1 Yon
1 Yonlo Mande Tabango
Yon ngu kuli dogoni yeyingo, ngu naluno nguno, ene nga so uyi koleteloga, nga nakangolo, Esiya melako oni simoo bale nowoondoyemo hamoo teyingo, ngulo soweyoyunowolo. Ngu nalungga ngu, Yon ene Epesas endemo nguno oluwolo.
Nga buk ngalo mande gumgum ingoweloyi, ngu ngandilo ooloote:
Hamoo ingondudu oolengo ngu, nga so uyingga ngano ooloote. 1:1-4.
Solu himi ngulo mande damoni, ko ooleli ngulo mande damoni, ngu ngandilo elo ingowanggo. 1:5–2:17.
Ene komo Kristuslo mundi tetenggoku simoo bale, ngulo ingondale teyilo mande ewolo. 2:18-29.
Nooledodo eyingo, noole mete Anut nangoni ngu wilikolo, ko Setanlo nangoni nguya wilikowato. 3:1–4:6.
Anutndo ngu nowoondoyi teweloyi damoningga, ngulo sembuli oolengo. Ngu damoningga ngu gome oolengo, ngulo noole ngudodo ngundilo nangge, doboogulinayimbolo nowoondoyi yunolo, ngulo ingowato. 4:7–5:5.
Oo kabusagobo mande eyingo, Yesus Kristus oowooyi bingami elo okooweloyi, ko suwoo suwoo sugi sugi keda oluweloyi, ngulo mande. 5:6-21.
1
Suwoo Suwoo Keda Oluweloyi Ngulo Mande
Nga mandega suwoo suwoo keda oluweloyiga ngu, noolendo wesiyolo elo etuyelootetoku ngu. Nga oo nga kulimi oolengo oluwoku, ngu noole ingolo, doongenayimbo nguya kenowootowo. Noole kandenayimbo nguya dowoolo kenowootowo.* Suwoo Suwoo Keda Oluweloyi Mandega ngu, Yesuslo ngundilo ete. Ngu Suwoo Suwoo Oluweloyi Kedaga ngu, tunoo oolengo endesina tunootetoni, noolendo ngu kenowootowo. Ngundilo ngulo, ngu Suwoo Suwoo Keda Oluweloyiga, ngulo mandeni, yeno wesiyolo, elo etuyelooteku ngu. Ngu ene kulimi enengo eweyi Anut tanggeyimo oode, ngunonggo, ene nooleno tunootetoni, noolendo ene kenowootowo. Noolendo ene kenolo, mandeni nguya kuli ingolo, ngulo noolebana, yeno nguya, ngulo mandeni elo etuyelootetoku ngu. Nguno ngu, ye nguya enengo mandeni ngu ingolo, nooleno ombutoyiga, nooledodo nowoondonayi gulanangge yewato. Ngunonggo, noolengo bidodo nowoondonayi gulanangge Awanayimo yelo, ko, enengo Nangoni, Yesus Kristusdodo, goboolo oluwato. Noole mande nga nakangootetoku, ngulo noolengo oni oni tetetokungga, ngu gome oolengo tunooteni.
Noole Komo Solu Himimo Oluwato
Anut Nangoni, ngundo mande, nga etoni, ingowooto. Ngulo noolebana yeno elo etuyelooteto. Ngu ngandilo: Anut ngu solu himi oolengo, hamoo oolengo, Anutno ooleli bodaga kini. Anut enengo mandeni damoni, ngu nenengo oolengo ngu, solu himi ngundilo. Ene noolendo ngandilo ewato. Noole Anutdodo nowoondonayi goboolo gulanangge elo ngu, ko, noole suwoo ooleliko endeyowatoku ngu, ariya, noolengo mandega etetoku, ngu ebe ganagana oolengo eteto. Yo, noole ngundilo elo ngu, asa, Anutlo mandeni damoni, hamoongga ngu nowoondonayimo, nguno ma ooloote. Ene, Anut, enengombo solu himi oolengo. Ngulo ngu, noole enengo solu himimo endeyolo, ootoolo ngu, asa, noole doboogulinayimboya nowoondonayi goboolo gulanangge siyelo oluwato. Nguno ngu, Anut Nangoni, Yesus, ngulo dalo dalowo, ngundo noolengo mbumbuwa bidodo sonowoolo, andangewoku, ngunonggo noolengo nowoondonayi gome metemi namboyi tunootete.
Noole mbumbuwa kini, elo ewatoku ngu, asa, noolengombo noolengo nowoondonayi ngu ganangolo, ebe ganagana eyinooteto. Nguno ngu, hamoo mande ngu nowoondonayimo hamoo oolengo kini. Noolengo mbumbuwa teyingo ngu, suwoo suwoo, Anutno noolengo biyominayi ngu yootunolo ewatoku ngu, asa, Anutndo newende hamoomonggo, noolengo mbumbuwa andangelo yokolo, ene noole ma yoyokowa. Kini, Anutndo enengo damoni gome nenengo, ngunonggo, nooleno damoni oo biyomi ngu bidodo sonowooyunolo yoyeni, noole oni gome metemi oolengo tunootewato. 10 Noole mbumbuwa ma tetetolo ewatoku ngu, asa, noole Anutdodo ebe ganagana oni, elo oowooye biyomi ewato. Yo, ngundilo etooye ngu, asa, enengo mandeni, noole nowoondonayimo hamoo ma ooloote.

*1:1: Suwoo Suwoo Keda Oluweloyi Mandega ngu, Yesuslo ngundilo ete.

1:5: Anut enengo mandeni damoni, ngu nenengo oolengo ngu, solu himi ngundilo.