3
Ataga, Noole Anutlo Simoongo Oluwato
Ye komo gome ingoyingo yoyi! Ndatelo ngulo, Awanayi Anutndo noolengo nowoondoyi oolengo telo, ene newende noole yunowolo. Yo, Anutndo nooledodo nolo simoonelo ete. Hamoo oolengo, noole Anutlo simoongo! Mela ngalo oni ngundo Anutlo ma ingootenggo. Ngundilo ngulo, noolengo ngudodo ma ingootenggo. Ye Kristen dobooguline, ataga nga ngu, noole Anutlo simoongo telo oolooteto. Ene kootusina, ndatelo oluwatoku, ngu ma tunootewolo. Ene noole ingooteto. Kootusina, Kristus ko ombuteku naluno ngu, noole hamoo oolengo kenolo, noole ene ngundilo oolengo tunootewatolo ingooteto. Oni bidodo, Kristuslo doongetelo, sobowoolo, doongedoongoodoongoo telo oolootenggoku, ngu sungo sungomo nowoondoye gome oolengo yomosiyololootenggo. Kristus, enengombo gome oolengo oolooteku, ngundilo telo oluwanggo.
Oni ene mbumbuwa telo endeyooteku ngu, ene Anutlo mamana mande ngu tootoongolo, ma keyoote. Ndatelo ngulo, mbumbuwa teweloyi damoningga, ngundo Anutlo mamana mande ngu tootoongoote. Ye ingootenggo. Kristus ngu oni simoo bale bidodo mbumbuwaye andangeyunowelo tunootewolo. Ene Kristus bungomo, mbumbuwani gula ma oliyingo, elo ingootenggo. Oni gula, newendemo Kristuslo ingolo oolootekungga ngu, ene mbumbuwa damonimo ma oluwa. Ene oni gula mbumbuwa, ngulo damonimo oluwaku ngu, asa, noole tunoo ingowato. Ngu oningga, ngu hamoo oolengo, Kristus ma kenolo ingoyingo, elo ingowato.
Ye nolo Kristen simoone, ye ingondale teyi! Kinitetoni ngu, oni gulado ye ganayelowanggo. Ye ingoyi, Kristus, ene oni gome nenengo oolengo. Ngulo ngu, oni ene damoni gome nenengo teteku ngu, ene ngudodo oni gome nenengo. Kulimi oolengo, Setando mbumbuwa telo oluwoku, ngundilo nangge, ombulo, ataga, ngudodo mbumbuwa tete. Ngundilo nangge, oni simoo bale weti mbumbuwa tewelo, hahangelo tetenggoku oni, ngu Setanlomu. Ngundilo ngulo, Anut Nangoni, ngundo ombulo, Setanlo damoni, koni biyomi ngu toongoolo, yokowelo ombulo, tunootewolo. Oni gula, ene Anut Nangoni telo ngu, ene mbumbuwa damoni biyomi ngu ma telo endeyolo oluwa. Ndatelo ngulo, Anutlo mande damoni ngu ene newendemo oolooteku ngulo. Ngundilo ngulo, ene mbumbuwalo damonimo ma oluwa. Ndatelo ngulo, ene Anut Nangoni oolengo. 10 Ndawu oningga ngu, Anut simoongo, elo noole ingowelo ngu, ko, ndawu oningga, ngu Setanlo simoongo, elo ingowelo ngu, ariya, noole ngandilo ingowato. Oni ene mande damoni gome nenengo ngu ma keyootekungga ngu, ene Anutlomu kini. Ngundilo nangge, oni ene dobooyi ma nowoondoyi tetekungga ngu, ene Anutlo oni ngudodo kinilo ingowato.
Oni Dobooyi Nowoondoyi Teyinoweloyi, Damoni Oolengo
11 Kulimimonggo, ye mande ngandilo ingowonggori. Noole komo doboogulinayimbolo nowoondoyi yunowato. 12 Noole Keyinlo damoni, ngundilo ma tewato. Ndatelo ngulo, Keyin ngu ene Setanlo oni telo oode, ngulo ene koneyo Ebel, uleni kumoowolo. Ndatelo telo ngulo, ene koneyo uleyingo? Keyinlo damoni, ngu biyomi, koneyo Ebello damoni, ngu gome nenengo oolengo.
