2 Pita
2 Pitalo Mande Tabango
Pitando nga so uyi elayayiga nga nakangolo, oni simoo bale nowoondoyemo hamoo tetoni, sungo sungo oolootenggoku, ngulo suleyoyunowolo.
Nga bukga ngalo mande gumgum oolooteku, ngu ngandilo:
Kambayeloyingo mande. 1:1-2.
Anutndo ngu noole enengo elo logoyelootoni, eneya oluweloyi, ngulo enendo ngu yoyokootoyiga tunootewolo. 1:3-15.
Ingondudu eyingo oni, ngulo mandeye (Propet), ko, Anutlo sulena oni Yesus Kristusndo ngu, hamoo oolengo ete. 1:16-21.
Etuyeloyingo oni ebe ganagana, ngulo ingondale teyi. 2:1-22.
Yesus ko ootookooyingo, ngulo mandeni. 3:1-18.
1
Kambayeloyingo Mande
No Sayimon Pita, Yesus Kristus, ngulo Aposel, enengo sulena oni kilalongo. Nondo nga mandega nga nakangolo, ye Yesus Kristusno nowoondoyemo hamoo teyingo oni simoo baleno yunooteno. Yesus Kristus, ngu yengo Anut, ko ene Anutndo suleyootoni, yengo mbumbuwayemonggo ko yoyoweloyi oni ngu! Yesusndo enengo ingonduduni, gome nenengo, ngundo ngandilo ingowolo. Yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, gome ngu tetoyi, ngu noolengo nowoondonayimo hamoo teyingo, eneno tetooye, ngu ngundilo nangge, no elo ingowolo. No Anut, ko Yesus, noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, nguno yemboongetoowe, Anutndo oni simoo bale hoolooweyelootoni, gengo ingonduduge damoningge nowoondoyemo ngundo yeni hangetoni, ngulo ene gome oolengo ingolo, yade yade oololo, ulungga tunootewa, ngundilo yemboongewolo. Ene ngundilo tetoyi ngu, asa, Anut enengo sumangeni ayibini ngu suwoo suwoo ye yunootoni, yengo nowoondoyemo yeni, hangelo oolewa.
Anutndo, Noole Enengo Logoyelowo
Yo, Anut, ngulo yanggangonidodo, ene enengo ingondudu gome oolengo noole yunolo, ko ene noole sugi sugi keda oluweloyi yunowoku ngu, nguno noole Anutlo damonimo oluwato. Enengo dulidalini ko enengo damoni nenengo, ngunonggo, ene noole negoyelolo, noole enengo elo yoyeni tunootewolo. Yo, Anutndo enengo yanggangoni ulungga, nguno ngu, ene kumana gomengga noole yunowelo elo gosiyowolo. Ene noole hoolooweyeloyimbolo mande gosiyowoku ngu, noole sugi sugi keda oluweloyi yolo, ko enengo damoni nenengo ngu yowato. Noole oo ngundilo yootooye, asa, noole enengo damoni gome, ngu keyolo yade yade oololo yomukowato. Ngulo ngu, noole mete oo kenomayingoweloyi damoni biyomi, ko nowoondonayi mbumbuwano soleweloyi damoni nguno, oni simoo baledo melako, ngano tetenggoku, ngu dagawato. 5-7 Ngundilo ngulo, ye kuli, Kristus Yesus nowoondoyemo hamoo tewonggoku, ngulo damoniye gome telo, ngunonggo suleyolo, windawinda damoni, ngudodo kini. Damoniye gomengga, nguno ngu, Anutlo damoni gomengga, ngulo ingondudu ulungga yolo soweyowanggo. Enengo ingondudu ulungga yoweloyi damoningga ngu, ngundo goweye gome sobowooweloyi damoningga ngu soweyowanggo. Goweye gome sobowooweloyi damoningga, nguno ngu yanggango dikalo, kowuli koolowooweloyi damoningga, ngu soweyowanggo. Yanggango dikalo, kowuli koolowooweloyi damoningga, nguno ngu, ye damoni nenengo ngu Anutndo yeya teyilo ingooteku, ngu damoningga ngu soweyowanggo. Anutlo damoni elo keyoweloyi damoningga, nguno ngu doboo yeweloyi damoningga, ngu soweyowanggo. Doboo yeweloyi damoningga, nguno ngu, oni gidalegano nowoondoyi teweloyi damoningga, Anutndo yengo nowoondoyi yunowoku, ngu damoningga, ngundilo suleyowanggo. Nga oo nga, ngu bidodomo, ye komo ko yanggango telo, keyowanggo. Ngu damoni gome, ngu yengo nowoondoyemo oodoni, ngu damoningga, ngu yengo endeyoyingomo ulungga tunootetoni ngu, asa, ngundo ngu nowoondoyemo etuyelolo, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus Kristuslo damoni, ngu gome watayi telo ingowanggo. Ndawugalo ngulo, yengo endeyoyingo, ngu engge gome oolengo enggete. Ngu oni gula, ene damoni gome, ngu eneno ma oodoni ngu, asa, enengo endeyoyingo damoni biyomi, ngundo ngu, oni simoo bale etuyelolo, ngu oningga ngu, ene Yesusno newendemo hamoo ma tewolo, elo ingowanggo. Yo, ngundilo oningga ngu, ene Yesusndo ko ulungga, enengo mbumbuwa teyingo, ngu andangeyunolo, yeni namboyi tunootewoku, ngu ene kapengo yewolo. Ngundilo oni ngu, ene doongeyi kilingo yeyingo ngundilo, ngulo ngu, ene oole gome ma kenolo, nguno solewelo ngundilo. 