4
Ngundiro nguro, ye ko oniro sobosobo oni garo, ye komo nguya muri gome nenengo oorengo, ngu yengo ko onino teyi. Ye komo nguya ingoyi. Yengo sobosobo oorengo ngu sambo endemo ooroote, ero ingootenggo.
Yanggango Yemboongero, Nguno Gome Nenengo Endeyowato
Ye ngu komo yemboongeweroyi muringga, ngu gome dowooyi. Yengo yemboongeyingongga ngu, ye komo gome nenengo ingondudu teya, ngunonggo Anutno esosooteyi. Ye komo Anutdo, noore hoorooweyeroni eya, nguya yemboongeyi. Enendo mete noorengo oore yoonenengootoni, noore nguno Krayisro mandeni, kuri kombiteyingongga, nga yootunoro, ero, oni etuyerowato. Nga mandega, ngaro no noyoro, ya biyomimo noyeyingo. Ye komo noro yemboongetoyi, nguno Anutro mande kombiteyingo nga yootunoro, wesiyoro onino eweroyi ngu, Anutdo ngu, nondo oo teweroyi ingooteku, ngundiro no komo nenengo tewano.
Yendo oni Krayis nowoondoyemo hamoo ma teyingo, ngu kewooroyemo ootooya ngu, asa, ye komo Krayisro Mande Keta Mesarango, nga ememangge eya etuyeroyi. Ye ko teweroyi naru gura, kingo ma yomburiyowero. Yengo mandeye ngu suwooyi sano, gome nenengo sumangeyi oorengo etoyi, oni gidarega nowoondoyemo gome oni oni sanganimonggo, ingowero ingootenggo. Oni ye sumooyunoro, ingoweroyi etoyi ngu, asa, mande nenengo gumi ewanggo.
Polndo Tikikas, Onisimas, Eraga Sureyeroyingo
Tikikasdo ngu nondo ko tetenoku, nga bidodoboro mandeni yeno ewaku ngu. Ene ngu noorengo Kristen doboonani oorengo, Oo Bidodo Simburi nguro ko oni, ko, ene nooreya konani gobooro. Nondo ene nga oo ngaro sureyootoowe, yeno oorowuteku ngu, nguno ngu, ye mete noorengo ingowanggo. Noorendo ndadiro oorootetoku ngu, enendo yengo nowoondoye ngu yeni, yanggango teyinowa. Onisimas ngundo Tikikas, noorengo Kristen doboonani oorengo, ngu yoro, yeno ombuwariku ngu. Ndadiro nguro, Onisimas ngu yengo dobooyega, enendo ngano oo bidodo tunooteteku, ngaro mande mandeni ngu bidodomo etori, ye ingowanggo.*( Onisimas ngu Palimonro kingo ko oni).
Polndo, Kolosi Oni Kambayeroro Mande Soweyoyingo
10 Arisitakasdo ngu noya ya biyomimo gobooro uro oorooteroku, ngundo ye kambayeroote. Mak nguya, Banabas buriburiyi, eraga nguya, ye kambayeroro mande soweyooteri. Ene yeno ooroya tunootetoningga ngu, ye komo ene yoya, sobowooya kawararangoyi. Nguro ngu, nondo yengo mande soweyooteno. 11 Yisas, ngu oowooyi gura Yasitas, enendo nguya ye kambayeroro mande soweyoote. Ngu Yuda oni sowengga, nguro nga oni ngando, ene noya ko gobooro teteto. Yo, ene noro ko gobooro oni, kewooroyemo ko tero, Anut ngundo simoo bare soboyerooteku muringga, ngu simoo bareno wesiyoro etenggo. Yo, hamoo, ene no gome hooroowenerootoyi, no nowoondone imakewo.
12 Epaparasdo nguya, ye kambayeroro ete. Ene nguya, ngu yengo oni gura, ene Krayis Yisasro ko oni. Enendo suwooyi sano, ye hoorooweyeroro, ko yanggango tero, yemboongero ooroote. Enendo yengo Anutno yemboongeteku, ngu Anutdo ye yoyeningga, enengo murini, nenengo nguro ingooteku, nguno yanggango dikayi, ero koyi teroroote. Yengo nowoondoyemo, ngunonggo, Anutro ingonduduni murini ngu bidodo hamoo oorengo ingowanggo. 13 Nondo enengo murini, ngu kenoro, nguro oni oni tero, nguro yeno eteno. Enendo yengo ko yanggango oorengo tero, ye hoorooweyeroro, ngunonggo, simoo barero nguya ko tero, ngunonggo ene Leyodisiya, Hirapolisno, simoo bare oorootenggoku, nguro koyi tete. 14 Noorengo doboonani, Luk, ngu noorengo yomosiyeroyingo oni gome oorengo (Doguta gome), ko, Dimas nguya ye kambayeroro mande eteri.
15 Yendo noro kambayeroyingo mandene nga, ngu noro dobookurine Leyodisiya endemo oorootenggoku, ngu nguya yunoyi. Nimba, Kristen barega nguya, ko, Anutro simoo bare enendo yano yowuruwooro yambo mande tero oorootenggoku, ngu noro mande nga yunootoyiga, ene nguya kandangeya ingoyi. 16 Yendo mandene nga kandangeya, ingoya ngu, asa, ye komo soweyootoyiga, Leyodisiyano, Kristen simoo bare oorootenggoku, nguno nguya, oorowutoningga ngu, ene nguya kandangero ingowanggo. Ngundiro nangge, noro so uyi Leyodisiya simoo bare yunootoowe ngu, ye nguya kandangero ingowanggo. 17 Yendo Akipasno ngandiya eyi. Ge komo ingonda teya, Oo Bidodo Simburi, nguro koningga, nguno ge rogogerowoku, ngu gome nenengo oorengo teya, temuko, eya eyi. Eyingo.
18 No Pol, no nenengombo, ngu ye kambayeroro mande nga nakangoro, yengo soweyooteno. Ye ngu komo noro ingondudu teyi! No ngu ya biyomimo oorootenoku nga! Anutro sumangeni, ngu yeya orini. Ngu hamoo.

*4:9: ( Onisimas ngu Palimonro kingo ko oni).