9
Yomi haisagusagu ye lau Yaubada yona tamowai Yelusalema udiyedi wa hedehededena taba tabu yomiu ya kulikuliꞌuyo. Matawuwuna ede kabimiu ya kata meta kwa nuwayalikalili bena kwa haisagusagu, na saha kwa ginauli wa unai meta ya hededetausaeigomiu Masedoniya kalidiyena, ede bolimai ye laoko wa unai meta komiu Akaiya tamowaidiyao kwa nonohako bena kwa haisagusagu na yomi kitahenuwana wa unai ede tamowai hekadi ye henuwahesaeidi, ede se henuwa bena se haisagusagu. Na kada kahao ya hetamalidi kabo se laowa ta meta bena unai kabo yoma hededetausaeigomiu nuwatu ta debanaena wa tabu se lobaidi meta nige kaniyona, na bena unai kwa nonoha, doha komiu hedehededemiu ya hededediko wa. Matawuwuna ena Masedoniya tamowaidiyao maidaguwao ka laowa na se lobai ede nige kwa nonoha, yoma hedehedede wa debanaena ede kabo ka mwadine, na komiu kabo kwa mwadinekalili. Unai ya nuwatui ye namwa ede kada kahao ta ya kaibwadaidi na se baguna se laowa kalimiuwai na yomi haisagusagu kainauyana kwa hededehesunumagaiko wa kabinonohaina kwa hegehe. Kabo ye nonoha na ye hemala yomi nuwatalam kainauyana, nige bena kai yoma muyowuigomiu na unai kwa kainauya.
Taba kwa kaikainauya ma nuwakohihaimiu
Hedehedede ta taba kwa nuwatui: Ena tamowai hesau like hisa mo ye kumaidi meta kelikeli unai kabo kaniyodi hisa mo ye lobaidi, na ena like se bado ye kumaidi meta kabo kaniyodi se bado ye lobaidi. Tamowai kesegakesega bena ye bom nuwana unai ye hineli saha kabo ye kainauyaei, na tabu bena kowa nige yom nuwatalam o tamowai hesau yona lauheliliyena na kainauya ne ku tole, kaniyona ede taukainauya ye kainauya ma nuwagwauyalana ne meta Yaubada iya ye gadosisiyei. Na Yaubada gonowana kainauya maudoidi ye hebadodi kalimiuwai, ede gonowana ginauli maudoidi udiyedi yo huya maudoina ginauli maudoidi kwa henuwadi wa siya ede kalimiuwai, na unai kabo gonowana yomi haisagusagu ye lakikalili tamowai hekadiyo kalidiwai. Doha kulikuli tabuna unai se kuliyako se wane,
“Iya yona kainauya ye mosegabaeidi deha tamowaidiyao udiyedi
na yona miyamiya dudulaidi se miya se lau ee nige kadi siga.” (Same 112:9)
10 Unai, Yaubada iya like ye moseidi taupaisowa ne udiyedi yo pwalawa ye moseidi kadi kai, iya hinage kabo like ye haidiwa yo yomi sanala likediyao ye hebadodi na yomi miyamiya namwanamwadi ne kabo ye helakidi. 11 Yo teha maudoina udiyedi kabo ye hegogogomiu na unai kabo hekasa maudoidi ne udiyedi gonowana kwa kaikainauya na yomi kainauya se laoma kalimaiyena na ka mosegabaeidi tamowai udiyedi na tenem unai ede lautoki se mosei Yaubada unai.
12 Unai teina haisagusagu kwa ginaulidi ta meta nige bena Yaubada yona tamowai yodi deha kabasaguidi mo ye bom, na hinage kabo boda yodi lautoki se mosei Yaubada unai. 13 Na haisagusagu kwa ginauli wa unai, ede kwa bom kwa hemamohoiyeiꞌuyoigomiu tamowai kalidiyena, kabo Yaubada se hedebasaei yomi kawakabi yo Keliso wasana namwanamwana yomi hededehemasalahana yo yomi kaikainauya siya kalidiyena yo tamowai maudoidi udiyedi wa debadiyena. 14 Na yodi tapwalolo hesabamiu ne udiyedi nuwadiyao kabo se tuudi se laowa kalimiuyena, matawuwuna ede kabinamwa saesaekalilina Yaubada ye haiyawa kalimiuyena. 15 Lautoki ye lau Yaubada unai yona kainauya saesaena wa debanaena!