2
Ebe Ganagana Eyingo Oni, Ngulo Damoniye Biyomi
Ene kulimi, Iserel oni kewooloyemo ingondudu eyingo oni ebe ganagana, ngudodo tunootewonggori. Ngundilo nangge, ataga, ngudodo yeno oo etuyeloyingo oni ebe ganagana, ngundo mande ebe ganagana, elo oluwanggo. Ene tolige kombitelo, ngunonggo, ene mande ebe ganagana guladilo guladilo oni yombuliyelowelo ewanggo. Oo Bidodo Sembuli, Yesus Kristus, onilo mbumbuwalo kumoolo, ngunonggo, ene ko uliyelolo yoyoyingo, ene ngu kootu inowanggo. Ene ngundilo tetoyi ngu, Anutndo sodedo oolengo oo gumi biyomi yunootoni, oonatewanggo. Ngundilo ngulo, oni ulungga oolengo, ngu enengo etuyeloyingo oni ebe ganagana, ngulo damoniye biyomi oolengo, ngu kenolo keyowanggo. Ene ngundilo tetoyi, ngulo ngu, oni oowooyingga, oo biyomi ngu kenolo, ingonduduyemo ngu wilikolo, ngulo ene Kristuslo mande damoni hamoo gomengga, ngulo mande biyomi ewanggo. Ngu oni ngu, ene oo kenomayingoweloyi oni oolengo. Ngundilo ngulo, ene mande ebe ganagana ulungga elo, ngunonggo, onilo bobeye ulungga woosoolo yowanggo. Kulimi oolengo, Anutndo ombulo, onilo mande, damoni ngulo wilikoyelowelo eyingo, ngulo ngu, oni ebe ganagana ngu, ene komo oonatewanggo. Yo, noole kuli ingootooye, Anutndo oni ebe ganagana elo, oo biyomi teyingomu ngu wilikoyelolo, gumi biyomi yunowalo ingowonggori. Ndawugalo ngulo, ene kuli, oo ngandilo teyingo: Kulimi, Anutlo Sambono Engel oni gidalega ngudodo, weti mbumbuwa teyingo, ngulo Anutndo ene mele ulungga biyomi nguno ya biyomimo yoyetoni, oolootenggo. Ngu melengga ngu ooleli biyomi oolengo. Ataga, ene ya biyomimo oolootenggokuno, ngu wilikoyeloyingo nalungga, ngu sobowoololootenggo. Oni simoo bale kulimi ngudodo, ene kuli, Anut kootu inolo, ene damoni biyomi ma yokowonggori. Kini, ene damoni biyomi, ngundilo tetoyi, Anutndo sono tuwi ulungga tetoni, nguno oonatewonggori. Ene, Nowando ngu, Anutlo mandeni damoni gome nenengo, ngu oni simoo baleno wesiyolo ewolo. Ngundilo ngulo, Anutndo Nowa sobowoolo, ngunonggo Nowa ko simoo bale kandegula gidembolo elaya, ngundo nangge, ene gome oluwonggo. Anutndo Sodom Gomora endemo oni ngudodo, damoniye biyomi oolengo teyingo, ngulo ngu, ene wilikoyelootoni, oni simoo bale bidodo yombuliyelowolo. Ende ululu elaya, ngu Anutndo debo yokawolo. Ngu ende elayaga ngu kingo nomboyi beluwo nangge tewolo. Ngulo enengo mbumbuwayali, ngulo gumi biyomi kowuli yunootoni, ene biyomi telo oonatewonggori. Ngundilo ngulo, kootu onindo, Anut kootu inolo ngu, ene komo kulimi onindo biyomi telo, ngulo ogingoyingo gumi yowonggori. Ngulo ingondudu teyi! Ngungga ngu, Anut yokolo kootu inolo, ngulo kowuli gumi komo kootusina yoweloyi ngulo gaboyi. Ene Anutndo ngu oni nenengo, Lot oningga, ngu yootoni, ene ma biyomi yelo oonatewolo. Lotndo