13 Ye Kristen dobooguline, mela ngalo oni biyomimbo, yeya mundi tetoyiga ngu, ariya, ye ngulo ma soliyokowelo. 14 Noole ingooteto. Noole doboogulinayi, nowoondoyi teyunootetoku, ngulo noole kumoo, ngulo damoni ngu kuli yokolo, noole ataga, keda oluweloyimbolo tunootelo oolootetolo ingooteto. Oni ene dobooyi ma nowoondoyi tewaku ngu, ene kumoo, ngulo damonimo ooloote. 15 Oni ene dobooyiboya sanggili telo, newende biyomi yeteku, ngu ngandilo. Anut doongeyimo ngu, ene newendemonggo dobooyi uleni kuli kumoowo. Ye ngu ingootenggo. Oni, ene oni gula, uleni kumoowaku ngu, ene newendemo suwoo suwoo keda oluweloyiga ngu Anutnonggo ombuteku, ngu eneno kini. 16 Yesusndo enengo keda oluweloyiga ngu yokolo, noole hoolooweyelowolo. Noole nguno ingooteto. Yesusndo, noolengo nowoondoyi telo kumooyingo, ngu nowoondoyi teweloyi damoni, ngundo noole etuyeloote. Ngulo ngu, noole ngudodo doboogulinayi, hoolooweyelowelo, meyelo oode kumoowato. 17 Oni gula ene mela ngalo oo moole, ene dobooyi gula kenootoni oo kinitetoni, ngulo ene ma nowoondoyi telo, oo ngu gula ma inolo ngu, asa, noole kuli watayi. Anutno nowoondoyi teyingongga, ngu ene newendemo ma oolootelo ingowato. 18 Ye, nolo Kristen simoone, noole mandeno ko manggonayimbo nangge, doboogulinayimbolo ma nowoondoyi telo ewato. Kini, noole komo nowoondonayi hamoomonggo ngudodo nowoondoyi yunolo, ko gome telo hoolooweyelowato.
Anutno Nowoondoye Hamoo Telo Ngu, Anutlo Ma Sosolewanggo
19 Anutndo newende noole yunootoni, nguno noolendo enengo mandeni hamoo oolengo, ngu keyooteto. Ngundilo ngulo, noole enedodo nowoondonayi goboolo yelo, enengo imakeyingo damonimo oluwato. 20 Ngundilo nangge, noole biyomi gula tetooye, nowoondonayi ngundo ngulo wilikoyelowaku ngu, asa, noolengo nowoondonayi, ngu imakeyingomo oluwa. Ndatelo ngulo, Anutno nowoondoyiningga, ngundo noolengo nowoondonayingga ngu dagate. Yo, hamoo, Anutndo ngu oo bidodo nowoondonayimo oolooteku, ngu ingomukoote. 21 Ye Kristen dobooguline, ene noolengo nowoondonayi, ngundo ma wilikoyelootoni ngu, ariya, noole Anut doongeyimo yanggango dikawato. 22 Ngulo noole oo gulalo Anutno sumoo elo yemboongewatoku ngu, asa, ene oo ngu yunowa. Ndatelo ngulo, noole enengo mamana mande ngu keyolo, ngunonggo ngu noolendo oo teweloyi Anutndo ingooteku, ngu teteto. 23 Enengo mamana mande ngu ngandilo. Noole komo, enengo Nangoni Yesus Kristusno nowoondonayimo hamoo telo, ko, noole komo oni doboogulinayimbolo nowoondoyi yunowato. Enengombo kuli ngundilo ewolo. 24 Ene oni gula, Anutlo mamana mande ngu keyowaku ngu, asa, ene Anutdodo goboolo oodoli, Anutndo ngu oningga ngudodo, newendemo ulo oolooteli. Anut enengo Yuka Kundingiyi, noole yunootoni, noole Yukani ngundo etuyelootoni, ingooteto. Anut noole nowoondonayimo oolootelo ingooteto.