunonggo enengo goweye ingonduduye ngu gome sobowoowolo. Oni simoo baledo damoni gomengga, ngu tetoyi kenolo, ngu oowooyi bingamini okootenggo. Ene ngu komo nowoondoye yanggangomonggo, Yesuslo mande nenengo nangge, nguno gome oliyi. Oni dobooguliye, nowoondoyi teweloyi mande damonimo, nguno teyi. Enengo kowuli bidodo koolowoolo, yanggango dikaweloyi damonimo, nguno oliyi.
Ngundilo nangge, gedo bale dogodogoni nguya, ene komo Anutlo damoni, ngu keyoya, kundingiyi endeyoyi, ngundiya etuyeloyi. Ene oni dobooyiboya, kootusina, kingo mande ma ewelo. Ene ngu sono kowoo yanggangongga, ngu ingootoni, ngundo ene ye ma sobowoowelo. Ene komo bale kosiyi mande damoni gome nenengo nangge, ngu etuyeloyi. Bale dogodogoni, ngundo bale oole galo ngu, ene komo enengo kamesumooye ko enengo simoonamboye, ngulo nowoondoyi yunoyi. Ene komo enengo goweye ingonduduye, ngu gome sobowooya, ngunonggo bosebalese damoni biyomingga, ngu ma tewelo. Ngunonggo ngu, enengo yano oo ngu gome oolengo sobowoolo, ngulo ene kamesumooye, ko simoo namboye gome hoolooweyeloyi. Ene komo kamesumooye nowoondoyemo ootooya, ngulo manggoye keyoyi. Ene komo ngu damoningga, ngu bidodomo tetoyi ngu, asa, onindo, ngu kenolo, Anutlo mandeni ngulo kootuyisina mande elo, ma yumooyinowanggo.
Simoo Kosiyi Galolo Mandeye
Ngundilo nangge, ge komo simoo kosiyi ngu ingonduduye yokutuyeloya, mande gome yunootooga, ene nguya enengo goweye ingonduduye, ngu gome sobowooyi. Tayitas, ge komo damoni bidodo mete teteku, ene gengombo, ngu ge komo oo gaboyi gome ngundilo oodoyi ngu, asa, simoo kosiyi ge geyolo, ene ge kenggelowanggo. Oni etuyeloweloyi ko ngu, ge komo mande nenengo ngu nangge, etuyeloya e! Etuyeloya etooga, onindo ngu ingolo, ene hamoo ingowanggo. Enengombo nguya, ingootoni, hamoo tetelo ingowanggo. Ge komo suwoo suwoo ngu, ge gome ingondudu teyago, ngunonggo oni gidalega, oo kenolo ingowanggo. Ge oni nenengo, elo ngulo oowoongge bingami okoowanggo. Ge komo hamoo mande nenengo, ngu nangge teya, etuyelootooga ngu, onindo geno biyomi gula ma kenowanggo. Ngulo ngu, onindo Yesuslo mande ma keyootenggoku, ngundo ngu oyumo mande biyomi, noole Kristen onisina, ngu ma ewanggo.
Kingo Ko Onilo Mandeye
Ye ngu komo Kristen kingo ko onino, ngandiya etuyelolo eyi! Oo bidodomo ngu, ene komo enengo sobosobo, ngulo mandeye ingoya, ngu nowoondoyemo oliyi. Ene komo ko gome teyi. Ko onindo, enengo sobosobo oniya mande biyomi ma elo, manggoye ma toongoowanggo. Ene ngundilo oo gome tetoyi ngu, asa, enengo sobosobo ngundo kenolo, ngu oni metemi, elo ingowa. 10 Ko onindo enengo sobosobo ngulo oo ngu gumi yakakayi ma yowanggo. Kini, ene komo enengo damoniye gome ngu tunooteni. Ngulo sobosobo oni enengo damoniye, ngu gome kenolo, ngu oni gome nenengo, elo ingowa. Kristen ko onikundo, Anut, enengo ko yoyoweloyi oni, nowoondoyemo hamoo teyingo, nguno ngu, enengo endeyoweloyi gome nguya, noole tunoo etuyelowonggori. Yo, enengo endeyoyingo gomengga, ngu noole etuyelooteku ngu, Anutlo mandega nga, ngu komo hamoo nangge! Elo ingolo, ngulo ingondudu ulungga tewonggori.
Noole Komo Metemi Nenengo Ootoolo, Ngunonggo Kristuslo Nalungga, Ngu Sobowoowato
11 Ge komo oni simoo bale, Yesus Kristusno, nowoondoyemo hamoo teyingo ngu, mande yanggango yunolo, enengo endeyoyingo ngu gome nenengo nangge tetoyi etuyelowonggori. Ndawugalo ngulo, noole ingootetoku, Anutlo sumangenimo, Anutndo kuli Kristus Yesus suleyootoni, ene melako ngano ombutoni, ngulo Anutndo mete oni simoo bale, mbumbuwa bidodo andangeyunolo, ko yoyowalo ingowolo. 12 Ngu Anutlo sumangenggano, ngu noole Anut kootu inootetoku damoningga ngu, yootunolo etuyeloote. Mela ngalo goweyimbolo oni oni teweloyi damoni biyomingga, ngu yokolo kootuyinolo, asa, noole ingondudunayi, gowenayi gome sobowoowato. Noole Anut doongeyimo, damoni nenengo nangge, keyolo, ngundilo nangge, ataga, yade oololo kumoowato. 13 Ngu Anutlo sumangenggano, Anutndo noole etuyelolo, noole nowoondonayimo hamoo teyingo, ngu yanggango yunootoni, ngulo noole oni oni teweloyiga, ngu Yesus Kristus, ko ombuweloyi nalungga ngu sobowoolo oluwato. Ene noolengo Anut yanggango oolengo, noolengo hoolooweyeloyingo oni. 14 Kristusndo ngu, enengo kedaga ngu yokolo, ngundo noole oo biyomi teyingomu uliyelolo, ko yoyowonggori. Yo, Kristusndo, noolengo kumoolo, ngulo ngu, noolengo mbumbuwanonggo andangeyelolo, ko yoyowolo. Kristusndo kumootoni, ngulo ngu, nowoondonayi, ngu nomboyi oolengo tunootewolo. Ene noole yoyeni, enengo oni simoo bale tunootelo, ngulo ngu, noole Anutlo damoni gomengga ngu keyowelo hahangeteto.
15 Ariya, ge komo suwoo suwoo nga mandega nga nangge Kristen onino eya etuyeloya, enengo damoni biyomi yomosiyoyuno! Ge komo ene yokutuyelootooga, ene nga mandega, nga nangge, keyoya oliyi. Ge komo Kristen oni simoo bale, Anutlo mande nenengo ma keyootenggoku, ngu mande yanggango mamanayelo. Onindo komo ge owoolongo oni oolootelo, ma ingowelo. Kini, ge kingo owoolongo oni kini, Anut enengombo geno sunggi yetoni, nga kongga nga tete.