1 TESALONAYIKA
Polndo So Uyi Koreteroga Tesalonayika Oniro Nakangoyingo
1 Tesalonayikaro Mande Tabango
Pol, ngu, ene Korind endemo nguno oruwoku, ngu naruno nguno, ene nga so uyingga nga ngu, nowoondoyemo hamoo teyingo oni simoo bare, Tesalonayikano oruwonggoku, nguro nakangoro yunoyingo. Tesalonayika ngu, Masedoniya merako nguno ende urungga oruwoku, ngu wendeyi tanggeyimo. Polro endeyoyingo tambu eraya, nguno ene Anutro mande gome keta ngu ero wesiyoyingo. Nga ngu koretero, Polndo mande gome keta ngu, Tesalonayika endemo simoo bareno ngu ero, wesiyoyingo. Ngu naruno, ene mande gome keta ngu ero wesiyootoni, nguno simoo bare gidarega, ngu nowoondoyemo hamoo teyingo oni, tunooteyingo. Nowoondoyemo hamoo teyingo simoo bare gidarega ngu, Yuda oni nangge, simoo bare gidarega bidodo ngu, Yudanonggo ma ombuyingo. Ngu Polro oni ngu, ngu Yuda oni ngu, enengo muriye kurimi ngu yokootoyi, nguro Yuda oniro tabango ngundo nowoondoye biyomi yetoni, nguro ene Pol ko enengo oni simoo bare ngu oweyerootoyi, ene saro Beriyano oororo tunooteyingo. Kootuyisina, Polndo Timooti sureyootoni, Tesalonayikano oorowuyingo. Timooti ko ombuyingo, naruno ngu, ene nowoondoyemo hamoo teyingo oni simoo bare, Tesalonayikano oorootenggoku, nguno ko tewoku, nguro mandeni gome ngu, Polno wesiyoro eyingo.
Nga so uyingga ngano ngu, Polndo Anutno esosooteyingo, ngu oni nowoondoyemo hamoo teyingo yanggango, nguro ko Tesalonayika simoo bare nowoondoyemo hamoo teyingo, ngundo Polro nowoondoyi oorengo tewonggoku, nguro nguya ingondudu urungga oorengo, Polro teyingo. Nga so uyino ngu, Polndo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggango teyinowero nguya, ko enengo sumoo mande eyingo, gumi nguya ero, kumooro muri nguya eyingo.
Nga bukga nga mande gumi gumi nguro mandeni ngandiro:
* Kambayeroyingo mande. 1:1.
* Ene Anutno ngu simoo bare nguro nowoondoyemo hamoo teyingo, nguro esosooteyingo. 1:2-2:12.
* Polro murini, nguro mandeni ko Polndo Tesalonayika simoo bare kewooroyemo oruwoku, nguro mandeni. 2:13-3:13.
* Muri gome nenengo oorengo, ngu simoo bare nowoondoyemo hamoo teyingo. 4:1-12.
* Yisas ko ootoogeyingo, nguro mandeni. 4:13-5:11.
* Mande gidarega ko okeyi ero, kambayeroyingo. 5:12-28.
1
No Polndo nga so uyingga, nga Sayilas ko Timooti eraga nguya, hooroowenerootoyi nakangooteno. Nga so uyingga nga ngu, Awa Anut, Oo Bidodo Simburi, Yisas Krayis, nguro simoo bare Tesalonayika endemo, nguno Kristen yowuruno oorootenggoku, yengo noorendo nga mandega, nga nakangoyunoro soweyoyunooteto.
Noorendo, yengo Anutno yemboongetooye, O Anut, gengo sumangengge, ko, gengo imakeyingo muringgega, eneno yunoyi, ero yemboongeteto.
Tesalonayika Simoo Bare Yisasro Nowoondoyemo Hamoo, Ngu Yanggango Teyingo
Naru bidodomo yemboongetetokuno, noore ye bidodo, Anutno esosootero yemboongeteto. Yo, yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngunonggo ko gome teweroyi murimo ko tetenggoku, ngu noorendo ingoro, nguro Awa Anutno esosooteteto. Yendo ngu dobookuriye songo nowoondoye yunoro, ko, yengo nowoondoye yanggango teyinoro, ngunonggo ye Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas Krayis, ngu sobowooro, suwooyi sano hahangero oorootenggo. Ngundiro nguro, noorendo narudodomo, ngundiro oo ngu ingoro, nguro noore Awa Anutno yengo yemboongero oorooteto. Ye Kristen dobookurine, Anutdo yengo gome ingoote. Nguro ngu, noore kuri ingooteto. Anutdo ye enengo oorengo rogoyerowo, ero ingooteto.
Ndadiro nguro, noore ye kewooroyemo tunootero ngu, Anutro Mande Keta Mesarango nga ngu, noorendo yeno kingo ma wesiyoro eyingo. Kini, noore Yuka Kundingiyimboro yanggangoni, ngundo noorengo nowoondonanimo hamoo teyingo, ngu yeni, yanggango tetoni, ngunonggo Anutro Mande Keta Mesarango ngu yoro, ye kewooroyemo ombuyingo. Yo, hamoo, kuri noorendo muri gomemu, ye kewooroyemo hoorooweyeroweroyimboro ko tewootoku, ngu ye kuri ingootenggo.
Ye noorendo muri gomengga, ngu kenoro keyoro ngu, asa, ye Oo Bidodo Simburi Simbunani, nguro muri nguya keyoyingo. Ene kowuri oowooyingga oorengo, ngundo wiriyerootoni ngu, ye nguro kowuri urungga ma ingoyingo. Ndadiro nguro, Yuka Kundingiyimbo ye yoyeni, Anutro Mande Keta Mesarango, ngu ingoro, oni oni teyingo. Ngundiro nguro, yengo muriye gomengga ngu, Masedoniya mera, Akayiya (Giris) merako simoo bare, Yisasro nowoondoye hamoo teyingo, ngu etuyeroyingo. Ye Anutro Mande Keta Mesarango, ngu yanggango wesiyoro etoyi, giramu ngguyi urungga ngundiro tunooteyingo. Mande ngu yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu Masedoniya mera, Akayiya merako, nguno tunootero, ko, mera bidodomo nguya, tunootetoni ingoyingo. Ngundiro nguro, oni kuri ingowonggokuro, noore nguro ko ma ewato. Ndadiro nguro, noore kuri yeno oorowuwootoku nguno, oni simoo bare yendo ndadiro ooga ene doongeyemo tewonggoku, nguro mandeni ngandiro eyingo. Yendo yengo oombooro biyomi yokoro, ye nowoondoye yowoorengoro, ye Anut hamoo suwooyi sano keta oorootekungga, nguro nowoondoyemo hamoo tero, nguro ye enengo ko oni tunootero oorootenggo. 10 Ngundiro tero, ye Anutro Nangoni, Yisas, sambononggo, ko omburo, yoyoweroyi, ngu sobowootenggo. Ndadiro nguro, kuri Yisas, de omukondino noorengo weti mbumbuwaro kumootoni, Anutdo merenonggo ko yokutuwootoni, keta ootoogeyingo. Ngundiro tero, ngunonggo ene noorengo weti mbumbuwa biyomi ngu bidodo uriyoyingo. Ngundiro nguro, kootuyisina, noore Anutro sanggirini tunooteweroyi, ngu ma yowato.