3
Hamoo Oolengo Oo Bidodo Sembuli Ngu Ko Ombuwa
Ye Kristen dobooguline oolengo, nga so uyingga nga, ngu so uyi, elayagaku nakangolo ngu, no ye yunooteno. Nga so uyi ngano ngu, nondo yengo nowoondoye yokutuwoolo ngu, yengo ingonduduye yoonenengootoyiga, metemi tunooteni, elo ngulo nakangooteno. Ngulo ngu, ye mande ngu ko ingonduduwoolo oluwanggo. Nondo ngu, yendo ngandiya ingoyi elo ingooteno. Oo kootusina tunooteweloyi, ngulo ye ngu ingondudu teyi! Nga ngu, Anutlo ingondudu eyingo oni kundingiyi, ngundo kuli yootunolo ewonggo. Oo Bidodo Sembuli, noole ko yoyoweloyi oni, ngundo ngudodo, nga enengo ko ombuweloyi mande Aposel oni manggoyemonggo kuli yunootoyi, ingowonggo. Ngu ngudodo ye komo ngulo ingondudu teyi! Koleteya ngu, ye komo nga ingoyago nalu sosowoomo ngu, oni kootuyisina yumooyunolo, mande eyingo oni ngu ombulo, enengo ingonduduye biyomi ngu keyolo, ene Yesus ko ombuweloyi ngulo yumooyinolo ewanggo. Ene Yesus ko ombuweloyi kuli eyingo ngu, ene ko ombuwa bine? Ariya, ene ndano ooloote? Ene ngano kini. Kulimi osisambaye kumootoyi meleyelowonggori. Enengo biye, ngu ko keda oolootenggo bine? Ataga, nga oo bidodo kulimimonggo, Anutndo oo yeyingo, ngundilo oodoni, ombulo ataga nga. Ngungga ngu ebe ganagana oni ngundo ngundilo ewolo. Ene mande ngundilo ewonggoku, ngu hamoo kini. Anutndo oo kuli yeyingo ngu, ene mete yowoolengolo, gula yewolo. Ngu ebe ganagana etuyeloyingo oni ngundo gome ingowonggoku, ene mande hamoo unggalanggala telo, ataga, ene oo ngu ingowelo yokootenggo. Kuli kulimi oolengo, Anutndo etoni, sambo ko mela tunootewolo. Yo, etoni, mela ngundo sono newendemonggo tunootewolo. Anutndo ngundilo telo, sono wesosoowoolo, mela tetoni, tunootewolo. Ko ngudodo, kootusina naluno ngu, Anutndo etoni, sono ngundo mela bidodomo, sono tuwi telo, ngundo oo bidodo yombuliyowolo. Yo, Anutndo kuli etoni, ngu oo ngu tunootewolo. Ngundilo nangge, ene mande gula ngudodo etoni, sambo ko mela, ngano oolooteku ngu ngundilo oode, yade oololo wilikoweloyi naluno, ngu kinitemukowa. Ngu naluno nguno, Anutndo sambo mela kuli yewolo. Ataga, kenootetoku, nga ngu demukootoni, ko oni, ene kootuyinootenggoku, ngu wilikoyelootoni oonatewanggo. Ene, ye Kristen dobooguline, nga oo nga gula ye komo ma ingolo yokowelo. Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, doongeyimo ngu, ngu ngandilo: Nalu gulanangge ngu ene ingootoni, 1,000 mooma ngundilo tete. 1,000 mooma ngu enendo ingootoni, sa nalu gulanangge ngundilo. Enengo sa ngu noolengo sa ngundilo kini. Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngundo mande gulanangge elo gosiyolo ngu, ene ko oolengo ma tewa. Oni gidalegado ene ko tewelo ingondudu telo, ene ko oolengo tetenggoku, ngundilo kini. Kini, nalu logoyimo ewoku, tunootetoni ngu, ngu naluno nguno, ene komo ko ombuwa! Ene ataga ene oni simoo bale soboyelootoni, nowoondoye yowoolengolo, eneno hamoo teweloyim, ngulo soboyeloote. Anutndo oni oonateyilo ma ingoote. Ngundilo ngulo, ene soboyeloote.
