2
Anut Doongeyimo, Mbumbuwa Telo Ngu Noole Oonatewato
Kulimi ngu, ye mbumbuwalo biyomi ngulo damoni gulano gulano oluwonggo. Mbumbuwa tetenggoku, ngundo Anut doongeyimo, ye oonatewelo yoonenengolo oolootenggo. Ngu naluno ngu, ye kuli mela ngalo damoni biyomimo nguno endeyolo oluwonggo. Yo, ye ngu oo yuka biyomi, Sambono oolooteku, ngulo tabango oningga ngu keyolo oluwonggo. Ataga, nga naluno ngano ngu, yuka biyomingga ngulo tabangongga ngu, oni Anutlo mande keyowelo yokootenggoku, ngu nowoondoyemo nguno ko telo ooloote. Kulimi ngu, noole bidodo ngu, oni Anutlo ma ingootenggoku, ngundilo oluwooto. Yo, noole nenengo ingondudu biyomi ngu keyolo, nowoondonayi kulimingga, nguno oluwooto. Kuli, noolengo gowenayimbo oni oni teweloyi ngu nangge keyowootowo. Ngulo ngu, noole oni gidalegado, Anutlo Mandeni ma keyoyingo ngu, noolendo oole nguno yade oololo, Setanlo ende biyomimo Anutndo ngulo gumi ogingoyingo yunoweloyi, nguno oolouwootowo.
4-5 Hamoo, noolengo biyominayi ngundo kuli yuleni kumoowootowo. Noole komo oni kumooyingo, ngundilo oolengo telo oluwooto. Ene Anutlo sumangeni, ngu nooleno ulungga hangelo ooloote. Anutndo ngu noolengo nowoondoyi oolengo yunolo, newende noole yunowolo. Ngulo ngu, enendo noole yoyeni, Kristusdodo goboolo keda oolooteto. Yo, Anutlo sumangeni ngundo nangge, ene noole ko yoyowolo. Enendo ngu, noole Kristus Yesusdodo goboolo ko yokutuyelootoni, ootookoolo, noole Sambo endemo oololo, Kristusdodo goboolo oo bidodo sobowoowato. Ene ngundilo teyingongga, nguno ngu, enengo sumangeni ulungga oolengo oni bidodo doongeyemo, naludodomo, ko kootusina nguya, enendo ngu sumangengga, ngu noolengo etuyelowolo. Yo, Kristus Yesuslo koni nooleno tewoku, nguno Anutndo enengo ayibiyi, ngu noole etuyeloweloyimbolo tete. Ngu ngandilo. Ye Kristusno nowoondoyemo hamoo tetoningga ngu, Anutlo sumangeningga, ngunonggo ye ko yoyowonggori. Ngungga ngu, yengo ko tewonggoku ngu kini. Hamoo oolengo kini. Anutndo kingo duwoo oolengo ye yunowolo. Ngungga ngu, yengombo ko tetoyi, ngulo ulini kini, ngulo ngu, oni gulado, enengo oowooyi bingami elo okooweloyi, nguya kini. Hamoo oolengo kini. 10 Anut, enengombo noole yoyewolo. Kristus Yesusndo noole yomosiyelolo yoyeni, oni keda tunootewolo. Nguno ngu, noole damoni gome nenengo tewato. Kulimi, Anutndo ngu mande damoni gomengga ngu noolengo yoonenengoyingo, noole mete nguno endeyolo oluwato.
