3 Yon
3 Yonlo Mande Tabango
Nga so uyi kabusayi nga ngu, Yondo nakangolo ngu, enengo oowooyi so uyino ma nakangowolo.
Nga bukga ngalo mande gumgum ingoweloyi ngu, ngandilo ooloote:
Kambayeloyingo mande. 1:1-4.
Gayiyaslo oni oni teyi. 1:5-8.
Yondo Diyootirepis bungomo sanggili mande ewolo. 1:9-10.
Dimitiriyaslo mande gome. 1:11-12.
Akeyo elo, mande ewolo. 1:13-15.
1
No Kristen oni, ngalo tabango koleteyingo, nondo Gayiyas gengo nga so uyingga, nga nakangooteno. Ge komo nenengo Kristen doboone oolengo, no gengo nowoondone hamoomonggo, ge gunooteno.
Ge nolo Kristen doboone oolengo, nondo Anutno yemboongeteno. Gedo Gayiyasndo ko teteku, ngu yega, gome metemi tunooteweloyimbolo, ko, enengombo ngudodo gome metemi olinilo, gengo yemboongeteno. No kuli ingooteno. Gayiyas, gengo nowoondooge hamoo teyingo, ngu gome yanggango, elo ingooteno. Kuli dobooguline gidalega, nono mayelo elo, gedodo ngandilo ewonggo. Gedo Anutlo mande hamoo damoningga, ngu keyolo endeyootelo etoyi, ingolo, ngulo no gengo oni oni ulungga oolengo tewono. Ndatelo ngulo, gedo Anutlo mande nenengo keyooteku, ngulo ngundilo eteno. Yo, no nenengo simoonembolo mandeye, ingolo ngu, simoonembo hamoo mande damoni ngu keyootoyi, no ngulo oni oni ulungga telo, oolooteno. Yo, hamoo, ngu oni oni tetenokungga, ngundo nolo oni oni gidalega tetenoku, ngu dagate.
Gayiyasndo Ko Gome Tewolo
Ge nolo Kristen doboone, gedo Anutlo ko oni gome soboyelolo kawararayelooteku, ngu kewooloyemo ko oni gidalega ngu amana tunootewonggoku ngu, ge watayi kini. Ene geno mayetoyi, gedo ene ngudodo gome hoolooweyeloote. Ngundilo mande, ngu gome oolengo. Yo, Anutlo ko oni gidalegado, ene Kristen simoo bale doongeyemo, gengo nowoondoyiga teteku, ngu yootunolo ewonggo. Ngu hamoo, gedo oo teteku ngu mete, ene Anutlo ko oni ootookoolo, gengo ya yokolo, Anutlo koni tewelo satoyiga ngu, asa, gedo oo gidalega ngudodo ene hoolooweyeloya yunootooga, yoya sayi. Ngundilo damoningga, teteku ngu, asa, Anutndo, ngulo gome ingowa. Ene nga kongga, ngalo oololo, ene Yesus oowooyi bingami elo okooweloyi ngu tetenggo. Ene oni gidalega, Yesuslo nowoondoyemo hamoo ma teyingo, ngu kandeyemonggo, oo gula ma yowelo. Ngundilo ngulo, noole komo oni ngundilo ngu hoolooweyelowato. Ngundilo damoningga ngulo, noole Anutlo hamoo mandega ngalo koni nga goboolo gooboongoolo tewato.
Diyootirepis, Ene Damoni Biyomi Tewolo
Nondo Kristen, simoo balelo, mande gidalega nakangolo yunowono. Ene Diyootirepis ngu enengo koleteyingo oluwelo ingolo, ngulo ene noolengo mande ma ingoote. 10 Ngundilo ngulo, no oololo, yeno toongelo ngu, no enendo mande teteku, ngulo mande yootunolo ewano. Enendo nooledodo mande biyomi oowooyingga elo, konokono telo endeyoote. Ene ngu nangge ma teyingo, kini, enengombo Anutlo ko oni yoyolo, enengo yano ulo, ene ngudodo ma yomosiyeloote. Oni sungo gidalegado, ko oni yoyolo, enengo yano ulo, yomosiyelowelo etoyi ngu, enendo ngu soleyelolo, ene Kristen oni simoo bale kewooloyemonggo, ngudodo oweyeloote.
Dimitiriyasndo Damoni Gome Tewolo
11 Ge, nolo Kristen doboone oolengo, ge mande damoni biyomingga, ngu ma keyowelo. Kini, ge komo mande damoni gomengga, ngu nangge keyoya ko te! Hamoo, oni ene mande damoni gome teteku ngu, ene Anutlo oni. Ngundilo nangge, oni ene mande damoni biyomi teteku ngu, ene Anutlo oni kini.
12 Oni bidodo, ngu Dimitiriyas, oowooyi bingami elo okootenggoku ngu. Ene ngu Anutlo hamoo mandega, ngu gome keyootoni, ngulo Anutndo enengo oni oni tetoni, nondo ngudodo eneyo oni oni teteno. Ge ngu ingoote, nondo mandega etenoku nga ngu, hamoo oolengo.
Mande Wenga
13 Nondo gengo mande oowooyingga, ewelo ingootenoku, ene nondo ngu so uyimo nakangowelo ma ingooteno. 14 Ndatelo ngulo, no sodedonangge, no geno nguno oololo, gedodo goboolo bibitelo, mande elo ingoweloyi, ngulo ingooteno. 15 Gengo nowoondoge ngu ayibinonggo olini. Gengo, Kristen doboogulige, ngundo ge kambagelooteto. Ngulo ngu, ge komo oolouya, noolengo Kristen doboogulinayi, ngu bidodo sungo sungo kambayelo. Ngu hamoo.