Epesas
Epesaslo Mande Tabango
Pol, ngu Romno ya biyomimo oluwoku, ngu naluno ngu, ene so uyi nga nakangowolo.
Nga so uyingga ngano, mande gumgum ngu ngandilo.
Kambayeloyingo mande. 1:1-2.
Anutndo noolengo nowoondoyi ulungga oolengo telo, enengo newende noolengo bidodo yunowolo. Ngulo noole, Kristusdodo goboolo siyelo, wata gulanangge. 1:3–3:21.
Ngu gome oolengo. Nowoondoyemo hamoo teyingo, oni simoo bale ngu, ene ingonduduye goboolo gulanangge yelo oluwanggo. 4:1-16.
Ngu gome oolengo. Nowoondoyemo hamoo teyingo, oni simoo bale ngu, ene damoni biyomi ngu kootu inolo ngu mete. 4:17–5:20.
Ngu gome oolengo. Ene nowoondoyemo hamoo teyingo, oni simoo bale ngundo, ene nowoondoyi teweloyi damoningga nguno, ene nowoondoyi oolengo telo, nguno nowoondoyemo hamoo teyingo, oni gidalega nowoondoyi teyunoweloyi ngu, gome oolengo. 5:21–6:10.
Nowoondoyemo hamoo teyingo oni simoo bale, ngundo ene Setanlo oni ngu mete dagayelowanggo. Ene Kristus yootoyi, nowoondoyemo yanggango oodoni, nguno ene mete tewanggo. 6:11-20.
Akeyo, elo kambayelowolo. 6:21-24.
1
No Pol, no ngu Kristus Yesuslo suleyeloyingo Aposel oni gula. Anutndo enengo ingondudunonggo nangge, ene no noyolo, Aposel kongga, ngalo sunggi yenunowolo. Ngulo nondo ye Anutlo simoo baledo Kristus Yesusno nowoondoyemo hamoo telo, Epesasno oolootenggoku, ngulo nondo nga so uyingga nga, yengo nakangooteno. Nondo ngu noolengo Awanayi, Anut, ko noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus Kristus, nguno sumoo eteno. Gengo sumange yolo, gengo simoo bale yunolo, nguno enengo nowoondoye yeyi, imakeyingomo oluwanggolo yemboongewolo.
Kristusnonggo, Anutndo Kumana Bidodo Noole Yunoote
Noole Anutlo bingami okooweloyi ngu, noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus Kristus, ngulo eweyi. Yo, noole Kristusdodo goboolo oolootetoku, ngulo Anutndo Sambo endebolo damoni gome nenengo ngu bidodo, noole nowoondonayimo yelo yanggango yoweloyimbolo yunowolo. Kulimi oolengo, Anutndo mela nga ma yeyingo naluno nguno, ene kuli Kristus, nooledodo goboolo oluweloyi ngulo sunggi yewolo. Ngundilo sunggi yenunootoni, noole Kundingiyi oodooye, nguno enengo doongeyimo biyomi gula ma oluwa. Anutndo kulimi, newende noole yunoyingo ngu, noole enengo simoongo elo sunggi yewolo. Ndatelo ngulo, Kristus Yesus, ngundo noole yoyootoni, ngulo noole mete enengo simoongo telo oluwato. Ngu Anut enengo ingondudunimonggo, ngundilo tewolo. Anutndo enengo nangoni ngulo gome ingootekungga, ngu oowooyimonggo, ene noolengo sumange ulungga oolengo kingo duwoo yunowolo. Ngundilo ngulo, noole komo Anutlo oowooyi bingami elo okoowato.
Kristuslo sumangeningga, ngu ulungga oolengo, ngulo Kristus kuli kumoolo, ngunonggo ene noole uliyelolo, ko yoyowolo. Yo, hamoo, enengo dalowobo noolengo biyominayi bidodo andangeyunolo kapengoyeyunowolo. Yo, enengo ingoyingoni, ngu bidodo oolengo, ngunonggo ene noolengo mbumbuwa teyingo, ngu andangeweloyimbolo kumoowolo. Ngulo ngu, ene suwoo suwoo enengo sumangeningga ngu ulungga oolengo, ngu noole etuyelolo yunowolo. Kulimi, Anutndo ngu oo ngulo Kristuslo konimo, nguno tewelo, ene kuli ewolo. Ngundo enengo ingoyingongga kuli kombitelo oluwokungga, ngu tunoo noole etuyelooteku nga. 10 Enengo ingoyingongga ngu ngandilo. Ene komo oo bidodo yoonenengoweloyi nalungga ngu, ene kuli sunggi yewoku, nguno ngu, Sambo ende oo, ko mela ngalo oo yewoku nguya, ngu bidodo Kristuslo keyi damonimo watayewa. Ngundilo yemukootoni, enendo ngulo tabango ulungga telo, sobowoolo oluwa.
