2
Kristus Ngu Noolengo Hoolooweyeloyingo
Ye nenengo Kristen simoone, no nga mandega, yengo nakangoyunootenoku nga ngu, ye mbumbuwa ma tewelo, elo nakangooteno. Ene oni gula mbumbuwa tewaku ngu, noolengo hoolooweyeloyingo oni, ngu Awanayi, Anut tanggeyimo, eneya goboolo oolooteli. Ngu oni gome nenengongga, ngu Yesus Kristus. Ngu Yesus Kristusngga, ngundo noolengo mbumbuwanayi, ngulo kowuli ulungga koolowoolo, wetinayi andangewolo. Yo, ene noolengo mbumbuwa ngu andangelo, ko, mela bidodomo oni simoo balelo mbumbuwaye nguya, ngu bidodo andangeyunolo hoolooweyelowolo.
Oni Anut Hamoo Ingooteku Ngu, Ene Anutlo Damoni, Ngu Keyoote
Ene noole Anutlo mamana mande ngu keyowatoku ngu, asa, noolengombo Anutlo damoni, ngu gome oolengo ingowato.
Ene oni gulado ewa, no Anutlo gome ingootenolo, ene Anutlo mamana mandeni ngu ma keyolo ngu, asa, ene ebe ganagana oni. Ngundilo ngulo, Anutlo hamoo mande ngu, ene newendemo nguya kini.
5-6 Ene oni gula Anutlo mande ngu gome ingolo, keyolo ngu, asa, ene newende bidodo Anut inolo oolootekungga, ngu hamoo noole ingooteto. Ndatelo ngulo, noole enedodo Anut newendemo ulo oolooteto. Ene oni gulado ewa, no Anutdodo oolootelo, elo ewaku ngu, asa, ene Yesus Kristusndo gome nenengo endeyoyingo, ngundilo oolengo nenengo endeyowa.
Ye Kristen dobooguline, nondo mamana mande nga keda, amana gula, yengo ma nakangolo yunooteno. Kini, nga mamana mandega nga, ngu yendo kulimi oolengo nga mamana mandega nga yolo, kandangelo ingowootowo. Ene nga mamana mandega, ataga nondo yengo nakangootenoku nga, ngu mamana mande keda gula. Noole ingooteto. Nga ngu, Yesus Kristus, enengo koni, ngundo nowoondonayimo ko tete. Ngundilo ngulo, noole gome oolengo nowoondonayimonggo hamoo ingooteto. Nga mamana mande kedaga nga, ngu ene hamoo oolengo, elo ingooteto. Yo, Anutndo Setanlo ooleli, yeni kinitewelo telo, ngunonggo solu himi yeni, tunootewelo tete.
Ene oni gulado ewa. No solu himimo oolootenolo, ene dobooyi gulaya sanggili telo, boguwoowaku ngu, ariya, ene komo ooleliko ulo ooloote. 10 Ene oni dobooyi nowoondoyi teyinooteku ngu, ene Anutlo solu himimo ooloote. Solu himimo endeyolo oode, ene meleno ma solewa. 11 Ene oni gula dobooyiboya newende biyomi ingolo, oolootekungga ngu, ene ooleliko ooloote. Yo, ooleli ngundo ene newende doobengootoni, nguno ene oole erewelo, wenonolo ooloote. Ndatelo ngulo, ooleli ngundo doongeyi kuli doobengolo yokowolo.
12 Ye nolo simoone ngu, Anutndo Kristus oowooyimo, yengo mbumbuwaye kuli andangeyunowolo. Ngundilo ngulo, nondo nga mandega nga, yengo nakangolo yunooteno.
13 Ye awa awaye, ye ngu oningga (Kristus), ngu kulimi oo ma tunooteyingomo oluwolo. Ene oode ombulo ataga, ngudodo oolooteku ngu, ye ngulo damoni ingootenggo. Ngundilo ngulo, nondo nga mandega nga yengo nakangolo yunooteno.
Ye simoo kosiyi, nondo nga mandega nga yengo nakangolo yunooteno. Ndatelo ngulo, ye Setanlo yanggangoni ngu, ye kuli dagawonggoku, ngulo no mande nga nakangolo eteno.
14 Ye simooye galo, nondo yengo nga mandega, nga nakangolo yunooteno. Ndatelo ngulo, ye Awalo damoni, gome oolengo ingootenggo.
Ye awa galo, ye ngu oningga ngu kulimi oo ma tunooteyingomo oluwoku, ombulo ataga, nguya oolooteku ngu, ye ngulo damoni ingootenggo. Ngundilo ngulo, no nga mandega, nga yengo nakangooteno.
Ye simoo kosiyi galo, ye yanggangoyedodo, Anutlo mande ngu yengo nowoondoyemo nguno oolooteku, ngundo ye Setanlo biyomi ngu, ye kuli dagawonggori. Ngundilo ngulo, no nga mandega, nga yengo nakangolo yunooteno.
