3
Anutdo Ngu Ye Krayisya Gobooro Kuri Yokutuyeroyingo
1-2 Anutdo ngu ye Krayisya kuri gobooro yokutuyeroyingo. Nguro ngu, yengo nowoondoye ingonduduye bidodo oo sambono awuno, Anutdo ye yunowero, nguro hahangeya oriyi. Sambo endemo, Krayis ngu, enengo yaba bingamidodo, bibiteteku, ngu Anut kandeyi koondosina bingaminidodo ootooro, ngunonggo, ene oo bidodo sobowooweroyi kongga, ngu tero ooroote. Nguro ngu, yengo nowoondoyi ngu Krayisro murini, gome nenengo, nguro nangge naru bidodomo ingondudu teya, keyoya oriyi. Ye mera ngaro oo nguro ma ingondudu urungga tero oruwero. Yo, yengo nowoondoye kurimingga, ngu kuri kumooyingo. Yengo ketaye hamoo oorengongga, ngu Krayisya gobooro, Anut tanggeyi oorengomo kombitero oorootenggo. Krayisdo ngu noorengo ketangga, suwooyi sano oruweroyiga, nguro simburi. Kootuyisina ene tunooteweroyi narunggano, nguno ngu, Anutdo ye nguya bingamiyedodo Krayisya gobooro yunowa.
Noore Simoo Bare Keta Tunooteto
Nguro ngu, ye komo nowoondoye kurimingga, ngu enengo mande muri biyomi ngu bidodo andangeya yokoyi! Ngu oo biyomi ngu ngandiro: sebo barese mande muri biyomi teweroyi; mande muri sugabododomu teweroyi; nowoondoyemonggo bare songomboro ingoro yoweroyimboro; nowoondoye bidodo muri biyomi nangge teweroyi nguro hahangeweroyi; oni guraro oo kenomayingoweroyi.*(Ngungga ngu, godange anutga, nguro muri ngu keyootenggo). Yo, hamoo, Anutdo ngu muri biyomi bidodoboro, ngu sanggiri urungga tero ooroote. Ngundiro nguro, oni ene Anutro mandeni ma keyootenggoku, nguro gumi biyomi urungga yunowa. Kurimi ye nguya, ngu oni biyomi ngudodo gobooro endeyoro oruwonggo. Ye nguya ngu mande muri biyomi, ngu bidodo teyingo.
Ene ataga ngu, ye komo ngundiro mande muri biyomi, ngu bidodo andangeya yokoyi! Ngu ngandiro: sanggiri teweroyi muri, nowoondoye biyomi yero boguwooweroyi muri; oniya kootuyesina mande muri biyomi teweroyi; oniya kootuyesina mande ero yomooyunoweroyi; yengo manggoyemonggo, mande sugabododo biyomi ngu eweroyi muri ngu teyingo. Ye komo ngundiro mande muri biyomi ngu bidodo andangeya yokoyi! Ye komo dobookuriye ma ganayerowero. Ndadiro nguro, yengo nowoondoyeboro muri kurimingga, ngu bidodo kuri andangero yokoyingo. 10 Nguno ngu, ye oni keta kuri tunooteyingo. Yo, Anutdo ngu, ene kuri oni ketangga, ngu yeni tunooteyingo. Ene suwooyi sano, ene ko yanggango tero, ye hoorooweyerootoni, enengo murini, ye komo gome gome ingororootenggo. Ndadiro nguro, yengo muriye, ngu komo enengo kirarongo tunooteni, ero ingoote. 11 Ngundiro nguro, ataga, noore Krayisno oni wata guranangge oorooteto. Ngu ngandiro: noore oni sowe gidarega Yuda oni kini; Girik oni kini; oni goweye yomosiyoyingo ngu kini; oni goweye ma yomosiyoyingomu nguya kini; mande bungeye gura gura, ko muriye gura gura, nguro nguya kini; kingo kirikiri oni kini; oni enengombo soboyeroro oorootenggo; ngundiro, oni ngu bidodo, Krayisdo yoyeni, wata guranangge tunooteyingo. Yo, Krayis enengombo oni bidodo nowoondoyemo uro, nguno ooroote.
