15
Aposel Onilo Goobooyingo Ulungga Yerusalemno Tunootewolo
Ene Yuda oni gidalegado, ngu Yudiya mela yokolo ngu, Antiyok endemo mayelo, Yesuslo keyimo oni simoo baleno mande mande etuyelolo, elo ewonggori. Ye Moseslo mande damoni ngu ma keyolo, moondeye ma yomosiyootoyi ngu, ariya, Anutndo ye ma yoyowa. Ngundilo ngulo, ye komo Mosesndo damoningga ngu keyoyilo ewonggori. Ngundilo mande etuyelolo, etoyi, Pol, Banabas elaga, mande ngu ingolo, ariya, ene sanggili ulungga ngu oni nguya tetoli, ngu oni nguya longgesambi ulungga tewonggori. Ngundilo tetoyi, asa, Yesuslo keyimo oni simoo baledo Pol, Banabas elaga, ko, ngu melako oni gidalega nguya suleyelootoyi, Yerusalem nguno ngu, mandega ngu, Yesuslo Aposel oni, ko tabango oni ululu ngudodo yomosiyowelo oolouwonggori.
Ngulo simoo baledo ngundilo suleyelootoyi, salo, oololo, Pinisiya mela, Sameriya mela ngu ende elayaga ngu kewoolokuli oololo uwonggori. Yade oololo, Yesuslo keyimo oni ngu oo tewoliku, ngulo Anutndo oni sowe gidalega nowoondoye yowoolengootoni, ene nowoondoyemo hamoo tewonggori. Ngundilo etoli, Yesuslo keyimo oni nowoondoyemo ingolo, ngulo ene oni oni tewonggori.
Pol, Banabas, elaga oololo, Yerusalemno tunootewoliyo. Yerusalemno Yesus keyimo simoo bale, Yesuslo Aposel oni, tabango oni, ngundo yeyolo kambayelowonggori. Pol, Banabas elagado, Anutndo ko tewoliku, ngulo mande bidodo yootunolo ewoliyo. Ngundilo etoli, ngu naluno, Parisi oni gidalega ngu Yesusno nowoondoyemo hamoo teyingomu, ngundo ootookoolo, Pol Banabas elaga goweyalimo mande sanggawelo etenggo. Ye komo oni sowe gidalegalo moondeye yomosiyelootoyiga, ene komo Moseslo mamana mande ngu keyoyi! Ewonggori. Ngundilo etoyi, ariya, Yesuslo Aposel oni, tabango onidodo goobooyingo, ngu mandega ngu yomosiyowelo ewonggori. Ene mande mande ulungga elo, mande pelungga woosoowonggori. Ngundilo tetoyi, Pitando ootookoolo ewolo. Yesuslo keyimo dobooguline, ye ingootenggo! Anutndo kuli ko nga bayetelo, noole yunowolo. Ene no yootunonelowoku ngu, no mande gome ngu nangge etoowe, ngulo oni sowe gidalega ngu mande ingolo, nowoondoye yowoolengolo, hamoo tewanggo. Anutndo ngu oni bidodo nowoondoye kenolo ingoote. Ene galo etuyelolo, ene nowoondonayemo metemi ingootenggoku, ngulo ene Yuka Kundingiyi ene yunoote. Noole yunowoku ngundilo. Anutndo damoni gula noole yunolo, damoni guladilo gula ene ma yunoote. Kini, ene Anutlo nowoondoyemo hamoo tetoyi, nguno ene nowoondoye yeni namboyi mete tetoyi, nooleno nguya ngundilo tewolo. 10 Ngundilo ngulo, ye ngundilo tetoyi, ngulo Anutndo ye gumi ogingoyingo yeyunowa, bine? Ye ngu oo kowulingga, ngundo Yesuslo keyimo simoo bale bungeye ma gosiyowelo. Kulimi osisambanayi noole nguya ngu kowulingga ngu koolowooweloyi, ngu ereremo kini. 11 Kini, ene noole ngu nowoondonayimo hamoo tetoni, hamoo ingowato. Oo Bidodo Sembuli Sembunayi Yesuslo sumangeningga, ngundo nangge noolengo bidodo yoyowoku ngu! Ngundilo nangge, ngu oni nguya yoyowaku ngu! Elo ewolo.
12 Pitando mande ngundilo emukootoni, goobooyingo ngundo mande gome ingolo, ene nenetewonggori. Ngu naluno, Pol, Banabas elagado, damoni sungo oolengo gula onindo ma teweloyim, ngu tewoli; ngu Anutlo sumange mande, Anutndo ene kandeyalimo tetoni, simoo bale sowe gidalega kewooloyemo, mande oo tewoliku ngu nangge etoli, ene sodeyelo ingowonggori.
