14
Banabas, Pol Elaga, Ayikoniyam Endemo Ko Tewolo Mande Wesiyowoliyo
Ayikoniyam endemo nguya, ene Anutlo mande wesiyolo, ngundilo tewoliyo. Banabas, Pol elaga, enengo damoniyali ngundilo teteliku, ngu Yuda onilo goobooyingo yano ulo, nguno Yesuslo mande wesiyolo ewoliyo. Elayaga ngu mande gome wesiyolo etoli, ngulo Yuda oni simoo bale, ko, oni simoo bale sowe gidalega oowooyingga oolengo nguya mandeyali ingolo, nowoondoyemo hamoo tewonggori. Ene Yuda oni gidale ngu nowoondoyemo mande ngu ingootoyi, hamoo ma tewonggori. Ngulo ngu, ene oni sowe gidalega nowoondoye yokutuwootoyi, ngulo ene oni elayaga nowoondoye sanggili telo, longge tewonggori. Banabas, Pol elaga, Ayikoniyamno nalu pelungga nguno oluwoliyo. Elayaga ngu Oo Bidodo Sembuli ngulo mandeni wesiyolo ewelo, yanggango yewoliyo. Oo Bidodo Sembuli ngundo, elayaga ngu kandeyali yeni, yanggangododo tetoni, ngundo ko damoni sungo oolengo onindo ma teweloyim ngu telo, ene oni simoo bale etuyelowoliyo. Oo Bidodo Sembuli ngulo sumangeni ko mandeni ngu hamoo oolengo, elo ngundilo etuyelowoliyo. Ene ngu endemo oni simoo bale ngu wesowoolo, wata elaya tewonggori. Wata gula Yuda oniya siyewonggori. Wata gula Yesuslo Aposel oni elayagakuya siyewonggori.
Ngundilo tetoyi, kootusina, oni sowe gidalega, Yuda onidodo, ko enengo tabango oni nowoondoyemo hamoo ma teyingomu, ngudodo ootookoolo, gooboongoolo, mande elo gosiyolo, Pol, Banabas elaga, biyomi yunowelo ingowonggori. Ngulo ngu, ene digi yolo, oolongoolo, yuleyi kumoowelo, elo ingowonggori. Mande ngundilo gosiyootoyi, ene Banabas, Pol elaga, ngu ingolo, ngulo sodedonangge ene yade oololo, Layikoniya melako nguno Listara, Debi ende elayaga, ngu tanggeyimo ende nguno nguya sawoliyo. Salo, ene Anutlo Mande Keda Mesalango ngu ende nguno koyi telo, wesiyolo ewoliyo.
Banabas, Pol Elaga, Listara Endemo Ko Tewoliyo
Ngu naluno nguno, Listara endemo, oni gula bibitelo oluwoku, ene keyi ngu yanggango kini. Ene kulimi nemimbo keyi biyomi ngundilo yomoowoolo. Ngu oningga ngu keyimbo bodaga ma endeyoyingo. Polndo mande etoni, ngu oni keyi biyominggakundo Pollo mande gome ingolo oluwolo. Ngundilo ingootoni, Polndo gome gome kenondadangelo, ingowoku, ene newendemo hamoo, ngundo ngu ene metemi teweloyi, ngu kenowolo. 10 Ngundilo ngulo, Polndo mande eneno meno ewolo. Ge ootookooya, kenggebo nenengo dika! Elo etoni, oninggaku ngundilo ingolo, ariya, sodedonangge ene palelo oolelo, kewoongolo oolouwolo. 11 Ene ngundilo tetoni ngu, oni simoo bale ulungga oolengo ngu ooga Polndo teteku, ngu kenolo ngu, Layikoniya mandenonggo meno manggalu telo ewonggori. Anut, galo oni ngundilo tunootelo, nooleno ombutenggoku ngu! Meno elo ewonggori. 12 Banabas anut gula oowooyi Sus, elo, ko, Pol ngu anut gula, oowooyi Hermis ewonggori. Ngundilo oowooyi etoyi, ndawugalo ngulo, Polndo ngu keyi biyomingga nguya ootookoo, elo etoni, ngulo ene Polya anut Hermislo ewonggori. 13 Suslo koodu ya, ngu ende ngu dabemisina oluwonggori. Ngu goobooyingo yangga ngulo Suslo woolo yeyingo oningga, ngundo bulmakau ulumoni gula yolo, ilosala utono gosiyoyingomu yolo, ombulo, sisi pawa yamakono ombuwonggori. Ngundilo tetoyi, ende ngulo oni simoo bale ngu bidodo gooboongoolo, Banabas, Pol elagano, woolo yewelo, elo tewonggori.
