4
Noole Kristen Oni Noole Ngu Kristuslo Goweyi
No ngu, Oo Bidodo Sembuliga, ngulo koni ngu tetoowe, ngulo no ya biyomimo ulo ootoolo, ngunonggo nondo ye eririyelootenoku ngu ngandilo. Yengo damoniye ngu gome nenengo, Anutndo yeno sunggi enengomu yelo ingooteku, ngundiya tunootenilo ingooteno. Ye komo oni bidodo, nowoondoyemo ayibiyidodo oliyi. Ye komo oni sungo soboyelolo sodedo ma sanggili tewelo. Ye komo dobooguliye nowoondoyi teya, kowuliye ngu ye yunootenggoku, ngu koolowooya hoolooweyeloyi. Yuka Kundingiyi, ngundo nowoondoye yeni nowoondoyemo siyelo, goboolo oolootenggo. Ngu damoningga ngu, uto ngundilo gosiyelootoni, ye Kristuslo oni wata gulanangge tunootelo oolootenggo. Ngulo ngu, ye komo ngu damoningga, ngu gome yanggango dowooya oliyi. 4-6 Goweyi ngu gulanangge; ko, Yuka Kundingiyi ngu gulanangge, ngulo ngu, Anutndo ye negoyeloyingo ngu, yengo ingonduduno ene gome dowoolo, ngunonggo ye oo gulanangge sobowoolo oluwanggo. Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngu gulanangge; nowoondoyemo hamoo teyingo gulanangge, sono (kundingiyi) sonowooyingo gulanangge; Anut gulanangge nguya, ngu noolengo bidodo Awanayi. Enendo nangge oni bidodo dagayelolo, awuno oolengo ooloote. Enendo nangge oni bidodo kewooloyemo koye telo ooloote. Enendo nangge oni bidodo nowoondoye newendemo ulo, nguno ooloote.
Ngulo ngu, Kristusndo kingo oo tuwoo noole sungo sungo yunooteku, ngundo noole enengo koni, enengo simoo baleno ko teteto. Yo, Kristusndo ngu oo kingo duwoo yunooteku, ngu noolengo yunowelo sunggi yewoku, nguno yunoote. Nondo oo etenoku, ngundilo nangge, Anutlo mande nakangoyingomo oolooteku ngu ngandilo.
Ene ya biyomimonggo oni simoo bale ulungga oolengo yoyolo, awuno oolewolo. Ene kingo oo duwoo ngu simoo bale yunootelo ewolo. Sam 68:18
9-10 (Nga mandega nga ngu, awano oolewoku, ngulo damoni ngu ndatelo? Ene koletelo awuno ma ooleyingo kini. Kini, koletelo ene mela newendemo amuno mela oolooteku, nguno ene uwolo. Ngu oningga, ngundo nangge, ene koletelo mela newendemo ameno ulo, ko awuno nguya oolewolo. Ene nguno ngu, oo bidodomo, enendo nangge oo yeni oolelo tunootewolo.) 11 Yo, Anut enengo simoo bale oo kingo duwoo, enengo ko teweloyim yunooteku, ngu ngandilo: Oni gidalega ngu Aposel, ko ngu yunolo; oni gidalega ngu Anutlo ingondudu eweloyi ko yunolo; oni gidalega, ngu mande gome ngu elo etuyeloweloyi ko yunolo; oni gidalega ngu Kristen oni soboyeloweloyi ko yunolo; oni gidalega ngu oo nakangolo etuyeloweloyi, ko ngu yunowolo. Ko ngundilo sungo sungo yunootoni, telo oolootenggo. 12 Yo, Anutndo kingo oo duwoo ko teweloyim ngundilo, enengo simoo bale, noole hoolooweyelolo yunooteku, nguno ngu, doboogulinayi bidodo Kristusno nowoondoyemo hamoo teyingongga nguya, ebe hooloowe hooloowe tetooye, damoni gome tunootewa. 13 Yo, noole komo suwoo suwoo Anutndo oo kingo duwoo yunowoku, ngulo koni teweloyim hahangelo koyi tewato. Nguno ngu, noole goboolo ootoolo, nowoondonayi hamoo oolengo telo, ngunonggo Anut Nangoni, ngulo yanggangoni, ngu noole nowoondonayimo hamoo ingowato. Ngundilo tewatoku ngu, noole Kristuslo damoni ngundilo tunootewato. 14 Ngundilo telo ngu, asa, noole simooye bobodi ngundilo ko ma oluwato. Ebe ganagana oni biyomi, ngundo mete buniyo bobodi mande gula gulano etuyelolo ganayelootoyi, ngulo ene nowoondoye bulibali ingootenggo. Ngungga ngu, wendeyi dookelo, ngundo wanggo yolo yowoolalingooteku ngundilo. 15 Kini, noole komo nowoondonayi hamoomonggo, oni sungombolo nowoondoyi tewato. Noole hamoo mande, ngu nangge ewato. Ngundilo telo ngu, noole komo Kristen simoo bale yanggango tunootelo, Kristusdodo goboolo oluwato. Kristus ngu noolengo tabango oolengo. 16 Ngu Kristus noolengo tabangongga, ngundo ngu, noole yoyeni, noole bidodo, kandenayi, kenayi, doongenayi, oo gowenaye ngu, mete ko logono logono yelo sungo sungo ko tetenggo. Ngulo ngu, noole gowenaye, ngulo gumi ngu, noole mete ebe hooloowe hooloowe telo, bidodo enedodo, gowenaye gulanangge gooboowato. Ngu damoninggano nguno, goweyi ulungga telo, yanggangododo telo, nowoondoyi teweloyi damoni ngu tetenggo.
