10
Sambono Engel Onindo Buk Bodaga Wagayingomu Dowoowolo
Ngu naluno, no Yon doongetelo Sambono Engel oni gula yanggango Sambononggo ombutoni kenowono. Enengo nenggulo goboolebo doobengolo, tabangomo ngu wowombo nguno pawangolo oluwolo. Enengo omukumundoongo ngu sa ngundilo, ko keyi ya osiyi delo gidoleteku ngundilo. Ene kandeyimo buk wagayingo bodaga gula kandeyimo dowootoni, ngu buk wagayingo bodaga ngu goosooyingo ooloote. Ene keyi koondosina ngu wendeyi sanganimo yelo, ko, keyi dedaleyisinangga ngu nogo sanganimo yewolo. Ngunonggo kenootoowe, ene meno manggalu ulungga oolengo se goki oowooyi layon, ngundo sendooteku ngundilo tewolo. Ene ngundilo meno manggalu tetoni ngu, ariya, gusilo kandegula gidembolo elaya ngundo ewonggori. Ngu gusilo kandegula gidembolo elaya, ngundo ngguyilo nggawo telo yokootoyi ngu, nondo bukno nakangowelo tewonowo. Ngundilo tewelo tetoowe ngu, asa, Anutndo Sambononggo ingootoowe ewolo. Nga mandega nga gusilo kandegula gidembolo elayagakundo ngguyilo etenggoku, ngu ge komo gengo ingoyingomo nangge olini. Ge bukno ma nakangowelolo ewolo.
5-7 Ngu naluno no ngu Sambono Engel oninggaku kuli kenootoowe ngu, keyi wendeyi sanganimo ko melako dikawolo. Ene kandeyi koondo sambosina okoolo, ngandilo ewolo. No hamoo oolengo solumimonggo, Anut suwoo suwoo keda oolootekungga, ngundo sambono, melako, ko, wendeyino nguya oo oolootenggoku, ngu bidodo yeyingo ngulo oowooyimonggo nangge, no hamoo mande gosiyolo eteno. No nalu ko ma ukingowano. Kini, Sambono Engel oni kandegula gidembolo elayayiga, ngundo unggu uwooweloyi nalungga nguno, ngu ooga kombiteyingomu, ngu enengo ingondudu eyingo ko oni, ngundo elo oni etuyelowonggoku, ngu nalunggano nguno yeni, kini temukowalo ewolo.
Asa, ngu manggowooga sambononggo etoni ingowonoku, ngundo meno ko ewolo. Ngu Engelngga keyi wendeyino, melako nguya kewoongolo oolootekungga, nguno ooloya, ge kandeyimo buk wagayingongga wesiyolo, dowoolo oolootekungga, ngu yolo ewolo. Ngundilo etoni, ngulo no eneno oololo ewonowo. Ge buk bodaga ngu nonuno elo etoowe, enendo gumi ewolo. Ge yoya ne. Netoyi ngu, manggogemo nenggulo ngu siso mindiyo sonoyi nenggulo, ngundilo tunootetoni, ene usenggemo oo ngu kowoo yelo tunootewalo ewolo. 10 Ene ngundilo etoni ngu, no ngu buk bodaga ngu kandeyimonggo yolo newono. Netoowe, manggonemo ngu siso sonoyi nenggulo ngundilo ingolo yokowe, usenemo utoni, ngunonggo kowoo tunootetoni ingowonowo.
11 Ngundilo buk nelo, ingootoowe, asa, manggowo gula nono ewolo. Ge komo Anutlo mande oo kootu eneno tunooteweloyi, oni simoo bale mela bidodomo, oni sowe bidodomo, enengo mande bungeye gula gula bidodomo, ko sobosobo oni koleteyingo ngu bidodomo nguya, ko wesiyoyalo ewolo.