Palimon
Palimonlo Mande Tabango
Palimon oningga ngu ene bobeyedodo, ngu newendemo hamoo teyingo. Ngundo ende gula oowooyi ngu, Kolosi ngunonggo ombuwolo. Palimondo ngu, kingo sulena oni gula ngu yoyingo, ngu oowooyi Onesimas. Ene kootusina, Onesimas ngu Palimonlo ko ngu bidodo yokolo toongewolo. Ngu naluno nguno, oni damoniye ngu ngandilo. Oni ene mete simoo bale gidalega uliyolo, se bo uliyolo, ngundilo uliyowolo. Simoo bale uliyowonggoku, ngu komo enengo sembuli ngu suwoo suwoo kingo ko telo oluwonggo. Ngulo ngu, kingo sulena gulado ngu enengo sembulini, ngu biyomi ingolo, toongetoni ngu, enengo sembuli ko oni ngu ko yowaku ngu, asa, ene mete uleyi kumoowa.
Onesimas ngu toongelo, oololo, Pol ya biyomimo kenolo ngu, ene ngu naluno Polya nguno oluwolo. Polndo ngu eneno mande elo ete. Etoni ingolo, Onesimas newende yowoolengolo, Yesus Kristus nowoondoyi hamoo teyingo. Pol, Onesimas, elaga ngu enengo elayadodo nalu bodaga pelungga oluwoli. Ene Polndo ngu ingondudu ngu gome yolo, Onesimas ngu ko oololo, sobosoboga Palimon ngu newendemo oluwa. Ngu damoninggano ngunonggo Polndo nga so uyingga nga nakangolo, Palimonno suleyowolo. Polndo ngu Palimonno mande elo, ngulo gome ingolo, ene oni oni teya, Polndo ngu Onesimas ngu naluno eneno ombuyingo, ngulo hamoo kambawolo. Ngu ingootoyi, kingo sulena ma tewa. Kini, ngulo oni oni teya, ene kambayeloya ngandiya eyi. Ene ngu, Yesus Kristus ngulo oni simoo bale nowoondoyemo hamoo teyingo, nguya gooboongoowolo.
Nga bukga ngano ngu, mande gumgum ngandilo ooloote:
Polndo, Palimon ngu kambawolo. 1:1-3.
Polndo, ngu Palimonlo Anutno esetewolo. 1:4-7.
Polndo, ngu Palimonlo gome ingolo, enendo ngu Onesimaslo oni oni teya olini. 1:8-22.
Polndo akeyolo ewolo. 1:23-25.
1
No Pol, no ngu Kristus Yesuslo koni tewonoku, ngulo ya biyomimo oolooteno. Nondo nga so uyingga nga ngu, Palimon, gengo nakangooteno. Ge ngu noolengo Kristen doboonayi oolengo, konayi nguya goboolo gulanangge, ngulo nondo noolengo Kristen doboonayi, Timootiya ge kambagelootelo. Noolendo ngu noolengo Kristen kuwoonayi Apiya; Arkipus ngu nooledodo nga kongga ngalo me oni telo, ebe utolo oolootetoku; ko, Kristen simoo bale Palimonlo yano ombulo goobootenggoku, ngulo nguya so uyino mande nga soweyootelo.
Noolengo Awanayi Anut nguya, Oo Bidodo Sembuli Yesus Kristus, ngundo ye sumange yunoya, nowoondoye yeningga, imakeya olini.
Palimonlo Newende Ngu Oo Bidodo Sembuliga, Ngu Inowolo
Ge nolo doboone, Palimon, nondo gengo ingondudugelolo ngu, nenengo yemboongeyingo naluno, no suwoo suwoo, ngu nenengo Anutga nguno gengo esetelo yemboongeteno. Ndatelo ngulo, suwoo suwoo no gengo mande ingootenoku ngu, gengo nowoondoge, ngu Oo Bidodo Sembuli, Yesus inolo, ngulo nowoondogemo hamoo teyingongga, ngu yanggango telo ooloote. Ngundilo telo, ngunonggo ge Anutlo simoo bale bidodo nowoondoyi telo, nowoondoge ene yunootelo etoyi ingowono. Ge nooledodo nowoondonayi goboolo yelo, Kristusno nowoondonayimo hamoo teteto. Ngulo ngu, nondo gengo nowoondogemo hamoo teyingongga, ngu Anutndo yeningga, gome yanggango tenilo, Anutno yemboongelo oolooteno. Ngulo nondo ngandilo ingooteno. Anutndo ingoyingo, gome nenengo ge gunolo, ngunonggo oo bidodo gome oolengo, ngu geno tenggunooteku, ngu gome oolengo ingowalo ingooteno. Ndatelo ngulo, ge Kristusno nowoondogemo hamoo telo, nguya goboolo oolooteli. Yo, doboone, gedo Kristen simoo bale bidodo nowoondoyi yunooteku damoninggano, nguno, ge enengo nowoondoyemo hamoongga, ngu yanggango yunoote. Ngulo ngu, no oni oni ulungga oolengo teteno. Gengo damoninggega teteku, ngundo nolo nowoondone yeni, imakelo ooloote.
