5
Noole Komo Solu Himimo Endeyowato
Anutndo ngu ye, enengo simoongo, ngulo gome oolengo ingoote. Ngulo ye Anut kilalongo oliyi. Yo, ye komo enengo mande damoni ngu keyoya, ngu nangge teyi. Kristusndo noolengo nowoondoyi telo, enengo kedaga, ngu yokolo, ngundo noole hoolooweyelolo, Anutno woolo kundingiyi ndindingo gome oolengo, ngu yewolo. Ngundilo ngulo, ye nguya yengo kedaga ngundo oni sungo hoolooweyelowelo ko teyi.
Bosebalese, ko damoni biyomi, oo kenomayingolo doongeye ulu teweloyi damoni biyomi ngu, ye kewooloyemo nguno bodaga ma tunootewelo. Noole Anutlo oni simoo bale, ngundo damoni biyomi, ngulo mande ma elo ingowelo. Ye mande biyomi sugabododo, ko kingo mande ebe ganagana, kingo koondoonge mande ebe ganagana ngu biyomi, ngundilo mande, ngu metemi kini. Kini, ye Anutno ese mande ngu nangge tewanggo. Yengombo ngu ingootenggo. Bosebalese tetenggoku damoni, ko, damoni biyomi sugabododo, oo kenomayingoweloyi damoni ngu, oni ngundilo damoni tetenggoku, ngu ene ebe ganagana anutga ngu owetenggo. Ngundilo oni ngu, ene Kristus Anut elagalo, endega, enengo oni simoo bale soboyelooteku, nguno ma uwanggo.
Ye damoni biyomi ngulo komo ingondale teyi! Kinitetoni ngu, ebe ganagana onindo, ye yowoosoolo, oololo, mande damoni biyomi nguno utoyi, ye ngu keyowanggo. Hamoo oolengo, ngundilo mande damoni ngulo damoni Anutndo sanggili ulungga telo, oni ngundilo tetenggoku, ngu ogingoyingo yunowa. Ngulo ngu, ye enedodo goboolo ma endeyolo oluwelo. Kulimi ngu ye ooleliko oodoyi, ene ataga ngu, Oo Bidodo Sembuli, ngundo ye yoyolo, solu himimo yoyetoni oolootenggo. Ye komo ngu solu himimo oni ngundilo endeyoya oliyi. Solu himi, ngundo ngu mande, damoni gome metemi ngu bidodo, damoni gome nenengomu, ko hamoo mande damoni ngu yeni tunootete. 10 Ye ngu komo ndatelo mande damoningga, Oo Bidodo Sembuli, ngundo ngulo ingooteku, ngu yoweloyi, ngulo ko yanggango teyi. 11 Ye ngu, oni ooleli, ngulo mande damoni biyomi tetenggoku, nguya ma siyelo goboolo oluwelo. Ngundilo mande damoni, ngundo engge gomemu ma yeni tunootete. Kini, ye komo onindo, damoni biyomi tetenggoku, ngu damoni biyomi eya, oni bidodo etuyeloyi. 12 Nondo mande damoniye kombitelo tetenggoku, ngulo damoni ma yootunolo ewano. Kini, nondo ngulo mandeni elo ngu, asa, no oyumonelowa. 13 Ene solu himi yetoni ngu, asa, oo bidodo himimo tunootete. 14 Oo bidodo ngu tunoo oolooteku, ngu solu himi oo ngundilo. Ngulo ngu, nga mandega nga ooloote.
Ge oni ataga ge weleteku, sodedonangge ge ootookoo! Ge melenonggo ootookootoyi, Kristusndo ngu solu himi yeni, geno ombuwalo ewolo. Ayisaya 26:19; 60:1
15 Ye komo yengo endeyoyingo, ngulo ingondale teya, ye endeyoyi. Ye oni ingonduduye kini onindo endeyootenggoku, ngundilo ma endeyowelo. Kini, ye ngu oni ingonduduyedodobo endeyootenggoku, ngundiya endeyoyi. 16 Ene ataga nga ngu, nalu biyomi oolooteku nga. Ngundilo ngulo, ye Kristen oni simoo bale, nga nalungga ngano ngu, ye ko oo gomengga, oni sungomo tewelo teya ngu, asa, ye komo ngu sodedo teyi! 17 Ariya, ye wenonoyingo damoni ngu, ma tewelo. Kini, ye ngu komo Anutndo oo ngulo ingooteku, ngu gome oolengo ingoya teyi!