11 Enengo ingonduduni ngu, ene kuli noole Yuda oni simoo bale ngu enengo sunggi yeyunootoni, nguno Kristusdodo goboolo oluweloyi sunggi yewolo. Yo, Anutndo ingoyingo ngu oo gula tewelo ngu, asa, oo ngu tetoni tunootewa. 12 Koletelo, noole Yuda oni, ngundo Kristuslo ingondudu telo sobowoolo oluwooto. Yo, nalu bidodomo noole Anut enengo oowooyi bingami dulidalinidodoga ngu okoowato.
13 Ye oni sowe gidalega nguya, Anutlo mande keda mesalango hamoo ingootoyi, ngundo ye ko yoyowolo. Yo, ye kuli Kristusno nowoondoyemo hamoo tetoyi ngu, asa, Anutndo ngu Yuka Kundingiyi ye yunowelo mande elo gosiyoyingo, ngu yunowolo. Yo, ngu Yuka Kundingiyi ngu Anutlo sunggi yeno yewolo. 14 Yuka Kundingiyi ngu, Anutndo oo kootusina noole yunowelo ingoyingongga ngulo sunggiyi. Yo, Anutndo enengo simoo bale kuli uliyelolo, ko kootusina ene noole ko yoyootoni, noole enedodo sugi sugi oluwato. Oo ngu Anutndo noole yunowelo mande kuli elo gosiyoyingo sunggiga, ngu Yuka Kundingiyi ngundo oo kootusina yunoweloyi etuyelooteku, ngu hamoo yunowa. Ngulo noole enengo oowooyi bingami ulungga elo okooteto.
Polndo Anutno Epesas Oni Ingoyingo Yunoni, Elo Yemboongewolo
15 Ngundilo ngulo, nondo yengo mande ingowonoku ngu, yendo Oo Bidodo Sembuli, Yesusga, ngulo nowoondoyemo hamoo tewonggo. Yendo Anutlo oni simoo bale, ngu bidodo nowoondoye yunootenggo. 16 Ngulo ngu, no suwoo suwoo Anutno yengo elo esetelolooteno. Nenengo yemboongeyingo naluno, no ye ma yoyokooteno. Kini, nondo suwoo suwoo yengo ingondudu telo, Anutno yemboongelo oolooteno. 17 Nondo Anutno yemboongetenoku ngu, noole Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngu Kristus Yesus, ngulo eweyi ene dulidalinidodo. Nguno yemboongetenoku ngu, enendo ingondudu gome metemi ngu ye yunowa. Nguno ngu, enengo mande damoni, ngu yeno yeni tunootetoni, nguno ye enengo gome oolengo ingowanggo. Elo ngundilo yemboongeteno. 18 Nondo ngu, Anutndo yengo ingonduduye, ngu yeningga himidodo tenilo ngulo ingooteno. Nguno ngu, ye mete enendo ooga ye yunowelo negoyelowoku, ngulo ingondudu yanggango telo, oni oni telo, hahangelo, sobowoolo oluwanggo. Yo, nondo ngu Anutndo yengo nowoondoye yokutuyelootoningga, enengo oo dulidalinidodo, oni simoo bale yunowelo sunggi yeyingo, ngu yunoyalinilo ngulo ingooteno. 19-20 Ye komo nguno ingoyingo yanggango telo, enengo yanggangoni ngu suwoo suwoo, noole enengo simoo bale, enengo nowoondonayimo hamoo teyingo, ngu hoolooweyeloote. Ngungga ngu, ulungga oolengo, ngu noolendo ngu wilikoweloyi nguya kini. Anutlo yanggangoni ngundo kuli Kristus melenonggo ko yokutuwootoni ootookootoni, yolo, Sambo endemo oolelo, enengo kandeyi koondosina yetoni, bibitewolo. Ngu yanggango ulungga ngundo nangge, nooleno nguya ko tete. 21 Ataga ngu, Kristusndo tabango oni bidodo sambo, ko, melako ngano ngu bidodo dagayeloote. Oni koleteyingomu ngu bidodo, oni yanggangododomu, oni ululu ngu bidodo nguya dagayeloote. Enendo nangge oni oowooyedodomu nga sanganiyemo, ataga nga nalunggano, ngano ootoolo oode, oololo, kootusina nguya, ngundilo oluwa. 22 Anutndo, ene kuli oo bidodo Kristus keyi damonimo wata yetoni, enendo nangge tabango ulungga oolengo telo, Kristen oni simoo bale bidodo tabangoye ulungga ooloote. 23 Kristuslo simoo bale ngu Kristuslo goweyi, ngundo Kristus bungomo woologongolo ndindi tewolo. Kristusndo ngu oo bidodomo woologongolo, ndindi telo soboyeloote.