12
Herodndo Yems Uleni Kumootoni, Pita Yolo, Ya Biyomimo Yewolo
Ngu naluno, Iserel mela sobosobo koleteyingo oni oowooyi Herod, ngundo Anutlo Yesus keyimo oni simoo bale gidalega yutolo, yombulibaliyelolo, ya biyomimo yoyewolo. Ene Yems, Yon koneyo, uleni kumoowolo. Ene dugebo doongooni kumoowolo. Ene ngundilo tetoni, Yuda oni yeyolo, ngulo gome ingootoyi, ngulo Herod ene Pita nguya yolo, ya biyomimo yewolo. Ene ngu damoningga ngu Yuda oni Oomanongoyingo Yis Kini Kingo Kayingo Kundingiyi Naluno (Enengo Pasowa Naluwo) nguno tewolo. Ngu naluno, ene Pita dowoolo, ya biyomimo yelo, me oni wata namolaya kandeyemo yewolo. Ngu me oni watangga gulanangge nanggega, nguno me oni namolayayi ko telo oluwonggo. Ngundo ngu Pita sobowooyi elo nguno yewolo. Herodndo ngandilo ingondudu tewolo. Pasowa naluwo kinitetoningga ngu, Pitalo mandeni Yuda oni simoo bale doongeyemo wilikolo, Pita uleyi kumoowalo ingowolo. Ngundilo ngulo, Pita ya biyomimo oodoni, me onindo nguno sobowoowonggori. Ene Yesuslo keyimo oni simoo baledo ngu gooboongoolo, Pitalo Anutno yanggango oolengo yemboongewonggori. Anutndo Pita gome sobowooni, elo ngulo yemboongewonggori.
Anutlo Sambono Oni Engel, Ngundo Pita Ya Biyomimonggo Andangewolo
Herod ene Pita yolo, tabango onino Nggawo (Koot) mandeno yewelo ingowolo. Ngu suwoono, Pita ene me oni elaya kewooloyalimo welewonggori. Ene ngu uto yanggango oowooyi sen, ngundo kekandeyi ela elaya gosiyowolo. Ene toongeweloyi kini, ngulo me oni ngu yamakono sobowoolo oluwonggori. Ngu naluno nangge, Anut Oo Sembuli ngulo Sambono Oni, Engel, ngu tunootewolo. Ngu oningga ngu tunootetoni, solu himi ya newendemo himi yewolo. Engelndo Pita tanggeyisina dowoolo, yokutuwoolo ewolo. Sodedo ootookoo! Elo etoni, Pita ootookootoni, kekandeyimo utoku peselo, nggolongelo, melako solelo toongewolo. Ngundilo tetoni, Engelndo ewolo. Pita gengo towi nenggulo yoya, yemuya, wanggagemo uto ngu yoya, ukingoya, gengo kengge goweyi (Su) ngu yoya, kenggemo ye! Ngundilo etoni, Pita ootookoolo, Engelndo oo ewoku, ngundilo temukowolo. Ngundilo tetoni ngu, Engelndo mande gula ewolo. Gengo dokikilo nenggulo yoya, teya, no keneloya, ombu, elo etoni, ngundilo tewolo. Pita ngu ya gumingga ngu yokolo, ene Engel keyolo, oolelo, ene ngu ingowolo. Ngu ooga Engelndo etoni, hamoo ma tewolo. Ene ngu gabono nangge kenootenolo ingowolo. 10 Asa, Pita Engel elagaya oolouwoliyo. Oololo, me oni watangga koleteloga ko wata kootungga nguya dagayeloyingo ngu, ene watayi kini. Elagado ya biyomi yokolo, yade yade oololo, Yerusalem oonggoo pawa ngulo yamako yanggango biyomi teyingonggakuno oolouwoliyo. Ngu yamakongga ngu kuli enengombo goosoolo, kulundodo oluwolo. Ngulo Pita elaga nguwoole ende oolelo, oole gula keyolo, salo oolouwoliyo. Oololo, Engelnggaku sodedonangge Pita yokolo toongewolo.
