4
Anutlo Yukani, Ko, Yuka Biyomi
Ye, nolo Kristen dobooguline, mela nga bidodomo, ingondudu eyingo oni ebe ganagana oowooyingga tunootelo endeyootenggoku, ngulo ngu, ye ngulo mande ngulo nowoondoyemo hamoo ma tewelo. Ngu oni ngundo, yeno ombulo ewanggo. Noole Anutnonggo Yuka Kundingiyi yunootoni, ngunonggo yeno etetolo ewanggo. Ene ye yuka bidodo nowoondoyemo hamoo ma tewelo. Kini, ye komo yuka bidodo, tewooyeloya kenoyi. Ene Anutnonggo, bine ombute, ngundi, kini bine. Ye mete Anutlo Yuka Kundingiyi, ngu ngandilo ingowanggo. Oni bidodomonggo ewanggo, Yesus Kristus ngu kuli oni kilalongo tunooteyingo etenggoku oni ngu, Anutlo Yuka Kundingiyingga, ngudodo oolootenggo. Ngundilo nangge, oni bidodo, Anutndo Yesus melako, ngano ma suleyoyingo, elo etenggoku oni nguno, yuka gula eneno ooloote. Ene Anutlomu kini. Ngundilo oni ngu, Kristuslo mundimundi oni ngulomu. Kuli, ye Kristuslo me oni ombuwalo etoyi ingowonggori. Ene kuli ombulo, ataga, melako ngano oolooteku nga.
Ye nolo Kristen simoone, ye ngu Anutlomu, ngulo yendo ngu ingondudu eyingo oni ebe ganagana, elo etuyeloyingo ngu, ye kuli wongooyi uyingo. Ndatelo ngulo, Yuka Kundingiyingga, ye nowoondoyemo oolooteku, ngulo yanggangoningga, ngundo Setanlo yanggangoni melako ngano oolooteku, ngu kuli dagate. Ngu oni ngu, ene mela nogo ngalo oni. Ngundilo ngulo, enengo mande biyomiye ngudodo, mela ngalomu nangge. Ngulo ngu, mela ngalo oni biyomi, ngundo ngu, enengo mande biyomi etenggoku, ngu ingootenggo. Noole ngu Anutlomu. Oni ene Anut ingootenggokungga, ngundo ngu, ene noolengo mande ngudodo ingootenggo. Ene Anutlo oni kini ngu, ene noolengo mande ngudodo ma ingowanggo. Ngu sunggigano nguno, noole ingooteto. Hamoo mande yukani, ko, ebe ganagana mande yukani, ngu nenengo oolengo wilikolo ingowato.
Nowoondoyi Teyingo Damoningga, Ngu Anutndo Ngulo Sembuli
Ye Kristen dobooguline, noole komo doboogulinayimbolo nowoondoyi tewato. Ndatelo ngulo, oni dobooyi nowoondoyi teyingo damoningga, ngu Anutlo damoni oolengo. Oni ene nowoondoyi teweloyi damoningga, ngu keyowaku ngu, ene Anutlo nangoni telo, ko, ene Anutlo damoni ngudodo, gome watayi tewa. Ene oni dobooyi ma nowoondoyi tewaku ngu, ene Anutlo damoni ngudodo, ma ingoote. Ndatelo ngulo, Anut ngu ene nowoondoyi teyingo damoningga, ngulo sembuli oolengo. Anutndo ngu noolengo nowoondoyi telo, enengo Nangoni gulanangge yeni, ene melako ngano ombulo, noole enengo kedaga, ngu yunowelo ombuwolo. Noole nguno ingooteto. Hamoo oolengo, Anut ene noolengo nowoondoyi ulungga oolengo tewolo, elo ingooteto. 10 Noole koletelo, Anutno nowoondoyi ma teyinowootowo. Kini, koletelo Anutndo noolengo nowoondoyi yunowolo. Ndatelo ngulo, Anut enengombo nangge, newende noole yunolo, enengo Nangoni yeni, melako ngano ombulo, ngundo noolengo mbumbuwanayi andangelo yokowelo ombuwolo.