Kristen Oni Ngu Ene Komo Oole Kedamo Endeyoyi
17 Ngulo, nondo, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngu oowooyimo, yeno mande yanggango ngandilo ewelo. Ye oni biyomi endeyootenggoku sowengga, ngulo damoniyemo ko ma endeyowelo. Ene kingo oo nguno ingonduduye bulibali yelo, nguno nangge oolootenggo. 18 Enengo ingoyingoye ngu oolelidodo oolootenggo. Ene ingoyingoye gome nenengo kini, enengo nowoondoye ngu ukingoyingo. Ngundilo ngulo, ene ingoyingo kedaga oni, Anutno nowoondoyemo hamoo tetoyi yunootekungga, ngu eneno kini. 19 Ene damoni biyomi teweloyi ngulo oyumo ma yowanggo. Kini, ene oololo, bosebalese damoni biyomi teweloyi, ko damoni biyomi oowooyingga tewelo, ingondudu ulungga oolengo telo, hahangelo oolootenggo.
20 Ene ye ngu kuli Kristuslo damonimo nguno, ngundilo mande damoningga ngu ma yowonggori. 21 Kini, nondo ngu ngandilo ingooteno. Ye ngu kuli, Kristuslo mandeni ingowonggori. Ye ngu Yesuslo hamoo mandega ngu kuli yowonggo. 22 Ngu mande hamoongga etuyeloyingo, ngu ngandilo. Kulimi ngu, ye nowoondoye kulimingga ngulo mande damonimo endeyolo oluwonggo. Ngu nowoondoye kulimi damoni ngu ebe ganagana, ko oo kenomayingoweloyi, ngundo nowoondoye yombuliyoote. Ngundilo ngulo, yengo nowoondoye kulimingga, ngulo damoni ngu komo oweya yokoyi! 23 Yengo ingonduduye damoningga ngu, ko, nowoondoye nguya yowoolengoya, ye komo keda tunooteyi! 24 Ye komo oni keda tunooteya oliyi! Yo, hamoo, ngu oni kedaga ngundo ngu, ene komo Anutlo damoni nangge keyoyi! Anutlo damoni ngu nenengo kundingiyi oolengo, ngulo oni kedaga, ngulo damoni nguya gome nenengo kundingiyi oolengo oluwa.
25 Ariya, ye komo ebe ganagana mande ngu yokoyi! Ye bidodo komo hamoo mande ngu nangge, oni sungomo eyi! Ndatelo ngulo, noolengo bidodo sungo sungo ngu, Kristuslo oni ngulo gumi. 26 Ene yengo nowoondoye sanggili teweloyi, ngulo ingondale teyi! Kinitetoni ngu, ye sanggili tetenggoku nowoondoyega ngu, ngundilo oodoyi oololo, sa nemimo ulo suwootetoni, ye mbumbuwa tewanggo. Ngulo ye komo ingondale teyi! 27 Kinitetoni ngu, Setando ombulo, nowoondoyemo ulo tewooyelowa. 28 Yakaka oni ngu, ene yakaka ko ma tewelo. Ataga ngu, ene komo kandeyibo ko gome ngu tetoyi, engge tunootetoni, ngunonggo ene oo yolo, oni wenonootenggoku, ngu bayetelo, yunolo hoolooweyeloyi. 29 Ye mande biyomi gula manggoyemonggo ma tunootewelo. Kini, mande gome metemi ngu nangge etoyiga tunooteni. Ngundo ngu, oni kiyayi ngu yanggango yunowanggo. Ngunonggo ngu, oni yengo mande gome ingootenggoku ngu, Anutlo sumangeni nguno oni yengo mande ngu ingolo, yanggango yewanggo. 30 Ye Anutlo Yuka Kundingiyi ngulo newende kowuli ma inowelo. Ndatelo ngulo, Anutndo yengo nowoondoyemo Yuka Kundingiyi yeyingo, ngu enengo sunggi yelo, sunggi yewoku ngu, nalu sosowoomo enengombo ko yoyowa. 31 Ye ngu komo nowoondoye biyomi yeweloyi damoni biyomingga, ngu andangeya yokoyi. Sanggili, nowoondoye kowoo yeweloyi, nowoondoye gookingo yeweloyi, longgesambi teweloyi, oni kootuyesina mande elo yomooyunoweloyi mande biyomi damoni, ngu bidodo, ye komo andangeya yokoyi. 32 Yo, hamoo, damoni ngundilo ngu yokoya, ye komo mande damoni ngu ayibinonggo dobooguliye nowoondoyi teyi. Anutndo Kristus oowooyimo, yengo mbumbuwaye andangeyunowoku, ngundilo nangge, yendo nguya komo dobooguliye mbumbuwaye ngu andangeyunoyi.