6
Noole Komo Doboogulinayi Hoolooweyelolo, Kowuliye Koolowoowato
Ye Kristen dobooguline, ye oni gula kenootoyiga, mbumbuwa tetoningga ngu, asa, ye Yesusno nowoondoyemo hamoo telo, Yuka Kundingiyidodo oolootenggoku, ngundo eneno oolouya, nowoondoye inoya, hooloowetoyiga, ene ngu damoni biyomingga tewoku ngu yokoya, Anutno yanggango dikani. Ene ye yengombolo ingondale teyi! Setando ye nguya tewooyelootoni, mbumbuwa tewanggoku, ngulo ingondale teyi! Ye komo oni dobooguliye hoolooweyeloya, ngulo kowuliye koolowooyi. Ngu damoninggano nguno ngu, ye Kristuslo mamana mande, ngu mete logoyimo tewanggo. Oni simoo bale Anutlo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngundo Anut doongeyimo, ngu ene logo gulanangge. Ngulo ngu, oni gula ngu kewooloyemonggo enengo oowooyi ingootoni, ulungga oolengo oni kandeyimonggo yooteku, ngu komo enengo etuyeloyingo oni ngu oo gomengga gumi ngu wendangeya inoyi. Oni simoo bale gulanangge nangge enengo damoni ko teteku, ngu wilikoya kenoyi. Ngu mete nggundi kini, bine? Oningga ngundilo telo ngu, asa, enengombolo ke oni oni teni. Enengo damoni ngu yolo, dobooyimbolododo ma wilikolo kenowelo. Ndatelo ngulo, oni gulanangge nangge enengombo enengo kowuli teteku, ngu komo koolowoowa. Oni Anutlo mandeni ingolo yowoku, ngu enengo oo sitowi gome gomemu, ngu kewoolo wesowooya, gumi Anutlo ko oningga, ngundi etuyeloyingo oni, ngu ingoweloyi.
Yengo ingonduduye, ngundo ye ma ganayelowelo. Oni gula ene Anut ganangoweloyi nguya, ereremo kini. Hamoo oolengo, oni gula oo yuwooyi imiteku ngu, ene ngu oowalingga ngu nangge, engge tunootetoni yowa. Ngu mandega ngu ngandilo. Oni newende kulimingga ngulo damoni keyolo, endeyowaku ngu, asa, ngulo enggeni ngu ngandilo. Setando ngu oningga ngu yombuliyolo, yolo, enengo ende biyomi nguno suwoo suwoo oluwali. Ngundilo nangge, oni gulado Yuka Kundingiyimbolo yanggangoni damoni ngu keyolo, oluwaku ngu, asa, ngulo enggeni, ngu ngandilo. Ene Yesusno keda oluweloyi ngu yolo, eneno suwoo suwoo sugi sugi oluwa. Ngulo ngu, noole damoni mete teweloyi, ngulo ma sulenayi kiniyewa. Noole ngundilo damoningga, ngulo ko yanggango telo ngu, asa, kootusina, ngulo enggeni gome metemi oolengo, ngu yowato. 10 Ariya, ye oni bidodo komo damoni gome oolengo teweloyi, ngulo ko yanggango teyi. Ngundiya teya ngu, ye komo Anut simoongo Kristusno oolootenggoku, ngu gome oolengo soboyeloya hoolooweyeloweloyi.
Noole Komo Yesus Kristus Oowooyi Bingami Nangge Okoololuwato
11 Nga so uyi ulungga nga, ngu nenengombo so uyino nakangootenoku, nga kenoyi.
12 Ebe ganagana oni gidalegado ye yoyeyi, moondeye doongooweloyi damoningga, ngu newendemo uwelo tetenggo. Ndatelo ngulo, Yuda onilo damoniye gumi nguya Kristus de mombimo noolengo mbumbuwalo kumooyingo, ngulo mandeni nguya gooboongoolo, oni simoo bale etuyelootenggo. Ngulo damoni ngandilo. Yuda onindo ngundilo damoni ngu kenoya, ngulo ene oni oni teya, kowuli ma yunoyilo ngundilo tetenggo. 13 Yuda oni, ngundo ene moondeye doongooweloyi damoningga, ngu newendemo utenggoku ngu, ene Moseslo mamana mande ngu bidodo keyoweloyi, nguya ereremo kini. Ene ye nguya yowoosoolo, moondeye doongooweloyi damoningga nguno yoyelo, ngulo ene bingami okooweloyimbolo tetenggo. 14 Ene ngundilo tetoyi, ene nondo ngu oo gula oowooye bingami, elo ma okoowano. Kini, no komo Yesus Kristus oowooyi bingamini nangge, elo okoololuwano. Ene de mombimo noolengo mbumbuwalo kumoowoku, ngulo nangge, no oni oni teteno. Mela ngalo damoni biyomi oolooteku, ngu no ma keyowano. Kini, ngu ingondudune kulimingga ngu, Kristusdodo de mombimo kuli kumoowolo. Melako oni nga doongeyemo, nolo damonine biyomi kuli oluwonoku, ngu ataga ene ko ma kenowanggo. 15 Oni moondeye doongooweloyi damoningga tetenggoku, ngu kingo oo ngundilo. Ko oni moondeye ma doongooyingo nguya, ngu kingo oo ngundilo. Ene Anutndo oni yeni, nenengo keda tunooteteku ngu, ene hamoo oo ulungga oolengo! 16 Oni simoo bale ngundilo ingonduduga keyolo ngu, asa, Anutndo enengo sumangeni, ko enengo imakeyingo damoningga, ngu oni ngu yunolo, ko oni eneno nowoondoyemo hamoo oolengo tetenggoku nguya, ngu bidodo yunowa.
17 No mande wenga yunowelo. No onindo kowuli gula ko nunoyilo ma ingooteno. Ndawugalo ngulo, no Yesusno nowoondone hamoo telo keyowonokulo, ngulo kuli oni oowooyingga ngundo nulewonggoku, ngulo mambu doongoo oowooyingga, ngu moondenemo ooloote.
18 Ye Kristen dobooguline, nondo Anutno yemboongetoowe, noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi Yesus Kristus, ngulo sumangeni yeya olinilo ewolo. Ngu hamoo oolengo.