8
Solndo Anutlo Kristen Oni Simoo Bale Yombuliyelowolo
Solndo, Stiwen udoyiga kumooni, elo newende oni oni tewolo. Ngu naluno nangge, me onindo, ene Yesusno nowoondoyemo hamoo teyingo oni simoo bale Yerusalemno oluwonggoku, damoni yelo yombuliyelowonggori. Ngundilo ngulo, Kristen oni simoo bale Yudiya, Sameriya melako sungo sungo sawonggori. Yerusalemno ngu Yesuslo sulena onindo nangge oluwonggo. Oni gidalega Anutlo mande gome ingowonggoku, ngundo Stiwen bingo yolo, sendo mogulu ulungga telo melengoowonggori. Ngundilo tetoyi, ene Solndo ngu Anutlo simoo bale yombuliyelowolo. Enendo ya bidodomo ulo, simoo bale bidodo yoyolo, yowoosoolo, ya biyomimo yoyelo, ya goodooyunowolo.
Pilipndo Sameriya Mela Ende Gulano Mande Keda Mesalango Wesiyolo Ewolo
Kristen oni mela bidodomo salo, ende gulano gulano Anutlo Mande Keda Mesalango, ngu wesiyolo ewonggori. Pilip ngu Sameriya mela ende ulunggano uwolo. Nguno Yesus Kristus oowooyi yootunolo ewolo. Oni simoo bale ulungga oolengo Pilip oningga, ngundo mande gome ngu etuyelootoni, gome ingowonggori. Ngu gome ingowelo sodeyelo, gome ingolo, ko damoni sungo oolengo gula onindo ma teweloyi ngu tetoni, ngu kenowonggori. Oni simoo bale gidalega oolengo, mela mboolombo woologoyelowonggori. Ngu mela mbooloku oni yoyokolo, ki mogulu telo, peselo sawonggori. Oni simoo bale ulungga oolengo kekandeye bingo yelo, biyomi yeyingo ngu, ko mete temukowonggori. Ngundilo ngulo, ngu endemo oni simoo bale bidodo oni oni ulungga oolengo tewonggori.
Sayimon Ngu Kosonggi Oni
Oni gula oowooyi Sayimon, ngu endemo nguno ootoolo, kosonggi oowooyingga telo oluwolo. Ngundilo tetoni, Sameriya oni simoo bale bidodo ingonduduye guladilo guladilo ingondudu telo oluwonggo. Ngu oningga, ngundo ngandilo ewolo. No, noso nangge oni ulungga oolootenolo ewolo. 10 Oni simoo bale oowooyedodo, oni oowooye kini nguya bidodo Sayimonlo mande ingowelo yanggango yewonggori. Ene ngandilo ewonggori. Nga oningga nga ngu, Anutlo yanggangonidodo. Ene yanggangoni ulungga oolengolo ewonggori. 11 Ngulo ngu, Sayimondo ngu damoningga ngu yowoolalingolo, kosonggi guladilo guladilo tetoni, ngu kenolo keyowonggori. Ene ngulo ingondudu ulungga oolengo tewonggori. 12 Ene kootusina, Pilipndo Anutlo Mande Keda Mesalango Anutlo simoo bale soboyelooteku ngu wesiyolo, elo, Yesus Kristus oowooyi etoni ingowonggori. Ngu naluno, oni simoo bale ene hamoo elo ingolo, nowoondoye yowoolengolo, Anutno yelo, sono (kundingiyi) sonowoowonggori. 13 Sayimon nguya Anutno newendemo hamoo tetoni, ene nguya sono (kindingiyimbo) sonowoowolo. Ngundilo telo, Sayimon ngu Pilip tanggeyimo oluwolo. Sayimon ngu Pilip kandeyimo damoni sungo oolengo gula onindo ma teweloyim, ngu tetoni, kenolo, ene ingondudu guladilo guladilo ulungga telo soliyokowolo.