14 Ene ngundilo tetoyi ngu, Aposel oni elayaga, ngu Banabas, Pol, mande ngu ingolo ngu, ariya, enengo nengguloyali dowoolo, oomboongeweloyi telo, kendutelo, simoo bale kewooloyemo oololo, manggalu telo ewoliyo. 15 Ye oni simoo bale, ndatelo ngulo, ye ngundilo tetenggo? Noole ngu oni oolengo, noole ye ngundilo! Ngu hamoo noole oni nangge! Noole ombulo, Mande Keda Mesalango ngu wesiyolo, yeno elo, ngulo ye ngu ingolo, damoni biyomi ngu yokoya, ye yowoolengoya, nowoondoye Anutno yeya, nguno keda oliyi. Anut ngundo sambo, mela, wendeyi, nguya yewolo. Ngano oo oolootenggoku, ngu bidodo nguya yewolo. 16 Hamoo, kulimi ngu oni simoo bale mela bidodomo yoyokootoyi, enengo damoniye biyomimo endeyolo oluwonggori. 17 Ene Anut doongeyimo, oo ngu bidodo ma kombitewolo. Kini, ene oo gomemu nooleno teteku, ngulo noole tunoo oolengo etuyelooteku, ene Anut gome. Ene Sambono oode, ngunonggo sono medugu yeni, yeno ombulo, ngundo tetoni, oowali ulungga gome oolete. Enendo oowali gome noole yunolo, ngunonggo ye nowoondoye yeni, oni oni tetelo ewoliyo. 18 Banabas, Pol elagado, ngu mandega ngu ewoliyo. Ene elayaga ngu oni simoo baledo woolo yewelo tewonggoku ngu yokoyi, elo, ko yanggango tewoliyo. Nguno ngu, ye komo noole elagano, woolo ma yewelolo ewoliyo.
Onikundo Digi Yolo, Pol Ulewonggori
19 Ariya, ngu naluno nguno, Yuda oni gidalega ngulo ende elayaga ngu Antiyokno Ayikoniyamno, ngu Listara endemo mayelo, endemo oni simoo bale nowoondoye yokutuwoolo ganaganayelowonggo. Ngundilo ganaganayelootoyi, ngulo endemo oni ngu sanggili ulungga telo, ene digi yolo, ngundo Pol uleyi kumoowolo. Pol bingo woosoolo, endesina oolelo, nguno yewonggori. Oni Pol ulewonggoku, ngundo ngu Pol kumoowolo ingowonggori. 20 Ene Yesuslo keyimo oni simoo bale mayelo, Pol bingonggaku pawangolo oluwonggori. Oodoyi, Pol ko ootookoolo, ende newendesina ko ulo welewolo. Sengetoni, dobooyi Banabasya, Debi endemo oolouwoliyo.
21 Ngu Debi endega nguno, ene mande gome ngu wesiyolo ewoliyo. Nguno simoo bale ulungga koyi tetoli, ene Yesuslo ko oni tunootewonggori. Kootusina, ene Listara, Ayikoniyam, Antiyok endemo ko oolouwoliyo. 22 Nguno Yesuslo keyimo oni simoo bale nowoondoye yanggango yunolo, mande ewoliyo. Ene mande yanggango elo ewoliyo. Ye komo nowoondoyemo hamoo teyingo yanggango olini. Noole Anutlo endega enengombo oni simoo bale soboyelooteku, ngu newendesina uwelo ngu, asa, koletelo ngu, noole komo melako ngano kowuli ulungga koolowoologo uwatolo ewoliyo. 23 Ende ngu bidodomo, Pol, Banabas, elagado, ngu oni Yesusno nowoondoyemo hamoo teyingo ngu yanggango yunolo, ngu sunggi yetoli, ngu oni, ngundo tabango tunootewonggori. Ngundilo tetoyi, oni simoo bale ene oowali yokolo, kundingiyi telo, yemboongelo nangge ootoolo, ngunonggo tabango oniku ngundo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi ngu kandeyemo yelo, ndawugalo ngulo, ene nguno nowoondoyemo hamoo tewonggoku ngulo.
Banabas, Pol Elaga, Ene Antiyok Ko Oolouwoliyo
24 Kootusina, Banabas, Pol elaga, Pisidiya mela kewoolo oololo, Pampiliya melakokuli tunootewoliyo. 25 Elagado oololo, Pega endemo mande wesiyolo elo yokolo, ene kootusina, elayaga ngu Ateliya ende wendeyino nguno uwoliyo. 26 Ngundilo ulo, Ateliya endemonggo ngu wanggono ooletoli, wanggobo yoyolo, Antiyok endemo ko ulelewoliyo. Kuli ngu endemo Yesuslo keyimo oni simoo bale, ngundo elayaga ngu Anutlo sumangeni nguno nangge ko teli, elo sunggiyelowoliyo. Elayaga ko ngu teli, elo sunggiyelootoyi, ene ko ngu temukowoliyo.
27 Banabas, Pol elaga, Antiyok endemo mayelo ngu, Yesuslo keyimo simoo bale goobooyelolo, ko tewoliku ngulo mandeni oo bidodo wesiyolo, elo ewoliyo. Ene oo bidodo Anutndo eneya telo tewonggoku, ngu bidodo ewoliyo. Anutndo oni simoo bale sowe sungombolo yamako goosootoni, ene nguya nowoondoyemo hamoo tewonggori. 28 Ngundilo elo, elaga, Yesuslo keyimo oniya nalu ulungga nguno oluwoliyo.