13 Elagado mande elo yokootoli, asa, Yemsndo ewolo. Yali dobooguline, yali nolo mande nga ingoli! 14 Sayimondo yalino kuli ewoku ngu, koletelo Anutndo oni sowe sungomo ombulo, ene ngu kewooloyemo enengo simoo bale nenengomu yoyowolo. 15 Yo, Anutndo oni sowe gidalega ngu kewooloyemo, ene gidalega Anutno nowoondoyemo hamoo teyi, elo negoyelowoku, ngu nowoondoyemo hamoo tewonggori. Ngu mandega ngu ingondudu eyingo oni, ngundo nakangolo, Anutndo simoo bale soboyelowaku, ngu Dewitndo kuli soboyeloyingo ngundilo. Ene oo ngulo ngundilo nakangowolo.
16 Oo Bidodo Sembuli, ngundo ewolo. Kootusina, no ko ombuwano. Ngu naluno, Dewitlo yangga ngu kuli dookewolo. Ngu nondo ngu ko yewano. Ngu yangga ngulo oo biyomi yewolo. Ngu nondo ko yomosiyootoowe, mete tewa. 17 Ngundilo ngulo, simoo bale bidodo, ene mete Anut Oo Sembuli erewelo kenowanggo. Oni sowe gidalega nga ngu, nondo nolo oni oolengo elo, sunggi yewonoku, ngundo nguya erewenelolo neyowanggo. 18 Kulimi oolengo, Anut Oo Bidodo Sembuli, ngundo nga mandega nga tunoo oolengo ewolo. Enengombo ataga nguya ngundilo, elo ewolo. Ngundilo elo nakangowolo. Emos 9:11-12
19 Ngundilo ngulo, nolo ingondudune ngandilo: oni sowe gidalega nowoondoye yowoolengolo, Anutno nowoondoye yetoyi ngu, ngulo noole ko kowuli gula ene ma yunowato. 20 Kini, noole komo so uyi nakangolo yunowato. Ngu so uyingga nguno ngandilo nakangowelo. Ene oowali oowooyingga mbooluyi ngu ko woolo yeweloyimbolo, anut ebe ganagana nguno ngu ma newanggo. Ene kameyi baleyi yombuliyoweloyi damoni ngu yokoyi. Nusago onindo utombo bungeyi gosiyootoyi, kumooyingomu, ngu ma newelo. Oo dalododo nguya ma newelo. 21 Noole ingooteto. Kulimimonggo ombulo ataga nga, loogu mande namolaya Moseslo mamana mandeno oolooteku, ngu endeni endeni nga bidodomo wesiyolo ewolo. Kundingiyi naluno, Yudalo goobooyingo ya bidodomo ngu, Moseslo mande ngundilo ngu kandangelo ingootenggolo ewolo.
Ene So Uyi Nakangolo, Oni Sowe Gidalega Yunowolo
22 Ngu naluno, Yesuslo Aposel oni, tabango oni, Yesus keyimo oniku bidodo mande gulanangge elo, ene oni elaya, ko, enengo oni gidalega nguya suleyelowelo ewonggori. Ngu oni elayaga ngu, Yudas ngu oowooyi gula ngu Banabas, ko, oni gula oowooyi Sayilas. Ngu oni elayaga ngu, Yesuslo keyimo oni simoo balelo oni tabango oluwoliyo. Oni elayagado ene nguya Antiyok endemo Pol, Banabas, elayagadodo oolouwonggori. 23 Ngu oni elayaga ngu, kandeyalimo ngu so uyingga ngu yelo, mande elo nakangowoku, ngu ngandilo. Noole Yesuslo sulena oniya, tabango oni, noole yengo dobooguliye, noole nga so uyingga nga, ye Yesuslo keyimo oni sowe gidaleganonggo, ngulo nakangowooto. Ye Antiyokno, Siriyano, Silisiyano oolootenggoku, ngu bidodo akeyo, elo soweyelowonggori. 24 Noole kuli ingowooto. Noolengo oni gidalega yeno oololo, ye ganaganayelolo, yengo ingonduduye yombuliyowonggo. Ngu oni ngu noolendo yeno ngundiya teyi, elo ma suleyelowooto. 25 Ngundilo ngulo, noole mande ngu ingolo, noole mande gulanangge, elo gosiyolo, nowoondonayi nguya gulanangge yelo, doboogulinayi elaya suleyelootooye, ko, doboogulinayi elaya noole enengo gome ingootetoku, Pol, Banabas nguya ooloutenggoku ngu! 26 Pol, Banabas elaga, enengo keda oluweloyingga ngu yokoweloyimbolo ma sosoleyingo, ene noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus Kristus, ngulo nangge oowooyi bingami okoowoliyo. 27 Ariya, noole Yudas, Sayilasya suleyelootooye oolouteli. Ene manggoyalimbo nga so uyino mandega nga, yeyunolo ewali. 28-29 Yuka Kundingiyi nooledodo oodoni, ngunonggo noole mande elo gosiyolo, yeno etetoku, ngu ngandilo. Noole kowuli gula ye ma yunowato. Mande etetoku, ngu nangge teyi! Ngu ngandilo: anut ebe ganagana nguno yemboongelo oowali katenggoku, ngu ye ma newelo. Ye dalo ma newelo. Ye onindo nusago bungeyi gosiyootoyi kumooteku, ngu ma newelo. Ye kameyi baleyi yombuliyoweloyi damoningga ngu dagayi. Ye ingondale telo, ngu damoni biyomi ngu dagalo ngu, ngu gome oolengo. Akeyo, ye komo gome oliyi. Ngundilo nakangolo soweyowonggori.
