Mande Gula Gula, Ngulo Damoni
Anut Oo Bidodo Sembuli Sembunayi Enengo Simoo Bale Soboyeloote. (Kingdom Bilong God)
Anut Oo Bidodo Sembuli Sembunayi Enengo Simoo Bale Soboyelooteku ngulo damoni kabusa oolootenggo. Ngu ngandilo:
1. Anut Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngundo nalu enengo simoo bale soboyelooteku, ngu ‘Kingdom Bilong God’ gula.
2. Anut Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngundo endega enengo simoo bale soboyelooteku, ngu ‘Kngdom Bilong God’ gula.
3. Anut Oo Bidodo Sembuli Sembunayi ngulo damoni, ngundo enengo simoo bale soboyelooteku, ngu ‘Kingdom Bilong God’ gula.
Anutno Woolo Yeyingo Oni (Pris)
1. Yudalo Pris ngu Anutno woolo yeyingo oni kundingiyi.
2. Yudalo Bik Pris ngu Anutno woolo yeyingo oni kundingiyi, ngulo oni sobosoboku.
3. Yudalo Het Pris ngu Anutno woolo yeyingo oni kundingiyi, ngulo sobosobo oni koleteyingo.
Anutlo Ingondudu Eyingo Oni
Anutlo Propet ngu Anutlo ingondudu eyingo oni.
Anutlo Mundi Oni
Nalu wengamo, Setanlo ko oni, ngundo Anut, ko, Anutlo keyimo simoo bale nguya mundiyi tewa. Ndadilo ngulo, Setando simoo bale eneno nangge yambo teweloyi, ngulo ingoote.
Anutlo Goobooyingo/Yambo Ya
Yudalo Goobooyingo Ya oowooyingga Anutno yambo mande teweloyimbolo oolootenggo. Ene Yuda Anutlo Goobooyingo Ya ulungga, ngu oowooyi Tempel. Enengo Tempel ngu gulanangge nangge. Ngu Yerusalemno oode, nguno Anutlo woolo yeweloyi oni, ngundo bulmakau, ngundi sipsip, oo biyomi gula eneno kini, ngu utolo, woolo yeweloyi digi yawasa yelo, Anutno woolo yeweloyimbolo tewolo. Enengo Goobooyingo Yano nguno, Yudalo simoo bale, ngundo Yisasno yambo mande ma tetenggo. Kini, ene Anut nangge nguno yambo mande tetenggo.
Ene Kristen Yambo Yano nguno, simoo bale ngundo Anut, ko, Yisas nguya ngu yambo mande tetenggo.
Aposel
Aposel ngu damoni ngandilo. Anutndo suleyeloyingo oni. Yo, Anutndo ngu Aposel oni suleyelootoni, ene enengo Mande Keta Mesalango ngu simoo bale bidodomo wesiyolo eweloyi.
Goweyi Toongooweloyi Mande Damoni
Oni Goweyi Toongooweloyi Damoni ngu ngandilo. Yuda onindo enengo nangosumooye buniyo keta ngu bidodo sa nalu kandegula gidembolo kabusa oodoyi, enengo iye goweye toongootenggo. Ndadilo ngulo, ngungga ngu Yuda onilo sunggi Anutndo enengo logo teyunowolo.
Krayis/Mesaiya
Krayis/Mesayiya ngulo mande damoni ngu ngandilo. Anutndo simoo bale Ko Yoyowelo Sunggi Yeyingo Oni. Anutndo Yisas suleyootoni, Yuda onino ombutoni, ene ngulo ma ingowonggoli. Ndadilo ngulo, ene ngulo ma ingoyingo? Ngu ngandilo: Anutndo ngu Krayisndo ko teweloyi ingooteku, ngulo ene wenonoyingo. Yo, ene ngandilo ingoyingo. Krayisndo ko telo, Rom oni oweyelootoni sawanggo. Ngundilo telo, nguno Yuda oni enengombo mela bidodo sobowoolo koleteyingo oluwelo, elo ingootenggo. Ene hamoo, Anutndo Krayis suleyootoni, ombulo, noolengo weti mbumbuwa ngulo uliyi ogingo koolowooweloyi, ngulo ombuyingongga ngu, ngulo Yuda oni ene wenonoyingo. Ngundilo wenonolo, ngulo ene Yisas Krayis mande biyomi elo, kootu inowonggori.
Kristen Tunooteweloyi, Ngulo Mande Damoni
Kristen tunooteweloyi damoni ngu ngandilo: Koletelo oni komo ingootoni ene weti mbumbuwa teweloyi oni, ngulo kowuli ingowa. Ngulo ngu, ene komo nowoondoyi yowoolengolo, Yisasno sumoo elo yemboongetoni, O Anut, gedo nolo weti mbumbuwa tewoku, ngu andangelo yokoya, newendemo ombuya sobonelowa, elo yemboongete. Ene ngundilo yemboongetoni ngu, asa, ngu nalu nangge nguno, Yisasndo onilo mbumbuwa tewoku ngu andangelo, onilo newendemo ulo, sugi sugi oluwa. Ngundilo ngulo, ngu oni ngu keta oolengo tunootewa. Ndadilo ngulo, Anutndo onilo weti mbumbuwa hahangewelo damoni, ngulo yanggangoni ngu toongooyingo. Yo, hamoo, ene toongootoni, ngulo ngu oningga ngundo Anutlomu.
