2
Oni Ene Komo Nowoondoyemo Hamoo Teyingo, Ngu Yanggango Teya, Ene Godange Mande Ngu Andangeyi
Nondo ngu ye ngandiya ingoyi, ero ingooteno. Nondo ngu ye, ko, Leyodisiya endemo, Kristen oni nguya, hoorooweyeroro, ko yanggango oorengo teteno. Ngu hamoo, ye nguya, Kristen oni simoo bare gidarega nguya, no ma neyoyingo, ene nondo ngu ye bidodo hoorooweyeroweroyimboro, ko yanggango oorengo teteno. Nondo ngu ko yanggango oorengo tero, ndadiro nguro, yengo nowoondoye ngu yanggangododo tunooteya, ngunonggo ngu ye nowoondoyi teweroyi muringga nguya, ye woorogoyeroni, ero ingooteno. Nguno ngu, yengo ingonduduyemo, Anutro mande kombiteyingo, ngu tunoo oorengo ingowanggo. Ngu mande kombiteyingo nguro damoni, ngu Krayis nangge. Yengo nowoondoye Krayisno yero ngu, asa, Anutdo ye hoorooweyerootoni, nguno enengo mande kombiteyingo ururu oorengo oorooteku, ngu ingonduduyemo tunoo oorengo ingowanggo.
4-5 Nondo ngu ngandiro ingooteno. Oni gurado godange mande gura ye ganayeroro ma yoyowero ero, nguro nondo mandega, nga eteno. Ngu hamoo, nondo yeya gobooro ma oorootetoku, ene noro ingondudune, ngundo ngu, naru bidodomo yeno ooroote. Nga naruno ngano, no yengo oni oni oorengo teteno. Ndadiro nguro, no yengo mande, ngandiro ingowono. Ye Krayisro nowoondoyemo hamoo tetenggoku, ngu yanggango oorengo, nguno yengo dobookuriyeboya nowoondoye, gobooro guranangge yetenggo.
Ye Komo Krayisno Woorogongoyagogo, Ye Keta Oruweroyiga Ngu Yowanggo
Yo, ye ngu Oo Bidodo Simburi, Krayis Yisas, ngu kuri yowonggo. Nguro ngu, ye komo eneya gobooro endeyoya oriyi. Ye ngu komo eneno yanggango dikaya ootooya, de ngu mera nogono yanggango dikaro ooreteku, ngundiya dikayi. Ngundiro nangge, ya nguya, ngu ene samango sanganimo yanggango dikatoni, ngunonggo yetenggoku, ye ngundiya dikayi. Nguro ngu, ye komo noorendo mande gome mesarango yeno, ero etuyerowootoku, nguro nowoondoyemo hamoo tetoningga, ye nguno yanggango dikaya oriyi. Ngundiro ootooro, ngunonggo, ye suwooyi sano, Anutno esosootero, yanggango teweroyi, nguro hahangeya oriyi.
Ye komo ingonda teya oriyi! Kinitetoni ngu, oni gurado kingo godange mandega yeno ero, ganaganayerowa. Oni ngundiro, ngundo ene osi sambayeboro kingo mata mande mande muri engge kini, nguro ero, ngunonggo, mera ngaro mande muri nguro nangge etenggo. Ene Krayisro mandeni hamoo, ngu ma ero keyootenggo.
Ye ingootenggo. Krayis ngu oni noore ngandiro. Ngu hamoo, ene Anutro keta oruweroyiga, ngu bidodo Krayis newendemo angero, oorero ooroote. 10 Krayisdo nangge sambono merako sobosobo tabango oni oorootenggoku, ngu bidodoboro tabangoye urungga. Yo, hamoo, Anutro murini nenengo, ngu eneno nangge angero oorooteku, ngu yeno nguya angero, oorero oruwa. 11 Ye eneya woorogongoro, nguno Krayisdo yengo goweye yomosiyoyingo muri hamoongga, ngu teyingo. Ngu ooga ngu goweyeboromu kini. Kini, Krayisro murimo, ngu noore nowoondonanimboro ingondudu kurimingga, ngu andangero yokoyingo. Ngungga, ngu goweye yomosiyoyingo, nguro muri hamoonggaku ngu. 12 Sono kundingiyimo ngu, ye Krayisya woorogongootoyi ngu, Anutdo yengo nowoondoye kurimingga, ngu yoro, mereno Krayisya mereyeroyingo. Ye ngu Anutro yanggangoni, nguro nowoondoyemo hamoo tetoyi, enengo yanggangonimbo nangge, Anutdo kuri, Krayis merenonggo yokutuwootoni, ko keta ootoogeyingo. Ngundiro nangge, ye kuri sono kundingiyi gimuyingo naruno nguno, ene ye nguya yokutuyerootoni, oni keta tunootewonggo. 13 Kuri ngu, ye mande muri biyomi guradiro guradiro teroruwonggo. Ye nguno nowoondoyeboro ingondudu kurimingga ngu tero, keyoro oruwonggo. Nguno ngu, ye Anut doongeyimo, kuri kumooyingo. Ene Anutdo ye yooneneyerootoni, ye Krayisya gobooro keta oorengo tunootero oorootenggo. Yo, hamoo, Anutdo noorengo biyominani ngu bidodo kuri andangeyunoro kabeteyingo. 14 Anutro mamana mande nakangoyingo nguno, noorendo oo teweroyi Anutdo ingooteku, nguno ooroote. Naru bidodomo, noorendo biyomi tetetoku, ngundo yoyoro, mande wirikoyingomo yoyewero tewo. Ene Anutro sumangeni, ngunonggo, ene noorengo biyominani ngu andangero, yoro, de omukondino Krayisya booroyeroro sanggaweyingo. 15 Enendo oombooro biyomi bidodo, ko, nguro sobosobo tabango onikudodo yanggangoye nguya andangeyingo. Yo, de omukondinonggo, Anutdo enengo yanggangoye dagayeroro yoyokootoni, oni doongeyemo, oombooro bidodo ngu kingo oni ngundiro tunootetoyi, Anutdo nangge yanggangonidodo ooroote.