30 Ngundilo telo, ariya, ene Yesuslo keyimo onindo suleyelootoyi, ene Antiyok endemo oolouwonggori. Nguno ngu, ene Yesuslo simoo bale goobooyelolo ngu, so uyingga yunowonggori. 31 Yesuslo simoo bale ngu so uyinggaku ngu kandangelo, ingoyingomu ngu mande gome, ngulo ene oni oni tewonggori. 32 Ngu naluno, Yudas, Sayilas elaga, Anutlo ingondudu eyingo oni, ngulo ene mande gome gome oowooyingga Yesuslo simoo baleno elo, yanggango yunowonggori. 33 Elaga ngu nalu pelungga bodaga Antiyokno nguno oodoli, ariya, Yesuslo simoo baledo gome elo, imakeyingomonggo sali, elo suleyelowonggori. Suleyelootoyi, Yerusalemno Yesuslo Aposel oni tanggeyemo ko oolouwonggori. 34 Ooloutoli, ene Sayilas enengo ingondudu keyolo, ene Antiyok melako nguno oluwonggori.
35 Ene Pol, Banabas elaga, ngu Antiyokno oluwoliyo. Elayaga ngu oni ulungga hoolooweyelootoyi, ene oni simoo baleno Anut Oo Bidodo Sembuli ngulo Mande Keda Mesalango ngu wesiyolo, elo etuyelowoliyo.
Pol, Banabas Elaga, Longgeyolo, Sungo Sungo Tewoliyo
36 Kootusina, nalu gidalega yokolo, Polndo Banabasno ewolo. Noole ko oolouya, ende bidodomo Yesuslo keyimo doboogulinali yeyoya, endeyoya goobooyelowolo. Kuli noole Oo Bidodo Sembuli ngulo mande wesiyolo ewoloku, ngundilo eneno oololo ngu, noole ngu ingowalo. Ene mete bine oolootenggo, ngundi, kini binelo ewolo. 37 Polndo ngundilo etoni, Banabasndo ngu Yon nguya yolo, sawelo ingowolo. Yon ngu oowooyi gula ngu Mak. 38 Ene Polndo mande gumi ewolo. Ngu oningga ngu, ene kuli Pampiliyano ene noolengo ko kewoolonayimo ngu yoyokolo toongewolo. Ngundilo ngulo, ene nooledodo salo, ko ma tewolo. Ngulo ngu, noole ene yolo, ma sawatolo ewolo. 39 Etoni, ngunonggo ingonduduyali sungo sungo telo longgeyowoliyo. Nguno ngu, mande gosiyolo, Polndo sungo toongetoni, Banabasndo Mak yolo, eneya sungo sawoliyo. Ngulo ngu, Banabas ene Mak yolo, wanggo gula sanganimo oolelo, Sayiparas meladoningga nguno ulelewoliyo. 40 Ngundilo tetoni, ariya, Polndo ngu Sayilas yolo, nguya saweloyi ngulo Yesuslo keyimo simoo baledo eneno ewonggori. Noole Anutno elo yemboongelo, Oo Bidodo Sembuli ngulo sumangeni yalidodo sawalilo ewonggori. 41 Etoyi, ariya, Pol ngu Siriya mela, Silisiya mela kewoolokuli salo, Yesuslo keyimo simoo bale yanggango yunolo, mande yunowonggori.