3
Pol, Oningga Ngu Ene Oni Sowe Gidalegano, Mande Gome Ngu Yootunolo Eweloyi Oni
Yo, Anutndo ye Yuda oni simoo bale, ko, simoo bale sowe gidalega nguya goobooyelowolo. Ngu damoningga ngunonggo, no Polndo Kristus Yesus oowooyimo, ya biyomimo ngano oolooteno. Nguno ngu, nondo ye oni sowe gidalega ye hoolooweyeloweloyimbolo. Nondo ngu, ye kuli ingowonggolo ingowono. Anutndo nolo sumangetelo, nga kongga nga teni, elo sungginunootoni, ngulo no mande nga ye hoolooweyelowelo elo yunooteno. Nga mandega nga, ngu kuli kombiteyingo oluwoku, ene Anutndo nono yootunolo elo, etunelootoni, no ingowono. Ngulo ngu, no yengo mande ootuwoo bodaga nangge, kuli nakangolo yunowonoku ngu. Ye nga mandega nga kandangelo ngu, asa, ye komo nguno ye ingowanggo, nolo ingondudune ngu Anutlo mande kombiteyingo ngu bidodomo, ngu Kristus tunootetoni, nguno nondo ingowonolo ingowanggo. Kulimi, Anutndo nga mande kombiteyingongga, nga ma yootunolo tunoo ewolo. Ene ataga ngano ngu, Yuka Kundingiyimbo Anutlo mande kombiteyingo ngu, enengo Aposel oni kundingiyi nguno, ko, enengo ingondudu eyingo onino nguya, yootunolo, tunoo oolengo etuyeloote. Nga mandega nga, ngu ngandilo. Mande gome kedaga ngano ngu, ye oni sowe gidalega, ko, noole Yuda oni nguya, Kristus Yesusno, nowoondoyemo hamoo teyingongga, ngulo noole gowenayi gulanangge, ko, wata gulanangge telo gooboongooteto. Nguno ngu, noolengo bidodo gooboongoolo, Kristus Yesusndo imakeyingo damoningga ngu sumangenonggo noolengo elo sunggi yeyunowoku, ngu yowato. Anutndo no ngu noyolo, mande gome kedaga, nga elo yootunoweloyi, ngulo ko oni noyewolo. Enengo sumange ngu no nunolo, enengo yanggangoni nguya, no nunowoku, ngundo ngu, nga kongga ngano no yanggango tenunoweloyimbolo. No ngu komo Anutlo oni simoo bale gidalega ngu bidodo nowoondoyemo, no oowoone bodaga oolengo. Ene ngu sumangengga, ngu no nunowoku ngu, ene no noyolo, oni sowe gidalegano mande gome keda, ngu elo etuyeloweloyi noyewolo. Nga Mande Gome Kedaga nga ngu, Kristuslo damoni gome oolengo etuyeloyingo nga, ngu bidodo ingoweloyi, ngu ereremo kini. Anutndo kuli oo bidodo yemukoyingo, ngu ingonduduningga, ngu kulimi nalu bidodomo oongootoni, kombitelo oluwolo. Ene, ataga, ngano ngu, ene mande keda gome nga onino ngano yootunowolo. Ngu mandega ngu wesiyolo oni simoo bale bidodomo eweloyi, ngulo Anutndo no sunggi nunowolo. 10 Kulimi ene oongooyingoku ngu, ene ataga ngano ngu, enengo oni simoo baledo yootunoya eyilo yunowolo. Enengo oni ngundo, Anutlo ingoyingo gome oowooyingga, ngu enengo tabango Engel onidodo, ko, enengo koleteyingo onidodo Sambo endemo kundingiyi oolootenggoku, ngundo nguya enengo ingoyingo kombiteyingo ngu tunoo etuyelowolo. 11 Kulimi oolengo, Anutndo oo tewelo ingolo gosiyoyingo ngu Kristus Yesus, noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayingga, ngundo oo ngu yeni tunootewolo. 12 Noole Kristus nowoondonayimo hamoo telo, goboolo oluwatoku, Kristusndo oo tewoku, nguno ngu, noole mete Anutno nenengo oolouwelo, ngulo ma sosolewato. 13 Ngulo ngu, no yeno eteno. Nondo yeno mande keda mesalangongga, ngu yeno wesiyolo elo etuyelootenoku, ngulo no ya biyomimo, noyetoyi ogingoyingo koolowooteno. Nga ogingoyingongga, nondo ye hoolooweyeloweloyimbolo koolowootenoku, ngalo ingondudu biyomi yolo kiyayi ma yewanggo. Kini, nga ogingoyingongga ngano ngu, ye hoolooweyelootoni, ye Anutdodo goboolo oluwanggo.
Epesas Oni, Ngu Komo Kristusno Nowoondoyiningga, Ngu Gome Ingowanggo
14 Awando oo bidodo tetoni, ngulo no Awano boodoo oondookelo, yambo mande teteno. 15 Ndatelo ngulo, Anutndo noole oni sowe bidodo Sambo endemo oolootenggoku, ko melako nganoku, nguya ngu bidodo, enengombo yoyeni, keda oluweloyi, ngu yunoote. 16 Nondo Anutno ngandilo yemboongeteno. O Anut, gengo dulidalige ulungga oolengo Sambono ooloote. Ngunonggo, gengo Yuka Kundingiyi, ngundo enengo nowoondoyemo, nguno hangelo oolelo, ngundo ene yoyeni, yanggango oolengo yewanggo. 17 Ngulo, ene yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, nguno ngu, Kristus ene nowoondoyemo nguno ulo oluwa. Yengo nowoondoyi teyingo damoninggega, ngundo simoo bale bidodo yoyeni, yanggango dikawanggo. De ulimbo mela nogo yanggango dowootoni, de yanggango dikateku, ngundilo dikawanggo. 18 O Anut, gengo yanggangongge oni bidodo yuno. Nguno ngu, ene Kristusno nowoondoyiningga, ngu gome ingowanggo. Enengo nowoondoyiningga ngu ulungga oolengo, pelu ndandayingo oolengo, ene awuno oolengo, mela newendemo amuno oolengo nguya. 19 Yo, ge simoo bale yanggango yunootoni ngu, asa, ene mete Kristusno nowoondoyiningga, ngu hamoo oolengo, gome ingowanggo. (Ene ngulo nowoondoyiningga, ngundo noolengo ingoyingo bidodo dagate.) O Anut, ene hoolooweyelootooga, ngunonggo ene Kristusno nowoondoyi yunoyingongga, ngu gome oolengo ingowanggo. Gedo gengo damoninggega, ngu nangge tetooga, ene nowoondoyemo uya, nguno olini.
20-21 O Anut, gengo yanggangongge ngundo noolengo nowoondonayimo, ko ulungga teloloote. Gedo oo teteku ngu noolengo ingondudu ngu dagalo, ngu ulungga oolengo. Ngulo noole ngu yanggangonggega, nguno ko teteto. Ngulo noole gengo simoo bale ngu, gengo oowoongge bingamingge okoolo, ko Kristus Yesuslo oowooyi nguya elo okoolo, yambo mande tewato. Yo, hamoo, noole, ko kootusina osi sambanayimbo nguya, gengo oowoongge okoololuwato. Ngu hamoo oolengo.