6
Oni Kandegula Gidembolo Elaya, Yesuslo Suleyoyingo Aposel Oni Hoolooweyeloweloyimbolo Yootunoyelowonggori
Ngu naluno, Yesuslo sulena oni oowooyingga tunootewonggori. Sulena oni Giris melakonggo ene Girik mande ingootenggoku, ngundo ko sulena oni Iserel melakonggo, ene Hiburu mande ingootenggo. Yuda oni Girisnonggo Yuda gidalega nguya sanggili telo ewonggori. Yendo noolengo bale ngami ngu, nalu gulanangge nangge oowali ma bayetelo, yunolo hoolooweyelootenggolo ewonggori. Ngundilo etoyi, Yesuslo suleyoyingo Aposel oni kande elaya kegidembolo elayaga, ngundo Yesuslo koni tetenggoku onino meno etoyi, mayelo gooboongootoyi ewonggori. Noole Anutlo mande nga yokolo, oowali nangge bayetelo yunolo oluwatoku ngu, ma mete tewa. Kristen doboogulinayi, ye oni kandegula gidembolo elaya ye kewooloyemo nguno ereweyi. Ene simoo bale doongeyemo oni nenengo ereweyeloya yeyoyi. Bingamiyedodo, Yuka Kundingiyi ingonduduyemo hangeyingo oni, ngu kenootoyi, ngu yootunowato. Ngundo oowali bayeteweloyi kongga, ngu tewanggo. Ene ko ngundilo tetoyi, noole Anutlo suleyeloyingo Aposel, oni ngu Anutno yemboongelo, enengo mandeni simoo baleno ko teweloyi, hoolooweyelolo, Anutlo mande koyi ngu nangge tewatolo ewonggori.
Oni simoo bale bidodo ngu mandega ngulo metelo ewonggori. Ene oni gula oowooyi Stiwen oningga ngu yootunowonggori. Ene newendemo hamoo teyingo yanggango, Yuka Kundingiyi newendemo hangewolo. Oni kandegula gidembolo gulanangge nguya oni ngu oowooyi Pilip, Polokoras, Nikanoor, Timon, Pamenas, Nikolas. Nikolas ngu Antiyok ende oni. Ene kuli mayelo Yuda onilo damoniye newendemo hamoo telo, Yuda oniya goboolo oluwonggo. Ngu oni ngu, Anutlo suleyeloyingo Aposel oni doongeyemo yoyetoyi, dikatoyi, Anutlo suleyeloyingo Aposel onindo kandeye ngu oniku tabayemo yelo, Anutno yemboongelo yootunoyelowonggori. Ene ngundilo tetoyi, asa, oni sunggiyelowonggoku, ngundo oni simoo bale oolo wenonootoyi, ngu bayetelo yunowonggori.
Ngundilo tetoyi, ene Anutlo mande ende bidodomo etuyelootoyi, ngulo sodedonangge oni oowooyingga biyomi, Yesusno nowoondoyemo hamoo telo tunootewonggori. Anutno woolo yeyingo oni ululu nguya kewooloyemo, ngundo Yesuslo mande ingolo, nowoondoyemo hamoo tewonggori.
Yuda Onindo Stiwenya Sanggili Tewonggori
Stiwen oningga ngu Anutlo sumangeni, yanggangonidodo eneno hangewolo. Ngulo ene mande damoni gula gula onindo ma teweloyim, simoo bale kewooloyemo, ulungga oolengo tewolo. Ngu Yuda oni ngu, Sayirin melakonggo, ko, Aleksandariya mela, ngulo Yudalo goobooyingo ya gulanonggo mayewonggori. Oni Sayirin oni Aleksandariya oni, Silisiya oni, Esiya oni, ngundo ootookoolo, Stiwendodo longge sambi tewonggori. 10 Anutlo Yukambo ingondudu gome Stiwen inowolo. Ngundilo ngulo, oni Stiwenlo mande ngu gumi ingondandangelo eweloyi nguya kini. 11 Ngulo ene sanggili ulungga telo, ene damoni biyomi tetenggoku oni nguno tolige oololo, bobeye yunolo, ngundo oolouya Stiwen goweyi sanggaweya mande eyi! Elo uliyelowonggori. Ngulo ngu, oni ngundo ganayelolo ewonggori. Noole nguya ngu oningga ngu manggowoomonggo ene Moses, Anut nguya yumooyunolo, kootuyalisina mande etoni ingowooto. Ene mande ganayelolo ngandilo ewonggori. 12 Ene ngando ngundilo ganayelootoyi, nguno ngu, simoo bale, tabango oni nguya, mamana mandelo etuyeloyingo oniku nguya nowoondoye yeyi, sanggili tewonggori. Ngundilo tetoyi, ene oololo, Stiwen dowoolo, yolo, tabango oni goobooyingo onino oolouwonggori. 13 Tabango onindo oni gidalega yoyetoyi, ngundo Stiwenya mande ebe ganagana ewelo dikawonggori. Suwoo suwoo nga oningga ngando Anutlo Tempel ya kundingiyi, ko ngulo mamana mandelo nguya mande biyomi eloluwa. 14 Noole ingootooye, ene ewolo. Ngu Nasaret oni Yesus, ngundo nga Anutlo goobooyingo ya ulungga Tempel musiyongga nga yombuliyolo, Mosesndo damoningga yunoyingoku, ngu yowoolengolo, keda gula yewelo ewolo. Ene ganayelolo ewolo. 15 Oni bidodo mande wilikoyingo yano bibiteyingo ngu, Stiwen gome gome kenondadangetetoyi, ngu Stiwen omukumundoongo yowoolengolo, Anutlo oni, Engel omukumundoongo ngundilo tetoni kenowooto.