11
Paulo yona paisowa yo apostolo lupolupo yodi paisowa ye hededehemasalahadi
Bena musamusana mo taba kwa nayatautaubiga na kwa lapulaoma na sola ya hededetausaeꞌuyoigau doha tauyauyaule ne. Sola kwa lapulaoma! Komiu hesabamiu ya nuwanuwatukalili, gonogonowana doha Yaubada. Matawuwuna ya hededehesunumaeigomiuko Keliso unai yo iya ye bom mo kalinawai ya hededehepatugomiu na unai kabo ya tolehemasalahagomiu kalinawai doha hasala nuwanuwasupuna aꞌana. Na mwata lakilakina wa yona nuwatugilogilo unai ede Ewa ye lupohai, tenem unai ede ya matausi, unai tabu yomi nuwamamohoi yo yomi gadosisi aꞌana bayabayaona Keliso hesabana ne unai na tamowai nuwamiu ne se woyahesuwaladi. Na taba tamowai hesau ye laowa kalimiuwai na Yesu lauguguyana ye lauguguyaei nige doha kai Yesu ka lauguguyaei ta, o taba yaluwa udoi kwa hai nige doha Yaluwa kwa haiꞌusei wa, o taba wasa namwanamwana udoi nige doha bagubagunana kwa haiꞌusei wa, iyamo tamowaidiyao ta udiyedi meta kwa nayatautaubigakalili. [Taulauhekatalupolupo ne se bom se hededetausaedi bena] siya apostolo saesaekalilidi, na ya nuwatui ede yau meta nige ya dobikalili na kabo siya. Yau nige se hekatagau bena tauhedehedede, iyamo sonoga ede kaliguwai, doha teha maudoidi udiyedi ka tolehemasalahanamwanamwaediko kalimiuwai.
Yau meta Yaubada wasana namwanamwana ya lauguguyaei kalimiuyena na nige maisana ya hai. Teina unai ya bom ya toledobidobiyeiꞌuyoigau, na unai bena kabo komiu ya toleisinigomiu. Hage, kwa nuwatui tenem ne unai ya laupwano? Dubu hekadi yodi haisagusagu kainauyadi ya haigaibuidi na ya haidi ne udiyedi kabo gonowana yomiu ya paisowa. Na huyana yau maidamiu na ginauli saha hesau ya henuwa meta nige unai tamowai hesau ya hepolohe, matawuwuna kada kahao Masedoniya unai taulaoma wa, siya se saguigau ginauli saha ya henuwadi wa udiyedi. Yogu hineli ya ginauliyako ede taba nige ya hepolohegomiu na saha ya hedededi ta meta kabo sola ya miyamiyawatanidi. 10 Teina ye hemala yogu kabahededesaesae. Kabina kwa kata meta Keliso wasana mamohoina ede kaliguwai. Na hinage ya hededemamohoi, taba nige gonowana tamowai hesau teha Akaiya unai yogu hededesaesae ta unai ye hekaiyawasigau. 11 Na idohagi? Bena nige ya gadosisiyeigomiu? Yaubada kabina ye kata meta ya gadosisiyeigomiu.
12 Na yogu paisowa nige maisana ne meta sola kabo ya ginaginauli. Na teina unai kabo gonowana taulauhekatalupolupo ne yodi kabatolo ya koigwaligwalidi, siya se henuwa bena taba solasola hesau se lobai na ginauli saha se ginaulidi ne udiyedi se hededesaesae na kabo se hedede ede siya yo kai gonogonowamai. 13 Matawuwuna tamowai doha teina meta apostolo lupolupodi yo taupaisowa laulaulupolupodi, na kadi kao se ginaulidi doha siya bena Keliso yona apostolo. 14 Na nige nuwapwanopwanona hesau, matawuwuna Satani, iya hinage ye kaohaihai na ye hedede meta iya mala aneluna. 15 Unai nige gonowana ta siliyata ena taba yona taupaisowa se kaohaihai na se hedede bena siya miyamiya dudulaina yona taupaisowa. Na yodi mauli gehena ne unai meta saha se ginaulidi ne udiyedi kabo maisadi se haidi.