14 Yesuslo Aposel oni Yerusalemno ootoolo, mande ngandilo ingowonggori. Sameriyano simoo bale Anutlo mande gome ingolo, Yesusno nowoondoyemo hamoo tewonggori. Ngundilo ingolo, ngulo Aposel onindo Pita Yon elaga suleyelootoyi, ene Sameriya melako oni simoo baleno oluwoli. 15 Oololo, elagaya ulo, Anutno yemboongewoliyo. Ge Sameriya oni simoo bale Yuka Kundingiyi yunoni, elo hoolooweyelolo, ngundilo yemboongewoliyo. 16 Kuli ene Sameriya simoo bale Yesuslo nowoondoyemo hamoo telo, ngulo sono (kundingiyi) nangge Yesus oowooyimo sonowoowonggori. Ndatelo ngulo, Yuka Kundingiyi eneno ma ombuwolo. 17 Ngundilo ngulo, elagado kandeyali Sameriya simoo bale tabayemo okootoli, Yuka Kundingiyi yowonggori.
18 Sayimondo elaga yeyootoni, kandeyali oni simoo baleno okootoli, Yuka Kundingiyi yootoyi, ngu yeyolo, ene bobeye yolo, elagano Yuka Kundingiyi ngu uliyowelo ombulo ewolo. 19 Yali komo ngu yanggangongga ngu no nguya nunoli. Ngundilo tetoli ngu, no nguya oni gula tabangomo kandene yetoowe, ene Yuka Kundingiyi ngu yowalo ewolo.
20 Ngundilo etoni, ene Pitando Sayimon mamanangolo ewolo. Anutndo ge gengo beye nguya yombuliyelowaku ngu! Ngundilo ngulo, nga Yuka Kundingiyingga nga, ngu Anutndo kingo duwoo yunoote. Gedo ngu ingolo, ene ngu beyebo uliyoweloyi, elo ma ingowelo! 21 Nga kongga noolendo oo tetetoku, ngu gengomu nguya kini. Gumi hamoo ma yowaku ngu! Ndatelo ngulo, nowoondoge ngu Anut doongeyimo gome nenengo kini! 22 Ge komo nowoondoge yowoolengoya, Anutno yeyago, ngundilo yelo gengo damoningge biyomi ngu nguya yokoya kootuyino. Ge komo Anut Oo Bidodo Sembuli nguno yemboongetoyi, Anutndo ngu gengo nowoondogemo ingondudugemo biyomingga yeteku, ngu andangewa. Yemboongetoyi, Anutndo yemboongeteku, ngu ingowa bine, ngundi kini, bine? Ngu noole watayi kini. 23 Ndawugalo ngulo, nondo nowoondoge kenootenoku ngu, oo biyomi ulungga oolengo kowoo, ngundo nguno ooloote. Gengo damoningge biyomi, ngundo gosigelootoni, ge biyomi oolootelo ewolo.
24 Etoni, Sayimondo mande ingolo sosolelo, gumi ngandilo ewolo. Yali komo noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi nguno yemboongetoliga, oo biyomi ngu nono ma tunootewelo, elo ewolo.
25 Aposel oni Pita Yon elagado simoo baleno Oo Bidodo Sembuli ngulo mandeni wesiyolo elo, Sameriya ende yokolo, Yerusalemno oolouwelo ko oolouwoliyo. Oololo ooleko, Sameriya ende oowooyingga nguno oololo, simoo baleno Anutlo Mande Keda Mesalango ngu wesiyolo, elo oololo, Yerusalemno ko oolouwoliyo.