Sambo Mela Nga Ngu Kinitewali
10 Ene Oo Bidodo Sembuli, ngundo ko ombuweloyi, naluningga ngu, yakaka onindo suwoono tolige ombutenggoku ngundilo. Noolendo yakaka oni ombuweloyi nalu, noole ma ingootetoku, ngundilo nangge, Oo Bidodo Sembuli ko ombuweloyi naluni, ngu ma ingooteto. Ngu nalunggano nguno ngu, sambo pokomelo ngguyi ulungga ulo, nggolongelo ombuwa. Ngulo sa, kombo, dootu ngu bidodo de delo, ngundo demukootoni kinitewa. Melako ngano, oo bidodo yetoni, oolootenggoku, ngu oo ngu bidodo de delo, ngundo demukowa. 11 Yo, ngu oo ngu bidodo, Anutndo komo temukowa. Ene oo tewelo ewoku, ngu hamoo tetoni ngu, asa, ene ye ngu komo ndatelo telo oluwanggo? Ye ngu komo damoni gome nenengo, nguno oolouya ombuya teya, ye oo bidodo teweloyi, ngulo Anut oowooyi bingami okooyi. 12 Ye komo Yesus ko ombuweloyi nalungga, Anutndo nalungga sunggi yewoku, ngulo hahangeya sobowooyi. Ndatelo ngulo, ngu naluno nguno nangge sambo delo kinitetoni, de gookingo oolengo, ngundo ngu bidodo demukolo, yowoolengolo sonoyi yemukowa. 13 Ene Anutndo kuli eyingo, ene sambo keda, mela ngudodo keda ko yeni tunootewalilo ewolo. Ngu musiyo keda nguno, oni simoo bale bidodo, Anutno nowoondoye hamoo telo, damoni nenengo nangge nguno telo oluwanggo. Noole ngu ooga ngu nangge sobowoowato.
Noole Komo Ingondale Oolengo Telogo, Ulungga Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Ngu Sobowoowato
14 Ariya, ye Kristen dobooguline, yendo nga ooga ngalo sobowoolo oolootenggo. Ye komo ko yanggango teya, gome nenengo oliyi. Oo biyomi gulalo, yengo nowoondoye yeyi ma biyomi yewelo. Ye komo Anutdodo nowoondoye goboolo siyelo oodoyi, Anutndo kootusina ye ngundilo gome oodoyi yeyololuwa. 15 Oo Bidodo Sembuli, ngundo ngu ene noole oolengo soboyeloloote. Ndawugalo ngulo, ye komo enendo ko yoyoweloyi ngu damoni ngu gome ingoyilo ingoote. Anutndo ene kuli ingoyingo gome ngu, noolengo doboonayi oolengo, Pol inowolo. Nga mande damoni ngandilo nakangolo, ye yunowonggori. 16 Yo, enengo so uyi nakangowoku bidodo ngu, ene nga oo ngalo nangge, elo nakangoote. Ngu hamoo, so uyi nakangowoku nguno, mande gidalega ngu tunoo oolengo ma tunootewolo. Ngu oo ngu etuyeloyingo oni ebe ganagana, ngu ingonduduye kini telo, Anut doongeyimo, enengo endeyoyingo, ngu nenengo kini, ngundo ngu, Pollo mandeni nenengo nakangowoku, ngu yowoolengolo, ngu damoni nenengo yombuliyowolo. Ene ngundilo telo, ko Anutlo mande gidalega ngudodo, enengo bukno oolooteku, ngu yombuliyootenggo. Ngulo ngu, ene oonatewanggo. 17 Ariya, ye Kristen dobooguline oolengo, ye ngu kuli ingowonggo. Nga oo nga kootusina tunooteweloyi, ngalo ye kuli ingowonggori. Ngundilo ngulo, ye komo ngulo ingondale teyi! Kinitetoni, ngu mande hamoo andangelo yokootenggoku, ngulo ebe ganagana oni, ngundo ye ganayelootoyi, ngulo ye ingonduduye bulibali telo, yanggango ma ootoolo, tewootewoono solewanggo. 18 Ye ngu, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngulo sumangeni, ko noolengo ko yoyoyingo oni, Yesus Kristus, ngu ye ingootenggokungga ngudodo oliyi. Ngundilo tetoyi ngu, Kristus, yengo nowoondoyi telo, sumange ulungga yunolo, yade oololo, ulungga oolengo tunootewa. Ye nguno ngu, Kristuslo gome oolengo ingololuwanggo. Yesuslo nangge, noole enengo oowooyi bingami okoowato. Yo, noole ataga, ene oowooyi bingami okoolo, yade yade oololo, sugi sugi oluwatoku, noole ngulo ingowelo. Ngu oo ngulo, no Anutno yeya, ngundilo yemboongewonowo. Ngu hamoo.