12
Balegaya Oliwa Seleyingo Ulungga Nguya, Ngulo Mandeyali
Ngu naluno, no Yon kenootoowe, Sambono oo gaboye gula ulungga tunootewolo. Ngu oo gaboyiga ngu ngandilo. Bale gula ngu enengo nengguloni ngu sa himi ngundilo; ko keyi wateyi newendemo ngu kombo oodoni; ko tabangomo ngu tomoku bingaminidodomu nguno dootu kande elaya kegidembolo elaya ngundilo oluwolo. Ngu balega ngu useyidodo oode ngu, ene abu yomoowelo tewolo. Ngundilo yomoowelo telo, ngulo ene ogingo ulungga ingolo meno ewolo. Asa, Sambono gaboyi gula tunootewolo. Ngu oo gaboyiga nguno Oliwa seleyingo ulungga oluwolo. Ngu Oliwangga ngu tabango kandegula gidembolo elaya oodoni, ngu tabangomo ngu sobosobo oni ululumbolo tomoku kandegula gidembolo elaya kutuwootoni; ko, nggamaliyo kande elaya nguya oluwolo. Koondoongelimbo ngu, dootu bidodo ngu usowoolo, sosi kabusa yeyingo, ngulomu dootu sosi gula siyakiyootoni, melako solewonggori. Ngu soletoni ngu, ngu Oliwangga ngu ene bale tanggeyimo dikalo sobowootoni, balegaku nangoni simoongonggaku yomootoni, ngulo ene simoongga ngu uleni kumootoni newelo tewolo. Ngundilo telo oodoni, balegaku nangoni simoongga yomoowoolo. Ngu simoongga, ngundo kootusina ene oni simoo bale sowe bidodo yanggango soboyelowaku, oni enengo simooye damoniye biyomi teyingomu, ngu mamanayelolo, usutoko yolo, yoonenengoyingo ngundilo. Ariya, balegaku nangoni yomoolo yokootoni ngu, sodedonangge Anutndo nangoninggaku yolo, awuno Sambo endemo oolewolo. Ngu balega ngu, ene oni kini kingo melako kendutelo toongewolo. Ngu melangga ngu Anutndo enengo yomosiyowoku nguno toongetoni, Anutndo oowali inolo, kawararangowelo sa nalu 1,260 ngu mooma kabusa gumi ngundilo kinitewolo.
Ngu naluno, Sambo endemo me ebe ulungga oolengo nguno tunootewolo. Anutlo Engel oni ngulo tabangoye gula oowooyi Mayikel, ngundo Anutlo Engel onikudodo, ko Oliwa enengo Engel biyomidodo ebe ulungga ulewonggori. Oliwando keyimokuya ebe yanggango utolo, ene Anutlo Engel oni dagayeloweloyi elelemo kini. Ngundilo ngulo, ene Sambo Endemo oluweloyi kini, ngulo keyoyelootoyi, salo, melako uwolo. Yo, Mayikel ngundo Oliwa Ulungga, ko, enengo Engel biyomi bidodo ngu Sambononggo keyoyelolo melako ngano oolongoowolo. Oliwa Ulungga enengo oowooyi ngu Setan, ko, oowooyi gula ngu Oomboolo Biyomilo ewolo. Ngundo oni simoo bale ngu mela bidodomo oolootenggoku, ngu ganaganayeloweloyimbolo oluwolo.
10 Ngundilo tetoni ngu, Sambononggo meno manggalu ngguyi ulungga etoni ingowono.
Ataga noolengo Anut, ngundo noolengo mbumbuwanayi uliyolo, yoyoweloyimbolo naluwo, ataga tunootete. Anutndo enengo yanggangoni ngu tunoo oolengo etuyelowolo. Noolengo Anut Oo Bidodo Sembuli, ngundo nalu enengo oni simoo bale soboyelooteku, ngu ataga tunootete. Ngulo ngu, enengo Kristus, Anutndo noole yoyowelo sunggi yeyingo oni, ngundo yanggangoni ulungga oolengo etuyelowolo. Yo, Setan oningga ngu kuli ene noolengo Kristen doboogulinayi yosanggawelo mande biyomi Anutno suwoo suwoo ewoku, ataga Anutndo ene yolo, melako ngano oolongootoni soleyingolo ewolo. 11 Noolengo Kristen doboogulinayi, ngundo Sipsip Nangoni dalowobo, enengo kumooyingo ene ko yoyoyingomu, ko, Anutlo mandeni gome wesiyolo suwoo suwoo oni etuyeloyingo damoningga, ngu damoni elayaga ngu nangge, ngundo Setan dagawolo. Kristen oni enengo nowoondoyemo hamoo teyingo, nguno ene meyelo, kumoowelo tetenggo. 12 Yo, Setan ngu, Anutndo Sambo Endemonggo keyoyelowoku, ngundilo ngulo, ye Sambo endemo ooletenggoku, ye komo oni oni ulungga oolengo teyi! Ye oni simoo bale melako oolootenggoku, ko, wendeyino oo keda oolootenggoku, ye bidodo ingondale oolengo teya oliyi! Kowuli ulungga oolengo yeno ombuwa. Ataga Setan yeya melako nguno oolootenggoku ngu, ene yeya sanggili ulungga oolengo telo ooloote. Ndawugalo ngulo, ene kuli ingooteku ngu, enengo ko teweloyi nalu ngu ootuwoo bodaga nanggelo ingowolo.
13 Ngu naluno, Anutndo Sambo Endemonggo Setan owetoni, ngano ombulo ngu, asa, Setando ngu balega simoo nangoningga yomoowoolo, ngu yulewelo keyololuwolo. 14 Ngulo ngu, Anutndo punggi ulungga ngundilo wileyo elayaga, ngu balega ngu inootoni, ngulo ene mete Anutndo musiyongga yomosiyowoku melangga ngu oni kini kingo melako, nguno ululumelo, nguno toongewolo. Ene nguno Anutndo bale gome sobowootoni, mooma kabusa bidodo gula gumi oluwolo. Ngulo ngu, Setando ene yombuliyeloweloyi nguya kini. 15 Ngu naluno nguno, Oliwa Ulunggaku, ene sono mindetoni, sono bingo ulungga ngundilo balegaku sumoolo, ngulo yuleni kumoowelo keyelolo uwolo. 16 Ene Oliwando sonongga mindewoku ngu, Anutndo balega ngu hooloowelo, ngulo ene mele ulungga goosootoni, sono bingonggaku nguno ulo kinitewolo. 17 Anut ngundilo tetoni, ngulo Oliwa Ulungga, ngundo balega nguya sanggili ulungga oolengo tewolo. Ngulo ene oololo, balega ngu simoongo bidodo yoyeni, me ulungga tewelo ebe ulewelo tewolo. Yo, ene oni simoo bale bidodo Anutlo mamana mande keyootenggoku, ko, Yesuslo nowoondoyemo hamoo telo, ngulo mandeni hamoongga onino wesiyolo elo ngu keyootenggoku, ngu yulewelo me yeni tunootewolo.