11 Ngundilo tetoni ngu, ngu naluno, Pitalo ingonduduni himi yetoni, ene ingowolo. Yo, no ataga ingootenoku, Anut Oo Bidodo Sembuli Sembune, ngundo enengo Engel suleyootoni, ombulo, ngundo Herod kandeyimonggo no noyoote. Ene oo bidodo Yuda oni simoo baledo biyomi nono tewelo ingondudu tewonggoku nguya, ngunonggo noyootelo ingowolo. 12 Pita ngundilo elo ingolo, Yon nemi Mariyando yano oolouwolo. Yon ngu oowooyi gula Mak. Ngu yanggano nguno, oni simoo bale oowooyingga gooboongoolo, Anutno yemboongelo oluwonggoku, Pita nguno oolouwolo. 13 Oololo, Pitando yamako endesinanggo ulewolo. Ngundilo yamako udoni, ya nguno ko teteku bale gulado ingowolo. Ngu balega ngu oowooyi Roda, ngundo yamako goosoowelo, yamakono oolouwolo. 14 Oololo, ngu balega, ngundo Pita manggowo ingolo, oni oni ulungga telo, ngulo ngu, ene yamako ma goosooyingo, sodedonangge yowoolengolo, kendutelo, ya newendemo ulo, meno manggalu telo ewolo. Ehe! Pita endesina dikateku awe! Meno manggalu telo, elo ewolo. 15 Ngundilo etoni ngu, yano onikundo ngu balega nguya ewonggori. Ge mboolombo goyoote! Ngundilo etoyi, ngu balega ngundo yanggango oolengo meno ewolo. No hamoo oolengo eteno! Pita endesina awe! Elo ko ewolo. Etoni, yano onikundo gumi ewonggori. Ngu enengo Engelkundo ngu bine? Elo ewonggori.
16 Ene Pitando yamako senggedodo udolo oluwolo. Ngundilo telo oodoni, ariya, ene yamako goosoolo, Pita kenolo, soliyokowonggori. 17 Pitando kandeyi okoolo ewolo. Ye ali ma tewelo, elo ewolo. Ariya, Pitando ndaditelo mayeteku, ngulo damoni wesiyolo eweloyimbolo tewolo. Oo Bidodo Sembuli, ngundo ya biyomimonggo noyolo, endesina yewoku, ngulo mande wesiyolo ewolo. Ye komo, nga mande damoningga ngalo, Yemsno ko dobooguline gidalegano nguya etoyiga ingoyi. Ngundilo elo, Pita endesina ko oolelo, ene ende yokolo, yade ende gulano toongewolo.
18 Kootusina, sengelo sa ooletoni ngu, me oni Pita erewewonggori. Erewelo sumoo ewonggori. Pita ndano? Elo erewelo ma kenowonggori. 19 Herodndo ngu ingolo, ngulo ene oni suleyelootoni, ngundo Pita ko erewelo ma kenowonggori. Ngulo ngu, Pita erewelo yokolo, ngulo yamakono me oni watangga Pita sobowoowonggoku ngu, wilikoyelolo, ngu onikuya sanggili ulungga telo, ngu yoyolo, yuleni kumoowelo mande gosiyolo ewonggori. Ngundilo elo, Herod ene Yudiya ende yokolo, ene Sisariya endemo ulo, nguno oluwolo.
Herod Kumoowolo
20 Herod ene Tayiya, Sayidon ende elayaga ngulo oni simoo bale longge sambi telo, nguya sanggili ulungga tewonggori. Ngundilo telo yokootoyi, ngu ende elayaga ngu gooboongoolo, Herodno mande yomosiyoweloyimbolo mande soweyolo ombuwonggori. Herodlo ya musiyomo ngulo sobosobo oni oluwolo. Ngu oowooyi Balastas. Ngu Tayiya Sayidon ende elayaga ngulo oni, ngundo Balastas sumoo inolo, suleyootoyi, ngundo Herodno oololo mande yoonenengowalo ewonggori. Nguno etoyi, ngundo ngulo sanggilini yeni imakeni, elo ngulo sumoo ewonggori. Ngu oni ngu, ene Herod ngulo melakonggo oowali uliyootenggoku, ngulo ene siyeweloyimbolo ewonggori.
21 Ariya, nalu gula Herodndo yeyingo, ngu naluno nguno, Herod ene mela oo bidodo sobosobo koleteyingo ngulo nenggulo gome gomemu telo, ombulo, oo bidodo sobosobo onilo yabano bibitelo, ngunonggo mande mande ulungga oolengo simoo baleno ewolo. 22 Mande emukootoni ngu, mandeni gome ingolo, ngulo oni simoo baledo meno manggalu telo, elo ewonggori. Ngu manggowooga ngu anut gula manggowo! Ngu onilo manggowo ngundilo kini! Elo ewonggori. 23 Ngundilo etoyi, Herod ene Anut oowooyi bingamini ma ewolo. Kini, ngu enengo newendemo gosiyolo, ene yowoolengolo, Anut bingami ma ewolo. Ngundilo tetoni, ngulo sodedonangge Anutlo Engel onindo ombulo, Herod udoyi, goweyimo buni tunootelo, ngundo songgiwi kilo netoyi, Herod kumoowolo.
24 Ene Oo Bidodo Sembuli ngulo mandeni yanggangododo telo, ngundo oni simoo bale nowoondoyemo udoni, ene gome keyowonggori. Ngu mandeningga ngu ulungga tunootelo, ngundo endeni endeni bidodomo oolouwonggori.
25 Banabas, Sol elagado, enengo kongga ngu temukolo ngu, asa, ene Yon nguya yolo, Yerusalemno ko oolouwonggori. Ngu Yonngga ngu oowooyi gula Mak.