3
Noole Komo Damoni Gomemo Nguno Yanggango Dikalo Oluwato
Ge komo nalu bidodomo, Kristen simoo balelo ingonduduye ngu yokutuwootooga, ene komo Gabman sobosobo onidodo ko tabango oniku, ngulo manggoye keyoya, ngu nowoondoyemo oliyi. Ene komo ko bidodo gome teweloyi, ngulo nangge, meyeya, teyi! Ge komo mande ngundiya, Kristen oni simoo bale etuyelo. Ene oni gulaya mande biyomi ma ewelo, ene ebe longge mande, ma tewelo. Ene komo oni gidalega, nowoondoye yunowolo. Ene suwoo suwoo ngu, ene komo mande damoni gome imakeyingo, ngu nangge, oni simoo bale bidodo yunoyi, ngundiya etuyelo.
Yo, nondo ngu damoningga ngu etuyelootenoku, yendo komo simoo bale gidegalo nowoondoye ngu ngandilo: Ge ingooteku kulimi ngu, noole nguya ingondudunayi gome metemi kini. Nguno ngu, noole mande toongootoongo, ngu teloluwooto. Setando noole ganaganayelootoni, noole wenonolo endeyolo oluwooto. Noole damoni biyomi oowooyingga, nowoondoye ulu teweloyi, goweyega, nga oni oni teyinoweloyi, ngulo nangge hahangelo suwoo suwoo tewootowo. Noole oni sungomboya nowoondoye biyomi yeweloyi, onilo oo kenomayingoweloyi. Ngunonggo ngu, onindo nooledodo, nowoondoye biyomi ingootoyi, noolengo kewoolonayimonggo, me oniya, longge gumi teweloyi damoni, nguno oluwooto.
4-5 Ene noole mbumbuwa damonimo oodooye, Anutndo sumange yunolo, noole nowoondoyi yelolo, Yesus, noole ko yoyoweloyi oni, ngu suleyootoni, ombulo, noole ko uliyelolo yoyowolo. Enendo ngu noolengombo mande damoni gome nenengo oolengo gula tetooye, ngu kenolo ingolo, nguno ene noole ko uliyelolo ma yoyoyingo. Kini, enengo nowoondoyiyeloyingo, ngundo nangge, ene noole ko uliyelolo yoyowolo. Anutndo Yuka Kundingiyi suleyootoni, noole sonoyelootoni ngu, noole enengo doongeyimo, nowoondonayi nomboyi oolengo yewolo. Yo, ene noole nomboyi oolengo yelo, ngulo noole keda tunootewootowo. Baledo abu keda yomooteku, ngundilo nangge, noole keda tunootewootowo. Ngu ngandilo: Yesus Kristus noolengo mbumbuwanonggo ngu uliyelolo ko yoyoyingo oni, ngundo noolengo Yuka Kundingiyi suleyowolo. Ngundilo ngulo, Anutndo Yuka Kundingiyi yeni, nowoondonayimo yanggango hangewolo. Ene ngundilo telo, ngunonggo, Anut doongeyimo, ene nooledodo oni gome nenengo eyunowolo. Ngu Anutlo sumangeningga nguno ngu, Anutndo noole sunggi yeyunowoku ngu, suwoo suwoo keda oluweloyiga, ngu yowato. Ngulo ngu, noole ngu ooga, ngu sobowoolo oluwato.
Nga mande ewonoku nga, ngu hamoo nangge. Ngulo nondo ingootenoku, ge komo nga mandega, nga ge ngulo mande yanggango, eneno elo etuyelootoyi ngu, oni Anutno nowoondoyemo hamoo tetenggoku, ngundo ene mete nowoondoyemonggo, ngulo ingondudu telo, nga kongga ngalo yanggangoni, ngulo damoni gomengga, nguno yanggango dikalo oluwanggo. Ngundilo telo, nga kongga, nga ngu gome tetoyi, ngundo oni bidodo hoolooweyelowa.
Oni simoo bale ngundo kingo mande gula gula elo, ngulo ene kingo sumoo elo endeyootenggoku; osi sambaye oowooyembolo mande mande elo, ngulo sanggili telo, Moseslo mamana mande, ngulo kingo longge sambi tetenggoku ngu, ngu oo ngu bidodo ge komo dagaya endeyo. Ge ingooteku, ngundo ngu noole ma hoolooweyelolo, ngulo engge gome ma tunootewa.
10 Etuyeloyingo oni, ene Kristen oni gidalega, ganayelolo, Anutlo mande nenengo kini, ngu etuyelootoni ngu, asa, Kristen tabango oni, ngundo komo ebe ganagana oni mamanangowa. Ebe ganagana oningga, ngu ingonduduni ma yowoolengolo, tabango onilo mande ma keyootoni ngu, asa, tabango oni, tambu elayayiga, ene ko mamanangowa. Ene ngundilo mamanangootoyi, ene ngu ma keyootoningga ngu, asa, Kristen tabango oni, ene komo ebe ganagana oni loogu tetoyi, ene ko ma etuyelowa. Ngu oningga ngu, ene komo nenetelo tolige oluwa. 11 Ge ingooteku, oni ngundilo ngu, ene oole gome metemi, ngu kuli yokowolo. Ngulo ngu, enengo mbumbuwani ngundo ngu, ene kuli yombuliyowoku ngu! Elo ingowa.
Wenga Mande
12 Kootusina ngu, nondo Atemis, ngundi, Tikikas elaga gula suleyootoowe, geno nguno oolouwali. Ene Krit meladoni, nguno mayetoni ngu, ngundo gengo ko nguno yowa. Ene geno, nguno tunootetoningga ngu, asa, ge komo sodedonangge, Nikopolis endemo, nguno nono ombu. Ge ingooteku, nondo ngandilo kuli ewonoku, wendeyi biyomi yeyingo, doogo ulungga naluwo ngu, no Nikopolis nguno oluwano. 13 Yo, ge komo Moseslo mamana mandelo ingoyingododo oningga, oowooyi Sinas, ko Apolos nguya, ngu gome hoolooweyeloya soboyelo. Ge komo eneya saweloyimbolo, nguno oo gome yunoya, hoolooweyelo. Ngundilo tetoyi ngu, ene saweloyi oo ngulo, ma wenonowali. 14 Noolengo, Kristen simoo bale ngu, ene komo oni oolo wenonootoyi, hoolooweyeloweloyi mande damoningga, ngulo gome ingondale yanggango dikalo, ngunonggo, ene oni hoolooweyeloweloyi, ngulo koyi gome tewanggo. Kini tetoni ngu, ene kingo oodoyi ngu, ene Anutlo mande damoni, ngu engge kini telo oluwa.
15 Mande wenga no geno eteno. Oni simoo bale noya oolootetoku, ngundo ge kambagelolo mande, yengo Krit onino soweyootenggo. Ge nguya, ge komo nolo kambageloyingongga, ngunonggo, oni simoo bale, ngu noolengo doboogulinayi, ngu Yesus Kristusno nowoondoye hamoo telo oolootenggoku, nguya yowanggo. Ngulo no yemboongetoowe, Anutlo sumange ngu ye bidodoboya olini. Polndo ngundilo yemboongewolo.