21
Sambo Ko Mela Keda
Ariya, ngu naluno, no Yon sambo mela keda kenowonowolo. Sambo koletelo, ko mela koletelo, ko wendeyi nguya ene kinitewolo. Ngundilo kinitetoyi ngu, no ende kundingiyi ngu Yerusalem keda kenootoowe, ene sambononggo Anutndo suleyootoni ombuwolo. Anutndo ende kedaga ngu kuli gome metemimu yelo yomosiyoyingomu, ngu bale kameyi yowelo naluwo, nguno enengo oo kuli gome metemimu nangge, ngu yomosiyoyingo ngundilo. 3-4 Ngu naluno, no manggowo ngguyi Anutlo yaba bingaminidodo ngu tanggeyisina, ngunonggo manggalu telo etoni ingowonowo. Ataga Anutndo oniya oolootenggo. Ene oniya oluwanggoku, nguno ngu, enengo oni simoo bale oluwanggo. Anutndo enesu nangge oni simoo baleno nguno ootoolo, ene onilo Anut oluwa. Ngu naluno, Anutndo onilo kowuliye ngu bidodo andangeyunootoni, ngulo ene nalu gulano, ngu ma sendowanggo. Kumooweloyi damoningga nguya kini; kowuli bidodo ko sendo mogulu teweloyi damoningga ngu, ko ogingo ingoweloyi damoningga ngu, oo ngu bidodo nguya kinitemukowa. Mela ngalo damoninggano tewanggoku, ngu bidodo kinitemukowalo ewolo.
Ngu naluno ngu, onindo Gol yaba bingaminidodo ngu sanganimo bibiteyingongga ngundo ewolo. Ingo! Ataga oo ngu bidodo keda tunootete, ewolo. Ene mande gula nguya ewolo. Ge nga mandega nga nakango. Ndadilo ngulo, nga mandega nga ngu nenengo oolengo, ngulo oni ene ngulo nowoondoyemo hamoo tewanggolo ewolo.
Asa, ene mande gula ewolo. Nolo kone temukooteno. Nondo ngu oo ngu bidodobolo koletelo oolengo oolooteno. Nondo nguya, ngu oo ngu bidodo wengamo oolooteno. Oni ene sonolo kumoowaku ngu, nondo sono keda oolooteku, sono omungo ngu sono kingo tuwoo ene inootoowe newa. Oni ene newendemo hamoo tetekungga ngu yanggango dowoolo, yade oololo kumoowaku ngu, asa, ene komo Setanlo tewootewoo, ngu dagate. Oni ngundilo tetekungga ngu, nondo enengo Anut oodoowe, ene nolo nangone oluwa. Ene oni nolo kone metemi teweloyi ngu sosolelo yokowanggoku; oni ene Yesuslo nowoondoyemo hamoo ma tewanggoku; ko oni ene dobooyi uleni kumootenggoku, ene bosebalese damoni biyomi ngu tetenggoku; oni ene idi kosonggi damoni biyomingga ngu tetenggoku; oni ene oomboolo ebe ganagana biyomi nguno yambo mande telo nguno yemboongetenggoku ngu; ko oni bidodo ebe ganagana mande etenggoku; ngundilo oni ngu bidodo, ene de nombododo mele ulungga digi Salpa delo gidolelo oolooteku, nguno ulo oluwanggo. Ngu musiyongga ngu biyomi oolengo, nguno ene ulo, sugi sugi oluwanggoku, ngu kumooweloyi kootunggaku ngundilo ewolo.
Yerusalem Ende Keda
Ngu naluno, Sambono Engel gula nono ombuwolo. Ngu Engelngga ngu Engel kandegula gidembolo elayaga ngulomu gula, ene kandeyimo koondo kandegula gidembolo elaya, Anutndo oni yombuliyoweloyi oo biyomi ngu koondomo yetoni hangewolo. Ngulomu Sambono Engel gula, ngundo ombulo nono ewolo. Ge ombutooga, nondo Sipsip Nangoni ngulo baleyi keda ngu etunggelowanolo ewolo. 10 Ngundilo etoni, Anutlo Yukani, ngundo yanggango nunootoni, Engel ngundo noyolo, puli ndandayingo oolengo sanganimo nguno oolewolo. Ngu musiyongga nguno, ene Yerusalem ende keda etunelootoni, kenootoowe, ngu endega ngu sambononggo Anutndo suleyootoni ombuwolo. 11 Ngu ende kedaga ngulo soluni ngu Anutlo dulidalini. Ngu endega ngulo soluni ngu, ene digi oowooyi Yaspa, ngulo ulini ulungga oolelo ngulo yowali himi oo kombo ngundilo. 12 Ngu ende keda ulungga ngulo oonggoo pawani ngu, awuno sambolili oolengo tewolo. Ngu endega ngulo yamakoni kande elaya kegidembolo elaya oodoni, nguno Sambono Engel oni kande elaya kegidembolo elaya yamako sobowoolo dikawonggori. Ngu yamako ngu, Iserel onilo sowe kande elaya kegidembolo elayaga, ngulo oowooye nguno nakangowonggori. 13 Ngu endega ngulo ende mundumi namolaya oodoni, nguno yamako kabusa kabusa yeyingomu ooloote. 14 Ngu endega ngulo digi osiyi kande elaya kegidembolo elaya ende yanggango inootenggoku, ngulo digiyi ngu Sipsip Nangoningga ngulo suleyeloyingo Aposel oni kande elaya kegidembolo elayaga, ngulo oowooye nakangowonggori.
