2 Kolinito
Paulo yona leta helabuina ye lau ekalesiya Kolinito unai taumiya udiyedi
Buka ta hededehemasalahana
Teina leta ta apostolo Paulo ye kuli, bolimaina 55 ad, huyana iya teha Masedoniya unai. Teina meta yona leta hehasina (4) ye lau Kolinito. Paulo yona leta helabuina wa (1 Kolinito) ye kuli na mulinaena ye lau ye kitadi, na huyana wa unai meta ma nuwapilipilidi (2 Kolinito 13:2). Ede nige ye miya huyalohaloha na ye uyo Epeso. Kabo yona leta hehaiyonana ye kuli kalidiyena (2 Kolinito 7:8 unai ye katai), iyamo leta wa nige Buka Tabuna unai se kuli. Leta wa unai Paulo ekalesiya Kolinito udiyedi wa ye hededehesibadi bena yodi laulau yabayababadi se hekaiyawasidi, unai leta ne hesana se tole “Nuwadubu letana”. Taitasi leta wa ye bahelaei Kolinito. Se hasili ede nuwadi se buidi. Leta wa unai Paulo hinage ye hedede bena kabo ye kaitaumanaidi (2 Kolinito 1:15-16), iyamo leta wa ye hetamali na mulina ne unai yona nuwatu ye ginauliꞌuyoi na ye lau teha Masedoniya unai bena Taitasi ye hailobai (2 Kolinito 2:12-13). Na huyana Kolinito wasadi namwanamwana ye lapui Taitasi unai, kabo yodi leta hehasina ye kuli, iya ede teina leta ta, 2 Kolinito.
Teina leta ta unai Paulo yona kabahedehedede lakilakidi haiyona:
(1) Paulo yona koitalaliu yo yona kadau kaniyodi ye hededehemasalaha (2 Kolinito 1:122:13 yo 7:5-16).
(2) Ye hekatadi taba monitole Yelusalema udiyedi ekalesiya dehadehadi hesabadi wa se laei se hegehe (2 Kolinito 8:19:15).
(3) Ye hededehemasalaha matawuwuna saha to iya apostolo mamohoina na taulauhekata hekadiyo Kolinito unai wa, siya taulauhekata lupolupodi (2 Kolinito 2:147:4 yo 10:1—13:14). Hedehedede ne luwanawai hinage ye hededehemasalaha idohagi na yoda basabasa unai Yaubada yona paisowa ta ginauli na Yaubada ye paisowabayao (2 Kolinito 12:7-10).
Buka ta hedehededena lakilakidi
• Paulo yona lautoki Yaubada unai 1:1-11
• Paulo ye hededehemasalaha matawuwuna saha to yona nuwatu ye bui na leta hehaiyonana wa ye kuli 1:12—2:13
• Paulo yona apostolo paisowana 2:14—7:1
• Taitasi Kolinito unai wasadi namwanamwana ye mosei Paulo 7:2-16
• Monitole ekalesiya Yelusalema hesabadi 8:1—9:15
• Paulo ye hededehemasalahaꞌuyoi meta iya apostolo mamohoina 10:1—13:10
• Lautoki 13:11-14
1
Lautoki
Yau Paulo, maidagu kada kaha Timoti leta ta ka kuli. Yau meta Yaubada yona nuwatuyena ye yoganeigau na ya hemala Yesu Keliso yona apostolo. Na Timoti ye saguigau na leta ta ka kuli ye laowa Yaubada yona dubu Kolinito unai kalimiuyena yo teha Akaiya unai Yaubada yona tamowai maudoidi kalidiyena.
Tamada Yaubada yo yoda Guiyau Yesu Keliso taba yodi kabinamwa yo yodi nuwadaumwali se toledi kalimiuyena.
Paulo ye lautoki Yaubada unai
Hedebasae ye sae Yaubada unai, iya yoda Guiyau Yesu Keliso Tamana, iya Tama katekatekamkamnana yo henuwabiga maudoidi Yaubadana. Yoma pilipili maudoidi udiyedi iya tauhenuwabigagai na Yaubada unai henuwabiga ta ka hai ede gonowana tamowai hekadi yodi pilipili udiyedi ka henuwabigadi. Matawuwuna ede, Keliso hesabana kama hekamkamna se laki, unai Yaubada kalinawai kabahenuwabigagai ka haidi ne meta hinage se lakikalili. Ena nuwakamkamna ka hekalodi meta komiu henuwabigagomiu yo yomi mauli gilihaidi hesabana. Na ena henuwabiga ka lobaidi, meta komiu henuwabigagomiu hesabana, ede kalimiuyena nuwatalu ye hemasalaha na hekamkamna kesekesegadi ka hekalodi wa udiyedi kwa tolotahitahi na kwa kamkamnasaguigai. Na nuwanuwatumiu unai meta nuwamaiyao se bayao matawuwuna ede kabina ka kata meta hekamkamna ka hekalodi ta udiyedi komiu hinage kwa kamkamnasaguigai, unai hinage henuwabiga ka lobaidi wa meta komiu hinage kabo kwa lobaidi.