Paulo yona kamkamna hedehedededi udiyedi ye hededesaesae
16 Ya hededeꞌuyo kalimiuyena: Tabu tamowai hesau yona nuwatu bena yau yauyaule. Na taba komiu yomi nuwatu ede doha tenem na kwa lapulapulau yauyaule udiyedi, ye namwa mo taba yau hinage kwa haigau kalimiuyena doha siya, na unai kabo hededesaesae gagilina hinage ya ginauli. 17 Teina ya bom yogu nuwabayao ta unai na ya hededesaesae ta meta nige ya hedehedede doha Guiyau ye hedehedede, na doha yauyaule ye hedehedede. 18 Tamowai se bado meta buluma hekasadi yo hinelidi udiyedi se hededesaesae, unai yau hinage kabo ya hededesaesae. 19 Komiu kwa sibasibakalili, iyamo tamowai yauyauledi meta kwa gwauyalakaliliyeidi yo udiyedi kwa taubigakalili. 20 Na komiu meta kwa taubigakalili tamowaigaibu udiyedi na kwa talamyeidi gonowana se haigomiu yodi heyayai tauhaidi, gonowana se lupohaigomiu na yomi gogo se haidi, gonowana se hepaisowagomiu na unai namwanamwa se lobaidi, gonowana se bom se toleisiniꞌuyoidi, yo gonowana hinage debam ne se kaikaisoi.** Debam ne se kaikaisoi: Kalina Giliki unai Paulo ye kuli, se koipapaligomiu, na kaniyona ede tamowaina ne se hedededobidobiyei. 21 Saha se ginaulidi ne se nuwamwadimwadinekalili, unai nige yogu bayao gonowana taba bena ya ginaulidi.
Saha tamowai se nuwatuidi na udiyedi se hededesaesae, meta yau hinage gonowana udiyedi ya hededesaesae. Hage, sola musamusana taba ya hedehedede doha yauyaule. 22 Idohagi, siya Hebelu tamowaidiyao? Yau hinage! Idohagi, siya Isalaela tamowaidiyao? Yau hinage! Na idohagi, siya Abelahama kana isimulitao? Yau hinage! 23 Idohagi, siya Keliso yona heyayai tauhaina? Yau meta yona heyayai tauhaina saesaena na kabo siya. Yogu hedehedede doha teina ne meta doha ya hedehededegaibu. Yau yona ya paisowabayaokalili na kabo siya, hesabana ya lau numatutugudu hegahegagili, se sapiheyaheyababakaliliyeigau, yo huya se badokalili meta ya lau boita ya hanahanawui. 24 Ma haligigi Dius yodi tauwoyawoya tamowaidiyao udiyedi sapisapi badona 39 ya haidi. 25 Ma haiyona kaisapisapi kaikaiwana unai se koihemwahemwaloigau, ma kesega se lauwekuigau, ma haiyona yoma waga se hedunalapaidi, na boniyai kesega yo mayadai kesega gabwagaibu ne unai ya kulokulolo. 26 Yogu kadau maudoidi ne udiyedi, kabamwaloi udiyedi ya lulau meta se bado. Sagasaga kabaitadi se nuwamatamatausi, iyamo ya lau. Tauhenahenayagudu se henayaguduigau, iyamo ya lau. Yogu hali Dius tamowaidiyao se kabihenahenayaigau, iyamo ya lau. Dagela tamowaidiyao se kabihenahenayaigau, iyamo ya lau. Magai lakilakidi udiyedi bena kabo se unuigau, iyamo ya lau. Balabala se nuwamatamatausi, iyamo ya lau. Gabwa unai kabo boita, iyamo ya lau. Yo kada kahao lupolupodiyao meta se hewaiunugau. 27 Paisowa lakilakidi ya ginaulidi yo paisowa udiyedi kamnagu se yababa. Huya se badokalili nige gonowana ya keno. Hinage hasali yo gadomagu kamnadi ya lapuidi yo huya hekadiyo meta ya wohi. Huya hekadiyo meta nige yogu kabobo na ya gwaugwau. 28 Na ginauli maudoidi ta luwadiyena na mayadai maudoina meta dubu maudoidi hesabadi ya nuwanuwatukalili. 29 Ena kaiteya ye basabasa, idohagi, kabo basabasa kamnana nige ya lapui? Ena tamowai hesau se woyalaei yababa unai, idohagi, debanaena kabo nige gonowana ya kouyalayala?
30 Na ena taba bena ya hededesaesae, meta kabo ginauli saha yogu basabasa ne tauhemasalahana wa debadiyena ya hededesaesae. 31 Yaubada, iya yoda Guiyau Yesu Tamana, iya bena huya maudoina ta nokonokoei, iya meta kabina ye kata yau nige ya laulaulupolupo.
32  [Yogu huyabasabasa mayadaina hesau meta] huyana yau Damaseko unai na yodi gabana, iya meta wasawasa Aletasi yona loina guninaena taupaisowa, na iya ye hedede ede Damaseko magaina lakilakina kawakedadiyao maudoidi se tologuduidi na unai bena kabo se kabihekahinigau. 33 Unai magai ganana kewamolosina unai bosaena ya gelu na gana bolilapaina unai kagu kahao se hedalolodobiyeigau, ede ya wasabugabaeidi.

**11:20: Debam ne se kaikaisoi: Kalina Giliki unai Paulo ye kuli, se koipapaligomiu, na kaniyona ede tamowaina ne se hedededobidobiyei.