Palimondo Ngu Ene Komo Onesimas, Ngu Ko Yoya, Dobooyi Teni
8-9 Ngulo ngu, nondo Kristus oowooyimo, nga mande yanggangongga nga, no mete geno ewano. Ge komo nga ooga nga te, elo mete ewano. Ene nondo ngulo ngandilo ma ewano. Kini, nowoondoyi teweloyi damoningga, ngundo noole geya goboolo gosiyelooteku, ngulo nondo nga mandega, nga geno olengomonggo sumoo eteno. Yo, no Polndo, no kulimimonggo, Kristus Yesuslo ko oni telo oodoowe, ngulo me onindo noyolo, ya biyomimo noyetoyi oolooteno. 10 Ngulo nondo ngandilo sumoo eteno. Ge ngu nolo nangone, Onesimas, ngulo gome ingolo eteno. Ndatelo ngulo, nondo ya biyomimo ootoolo, ngunonggo Kristusno newendemo hamoo teyingongga, ngu etungowono. Ngu damoninggano nguno ngu, ene nolo nangone oolengo ngundilo tunootete. 11 Kuli, ene gengo kingo sulena oni oluwoku, nguno ngu, ene ge hooloowenggelolo, ko gome ma tewolo. Hamoo oolengo kini. Ene ataga ngano ngu, enengo ingonduduni gome himi yetoni, ngulo ene mete noolengo ela elaya gome hoolooweyelowelo, ko gome metemi tewa.
12 Ngundilo ngulo, nondo Onesimaslo gome ingootenoku, ngulo no ataga, ene suleyootoowe, geno ko oolouteku ngu! 13 Nondo ngu Kristuslo mande keda mesalango nga elo yootunoweloyi, koyi, ngu yewonoku, ngulo ngu, ene no noyolo, ya biyomimo noyewonggo. Ngundilo ngulo, Onesimasndo ge musingge yolo, ya biyomimo ngano no hooloowenelowaku ngu, asa, no oni oni ulungga tewano. 14 Ene gedo mete elo ma etoyi ngu, asa, nondo Onesimas ma solengowano. Ene nondo, ngulo mande yanggango, geno ma ewano. Kini, nondo ge Onesimaslo nowoondoyi teyino, ko, yo, elo ingootenoku, ene gengombo nangge.
15 Anutndo bine, ene newende yokutuwootoni, ngulo sa nalu gidalega nangge, ge goyokolo toongewolo. Ngulo ngu, ene gengomboya ngu nalu bidodomo oluwali. 16 Ataga ngu, gengo, kingo ko oningga ngu, enengo damoni yowoolengootoni, keda tunooteteku, ngulo ngu, ataga ene noolengo Kristen doboonayi oolengo. Yo, ene nolo doboone oolengo, elo ingolo, ngulo no nowoondoyi teyinooteno. Ge nguya, mete enengo nowoondoyi teyinoya, ingootooga, Kristen doboone oolengo, eya ingo.
17 Ngu hamoo, gedo ngu ge komo nolo gome ingooteku ngu, Kristuslo konimo, ngano no gengo dobooge oolengo, elo ingooteku ngu, asa, ngundilo nangge, ge komo Onesimas nguya, no noyooteku, ngundilo ene nguya ko yoya olili. 18 Ene, enendo gengo oo yombuliyowoku, ngundi, enendo oo gula gumimbolo weti yoyingo, tetoningga ngu, asa, ge komo enengo oowooyi ngu toongooya yokoya, ngu musiyomo, ge no oowoone nakango. 19 No Polndo, nga so uyingga nga, ngu nenengo kandenembo nakangooteno. No nenengombo, ngu wetingga, ngu gumi wendangewanolo nakangooteno. (Ene hamoo oolengo, ge ngu nono weti moole, ngu gengo kedaga ngu!) Ene nondo ngulo ma ewano. 20 Yo, doboone, Oo Bidodo Sembuliga, ngu oowooyimo, ge mete nolo oni oni tenuno. Noole geya, Kristuslo oni, ngulo ge mete no hooloowenelowelo ngu, asa, ge nolo nowoondone yega, gome imakeyingo tunooteni.
21 Nolo nowoondonemo hamoo teyingo, ngu yanggango ingooteno. Gedo nolo mande nga keyowalo, ngulo no nga so uyingga nga, gengo nakangooteno. No kuli ingooteno. Gedo ataga nondo mande damoningga nakangolo gunolo, etenoku nga ngu, gedo ngu dagalo, damoni hamoo gome ngu soweyolo tewalo ingooteno. 22 Ene nondo mande gula nguya soweyolo ewano. Nondo ngandilo ingooteno. Yendo Anutno nolo yemboongewonggoku, ngulo Anutndo noyokootoni bine, yeno ombulo yeyowano. Ngundilo ngulo, gengo ya gumi, ngu gula nolo yomosiyoya, yokonunootooga olini. Nguno ngu, no gedodo nguno goboolo oluwalo.
Kambayeloyingo Mande Gumingga
23 Epaparasndo ge kambageloote. Ene ngu nododo ya biyomimo, Kristus Yesuslo yoyolo, ya biyomimo yoyetoyi oolootelo. 24 Nga oni nga nododo ko goboolo teyingo: Mak, Aristakas, Dimas, Luk, ngundo nododo, ge kambagelooteto.
25 No noolengo Sembunayi Oo Bidodo Sembuli Yesus Kristusno, ngandilo yemboongeteno. O Anut, gedo gengo sumangenggega, ene inolo, enedodo goboolo oluwalilo yemboongeteno. Ngu hamoo.