Onilo Nangoni
‘Pikinini Bilong Man’ ngu Anutlo Nangoni Oni Kilalongo. Ene Yisasndo enengombo eteku naluno nguno, no Onilo Nangoni mandelo ewo. Ndadilo ngulo, Yisas elo, no Onilo Nangonilo ewo? Ngu ngandilo: Yisasndo mande nenengo elo, No Anutlo Nangoni Oni Kilalongo, yootunolo etoni ngu, ingowonggoku ngu, asa, Parisi onindo sanggili ulungga telo, ngulo ene Yisaslo mandeni gula, ngu ma ingowelo. Ngundilo ngulo, Yisasndo enengombo eteku naluno nguno, ene ewolo. No Onilo Nangoni mandelo ewolo.
Parisi
Moseslo mamana mande sobowooyingo oni galolo oowooye Parisi.
Pasowa Nalu
Pasowa Nalu ngu Anutlo Sunggi Kenolo, Dagayingo Naluwo Kundingiyi ngu. Ngu ngandilo: Kulimi Yuda simoo bale ngu Igip melako oluwonggoku naluno nguno, Anutndo ingootoni, enengo Yuda simoo bale Igip mela ngu yokolo, Kenan mela ko oolouwanggo. Ene Igip oni sobosobo koleteyingo, oowooyi Pero, ngulo ma ingowo. Ngundilo ngulo, Anutndo eyingo. Ye Yuda oni simoo bale, suwootetoni, ye komo sipsip nangoni ngu utolo, enengo daloni ngu yolo, yamako kembemo ko dabemimo yewanggo. Suwoo ooleliko, nolo Sambono Engel oni ngundo ombulo, ya yamako sipsip daloni nguno ma oodoni kenolo ngu, asa, nolo Engel onindo ngu yangga ngu sembulibolo nangoni gogolo ngu yuleyi kumoowanggo. Ene nolo Engel onindo ngu sipsip ngulo daloni ngu kenolo ngu, asa, yangga ngundilo ene dagayelolo, enengo nangoni gogolo, ngu ma yuleyi kumoowanggo. Ngundilo ngulo, dagoma gulanangge nangge tambu gulanangge nguno, Yuda simoo bale oo ngundilo ingolo, Anut esosootelo, yambo tetenggo. Ngu enengo nalu kundingiyi oolengo.
Sabat
Sabat ngu Yuda onilo yambo mande teweloyi nalu. Enengo Sabat nalu ngu Sarere. Yo, enengo Sabat nalu nenengo ngu Prayide 7 Klok suwoono nguno, enengo Sabat nalu ngu ootoogelo, oololo, Sarere nalu 7 Klok suwoono nguno, ngu kinitewa.
Sadisi
Sadisi galolo ngu kumoomonggo ma ootoogewa, elo ingoyingo Yudalo oni. Ndadilo ngulo, ene oni kumoolo ko keta ootoogewa, elo, ngulo nowoondoyemo hamoo ma teyingo? Ngu ngandilo: Hamoo oolengo, Yuda oni gidalega oowooye Sadisi, ngundo ngu oni gaboyidodo, Sambono Engel oni, ko, yuka biyomi oolootenggo, elo ma ingootenggo. Ngulo ngu, oni kumoolo ngu kiniteteku nga, ko ma keta ootoogewanggolo ingootenggo. Ene Anutdo ngundilo ma eyingo. Hamoo oolengo kini. Anutlo Mandeni, ngundo noole ngandilo etuyeloote. Noole Anutlo Nangoni Yisas ngulo nowoondonayimo hamoo tewatoku ngu, asa, noole Anutya Sambo Endemo goboolo sugi sugi oluwato. Ene noole Yisaslo nowoondonayimo hamoo ma tewatoku ngu, asa, noole Setanya enengo ende biyomi nguno goboolo ootoolo, nguno suwoo suwoo ogingo ingolo oluwato. Ye komo Anutlo Mande ngu buk Mak 12:18-27 ngu kandangelo ingowanggo.
Samaria
Kulimi Samariya melako ngu Iserel ngulo mela gumi, ko, enengo simoo bale ngu Yuda oni nangge. Ene Yuda oni Sameriyano oluwonggoku, ngundo Anutlo mamana mande toongoolo, ngulo ene bale sowe gula Yuda bale kini, ngu yoyingo. Ngulo, Sameriya simoo bale, ngundo Anutlo mamana mande toogoowonggori. Ngundilo ngulo, Yudalo simoo bale ngundo Samariya simoo bale ma ingootenggo.
Sleb
Sleb ngu kingo sulena oni gula. Papuwa Nu Gini nguno, oni ngundilo ma ooloote. Kini, Yisaslo nalunimo, ko, ataga mela gidalegano nguya, onindo ngu simoo bale gidega ngu uliyelolo, ngulo simoo bale uliyelowonggoku, ngu enengomu oolengo. Ngulo ngu, simoo bale uliyelowonggoku, ngundo komo enengo sembuli manggowo ngu nangge keyootenggo. Yo, hamoo, ngundilo oni, ngundo enengo ingondudu keyolo endeyoyingo ngu sobowooweloyi, ngu ereremo kini. Kini, ngundo bo se enengo uliyooteku ngundilo.