10 Ariya, ye Kristen dobooguline, ye damoni biyomingga, ngundilo ma tewelo. Kini, ye komo ngandiya teyi: Anutndo ye kuli negoyelowoku ngu, ye enengo elo soleyelolo, sunggi yewolo. Ngundilo ngulo, ye komo Anutlo damoni suwoo suwoo keyolo, ngundilo nangge, ye enengo mandeni, hamoo ngu nowoondoyemo hamoo teyi. Ene yendo damoni metemi bidodo ewonoku, ngu ngundilo tewanggoku ngu, asa, ye mbumbuwano ma solewanggo. 11 Ene yendo ngu damoni gome ngu keyootenggoku, ngulo Anutlo oole gome, nguno oliyi. Oode, kumoowanggoku naluno nguno, ye ngu Sambo endega, ngu noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ko noole ko yoyoyingo oni, Yesus Kristus, ngundo endega enengo oni simoo bale sobowooteku, ye nguno ulo, sugi sugi oluwanggo. Yo, ye Anutlo Sambo endemo, ooletoyi, Yesus enengombo, yeya oni oni telo ewa. Gowugowulongo! Ye ngano ombuya, noya oliyi! Elo ewa. 12 Ariya, ngu hamoo, ye komo ngu oo ngulo kuli ingolo, ngulo ngu ye mande hamoo ngu kuli yolo, ko yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, nguno yanggango dikawonggori. Ene nondo nalu logowoolo, yengo ingonduduye ngu ko yokutuwoolo, yanggango yunowelo ko eteno. 13-14 No ingootenoku ngu, nalu bodaga nangge ngu, no gowenengga nga, ngu yokowano. Noolengo, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus Kristus, ngundo ene, nono ngu ooga yeni tunootetoni, ngulo kuli ingowono. Ngulo nondo ingowelo, no nga gowenengga, ngano ootoolo ngu, no ngu damoni ngu metemi gome, ngu yengo ingonduduye yokutuwootoowe, ngulo ye oo ngu nakangowonoku, ye ingondudu ulungga tewanggo. Ngulo ngu, no nalu bidodomo ngu, no ko ewano. 15 Ngundilo ngulo, nalu bidodomo, no ko yanggango telo, yeno eteno. Ngundilo telo, no kumoowanoku ngu, ye mete nga mande, nga nakangowonoku ngulo, ye ingondudu telo, nalu bidodomo mandega nga, ngu ingolo oluwanggo.
Noolendo, Ngu Kristuslo Solu Dulidalini Kenoyingo
16 Noolendo yeno etooye, ye ngu kuli ingolo, ngulo yanggangoni ngu kenolo ingolo, ngu noolengo, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus Kristus, ngu ko ombuweloyi, ngulo ye kuli ingowonggori. Yo, ye oo ngu ingowonggoku, ene Kristuslo mandega nga, ngundo kingo mata mande oo gula, noolendo elo keyolo, yeno ma eteto. Kini, noolendo ngu, enengo solu dulidalini ngu doongenayimbo hamoo kenowootowo. Ngulo ngu, noole yeno ngu eteto. 17 Yo, noole Yesusdodo pulimo oluwootoku ngu naluno nguno, Awa, Anut ngundo enengo Sambo endega dulidali gomengga, ngunonggo meno elo Yesus oowooyi bingamini, elo okoolo, ewolo. Nga, ngu nenengo nangone. No enengo gome oolengo ingooteno. Nenengo nowoondone, ngu enengo gome tetelo ewolo. 18 Ngu naluno nguno, noole enedodo mela puli kundingiyi, nguno ootoolo, nguno ngu, noole noolengombo, Anutlo manggowooga ngu ingootooye, Sambononggo ngundilo etoni ingowootowo. 19 Noole ngu mandega, Anutlo ingondudu eyingo onindo nakangoyingongga, ngu nooleno oolooteku, ngu mande ngu bidodo hamoo nangge. Ye komo gome ingoya, ngu keyoyi! Yo, oo enendo nakangoyingo, ngundo ye hoolooweyelootoni, nguno ngu, ye mande ataga, tunooteteku, ngu wilikowanggo. Ngu hamoo, ngundi kini, bine? Solu himi gula ooleliko oolooteku ngu, oni ngu, enengo oole ngu gome kenolo nguwoole oolouwa. Ngundilo nangge, Anutlo ingondudu eyingo onikundo mande ewonggoku, ngu solu himi ngundilo. Ye Anutlo ingondudu eyingo onikundo mande ewonggoku, ngu komo gome ingoya, keyoya, ingoya, yade yade oololo, Yesus Kristus, noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngu ko ombuwaku nalunimo, ngu oo bidodo kini temukowa. Ngu naluno, Yesusndo ye hoolooweyelootoni, ye Anutlo damoni, ngu tunoo oolengo ingowanggo. Yo, ngu ngandilo tunootewa: Suwoono ooleli ngu kinitetoni ngu, asa, ngu sengetoni oolelo, suwoononggo dootu Sambono oodoni, ngu gome kenowanggo. Ngundilo nangge, Kristus ko ombuweloyi naluni, ngu ngundilo tunootewa. 20-21 Ye komo ngungga, ngu koleteya ingoyago, Anutlo ingondudu eyingo oni ngu, enengo ingondudunonggo, nga mande nga ma nakangoyingo. Kini, kulimi oni gulado, enengo ingondudunimonggo, ene oo kootu tunooteweloyi, gula ma ewolo. Kini, Yuka Kundingiyi enengombo, oni yokutuyelootoni, mande Anutndo yunooteku, ngu yootunolo ewonggori.