11
Anutlo Ko Oni Elayaga, Ngundo Anutlo Mande Wesiyolo Ewoli
Ene Anutndo usutoko gula nunowoku, ngu oo sunggi yeweloyi, ngu usu dowoolo saweloyi ngundilo. Ngundilo nunolo ewolo. Ge ootookooya, nolo ya kundingiyi (Tempel), ko woolo yeweloyi musiyo nguya logowooya, ko, oni simoo bale nguno nolo yambo mande tetenggoku, ngu kandangeya, ngundiya logowolo. Ene ge nolo ya koneyo gumi endesina, ngu ma logowoowelo. Ndadilo ngulo, ngu ya koneyo gumingga ngu, nondo oni sowe gidalega Yuda oni kini, ngulo kuli logowolo yokowonggori. Ngu kombo onibi elaya ko kombo elaya, (42) (ngundilo mooma kabusa gumi) ngundilo Yerusalem ende kundingiyi ngu yombuliyowanggo. Ene ngundilo tetoyi, ene nolo oni elayaga logoyelowonoku, no nguno yanggango elaga yunootoowe, ngunonggo ene kootusina nolo mandene ko oo tunooteweloyi, ngu oni simoo bale elo etuyelolo oluwolo. Elagado ngu nalu (1,260) (mooma kabusa gumi) ngundilo oluwali. Nolo oni elagado ene towikumba ngu, Kopi Si ngulo towi ngundilo ngu telo, kuduwoolo oluwaliku, ngu onilo kowuliye ngulo gaboyi ngundilo tewali. Anutndo ewolo.
Ngu oni elayaga ngu de Olib elaya, ko, lam solu elaya ngundilo, ngundo mela bidodo Sembuli Ulungga, ngu doongeyimo dikalo oluwali. Ene mundi mundi onindo ngu oni elayaga ngu yombuliyelowelo tewanggoku ngu, enengo manggoyalimonggo de katetoku ngundilo tunootelo, ngundo enengo mundi mundi oni ngu yoodemukowa. Yo, hamoo, oni ngu elayaga ngu yombuliyelowelo tewanggoku, ngulo ene komo kumoowanggo. Ene Anutlo mande yootunolo eweloyi naluno nguno, Anutndo enengo yanggangoyali yunowoku, ngulo ene mete sambo sono ombuweloyi, ngu ukingowaliku ngu, ko elagado sono omungo oolelo, melako ngano oolootenggoku, ngu yowoolalingootoli, dalo tunootewa. Elagado ene mete oo biyomi gula gula oni simoo bale melako oolootenggoku, ngu yombuliyeloweloyi ngu, enengo ingondudunonggo nangge tewali.
Anutlo ko oni elayaga ngulo koyali kinitemukootoni ngu, ngu naluno nguno, mele goya oolengo gumi kini, ngunonggo Nusago Goki ululu gulado oolelo, Anutlo ko oni elayaga ngu yuleni kumoowali. Anutlo ko oni elayaga ngulo biyali, ngu enengo Sembuyali uleyingo ende ulungga ngundilo endega, ngu (Yerusalem ende) ooleyimo yoyokootoni oluwali. Ngu Yerusalem oowooyi yamonggawo ngu Sodom, ngundi Igip ngundilo. Ndadilo ngulo, endemo simoo baledo Anutlo mandeni ngu ma keyowelo ingowonggori. Oni goweye gula gula mela bidodomo, ko mande bungeye bidodomo, ko oni sowe bidodomonggo, ene oni elayaga ngu biyali nalu kabusa, ko nalu gula gumingga nguno yeyolo, oni gumimbo meleyelowelo elo ma ingowolo. 10 Oni simoo bale melako ngano oolootenggoku, ngundo Anutlo ko oni elayaga kumooyingo, ngulo ene oni oni ulungga telo, ngulo ene yamboboolo telo, oo simbo kalo nelo, dobooguliyeboya kingo oo duwoo bayetelo oluwanggo. Ndadilo ngulo, elagado ene mete oo biyomi gula gula oni simoo bale melako oolootenggoku, ngu yombuliyeloweloyi ngu, enengo ingondudunonggo nangge tewaliku ngu!
