2 Yon
2 Yonlo Mande Tabango
Nga bukga ngalo mande gumgum ingoweloyi ngu, ngandilo ooloote:
Kambayeloyingo mande. 1:1-3.
Nowoondoye hamoo oolengo dobooguliye yunoyi. 1:4-6.
Etuyeloyingo oni ebe ganagana, ngulo ingondale teyi. 1:7-11.
Akeyo elo mande ewolo. 1:12-13.
1
No Kristen oni, ngalo tabango koleteyingo, nondo yengo nga so uyingga nga nakangolo, ge bale ulungga, gedodo simoonggeboya yunooteno. Anutndo geya simoonggeboya, ngu enengo elo, ye soleyelolo sunggi yewolo. No hamoo mande elo, nowoondone ye yunolo, ngunonggo nakangolo yunooteno. Yo, noolendo oni bidodo hamoo mande keyootetoku, noole bidodo yengo nowoondoyi yunooteto.* Kristen oni tabango koleteyingo, ngundo Kristen pawa oowooyinggalo soboyelowolo. Ngundo Kristen simoo bale, pawa gulano tabango oni ngudodo, goboolo nakangolo yunowolo. Ngu ngandilo: bale ulungga ngu, Kristen tabango oni, simooye ngu Kristen simoo bale, pawa ende gulano oolootenggoku, ngulo ewolo. Ndatelo ngulo, Anutlo hamoo mandega, ngu noole nowoondonayimo oolooteku, ngu nooleno suwoo suwoo oluwa. Ngulo ngu, noole ye nowoondoyi yunooteto. Anut Awanayi ngudodo Yesus Kristus, Awalo Nangoni, ayibiyini ngunonggo sumange yunolo, nowoondoye yeni, imakeyingo tunootete. Yo, hamoo, Anutlo kumanangga nga, noole enengo hamoo mande keyootetoku, ngundo noole simoo bale sungo nowoondoyi yunowato.
Noole Nowoondonayi Teweloyi Damoningga, Ngu Komo Keyowato
Yengo simooye gidalega, Anutlo hamoo mande ngu keyootenggoku, ngulo no oni oni oolengo teteno. Yo, ngu simoongge Awando mamana mande yunoyingo, ngu gome nenengo keyootenggo. Ngundilo ngulo, ataga, ge bale ulungga, no gedodo ngandilo eteno. Noole simoo bale sungo sungo, noole bidodo komo doboogulinayimbolo nowoondoyi tewato. Nga nondo mamana mande keda gula elo, ma yunooteno. Kini, kulimi oolengo, noole mamana mande, nga Anutnonggo yowootowo. Nowoondoyi teweloyi damoni, ngu ngandilo. Noole komo Anutlo mamana mande ngu keyowato. Kulimi oolengo, ye mamana mande ngandilo ingowonggori. Ye komo simoo bale sungo, ngulo nowoondoyi teweloyi damoningga ngu keyoya, endeyoya oliyilo ewolo.
Kristuslo Me Oni, Ngulo Ingondale Teyi!
Oni oowooyingga, noole ganayelowelo, ende bidodomo endeyootenggo. Ene ngandilo etenggo. Yesus Kristus, ene oni kilalongo tunooteyingo, elo nowoondoyemo hamoo ma tetenggo. Ngundilo etenggoku, oni ngu, ene ebe ganagana oni ngu, ene Kristuslo me oni oolengo. Ngundilo ngulo, ye yengombolo ingondale teyi! Ye Anutndo ko yoyowoku ooga ngu duwoo ma yokowelo. Noolendo ko yanggango telo, ye etuyelowootoku, ngulo ooga ngu, ye komo ngu bidodo gome yanggango dowootoyi, oo ye yunowelo ewonggoku, ngu bidodo yowanggo. Ene oni gula, Kristuslo mande gome yanggango ma dowoolo, ene ngunonggo mande gulano oolouwaku ngu, asa, Anutndo ngu oningga, ngudodo ma oluwali. Ngundilo nangge, oni gula ene Kristuslo mande yanggango dowoolo keyowaku ngu, ariya, Awa Anut enengo Nangonimboya, ngu oningga, ngudodo goboolo oluwanggo. 10 Ene oni gula, ene Kristus oni kilalongo, tunooteyingo mandega, ngu ma yolo, ene kingo yeno ooloutoningga ngu, asa, ye ene kandeyi dowoolo, yolo, yengo yano ma uwelo. 11 Ndatelo ngulo, oni gulado, oni ngundilo ngu kandeyi dowoolo ngu, asa, ene ngu oningga ngulo ingonduduni biyomingga ngudodo suleyowa.
Mande Wenga
12 No mande oowooyingga yeno eweloyimbolo, ene no mande nga nakangowelo ma ingolo, ngulo no yokooteno. Kini, no nenengombo tanggeyemo toongelo, yeyolo, yedodo, nguno noolengo nangge goboolo bibitelo, mande elo ingolo, oni oni ulungga oolengo tewatolo ingooteno.
13 Anutndo yengo gumooye kuli yootunolo, enengo soleyeloyingo, ngulo simoongombo ngudodo, ye kambayelootenggo. Ngu hamoo. Gumooye, ngu simoongombo, ye kambayelootenggoku, ngu ngandilo. Gumooye ngu Kristen simoo bale pawa gulalo tabango. Simoongo ngu tabango ngulo Kristen simoo bale.

*1:1: Kristen oni tabango koleteyingo, ngundo Kristen pawa oowooyinggalo soboyelowolo. Ngundo Kristen simoo bale, pawa gulano tabango oni ngudodo, goboolo nakangolo yunowolo. Ngu ngandilo: bale ulungga ngu, Kristen tabango oni, simooye ngu Kristen simoo bale, pawa ende gulano oolootenggoku, ngulo ewolo.

1:13: Gumooye, ngu simoongombo, ye kambayelootenggoku, ngu ngandilo. Gumooye ngu Kristen simoo bale pawa gulalo tabango. Simoongo ngu tabango ngulo Kristen simoo bale.