Pilipndo Itiyopiya Goweyi Iliyo Oninggano Mande Keda Mesalango Wesiyolo Ewolo
26 Ngu naluno, Anut Oo Bidodo Sembuli ngulo Engel oninggado Pilipno ewolo. Ge ootookooya, Yerusalem oole yokoya, Gasa ende utenggoku oole kulimingga, ngu keyoya u! Ngu oolega ngu, oni nguno kini kingo degu mela nangge nguwoole oolou! 27 Ngundilo etoni, ariya, Pilip ootookoolo, ulo, oololo, ngu oolegakuno ulo Itiyopiya oningga kenowolo. Itiyopiya mela ngulo bale sobosobo koleteyingo ulungga oowooyi Kandes. Ngu ko oningga, ngundo ngulo beye sobosobo oluwolo. Ene Itiyopiya ko sobosobo oningga kootoyi doongootoyi, kingo oluwolo. Ene Yerusalemno Kengeyingo naluno, Anutlo mande ingowelo yemboongewelo ombuwolo. 28 Ngu naluno, ngu enengo endemo toongewelo oolouwolo. Enengo Hosmbo karis ngundilo yabagakuno bibitelo, oololo, ene nguno Anutlo ingondudu eyingo oni Ayisayalo buk ngu kandangelo, kandangelo oolouwolo. 29 Asa, ngu naluno, Yuka Kundingiyimbo Pilipno ewolo. Ge ngu oningga ngu tanggeyimo oolouya, eneya ooloulilo ewolo. 30 Etoni, ariya, Pilip kendutelo, oololo, Itiyopiya oningga tanggeyimo oolouwolo. Oololo, ingootoni, ngu oningga ngundo Anutlo ingondudu eyingo oni Ayisayalo buk ngu kandangelo, ombutoni, Pilipndo ingolo sumoo ewolo. Ge ngu mande kandangeteku, ngu damoni ingoote bine? Elo ewolo.
31 Ngundilo etoni, ngu oningga, ngundo gumi ngandilo ewolo. Oni gulado mande damoni ma etunelootoni ngu, no oo ngu ma watayi tewano. Ge mete noya ngano bibitelo, no hooloowenelootoyi oolouwalolo ewolo. 32 Itiyopiya oninggado Anut mandeno Yesuslo eteku, ngu ngandilo kandangete. Ngulo damoni ngandilo.
Ene Sipsip, uleyi kumooweloyimbolo dowoolo, woosoolo satenggo. Sipsip nangoni uyi toongootoyi, ma kiyelo, ene neneteteku ngundilo. Ngundilo nangge, ngu oningga nguya, ene ma manggakelo ewolo. 33 Onindo enengo mandeni utolo wiliyowonggori. Ngulo mandeni nenengo ma tewolo. Onindo ngu oningga ngulo osiyi ma kenowanggo. Ndatelo ngulo, ene kuli kumooyingo ngulo simoongo kinilo ewolo. Ayisaya 53:7,8
34 Ngu oni sobosoboga, ngundo Pilipno ewolo. No ge sumoo gunooteno. Anutlo ingondudu eyingo oni, ngundo ooneya ngu mandega ngu eyingo? Enengombolo eyingo, ngundi bine, oni gulalo eyingo?
35 Etoni, ariya, Pilipndo Anutlo mandega ngu damoni yelo, wesiyolo elo, ko, Yesuslo Mande Keda Mesalango, nguya damoni wesiyolo ewolo. 36 Mande ngu wesiyolo elo, ingolo ingolo oololo, sono gula tanggeyimo oolouwoliyo. Ngu oningga, ngundo Pilipya ewolo. Keno, sono ame. Mete no nguya sono (kindingiyimbo) sonowoowano, bine? Ewolo.
37 Ngundilo etoni, Pilipndo gumi ewolo. Ene ge komo Yesusno nowoondogemo hamoo ngu bidodo ingootoyi ngu, ge mete sono (kindingiyimbo) sonowoowa. Ngundilo etoni, ngu oningga, ngundo mande gumilo ewolo. No nowoondonemo hamoo telo ingooteno. Yesus Kristus ngu Anut Nangoni oolengolo ewolo.
38 Ariya, ene ngundilo etoni, karis ngundilo yawasanggakuno dikatoni, ene melako ulo, Pilipndo oningga ngu yolo, sonono ulo, sono (kindingiyimbo) sonowooyinowolo. 39 Ngundilo telo, ene sonowoolo yokolo, sakiko oolewoliyo. Sakiko oolelo, dikatoli, Oo Bidodo Sembuli ngulo Yukambo Pilip yolo, tolige kombitelo, gulasina toongewolo. Ngulo oni sobosoboga ngu, ene Pilip ma kenowolo. Ngu sobosobo oningga, ngu enengo newende hamoo teyingo keda, ngulo oni oni telo, enengo oole keyolo, enengo endemo ko toongewolo. 40 Ngundilo tetoni, Pilipndo Asodus endemo nguno tunootelo, Yesuslo mande damoni wesiyolo elo etuyelolo, endeyolo, ene ende bidodomo yade yade oololo, Sisariya endemo nguno tunootewolo.