5
Anutlo Nowoondoyemo Hamoo Teyingo, Ngundo Mela, Ngalo Yanggangoni Dagatenggo
Oni bidodo, Yesus, Anutlo Nangoni, ene oni Anutndo noole ko yoyowelo elo sunggi yeyingo, ngulo nowoondoyemo hamoo telo, ene Anutlo simoongo oolengo telo oolootenggo. Yo, hamoo, oni bidodo ngu, enengo nowoondoye ngu awaye ngu inolo, ngunonggo, enengo simoongo ngudodo nowoondoye yunootenggo. Ngundilo nangge, noole nowoondonayi, Anut inolo, ngunonggo, noole enengo mamana mande ngu keyolo ngu, asa, noole ngu damoningga, nguno ingooteto. Noole Anutlo simoongo, ngulo ngudodo nowoondoyi yunooteto. Ene noole Anutlo mamana mandeni ngu keyowatoku ngu, ariya, noolengo nowoondonayi ngu Anut inolo, ngulo enengo mamana mandeni, ngu keyoweloyi, ngu kowuli kini. Oni bidodo Anutlo simoongo telo ootoolo, ene mela ngalo damoni biyomi ngu andangelo yokowonggori. Noole Anutno nowoondonayimo hamoo tetetoku damoningga, ngunonggo, noole ebeno yanggango telo, mela ngalo damoni biyomi ngu dagateto. Onendo, ene ebeno yanggango telo, ene mela ngalo damoni biyomi ngu dagawo? Oni, ene Yesus ngu Anut Nangoni, ngulo newendemo hamoo tewokungga, ngundo ene mela ngalo yanggangoni, ngu dagawa.
Yesus Kristus ene sono (kundingiyi) sonowooweloyi, ngulo damonimo ngudodo ombulo, ko, enengo dalowo de mombinonggo wendootoni, ngudodo ombuwolo. Ene sonolo damoni, ngunonggo nangge, ma ombute. Kini, ene sonolo damoni, ko, dalolo damonimo ngudodo ombuwolo. Yuka Kundingiyi ngu, ene mande hamoo nangge eweloyi, ngulo sembuli. Yo, Yuka Kundingiyi, ngundo ngu Kristuslo damoni, wesiyolo elo noole etuyeloote. 7-8 Ngundilo ngulo, mande kabusa ngu bidodo Yesuslo elo yootunoote. Ngu ngandilo: Yuka Kundingiyi, sono, dalo ngu oo kabusaga, ngundo Yesuslo damoni, nenengo tunoo etuyeloote.
Onindo mande elo wesiyootoyi, noole ingooteto. Ene Anutndo mande, elo wesiyooteku, ngundo ngu, onindo mande etenggoku, ngu hamoo oolengo dagate. Anutndo nga mandega ewoku nga, ngu ene enengo Nangonimbolo mande ewolo. 10 Oni, ene Anut Nangoni, ngulo newendemo hamoo teteku ngu, asa, ngu oningga ngu, ene Anutndo mandega wesiyolo ewokungga, ngu ene kuli newendemo ingowolo. Ene, oni Anutno newendemo hamoo ma teyingo ngu, ene Anut Nangoni, ngulo mandeni hamoongga Anutndo eteku, ngulo newendemo hamoo ma tete. Ngu damoningga nguno, enengo newendemo hamoo, ngu andangelo yokootoni, ngulo ene Anutdodo ngandilo ewa, Anutndo ebe ganaganalo ete. 11 Ngu hamoo mandega Anutndo elo wesiyooteku, ngu ngandilo. Anutndo ene kuli suwoo suwoo keda oluweloyiga, ngu yunowolo. Ngu kedaga, enengo Nangonimo oolooteku, ngu Anutndo noole yunoote. 12 Oni, ene Anut Nangoni, ngu woologongolo ngu, ene ngu keda sugi sugi oluweloyiga ngu yowa. Ene oni Anut Nangoni, nguno ma woologongolo ngu, asa, ene ngu kedaga ngu ma yowa.
Noole Ingooteto. Noole Suwoo Suwoo Keda Oluweloyiga Ngudodo Oolooteto
13 Nondo nga mandega nga, yengo nakangolo yunooteno. Ndatelo ngulo, ye Anut Nangoni, ngulo ingootoyiga, nowoondoyemo hamoo tetoni, ye nguno hamoo ingootenggo. Ye ngu suwoo suwoo keda oluweloyiga, ngu kuli yowonggolo ingootenggo. 14 Ngulo ngu, noole Anutlo ingondudu ngu keyolo oode, ngunonggo noole oo gulalo Anutno yemboongewatoku ngu, ariya, Anutndo noolengo yemboongengga ngu hamoo ingowa. Ngundilo ngulo, noole Anutlo ma sosolewato. Kini, noole mete Anut tanggeyimo oolouwato. 15 Nguno noole ingooteto. Ene noolengo yemboongeyingongga, ngu bidodo ene ingowa. Ngundilo ngulo, noole ngu ingooteto. Noole eneno oo gula yunoni, elo yemboongewatoku ngu, asa, ene oo ngu noole yunootoni yowatolo ingooteto.
16 Oni gulado dobooyi gula ngu mbumbuwa tetoni, kenolo ngu, ene Anutno ngu oningga, hooloowelo yemboongetoni, ngulo Anutndo enengo mbumbuwani andangelo yokolo, enengo keda oluweloyi ngu inowa. Ene oni ene mbumbuwa tewelo hahangelo oolooteku, oningga ngu, hooloowelo yemboongeweloyimbolo ma eteno. Ngundilo weti mbumbuwa, ngulo oni kumoolo, Setanlo ende de nombo ma kumooweloyingga, nguno uwelo teteku, ngulo yemboongeyilo ma eteno. 17 Damoni bidodo nenengo kini, ngu damoni, ngu bidodo mbumbuwa. Ene weti mbumbuwa gidalega, ngundo oni yoyeni, Setanlo ende de nombono ma uwanggo.
18 Noole ingooteto. Oni bidodo, Anutlo simoongo telo oolootenggoku ngu, ene mbumbuwalo damoni, ngu ma keyolo oolootenggo. Ndatelo ngulo, Anut Nangoni enengombo enengo simoongo gome soboyeloote. Ngundilo ngulo, Setando kandeyi, ngu onino nguno yelo ma yodowoowalo ingooteto. 19 Noole ingooteto. Noole ngu Anutlo simoongo oolooteto. Ene oni mela bidodomo ngu, Setando ngulo tabango telo oolootelo ingooteto.
20 Yo, hamoo, noole tunoo ingooteto. Anutlo Nangoni, ngu kuli ombuyingongga ngu, ene noole ingondudu gomemu yunoweloyimbolo ombuwolo. Ngunonggo ngu, noole ngu Anutga, ngu hamoo oolengo gome watayi. Noole Anut hamoongga ngudodo, enengo Nangoni Yesus Kristus, ngudodo goboolo oolooteto. Hamoo oolengo, ene Anut oolengo, ene keda sugi sugi oluweloyi, ngulo sembuli.
21 Ariya, ye nenengo Kristen simoone, ye komo ebe ganagana anut ngulo yengombo, yengo gome soboyeloyi! Ngu hamoo oolengolo eteno.