22
Endega Nguno Sono Bingo Keda Oolooteku Ngu
1-2 Ngu naluno ngu, Sambono Engel onindo ene no Yon etunelootoni, sono bingo keda oolooteku, ngu namboyi oolengo oo kombo ngundilo kenowonowo. Ngu sono bingo gome gomemu ngulo omungo, ngundo Anutlo yaba bingaminidodo ngunonggo, ko Sipsip Nangoni nguya ngunonggo ombulo, yade yade ombuwolo. Sono bingo ombulo, ngu endega ngulo ooleni ulunggaku ngu, kewoolokuli yade oolouwolo. Sono bingongga ngu dabemi gide gide, de ngudodo keda oluweloyi yunootenggoku, ngu dikatenggo. Ngu de ngu mooma gulananggemo engge tanggooli ngu, tambu kande elaya kegidembolo elaya enggewolo. Yo, hamoo oolengo, kombo gulanangge gulananggemo, de tanggooli gome gomemu enggetenggo. De uyi ene nguya gome neweloyi oodoni, ngunonggo oo kowuli, ko sayi mambu ngu bidodo oni melako ngano oluwonggoku ingootoyi, ngu de uyi onindo netoyi, oo ngu biyomi kinitemukowa. Yo, hamoo oolengo, Sambo ende kedanggano nguno oo kumana biyomi gula ma ootoolo, ngundo oni ma gosiyelootoni, Anut ko Sipsip Nangoni nguno nangge yambo mande telo, eneno yemboongewanggo. Yo, Anutlo yaba bingamini ko Sipsip Nangoni nguya ngu endemo nguno oodoli, ngu musiyo nguno enengo ko oni, enengo koyali tewanggo. Ngu endega gome nguno Kristen oni bidodo Anutlo omukumundoongo kenolo, kembayemo enengo oowooyi nguno oluwa. Ngu endega nguno suwoo ko ma tewa. Nguno ngu, solu Lam ngulo himi ko solu himi nguya kini. Ndadilo ngulo, Anut Oo Bidodo Sembuliga ngu enengombo himi yunootoni, nguno Anutlo ko oni suwoo suwoo Anutya sobosobo tabango telo oluwanggo.
Yesus Ngu Nalu Bodagano Ngu Ko Ombuwa
Ngu naluno, Sambono Engel ombulo, nono ewolo. Nga mandega nga, ngu hamoo oolengo. Ngundo ngu, ene oni bidodo nowoondoyemo hamoo tewanggo. Anut Oo Bidodo Sembuli, ngundo enengo Yukani, ngundo enengo ingondudu eyingo oni ngu ingondudu yunootoni, ene ngunonggo enengo mande wesiyolo etenggo. Anutndo enengo Engel suleyootoni, ombulo, ngundo enengo ko oni, ngundo nalu bodagano oo bidodo tunooteweloyi, ngu etuyelowololo ewolo.
Yesusndo ewolo. Ye gome ingoyi! No yeno nalu bodagano ko ombuwano. Oni gidalega ene Anutlo mandenimo oo tunooteweloyi nga bukgano oolooteku, ngu ingolo keyootenggoku ngu, ene mete oni oni tewanggolo ewolo.
No, Yon, oo ngu ingolo kenowonowo. Yo, nondo mandega nga ingolo, ko oo gaboyi kenowonoku ngu, no Engelngga oo ngu etunelowoku ngulo keyimo penggootelo, yambo mande tewelo ingowonowo. Ene Engel oni gulado nono ewolo. Ge nono yambo mande ma tewelo! No geya, ko gengo Kristen doboogulige, ko Anutlo ingondudu eyingo oni nguya, ko oni nga bukno mande oolooteku, nga keyootenggoku nguya konayi goboolo teteto. Ngundilo ngulo, ge ngu komo Anutno yambo mande te! Elo ewolo.