11 Ye Kristen dobooguline, ngu damoninggano nguno, Anutndo noolengo nowoondoyi yunoyingo ngu etuyeloote. Ngundilo ngulo, noole ngudodo komo doboogulinayimbolo nowoondoyi teyunowato. 12 Oni gulado ene Anut kuli ma kenowolo. Ene noole doboonayi nowoondoyi yunowatoku ngu, asa, Anut nooledodo oluwa. Yo, Anutno nowoondoyi teyingongga ngu, nooleno gome nenengo enggedodo teloluwa.
13 Anut enengombo, enengo Yuka Kundingiyi yunoyingongga, nguno noole ingooteto. Noole enedodo oodooye, ene ngudodo nooleno oluwalo ingooteto. 14 Noole enendo oo tewoku ngu kenolo, ngulo mandeni wesiyolo ngandilo elo etuyelooteto. Awando enengo Nangoni yeni, mela ngalo oni simoo bale bidodo, ko yoyowelo ombuwolo. 15 Oni gulado ngulo mandeni elo ewa, Yesus ngu Anut Nangoni, elo ewaku ngu, ariya, Anutndo ngu oningga, ngu newendemo ulo, ngudodo oodoli, ko Anutndo ngu oningga ngudodo, goboolo oolooteli. 16 Ngundilo ngulo, noole hamoo ingooteto. Anutndo noolengo nowoondoyi teyingongga, ngu ingolo, noole ngulo nowoondonayimo hamoo tewa. Anut ngu nowoondoyi teyingo damoni, ngulo sembuli oolengo. Oni ene nowoondoyi teyingo damoningga, nguno oolootekungga ngu, asa, ngu oningga ngu, ene Anutdodo oodoli, Anutndo ngu oningga ngudodo newendemo ulo ngudodo oluwali. 17 Nowoondoyi teyingo damoningga ngu, nooleno gome nenengo oolengo tunootewaku ngu, asa, noole mela ngano oolootetokuno, ngundilo damoningga, yanggango ulungga tunootelo, nguno noole Kristus enengo kilalongo oolooteto. Ngundilo ngulo, noole kootusina, wilikoyeloyingo nalu ulungga nguno ma sosolewato. 18 Oni ene dobooyi nowoondoyi telo oolootekungga ngu, ene dobooyiboya ngu ma sosolewa. Kini, ene nowoondoyi teweloyi damoningga, ngu gome oolengo tetoni tunooteteku ngu, asa, ngundo sosoleweloyingga, ngu keyolo andangetoni toongewa. Sosoleyingo, ngulo damoni ngu ngandilo. Oni ene mbumbuwani tewoku, gumi biyomi yoweloyimbolo ingondudu telo, ngulo sosolete. Yo, hamoo, oni sosoletoyiga ngu, noole ingooteto. Nowoondoyi teweloyi damoningga ngu, eneno gome nenengo oolengo ma tunootetoni, ooloote.
19 Anutndo koletelo oolengo, noolengo nowoondoyi yunootoni, ngulo noolebana doboogulinayimbolo, ngudodo nowoondoyi yunowato. 20 Ene oni gulado ewa, no nowoondone Anut inootenolo, ene dobooyiboya newende biyomi yewaku ngu, asa, ngu oningga, ngu ene ebe ganagana ewolo. Ndatelo ngulo, oni gula ene dobooyi kenolo, ngulo ene nowoondoyi ma teyinowaku ngu, asa, ene Anut ma kenoweloyingga, ngu ngudodo, newende inoweloyi, ngu ereremo kini. 21 Nga mamana mandega nga ngu, noole Kristusnonggo yoyingo, ngu ngandilo. Oni gula, ene newende Anut inolo ngu, asa, ene komo dobooyi ngudodo newende inoni.