10
Guiyau kaiteya ye kawanamwanamwaei meta iya yona taupaisowa namwanamwana ede
Keliso yona nuwadobidobi yo taubiga udiyedi yau, Paulo, ya kaibwadalakilaki kalimiuwai. Na [kabina ya kata meta yomi hedehedede kwa wane] huyana yau maidamiu meta ya hededebigabigalaowa kalimiuwai, na huyana yau teha hesau unai ede yogu hedehedede ya hebayaodi kalimiuwai. Ya kaibwadaigomiu ede ena huyana ya laowa meta tabu kwa muyowuigau na yogu hedehedede ya hebayaokaliliyeidi kalimiuwai. Iyamo ya nuwatui ede kabo ya hededebayaolau tamowai hekadiyo ne udiyedi, siya yodi nuwatu meta bena kai kaiyaulina ta nuwanuwatudiyao udiyedi ka miyamiya. Mamohoi, kai kaiyaulina ta unai ka miyamiya, iyamo kai meta taba nige ka iyala doha kaiyaulina ta tamowaidiyao. Matawuwuna yoma kabaꞌiyala madadiyao meta nige siya kaiyaulina ta yona kabaꞌiyala madadiyao. Na kabaꞌiyala madadiyao ta meta Yaubada yona gigibwaliyena se gigibwalikalili na udiyedi kabo tamowai yodi kabatolo bayabayaodi ka hetatagwaligwalidi. Na haikawayagala yo kaokaolupolupo se kaipate bena tamowai se hetataguduguduidi tabu Yaubada kabina se kata, na nuwasaesae nuwanuwatudi maudoidi ne kabo ka hekaiyawasidi. Hinage nuwanuwatu maudoidi ka kabihekahinidi na ka hekawakabidi se laoma Keliso unai. Ena taba komiu yomi kawakabi se namwakalili, meta ka nonohakalili na taukawayagala yodi miyamiya yababadi maudoidi debadiyena kabo ka hekilainodi.
Komiu taba ginauli masamasalahadiyao mo kwa kitadi!** Komiu taba ginauli masamasalahadiyao mo kwa kitadi: Kalina Giliki unai Paulo yona kulikuli wa hinage gonowana ta bui ede, Komiu meta ginauli kewadiyao mo kwa kaikewaidi na udiyedi kwa hedehedede. Ena taba tamowai hesau ye bom ye hededeꞌuyoi meta iya Keliso yona, taba ye nuwatulobai meta kai hinage Keliso yona, doha ede iya. Guiyau gigibwali ye haiyama ne meta kabasaguigomiu na nige unai ka hetatagwaligwaligomiu. Ena taba debanaena na ya hededesaesaekalili meta unai [ya hededemamohoi, ede] nige yogu kabamwadine hesau. Nige ya henuwa bena ya hematausigomiu yogu leta ne udiyedi. 10 Matawuwuna tamowai hekadi se wane, “Yona leta hedehedededi ne se polohe yo se bayao na tamowaina ne meta nige kitahenamwana hesau yo kalinana ne nige kaniyona.” 11 Tamowaidi ne bena se nuwatulobai meta yoma huyamiyasuwala unai kao saha ka hemasalaha yoma leta ne udiyedi, huyana kai maidamiu kabo kao kesekesegana yoma kabikabigomiu ne udiyedi ka hemasalaha.
12 Tauhedededobidobiyeigau ne se bom se hededetausaeiꞌuyoidi. Na ena siya mamohoi tamowai saesaedi, meta kai taba nige ka hekaigonogonowaigai kalidiyena. Iyamo siya meta se bom mo se nowonowoiꞌuyoidi yo se bom mo se hekaigonogonowaiꞌuyoidi. Teina unai se hemasalahaꞌuyoidi meta siya nige se sibasiba. 13 Kai meta nige gonowana kama sigasiga ka dikwai na unai ka hededesaesae, na yoma hededesaesae ne kabo ka tolekesekesegai Yaubada paisowa saha ye haiyama wa unai. Na yoma paisowa ta ye laowa ee kalimiuwai. 14 Yoma hededesaesae wa udiyedi meta nige ka hedededikwakalili, bena doha nige ka laowa kalimiuyena ne, iyamo kai meta tamowai bagubagunadi Keliso wasana namwanamwana ta ka bahei na ka laowa ee kalimiuyena. 15 Hinage kai meta nige kama sigasiga ne ka dikwai na ka lau tamowai hekadiyo paisowa se ginaulidi na udiyedi ka hededesaesae. Na yoma nuwanuwatu ede yomi sunuma ne kabo ye kini ye laki ye lau na yoma paisowa ka ginaulidi luwamiuyena ne kabo hinage ye tadada ye laki ye lau. 16 Unai kabo gonowana ka laugabaeigomiu na ka lau teha hekadiyo udiyedi wasa namwanamwana ta ka lauguguyaei. Matawuwuna nige ka henuwa bena tamowai hesau yona tehaena paisowa se ginauliyako na debanaena ka hededesaesae. 17 Na
“kaiteya ye henuwa bena ye hededesaesae, ye namwa mo taba Guiyau saha ye ginaulidi ne debadiyena ye hededesaesae” (Yelemaiya 9:24).
18 Matawuwuna ede, tamowai ye bom ye hededetausaeiꞌuyoi meta nige gonowana se hemamohoiyei, na ena Guiyau iya tamowai ye hededetausaei, meta iya taupaisowanamwanamwa.

**10:7: Komiu taba ginauli masamasalahadiyao mo kwa kitadi: Kalina Giliki unai Paulo yona kulikuli wa hinage gonowana ta bui ede, Komiu meta ginauli kewadiyao mo kwa kaikewaidi na udiyedi kwa hedehedede.