11 Ene nalu kabusa gumingga nguno ngu, Anutndo ngu oni elayaga ngu yoyeni, ko keda yanggangododo ootookoolo, melako dikawoli. Ngundilo ko keda ootookootoli ngu, asa, oni elayaga ngu yeyolo, soluyokoyingo ulungga oolengo tewoli. 12 Ngu naluno nguno, Anutndo Sambononggo meno manggalu ulungga telo, enengo ko oni elayagano nguno ewolo. Yali ngano ooleli ewolo. Ngundilo etoni, asa, elayagaku sambononggo goboole ombutoni, ngu newendemo ulo, ooletoli, enengo me onikundo elayagaku yeyootoyi oolewoliyowo.
13 Ngundilo nangge, ngu naluno nguno, melako ngano imimi ulungga oolengo Yerusalem endemo ombuwolo. Nguno ende gumi sosi kande elaya ngulomu sosi gulanangge yombuliyowolo. Ngu imimi ulungga nguno (7,000) oni simoo bale kumoomukowonggori. Oni endemo ma kumooyingomu, ngu bidodo sosoleyingo ulungga telo, ngulo ene Anut Sambono oolootekungga ngu oowooyi bingami elo okoowonggori.
14 Asa, nalu elayayiga ngulo kowuli ulungga oolengo ngu kinitewolo. Ene ingondale teyi! Nalu bodaga nanggemo ngu, ngu kowuli ulungga oolengo tambu kabusayi ngu tunootewa.
Sambono Engel Oni Kandegula Gidembolo Elayayiga, Ngundo Unggu Uwoowolo
15 Ngu naluno, Sambono Engel oni kandegula gidembolo elayayiga ngu enengo unggu uwootoyi, Sambononggo manggoye gidalegado meno elo ewonggori. Noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunayi Kristus, ngu Anutndo noole yoyowelo sunggi yeyingo oni, ngundo oni simoo bale bidodo melako oolootenggoku, ngu sobowooweloyi yanggangongga ngu ataga ooloote. Ngulo ngu, enendo suwoo suwoo sugi sugi sobosobo oluwaku ngu! Elo ewonggori.
16 Ngu naluno, tabango oni onibiga namolaya (24) enengo yaba bingamiyedodo, ngu Anut doongeyimo bibitelo, ene Anutno penggootelo, yambo mande telo ewonggori. 17 Ene ngandilo elo ewonggori.
Oo Anut, ge noolengo oo bidodo Sembuli Sembunayi Anut yanggangonggedodo! Ge ataga keda oode, kulimi oolengo nguya keda oluwolo. Noole geno esetetooye, gengo yanggangonggega ngu yeyi tunootetoni, ngunonggo ge damoni yelo, ge oni simoo bale oo bidodo soboyelowelo ko tetelo ewonggori.
18 Oni ene gengo nowoondoyemo hamoo ma teyingo, ngundo geya sanggili ulungga telo, ndadilo ngulo, ene ingootenggo. Gengo sanggilingge ulungga naluwo ngu eneno tunootetoni, ngu ingowonggori. Ngu nalungga ngu, oni kumooyingomu ngu ootookoolo, wilikoyeloyingomo ngu ombulo, ko nalungga nguya ombuteku, ene uliye gumi gengo ko oni; gengo ingondudu eyingo oniku; oni simoo bale geno nowoondoye hamoo teyingomu, oni oowooyedodomu, oni oowooye kinimu nguya, oni gengo oowoongge bingamingge okootenggoku, ngu bidodo yunootoni, geya goboolo sugi sugi oluwanggoku, ngulo nalungga. Oni ene oo biyomi telo, mela bidodomo yombuliyootenggoku, ngu oni ngu no Setanlo ende biyomi musiyonggano nguno suleyelootoowe, oololo oluwanggoku, ngulo nalungga nguya! Elo ewonggori.
19 Ene ngundilo mande ngu elo yokootoni ngu, ariya, Anutndo Sambo endemo ya kundingiyi oolootekungga ngu Tempel ngu goosoowolo. Tempel goosootoni ngu, sunggi mande elo gosiyoyingo pawusga, ngu kundingiyimu, ngu tunoo oolengo oodoni kenowonowo. Ngu gaboyi damoni ngandilo: Yesus noole ko yoyoyingomu, ngundilo ngulo, oni simoo bale eneno nowoondoyemo hamoo teyingomu, ngu ataga noole mete Anutno nenengo oololo, eneno yemboongeteto. Nondo Yon pawus kenootoowe, asa, sambononggo yowaliwalilo soluyi oolengo ooletoni, gusilo ngguyi ulungga utoni, mela yokutuwoolo, imimi yootoni, ko, Ayis oolengo melako solewonggori.