Noore Komo Nowoondoyi Teweroyi Muri, Ngu Yowato
12-13 Ngundiro nguro, Anutdo ngu ye kuri rogoyerootoni, ye enengo oni simoo bare oodoyi, ene yengo nowoondoyi teyunoote. Nguro ngu, ye komo mande muri ngandiro ngu yoyi. Ye komo oni bidodoboro nowoondoyi teyunoya, gome yomosiyeroyi. Ye komo yengo oowooye okooweroyi ngu yokoya, imakeyingomo ootooya, ngunonggo oni songomo mande muri imakeyingo, ngu teyi. Oni songombo yeno biyomi gura tetoyiga ngu, ye nguro suwooyi sano, ene hoorooweyerootooga, muri nenengo ngu tewanggo. Ene ye kewooroyemo nguno, oni gurano, mande gura dobooyibo eneno biyomi gura teyinoyingo tetoningga ngu, asa, ene komo nguno yokoya, enengo weti mbumbuwani ngu andangeya kabeteyunoni. Ndadiro nguro, Oo Bidodo Simburi Simbunani, ngundo ngu, noorengo weti mbumbuwanani kuri andangero kabeteyunoyingo, nguro ngu, noore nguya komo oni gurado nooreno biyomi teyunootoni ngu, noore nguya ngu andangeya yokoyi. 14 Nowoondoyi teweroyi muringga, ngundo ngu muri songo gome gidarega ngu bidodo dagayeroote. Ngundiro nguro, nowoondoyi teweroyi muringga, ngundo oo muri gome bidodo yowuruwooro witumooro, ngundo oni gidarega nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggango yunowa. 15 Krayisdo ngu yengo nowoondoye imakeyingo, ngu yunoote. Ngu nowoondoye imakeyingongga, ngundo yengo nowoondoye gome oorengo sobowooya orini. Yo, Anutdo ene ye kuri negoyeroyingo. Nguno ngu, ye goweye guranangge ootooro, nguno ye nowoondoye imakeyingongga, ngu yoyingo. Ngundiro nguro, ye komo Anutno suwooyi sano esosooteroruwanggo. 16 Yo, Krayisro mandeni, ngu komo ye nowoondoye newendemo, nguno hamoo uya orini. Nguro ngu, yendo ngu komo dobookuriye etuyeroya, nguno ingoyingo gome gome gura gurano gome yomosiyeroyi. Ye ngu komo Anutno ngu, nowoondoyemonggo esosooteya, Anutro yambo bukno yambo ngu utoya, yambo mande teweroyi yambo ngu utoya, ko, yambo Yuka Kundingiyimbo nowoondoyemo yeni tunooteteku, ngu nguya ureyi. 17 Oo bidodo yendo tero, nguro mandeno kono nguya tetenggoku, ngu bidodomo, ngu Oo Bidodo Simburi Yisas oowooyimo, nguno ye komo teyi. Ene oowooyimo, ngunonggo, ye komo Anut Awaye nguno esosooteyi.
Kristen Simoonggoro Nguro Mandeni
18 Ye bare, ye ngu komo kamesumooye nowoondoyemo oriyi. Ngu muringga ngu, Oo Bidodo Simburi, ngu doongeyimo, gome nenengo oorengo. 19 Ye simoo, ye ngu komo baresumooyemboro nowoondoyi teyunoya, yendo ene nowoondoye yeyi, ma biyomi yewero.
20 Ye simooye garo, ye komo oo bidodomo, awanamoyemboro manggoye gome oorengo keyoyi. Ndadiro nguro, Oo Bidodo Simburi, ngundo muri ngundiro, nguro ingoote. 21 Ye simooyemboro awa awaye, ye komo yengo simooyemboro muriye, ngu rogoyimo nangge yoonenengoyeroyi. Ye ngu rogoga ngu dagaro ngu, asa, ye enengo nowoondoye yeyi, bogudodo tewanggo.
Ko Oniro Mandeye, Sobosoboro Mandeye
22 Ye Kristen kingo ko oni, yendo ngu komo yengo sobosobo oni, nguro mandeye ngu bidodomo keyoyi. Kinitetoni ngu, ye nguno kingo ko nguro irosarayi nangge teroruwanggo. Ko hamoo tete, eyi, ero ma tero oruwero. Kini, ye ngu komo, Oo Bidodo Simburi, nguro sosoreya, ngunonggo yengo nowoondoyemonggo nangge komo, ko gome nenengo teyi. 23 Yendo ndawu oo kongga tetenggoku nguno, ye komo nowoondoye bidodo ko nguro ingoya, ko teyi. Ngu yendo oniro ko ma tetenggo. Kini, yendo ngu Oo Bidodo Simburi, nguro koni, tetenggo. 24 Ye ingoyi! Kootuyisina ngu, Oo Bidodo Simburi, ngundo yengo ko tewonggoku, nguro urini yunowa. Ngu ko uriyingga, ngu ye yunowero rogo tetoni ooroote. Ye ngu Krayis, nguro ko oni tero oorootenggo. 25 Oni ene oo biyomi teteku ngu, ene biyomingga tewoku, nguro urini gumi ngundiro yowa. Yo, hamoo, Anutdo ngu oni simoo bare bidodoboro muriye, ngu muri guranangge nenengo oorengo, nguno wirikoyerowa.

*3:5: (Ngungga ngu, godange anutga, nguro muri ngu keyootenggo).