Noore Ngu Krayisya Gobooro Kuri Kumooyingo
16 Nguro ngu, ye kuri Krayisya gobooro oodoyi, nguro ngu, ye oni gura yokootoyi, ye goweye sanggawero mande gura yeno oowari neweroyi, ngundi, sono neweroyi nguro mamana mandeni yeno ma ewero. Ngundiro nangge, oni gura yokootoyi, ngundo naru urunggaro, kombo keta amana mayetoni, nguno yambo mande teweroyi; ngundi, Sabat naruno yambo mande teweroyi, nguro nguya ye goweye sanggawero mande gura ma ewero. 17 Ngu oo ngu kootuyisina oo tunooteweroyi, nguro kingo gabogaboyi nangge. Ene Krayisngga, ngu hamoo oo engge oorengo. 18 Oni gurado ene gaboya gaboya oo kuri kenoro, nguro ingoyingo yoro ete. No ingondudune urungga oorengo oni songo dagayerooteno, ero ingoote. Ye ngundiro oni ngu yokootoyi, omburo, ngundo ye goweye sanggawero mande ngandiro ma ewero. Yengo Anutdo oni oni teni, eya ngu, asa, ye komo Engel, onino yambo mande teya, oni nowoondoyemo oriyi, ero ewa. Ngundiro oni nguro ingonduduye ngu nowoondoye kurimi muringga, nguno windawinda tero endeyootenggo. 19 Ngundiro oni, ngundo Krayis yoro, dowootoni, ma ndindi tete. Ene Krayis ngu noorengo tabangonani oorengo. Nga Krayisngga ngando ngu, ene goweyi ngu bidodo oowari inootoni, nguro ngu wimbuyi sowe sowe, sinami utoyi, oo goweyimo ngu bidodo dowooro woorogongootoni, yanggango ooroote. Nguro ngu, ene goweyi ngu Anutro yanggangonimo urungga oorengo tunootete.
20 Ye ngu Krayisya gobooro kumooro, nguno ngu, ye mera ngaro muri biyomi engge kinimo, nguno kuri yokoyingo. Ndawugaro nguro, ye ataga, mera ngaro mamana mandeni, ngandiro nga newendemo ko utenggo? 21 Yo, ngu ganayeroyingo oni, ngundo ngandiro etenggo. Ge komo oo ngu ma dowoowero, ma towoongoro newero, gengo kande dibigebo ma ikakowoowero, ero etenggo. 22 Ngundiro mamana mande ko oo ngu, noore ngu tetooye, ngu sodedo biyomi yete. Ngu oniro ingondudunonggo nangge, mamana mande ngu yero, noorendo komo ngu keyoyi, ero etuyerootenggo. 23 Ene hamoo, ye komo ngundiro ingondudu biyomi, ngu ma keyowero. Ndadiro nguro, ngu mamana mandega etenggoku, ngu ingondudu kurimingga, ngunonggo, ombute. Yo, hamoo, ngundiro oni, ngundo enengombo ingootoyi, ene ingoyingododo tetoni, nguno noore yowoosootoyi, enendo yambo mande tewero ingootenggoku, ngundiro teteto, ero ingootenggo. Yo, ene ngundiro tero, nguno nowoondonanimo hamoo teyingongga, ngu woongooni utoni, yoyeni, noore kingo oni ngundiro tunootero, noorengo gowenani ogingo yunoyi, ero ingootenggo. Ene ngundiro mamana mande, ngundo noore hoorooweyeroro, murinani kurimingga, ngu ma woongooni uwa. Hamoo oorengo kini.