Kama kahao, ka henuwa bena taba ka hekatagomiu meta teha Eisiya unai kamkamna lakilakidi ka hekalodi, na udiyedi yoma bayao wa nige gonowadi taba bena ka hekalakasikasinigai, unai yoma nuwanuwatu ede bena kabo ka mwaloi. Mamohoikalili, nuwamai ta udiyedi meta kamnana ka lapui ede boita ka hanahanawui. Na saha se tubu kalimaiyena ta udiyedi meta bena taba nige ka bom ka midiyeigai, na taba yoma midi mo ka tole Yaubada unai, iya ede tauboiboita tauhetoloꞌuyoidi. 10 Iya hinage yababa yo boita luwadiyedi ye gilihaigai. Unai nuwamai ka toledi iya kalinawai na huya maudoina kabo ye giligilihaigai. 11 Na komiu yomi tapwalolo ne udiyedi kwa saguigai ede debamaiyena kabo tamowai se bado se lautoki Yaubada unai, matawuwuna ede boda yodi tapwalolo debadiyena na kabinamwa ye leyama kalimaiyena.
Paulo yona hekasa ye buidi wa ye hededehemasalahadi
12 Unai yoma gwauyala lakilakina ede teina: Yoma nuwatulobai ye hededehemasalaha meta yoma miyamiya kaiyaulina ta unai yo komiu yo kai yoda kawakeha ne udiyedi meta yoma miya ne se aꞌa yo ka miyaidi ma nuwamamohoimai. Teina ta Yaubada unai se laoma. Ginauli ka ginaulidi ta meta nige kaiyaulina ta sibasibana unai na Yaubada iya yona kabinamwa unai ka ginauliwatanidi. 13 Teina unai ede yogu kulikuli wa udiyedi yogu nuwanuwatu maudoidi ya kulihemasalahadi na nige nuwatu hesau ya tolewadam. 14 Musamusana kabimai kwa katako, na yogu henuwa ede taba kabimai kwa katanamwanamwakalili na Guiyau Yesu yona mayadai unai kabo kwa hededetausaeigai, gonogonowana doha kai hinage kabo ka hededetausaeigomiu.
15 [Huyana yogu hineli ya ginauli bena ya laowa meta] nuwagu ye bayao bena maudoimiu kwa kitahenamwagau. Unai yogu hekasa ya ginauli bena ma labui ya kaitaumanaigomiu, unai kabo kaliguwai ma labui yogu hededehaisagusagu kwa hai. 16 Yogu hekasa wa meta yogu lau Masedoniya ne unai kabo ya kaitaumanaigomiu na yogu uyoma ne unai kabo hinage ya kaitaumanaꞌuyoigomiu, na metai kabo komiu kwa hetamaligau ya lau Yudeya. 17 Huyana yogu hekasa ta ya ginauli meta idohagi, ya ginauligaibui? O nuwana kaiyaulina ta kabikabina unai ede yogu hekasa ya ginaulibuiꞌuyoidi, ede unai gonowana ya wane, “Aa, kabo ya ginauli!” Yo hinage ya wane, “Nige, taba nige!”
18 Iyamo mamohoikalili: Yaubada yona hedehedede meta nige ye buibuidi. Unai yoma hedehedede kalimiuyena wa nige bena kaniyona ede “Aa” yo “nige”. 19 Yau, Siluwanusi** Siluwanusi meta Sailasi hesana Loma kalinadi Latini unai. yo Timoti Yaubada Natuna Yesu Keliso wasana ka lauguguyaei kalimiuyena, na iya meta nige bena “Aa!” yo “Nige!”, na Yesu Keliso kalinawai huya maudoina ne meta “Aa!” mo ye bom. 20 Kaniyona ede Yaubada hededehesunuma badodi hisa ye ginaulidiko wa, maudoidi ne Yesu Keliso kalinawai meta “Aa!” Na iya debanaena ta wane, “Mamohoi!”, na hededetausae ye sae Yaubada unai. 21 Na komiu yo kai tauhetolohebayaoda Keliso unai ede Yaubada. Iya ye kaisunuwaida 22 na yona tanuwaga dedelina ye tole kalidawai, yo Yaluwana ye tole nuwada ne udiyedi, iya ede kabahemamohoi meta ginauli hekadiyo ede sola kabo se laoma.
23 Ya yogasae Yaubada unai bena yogu hedehedede ta ye hemamohoiyei na matawuwuna saha to nige ya uyowa Kolinito. Yogu miyasuwala wa kaniyona ede nige ya henuwa bena yomi laupwano debanaena na ya hekamkamnagomiu. 24 Yau nige ya henuwa ya laowa na yomi laugagayo bayabayaodi ya ginaulidi. Na yogu henuwa ede taba komiu yo kai ta paisowagogoi yomi gwauyala hesabana, matawuwuna ede sunuma debanaena na kwa tolobayao.

**1:19: Siluwanusi meta Sailasi hesana Loma kalinadi Latini unai.