15 Ngu Sambono Engel ngundo oni Gol usutokoyiga dowoolo, ngulo endega, ngulo yamako, oonggooyi nguya logowoowolo. 16 Ngu Sambono Engel onindo ene usutoko ende logowooweloyimbolo ngu dowoolo, ngundo ngu endega ngu logowoowolo. Ngu endega ngulo wanggangoni ko dabemi ngu, ko oonggoo pawani dubuli ooleyingo nguya logowooyingo, ngu gulanangge elelemo oolengo tewolo. Ene 2,400 Kilomita ngundilo. 17 Ene oonggoo pawani nguya logowootoni, ngu oonggoo pawa nenengo ngu 60 Mita ngundilo logowoowolo. Ngulo logoga ngu onindo oo logowootenggoku ngundilo, ngundo logowoowolo. 18 Ngu endega ngulo pawani ngu, Anutndo digi oowooyi Yaspa digiga ngu telo, ko endega ngu Gol ngu Galas yowali ngundilo yewolo. Ngu oo gabogaboyi ngundilo yowali kendilo tewolo. 19-20 Ende ngulo digi osiyi ngu Anutndo endega ngulo oonggoo pawayi yanggango teyinolo, digi nakanakangoyingo, ngundo nakangowolo. Ngu digi ngu ngandilo; digi koleteloga ngu Yaspa; digi elayayiga ngu Sapayira, ngu ulinggiyi; digi kabusayi ngu Aget, ngu namboyi; digi namolayayiga ngu Emelal; digi kandegulayiga ngu Sadonikis, ngu seleyingo ko namboyi nguya goobooyingo; digi kandegula gidembolo elayayiga, ngu Koniliyon ngu digi seleyingo; digi kandegula gidembolo elayayiga ngu Kirisolayit ngu koolonggu nangge, digi kandegula gidembolo kabusayi ngu Beril ngu titoyi; digi kandegula gidembolo namolayayiga ngu Topas, ngu koolonggu nangge; digi kande elayayiga ngu Kirisopales, ngu titoyi koolongguyi nguya goobooyingo; digi kande elaya kegidembolo gulananggega ngu Hayiyasin, ngu ulinggi nakayi gula; digi kande elaya kegidembolo elayayiga ngu Ametis, ngu digi seleyingo gula. 21 Endega ngulo yamakoyi kande elaya kegidembolo elayaga, ngu beye goyayi kande elaya kegidembolo elayaga ngu namboyi oolengo ulini ulungga, ngundo tewonggori. Ende ngulo yamako gulanangge nanggemo, Anutndo beye goyayi ulungga oolengo ngu gulanangge ngundo nangge tewolo. Ngu endega ngulo ooleni ngu Gol oolengombo nangge teyingo, ngu oo kombo ngundilo yawaliyi kendilo.
22 Ngu endemo, nguno gooboongoo ya kundingiyi, Tempel, ngu no ma kenowonowo. Anut Oo Bidodo Sembuli Ulungga ko Sipsip Nangoni, ngundo nangge ende ngulo Tempel oolooteli. 23 Ngu endega nguno ngu, sa kombo ngulo himi kini. Kini oolengo, Anutlo dulidalini, ngundo nangge, ende ngu himi inootoni, ko Sipsip Nangoni ngu ende ngulo solu oolengo. 24 Kristen oni bidodo mela bidodomonggo ende nguno mayewanggoku ngu, ene Anutlo solu himimo endeyolo oolootenggo. Mela ngalo Kristen oni sobosobo koleteyingo, ngulo oo sitoyi gome gomemu, ilosalaye oododo, enengo oowooye bingamiye ngu bidodo yolo, Anutno kingo duwoo inowanggo. 25 Ngu endega nguno ngu, ene suwoo kini. Ngulo ngu, ene sa nangge oodoni, ende ngulo yamakoyi nalu bidodomo ma goodootenggo. 26 Mela bidodo melako ngano oluwonggoku, ngulo oo sitoyi gome gomemu, bobeye nguya, ko bingamiye ngu bidodo yolo, ngu kingo duwoo Anutno yewanggo. 27 Ngu endemo nguno oo biyomimu, ko mande damoni biyomi oyumododomu, ko ebe ganagana mande eweloyi damoni biyomi, ngu hamoo oolengo oni ngundilo mande damoni tetenggoku ngu, ene ngu endegano nguno ma uwanggo. Oni oowooyi Sipsip Nangonimbolo bukga nguno oowooye oolootenggoku, ngundo nangge, ene mete ngu endemo nguno uwanggo.