oni, ngulo bosebalese damoniye biyomi, ngulo newende kowuli ingowolo. Yo, ngu oningga ngu, ene oni gome nenengo, ene oni biyomi ngu kewooloyemo oluwolo. Lotndo suwoo suwoo onilo damoniye biyomi ngu kenolo, ko nalu bidodomo ngu, ene mandeye biyomi, ngu ingolo, nguno ngu, ene newende ogingoyingowolo. Nguno oo bidodo, noole oo elaya ingooteto. Oni Anut keyootenggoku, ngulo tewootewoo eneno tunooteteku ngu, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngundo ene ngu tewootewoo ngu mete andangewa. Noolendo gula ngudodo ingootetoku, Oo Bidodo Sembuli, ngundo ngu oni biyomi, ngulo damoniye biyomi ngu, ene kuli kenolo ingowolo. Ngulo ngu, ene wendangelo, gumi biyomi wilikoyeloyingo nalunggano nguno, nalu wenga yunoweloyi ngu sobowoote. 10 Oni gidalega ngu, ene kowuli ulungga oolengo yowanggo. Ngu oni ngu, ene oo kenomayingolo nowoondoye ulu teteku, damoni biyomi sugabododo oolengo ngu keyolo, bosebalese telo, ene ingootoyi, Oo Bidodo Sembuli, ngulo manggowo ngu kingo oo ngundilo tete. Ene windawinda telo, enengo ingondudu nangge keyootenggo. Ene Anutlo Sambono Engel oni, ngulo ma sosolelo, eneya kootuyisina elo yumooyunootenggo. 11 Anutlo Sambo endemo, Engel oni yanggangoye, ngundo etuyeloyingo oni ebe ganagana biyomi, ngu hamoo oolengo dagayelootenggo. Yo, hamoo, Sambo endemo Engel oni ngu, ene yanggangoye ulungga oolengo, ene Oo Bidodo Sembuli doongeyimo, ngulo eneno yosanggaweloyi mande ma ewanggo. 12 Ngu etuyeloyingo onilo mande ebe ganagana, ngu nusago goki, ngulo ingonduduye kini ngundilo. Ene oo ngu ma ingootenggoku, ngulo koyi telo, mandeni biyomi etenggo. Ngundilo ngulo, Anutndo, oni ngu yutomukowa. Nusago goki ngundilo, ene nga melako tunootetoyi, onindo yodowoolo yutomukootenggoku ngundilo. 13 Ene damoni biyomi guladilo guladilo tetenggoku, ngundilo ngulo, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngundo enengo damoniye biyomi ngu wendangelo, ogingoyingo gumi yunowa. Sa naluno, ene bosebalese damoni biyomi telo, yeya oo netenggoku, naluno ngu, ene sono kowoo oowooyingga oolengo nelo, oowali oo oowooyingga netoyi, ngulo, ye oyumo yowonggori. Ngu ebe ganagana oni, ngundo ngundilo damoni tewelo, ngu oni oni tetenggo. 14 Enengo doongeye, ngu suwoo suwoo bosebalese teweloyi, ngulo endeyoweloyi, ngulo doongetetenggo. Enengo doongeye ngu, ene damoni biyomi mbumbuwa, ngu ma yokootenggo. Hamoo oolengo kini. Ene suwoo suwoo oni nowoondoye yanggango kini ngu ganaganayelolo ngu yowoosootoyi, ngulo ene ngudodo damoni biyomi nguno mbumbuwa tetenggo. Enengo nowoondoye ngu, ene kuli oni oo kenomayingoweloyi damonimo nguno kumoowolo. Ngundilo ngulo, Anutndo ngundilo oni ngu, hamoo oolengo, ngu ogingoyingo ulungga gumi yunowa. 