Kristusndo Oni Wata Elayagaku Yoyeni, Wata Gulanangge Tewolo
11 Ngulo ye simoo bale sowe gidalega, ye ingondudu teyi. Yuda onindo yeya etenggo. Oni goweyi ma yomosiyoyingo, etenggoku, ko, Yuda onindo enengomboya ngandilo etenggo. Noole moondenayi yomosiyowootolo etenggo. (Ngulo damoni ngandilo. Ene moondeye yomosiyoyingo ngu Anutlo simoo bale elo etuyeloote.) Ye Kristen oni sowe gidalega, ye ngulo ma wenonolo kapengoyewelo. Kuli, ye nguya Anutno nowoondoyemo hamoo ma tewonggori. 12 Ngu naluno nguno, ye Kristuslomu kini. Ye Anutndo enengo simoo bale sunggi yewoku, ngundilo nguya kini. Ye eneno sungo yowoko oluwonggo. Anutndo eneno sunggi mande Yuda onino elo gosiyoyingongga, ye nguno goboolo enedodo ma oluwonggo. Nguno ye oo gome gula kootu tunooteweloyi, ngulo ma doongetelo sobowoowonggori. Ye Anutlo nguya ma ingowonggori. 13 Yo, hamoo, kulimi ngu ye yowoko oolengo oluwonggo. Ene ataga, ngano ngu, Kristuslo dalowo ngundo ye yomosiyelolo, yoyolo ombutoni, ngulo ye Anutya goboolo oolootenggo. 14 Kristusndo, ngu nowoondoye imakeyingomo oluweloyi damoningga, ngulo sembuli. Kulimi, Yuda oni sowengga ngundo oni sowe gidalegaya ngu, longge telo oluwonggo. Ngu sanggili longgega, ngundo ngu, oonggoo sisipawa ngundilo kewooloyemo tewolo. Ene, Kristus ngu oonggoo sisipawa ngu toongootoni, ye oni sowe elayaga, ngu yoyolo goobooyelootoni, oni wata gulanangge tunootewolo. 15 Ngulo ngu, ene de mombimo kumoolo, ngunonggo mamana mande ngu bidodo andangelo yokowolo. Ene ngundilo teyingongga nguno ngu, noole oole damoni keda etuyelowolo. Ngunonggo wata elayaga, ngu goobooyelootoni, oni keda amana wata gulanangge tunootewolo. Yo, ngu damoninggano nguno, ene noole yoyeni, nowoondonayi gulanangge goboolo tunootelo oolooteto. 16 Yesus, de mombimo kumooyingo ngu, oni wata elayaga ngu, ngulo Anutno kawarara telo, yoyootoni, wata gulanangge telo, Anut tanggeyimo yoyewolo. Yo, Yesus kumooyingongga ngundo ngu, Yuda oni, ko oni sowe gidalegaya, longge teyingo damoningga, ngu kuli andangewolo. 17 Enendo ombulo tunootelo, mande keda gome ngu yootunolo, ngandilo ewolo. Ataga ngu, ye nowoondoye gulanangge oliyilo ewolo. Enendo ngu mande keda gomengga ngu, ye oni sowe gidalega yowoko sungo oluwonggoku, ko Yuda oni tanggeyimo oluwonggoku nguya, goobooyelolo, mande ngu imakeyingo damoningga ngu wesiyolo etuyelowolo. 18 Mande Keda Gomengga ngu ngandilo. Kristusno ngu, noole oni wata elayaga ngu, noole Yuka Kundingiyi gulanangge ngundo noolengo oole goosooyunootoni, nguno ngu, noole mete Awa tanggeyimo, tunootewato.
19 Ariya, ye yuto oni ngundilo ma ootootenggo. Ye melaye nguya kini oolootenggo. Kini, ye ngu Anutlo oni simoo baledodo goboolo ootoolo, enengo simoongo oolengo, tunootetenggo. 20 Ye ngu, ya ngundilo Anutndo yoyewolo. Aposel oniya, Anut, enengo ingondudu eyingo oniya, ngu yangga ngulo osiyi; Kristus Yesusndo ngu yangga ngulo ungoombolo osiyi kewooloko ulungga; ko noole nguya, enengo ya ngulo gumi. 21 Kristus, noolengo Sembunayi, ngundo ngu yangga ngulo wembuyi ngu bidodo dowootoni, ngulo oo bidodo ngu gome yanggango ndindi telo, enengo Tempel ya kundingiyi tunootete. 22 Ye nguya Kristusno woologongowonggori. Yo, Anutndo ye nguya yoyolo, Kristen onidodo soweyootoni, ye nguya Anutlo ya oolengo tunootewanggo. Yo, hamoo, Anutndo ngu yangga yewoku, nguno Yuka Kundingiyi, ngundo yeya goboolo oluwanggo.