18 Ye sono kowoo gome gome ma nelo kapengo yelo oluwelo. Kini, ngu damoningga, ngundo ye yombuliyelooteku ngu. Ye komo Anutlo Yuka Kundingiyi ngu yokootoyiga, ngundo yengo nowoondoyemo uya soboyeloni. 19 Ye komo dobooguliyeboya mande eya ngu, Iserel onilo yambo, ko yambo gidalega, Anut bingami elo okooweloyi ngu utoya, nguno yengo nowoondoyemo ngu yanggango teyi. Suwoo suwoo ye komo Ulungga Oo Bidodo Sembuli, ngulo yamboni ngu manggoye nowoondoye ngu nguya, utoya oliyi. 20 Nalu bidodomo, ye komo Anut Awanayi ngu, ko noolengo, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus Kristus, ngu oowooyimo oo bidodo eseteya, bingami okooyi.
Oni Kamebale Teyingo Damoningga, Ngulo Mandeye
21 Ye komo Kristus newendemo ulo ootoolo, ngunonggo dobooguliye nowoondoyemo nguya uya oliyi.
22 Ye bale galo, Oo Bidodo Sembuli, ngulo mandeni keyootenggoku, ngundilo nangge, ye komo kamesumooyembolo mandeye, ngu gome keyoyi. 23 Ndatelo ngulo, simoo ngu baleyibolo sobosobo, tabango oni ngu, Kristusndo, Kristen onilo tabango oolooteku, ngundilo. Kristen oni, ngu Kristuslo goweyi. Kuli, Kristusndo ene uliyelolo ko yoyowolo. 24 Kristen oni ngu Kristuslo manggowo keyootenggo. Ngundilo nangge, ye bale nguya, suwoo suwoo ye komo yengo kamesumooye, ngulo manggoye keyoya, ngu nowoondoyemo oliyi.
25 Ye simoo galo, Kristusndo Kristen onilo nowoondoyi telo enengo kedaga ngu yokootoni, ngundo oni hoolooweyelowolo. Ngundilo nangge, ye komo balesumooye nowoondoye yunoyi. 26 Yo, Kristusndo, Kristen oni nowoondoye sonowoolo yowoolengootoni, nguno ene oni gome metemi tunootewonggo. Ngu sono gemuyingongga ngu, enengo mande keda mesalango. Ngu damoninggano nguno ngu, enengo oni ngu, Kristusndo enengo soleyelolo, sunggi yewolo. 27 Ene enengo simoo bale ngu gome nenengo oolengo tunootetoyi, ngu enengo oo sumangeyi, elo ingoote. Yo, enengo simoo bale ngu biyomi gula, ko soolo oo biyomi gula, eneno ma tunootewelo, elo ingoote. Kini, ene kundingiyi oodoyi, nguno goweyemo oo biyomi gula, ma olinilo ingoote. 28 Ngundilo nangge, ye simoo galo, yengo balesumooyembolo nowoondoyi yunoyi. Yendo yengo goweye nowoondoyi telo, ingootenggoku, ye ngundiya balesumooye nowoondoye yunoyi. Yo, oni ene baleyibolo gome ingooteku ngu, enengo goweyibolo ingooteku ngundilo. 29 Noole ingooteto. Oni gulado enengo goweyi ngulo mundiyi ma tete. Kini, ene oowali gomemu inolo, ngu gome sobowoote. Kristusndo enengo oni simoo bale soboyelooteku ngundilo. 30 Ndatelo ngulo, noole ngu Kristuslo kekandeyi, doongeyi, goweyimo oolooteku nga. 31 Anutlo mandeno ete.
Ngulo ngu, simoo ngu eweyi nemi yoyokolo, ene baleyiboya ebe dowoodowootelo, goboolo oolooteli. Ene ngu goweyali elaya kini. Kini, ene goweyali gulanangge tunootetelo ewolo. Yenesis 2:24
32 Ngu mandega, ngulo damoni ngu sungo gula. Ene nondo ngu ngandilo eteno. Ngu Kristusndo, enengo simoo baledodo goboolo oolootenggoku, ngulo ete. 33 Ene ye sungo sungomo nguya, ye komo yengo balesumooyembolo nowoondoyi yunoyi. Yengo goweyebolo ingootenggoku, ngundilo enengo nguya nowoondoyi yunoyi. Bale, ye komo yengo kameyembolo oowooye bingami eya okooyi!