2
Unai yogu nuwatuhekasa ya ginauli ede taba nige ya uyowa ya kaitaumanaꞌuyoigomiu kaniyona ede nige ya henuwa bena taba nuwamiyao ya hekamkamnaꞌuyoidi. Matawuwuna taba nuwamiyao ya heyababadi meta kaiteya kabo ye hegwauyalagau, na tauhegwauyalagau wa meta siya ede nuwadiyao ya heyababadiko. Debanaena ede lahinaidi leta ya kuli ye laowa kalimiuwai na ena ya laowa meta siya kaiteyadi bena kabo se hegwauyalagau ne taba nige se henuwayababagau. Na ya sunumaeigomiu bena yogu gwauyala ne unai ta gwauyalakesega. Yogu huyakulikulilaowa unai meta ma nuwayababagu yo ma nuwakamkamnakaliligu yo hinage ma nuwadoudougu, nige unai bena kabo nuwamiyao ya heyababadi na bena unai kabo gadosisimiu kaliguwai ta yona laki ne kabina kwa kata.
Yababa wa tauginaulina bena se tolehedudulai
Ena tamowai hesau kabanuwayababa laulauna ye ginauli meta yau nige ya bom ye henuwayababagau na komiu ye henuwayababakaliliyeigomiu. Hedehedede ta nige unai ya tolokalili. Yogu hedehedede ede nige maudoimiu nuwamiyao se yababa na hisa mo se nuwayababa. Na tamowai ne kabatolehedudulaina saha na luwamiuyena boda katubadona se talamyei na kwa ginauli unai wa, temeta ne ye launamwanamwaei. Unai yona yababa kwa nuwatugabaeidi na nuwana kwa hededehetalu, to kabo taba nige nuwanuwatugaibu hekadiyo nuwana se heyababakaliliyei. Unai ya kaibwadakaliliyeigomiu taba yomi gadosisi unai kwa hekitalobai meta iya kwa gadosisiyei.
Yogu kulikulilaowa kalimiuwai wa nuwatuna hesau ede ya henuwa bena ya kita meta gonowana kabalaukitagomiu ta udiyedi kabo kwa bayabayao yo ginauli maudoidi udiyedi kwa kawakabi o nige. 10 Ena tamowai hesau yona yababa kwa nuwatugabaeidi meta yau hinage ya nuwatugabaeidi, na saha ya nuwatugabaeidi, o ena ginauli saha hesau bena taba nuwatugabaeidi, meta komiu hesabamiu ya nuwatugabaeidiko Keliso matanaena. 11 Teina unai kabo taba nige Satani yona solasola ta mosei na unai ye lupohaida matawuwuna ede yona nuwatu wadawadamdi meta kabidi ta katako.
Paulo iya talam hauhauna taupaisowaina
12 Huyana ya lau Tolowasi bena Keliso wasana namwanamwana ya lauguguyaei meta ya lobai ede Guiyau yogu keda ye sokeyako hesabagu. 13 Iyamo menai meta nige nuwadaumwali hesau kaliguyena, matawuwuna ede kagu kaha Taitasi nige ya lobai. Ede [ekalesiya Tolowasi unai wa] ya laukaiyoniyeidi na ya lau Masedoniya.
14 Na Yaubada ka lautokiyei. Keliso meta kana waiunu ye saedikwaidiko, na huya maudoina iya yona bayaoyena Yaubada ye woyaigai ka laulau. Kalimaiyena ede Keliso sonogana panena namwanamwana na ye kawalau teha maudoina kalidiwai. 15 Kaniyona ede Yaubada kalinawai meta kai ka hemala Keliso yona pane namwanamwana ye lau tamowai maudoidi luwadiyena, siya kaiteyadi kabihemauli se lobaiyako yo hinage kaiteyadi se laulau boita hesabana. 16 Ye lau hesau kalinawai na pane ye panelobai ede boita panena, na ye lau hesau kalinawai na pane ye panelobai ede mauli kabahaina panena namwanamwana. Na kaiteya kabo teina paisowa ta gonogonowana? 17 Na kai nige Yaubada wasana ta ka taunumayei yoma namwanamwa hesabadi, doha tamowai hekadiyao yodi laulau. Kai meta Yaubada yona hetamali tamowaidi, unai ede Keliso yona gigibwaliyena yo Yaubada matanaena ka hedehedede. Yoma hedehedede ne se dudulai.