10 Ngundilo, ene ko nono ewolo. Nga Anutlo mandega oolooteku nga ngu, kootusina oo tunooteweloyi ngulo naluni namoko tete. Ngundilo ngulo, nga bukga ngano mande oolooteku, ngu ma gosiyolo ukingowelo. 11 Ngulo ngu, nowoondoye yowoolengoweloyi naluwo pelungga kini. Ngulo ngu, oni ene damoni biyomi telo bosebalese mande damoni biyomi tetenggoku, ngu suleyolo, ngundilo nangge teloluwanggo. Ngundilo nangge, oni ene mande damoni gome nenengo ngu nangge telo, kundingiyi damoningga nguno oolootenggoku ngu, ene komo ngundilo nangge teloluwanggolo ewolo.
12 Yesusndo ewolo. Ye gome ingoyi! No nalu bodagano ko ombuwanoku, nguno oni bidodobolo uliye yolo ombulo yunowano. Nondo uli gumi yunowelo ngu, oni bidodo enengo damoniye oo tewonggoku, ngu sungo sungomo wendangelo, ngundilo oolengo gumi yunowano. 13 No kulimi oo bidodo yemukolo, nguno oluwonoku, ombulo, oo bidodo kinitetoni, ngu naluno, nguya nondo nangge oluwano. No damoni yelo oluwonoku, ngunonggo ombulo oo bidodo kini teweloyi naluno, nguno nguya oluwano.
14 Oni nono nowoondoyemo hamoo telo oolootenggoku, ene mete ende kedanggano nguno ulo, ene de tanggooli gomemu keda oolooteku yunoweloyimbolo, mete nelo, ngulo ene oni oni tewanggo. 15 Oni ene idi kosonggi tetenggoku; bosebalese bulibali tetenggoku; oni ene oni yuleyi kumootenggoku; oni ene oomboolo ebe ganagana nguno yambo mande tetenggoku; ko oni bidodo ene ebe ganagana mande eweloyi ngulo ingolo keyootenggoku; ngu oni ngu bidodo enengo endeyoyingo ngu sebo endeyootenggoku ngundilo. Ngundilo oni ngundo Anutlo ende kedaga nguno ma ulo, ene endesina nangge oluwanggo.
16 No Yesus, nolo Sambono Engel oni, ye Kristen gooboongoo ya nguno nga mandega nga suleyolo yunooteno. No ngu, Dewitlo soweni oolengo. No ngu suwoononggo sengewelo tetoni dootungga dedeku ngu oolengolo ewolo.
17 Anutndo ko Sipsip Nangoni baleyi, ngundo Yesusno ngandilo ewolo. Ge ombu! Etoli, ngu oni mande ingowanggoku, ngundo nguya ewanggo. Ge komo ombu! Ewolo. Oni ene sonolo ingooteku ngu, ene komo ombuya, ngu oni newelo ngu, ene komo ngu sonongga keda oluweloyiga yoya neni. Nga sonongga nga ngu, Anutndo kingo duwoo yunoote.
18 No Yondo, mande yanggango oolengo yeno eteno. Ye komo ingondale teya! Nga bukno mande oo tunooteweloyi oolooteku nga soweyowanggoku ngu, ariya, oo biyomi oolengo nga bukga ngano elo nakangootoni oolooteku, ngu bidodo Anutndo ngu oningga ngu bungomo wata yewa. 19 Ngulo ngu, oni gulado nga bukgano Anutlo mande nakangoyingo, ngu gumingga onindo andangelo yokolo ngu, asa, Anutndo ene nguya andangetoni ngu, ene ngu ende kundingiyingga nguno ma ulo, de tanggooli suwoo suwoo keda oluweloyiga ngu ma newa. Ngu ende kedaga, ko de suwoo suwoo keda oluweloyiga, ngulo gaboyi nga bukga ngano ngundilo nakangolo ewolo.
20 Oni (Yesus) nga mandega nga yeno oo bidodo etekungga, ngundo ataga ete. Hamoo oolengo, no solumimonggo eteno. No ngu komo nalu bodagano ko ombuwano! Etoni ngu, noolendo mande gumi ewootowo. Hamoo oolengo! Noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, Yesus ge hamoo ombu! Ewootowo.
21 Yondo ene Anut sumoo inolo yemboongewolo. Yesus Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, gedo gengo sumangengge ngu suleyelootooga, ene gengo oni simoo bale bidodoboya goboolo oliyi. Ngu hamoo oolengo, elo yemboongewolo.