15 Ye mela ngalo damoni biyomi oowooyingga oolooteku, ngulo nowoondoyemo ma hahangelo oluwelo. Oni gula, ene mela ngalo damoni biyomi, ngulo hahangelo oolooteku ngu, ariya, ene newendemonggo, Awalo nowoondoyi teweloyi damoningga, ngu eneno kini. 16 Noole ingooteto. Mela ngalo oni ngulo damoni bidodo ngu; goweye ngalo nowoondoye ulu teweloyi; oo kenomayingoweloyi; enengo oo sitowi ngu kenolo, ngulo oni oni teweloyi damoni, ngu bidodo Awanonggo, ma ombute. Kini, ngu melako oni nganonggo tunootete. 17 Mela ngano oo oolooteku, ngu meladodo kinitemukowa. Yo, hamoo, onilo nowoondoye ulu teweloyi ngulo damoni, ko, doongeye gome teweloyi damoni nguya kinitewa. Ene oni gula, Anutlo manggowo keyolo oolooteku ngu, ene sugi sugi oluwa.
Kristus Yesuslo Me Oni Ngu Kuli Tunootewonggo
18 Ye nenengo Kristen simoone, nga nalungga nga ngu, nalu wenga namoko tete. Kuli, ye Kristuslo me oni gula tunooteweloyi, ngulo mande ingowonggo. Ene ataga, Kristuslo me oni oowooyingga oolengo oolootenggo. Ngulo ngu, noole ingooteto. Nalu wenga, ngu namoko tunootewelo teteku nga, elo ingooteto. 19 Yo, ngundilo oni ngu, noole kewoolonayimonggo, noole yoyokolo satenggo. Ndatelo ngulo, ngundilo oni ngu, noolengo oni nenengo kini. Yo, hamoo, ngu oni ngu noolengo oni tetoyi ngu, ene suwoo suwoo nooledodo oluwato. Ene noole kuli yoyokoyingo, ngulo noole ingooteto. Ngundilo oni ngu, bidodo noolengo oni kinilo ingooteto.
20 Ye kuli, Yuka Kundingiyi yoyingo, ngulo ye bidodo enengo hamoo mandeni ngu ingootenggo. 21 Ye bine, hamoo mande, ngu ma ingootenggoku, no nga mandega, nga yengo nakangooteno? Kini, ye hamoo mande ngu kuli ingootenggo. Ene ye ingoyi! Hamoo mande ngu ebe ganagana mande nguno tunooteweloyi ereremo kini. Ngundilo ngulo, no nga mandega nga yengo nakangoyunooteno. 22 Oni oone, ngu ebe ganagana oni? Ngu oni gidalegado ngandilo etenggo. Yesus ngu ene Anutlo simoo bale ko yoyoweloyi oni kinilo etenggo. Ngundilo oni ngu, ene Kristuslo me oni telo, Anut ko enengo Nangoni, Yesus ngudodo, kootu inootenggo. 23 Oni gula ene Anut Nangoni kootu inolo yokowaku ngu, ene eweyi Anut ngudodo kootu inolo yokowa. Ene oni gula ene Nangonimbolo newendemo hamoo tewaku ngu, ene eweyimbolo nguya newendemo hamoo telo oluwa.
Yuka Kundingiyimbo Hamoo Mande Ngu Etuyeloote
24 Ye kuli mande ingowonggori. Ngu nowoondoyemo, nguno gome dowootoyiga, sugi sugi ingonduduwooya oliyi. Ye mande kuli ingowonggoku, ngu sugi ingonduduyemo gome dowoolo oluwanggoku ngu, Ariya, Yesusndo, eweyi Anutdodo ye soboyelolo, gome yodowootoli, ye eneya oluwanggo. 25 Kristusndo noolengo sunggi mande, ngandilo elo gosiyowolo. Ene sugi sugi keda oluweloyiga, ngu yunowelo, Kristusndo ngundilo ewolo.
26 Nondo nga mandega yengo nakangootenoku nga ngu, oni ye ganayelolo, ye yoyolo, damoni biyomimbolo oole, ngu ye etuyelootenggo elo, ngulo nakangolo yunooteno. Ngulo ngu, ye komo ingondale teyi! 27 Kristusndo Yuka Kundingiyi ye yunootoni, yoyingo, ngu yeya oolootenggoku ngu. Ngundilo ngulo, yengo ingonduduye ngu ma wenonoowelo. Kini, Yuka Kundingiyi, ngundo suwoo suwoo, oole oo gome ngu etuyelowa. Yuka Kundingiyi, ngulo mandeni ngu hamoo mande oolengo, ngu ebe ganagana kini. Ngundilo ngulo, ye komo Kristusno nowoondoyemo hamoo yanggango tetoyiga, ngunonggo, Yuka Kundingiyimbo oo etuyelooteku ngudodo, ngundiya nangge keyoyi.
28 Yo, ye nolo Kristen simoone, ye komo Kristusdodo nangge oliyi. Ngundilo telo ngu, asa, ene kootusina, tunooteweloyi naluno, noole ene doongeyimo yanggango dikalo, oyumo ma yowato. 29 Yendo ngandilo ingootenggo. Kristus, ngu oni gome nenengo oolengo, elo ingootenggoku ngu, ariya, ye ngandiya ingoyi. Oni ene damoni gome nenengo oolengo ngu telo, ene Anutlo simoongo.