15 Ngu oni ngu, ene Anutlo oole nenengo ngu, kuli yokowolo. Ngundilo ngulo, ene oololo kapengoyelo oolootenggo. Enengo damoni biyomi ngu, Belam, Biyo nangoni ngundilo. Ene damoni biyomi telo, ngulo uliyoweloyimbolo tewolo. 16 Ngundilo ngulo, Anutndo Belam mamanangolo tewolo. Belamlo Hos gula oowooyi Donki, Anutndo yeni, mande elo Belam mamanangowolo. Yo, ngu Donkingga, ngundo oni manggowo ngundilo, ngu oningga ngu mamanangolo, ngulo damoni biyomi, ngu gosiyowolo. 17 Ngu ebe ganagana oni ngundo, ene oni simoo baleno ewolo. Noolendo ye hoolooweyelolo etuyelootooye, ye Anutlo mande damoni nenengo, ngu gome ingolo keyowanggo. Ene ngundilo elo, ene oo ewonggoku, ngu ma tewolo. Ngu oni ngu, ene sono mele kuli dikoolo, kingo meleyi nangge ngundilo. Ene ngu goboole doogo ulunggado oomootoni, toongelo, sono kini teteku ngundilo. Anutndo ene ende gula yomosiyoyingo, ngu suwoo ooleli biyomi oolengo, nguno ngu, ngundilo oni, ngu ulo, Anut yokolo, yowoko, oluwanggo. 18 Ngu oni ngu, ene kingo meno manggalu telo, hamoo mande nenengo kini ngu elo endeyolo, ko bosebalese teweloyi damoni biyomi, ngulo oni sungo ganaganayelootoyi, ene ngudodo damoni biyomi ngu tetenggo. Nguno ngu, nowoondoye sanggawetoni, ootookoolo, doongeye ulu teweloyi damoni guladilo guladilo goweyemo, ngu tetenggo. Ngu damoningga nguno, ene oni nowoondoyemo hamoo teyingo, oni keda ngu yowoosootoyi, ene ataga, ene oololo, ngu damoni biyomingga ngu ko keyelolootenggo. 19 Ngu ebe ganagana oni, ngundo oni simoo bale mande ebe ganagana, elo ewonggo. Yengo ingonduduye nangge keyoyi. Etoyi, ene oo damoni biyomi melako ngano oolooteku, ngundo ngu, ebe ganagana oni ngu soboyeloote. Ndawu damoninggado ye soboyelootoni, ye ngu newendemo ootoolo, ye ngulo kingo sulena oni telo oolootenggo. 20 Kuli ene nowoondoye yowoolengolo, ene noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus Kristus, noolengo yoyoweloyi oningga, nguno nowoondoye hamoo tewolo. Ngulo ngu, ene melako ngano, ene damoni biyomi kootu inowolo. Ene ataga, Yesuslo damoni gome, ngu kootu inolo, ko damoni biyomingga, ngu ko tetenggo. Koletelo ngu, ene damoni biyomi teyingo ngu woologongolo, ene biyomi oluwonggo. Ene kootusina ko oololo, damoni biyomi teyingo, ngu ko woologongolo ngu, asa, ene biyomi oolengo oluwa. 21 Ngu oni, ene Anutno newende hamoo ma telo ngu, ngu hamoo biyomi. Ene oni Anutno newende hamoo telo, ngunonggo, ene kootu inolo, ene mbumbuwa ko teteku ngu, asa, ngu hamoo biyomi oolengo. 22 Ngu damoningga, ngu eneno tunootewolo. Ngungga ngu, hamoo mande ngandilo: sebo mindelo yokowaku ngu, ene ko oololo newalo ewolo. Mande gula ngudodo ngandilo ete. Bo ngu, ene kuli sono gemulo yokolo ngu, ene ko oololo, mela nogolu biyomi oolengo, ngu ko gemulo oolootelo ewolo. Ngu ebe ganagana oni ngu, ene ngundilolo ewolo.