8
Yelusalema unai ekalesiya kabasaguidi
Kagu kahao, ka henuwa bena Yaubada yona kabinamwa ye moseiyako teha Masedoniya dubudiyao udiyedi wa taba kabina kwa kata. Yodi pilipili lakilakidiyao udiyedi meta se gwauyalakalili na yodi deha udiyedi ye hegwauyaladi na se kaikainauyakalili. Na ya hededehemasalaha ede se kainauya meta ginauli saha gonowana se kainauyaeidi wa se moseidi yo hinage ginauli saha se kainauyaeidi wa kewadi ne udiyedi se koihepwataꞌuyoidi. Ginauli maudoidi ta se ginaulidi meta siya se bom yodi nuwatalamyena se ginaulidi, na se kaibwadakaliliyeigai bena taba talam ka moseidi na se haisagusagu Guiyau yona tamowai [Yelusalema udiyedi] wa kalidiyedi. Yo saha se ginauli wa meta ye saekalili na kabo kai ginauli saha ka nuwatuidi wa, na bagubaguna siya se bom se moseꞌuyoidi Guiyau unai na kabo Yaubada yona nuwatuyena se moseꞌuyoidi kalimaiyena. Unai ka hededekaibwadakalili Taitasi unai, iya yomi haisagusagu paisowana ta tauhetubuna, unai taba ye laowa kalimiuyena na yomi haihaisagusagu paisowana wa kwa hegehegabaei. Na komiu meta kwa namwakalili ginauli maudoidi udiyedi, yomi sunuma unai, yomi hedehedede unai, yomi kata unai, yomi nuwayali unai yo hinage gadosisi ka hekatagomiu ne unai. Hinage bena kwa namwa haisagusagu paisowana ne unai.
Nige bena ya lauheliligomiu, na ya henuwa taba yomi gadosisi yona mamohoi ya kita, unai tamowai hekadi yodi nuwayali haisagusagu unai ta udiyedi ya hekaigonogonowaeigomiu. Matawuwuna yoda Guiyau Yesu Keliso yona kabinamwa wa meta kabina kwa kata. Iya ye gogokalili, iyamo komiu hesabamiu ede ye hemala deha tamowaina, na yona nuwatu bena iya yona deha ne debanaena komiu kabo [galewa gogodiyao udiyedi] kwa gogo.
10 Na teina hekasa ta unai yogu hededehesibasiba kalimiuyena ede teina: Bolimai ta laugabaei wa unai komiu meta tamowai bagubagunadi kwa haisagusagu. Na nige bena tenem mo unai, na komiu meta hinage hekasa ta unai taunuwayalibaguna. 11 Unai yomi lobai saha kalimiuyena ne udiyedi yomi paisowa ne taba kwa hegehe, na teina kwa ginauli ne unai kabo yomi talam bagubagunana wa yo paisowa yomi hegehegabaeina ne maidana gonogonowadi. 12 Ena taba yomi nuwatalam mamohoina unai na yomi lobai saha kalimiuyena ne udiyedi kwa kainauya meta Yaubada ye kitahenamwadi, na nige ye nuwatukalili ginauli saha nige gonowana kwa lobaidi ne udiyedi.
13 Yoma nuwanuwatu ta meta nige bena tamowai hekadiyo mo sagu se lobai na komiu ka hepolohegomiu, nige! Na bena komiu yo siya ne gonogonowamiu. 14 Ede mahana ta unai ginauli se bado kalimiuyena, kabo unai gonowana kwa saguidi, na huya hesau hinage kabo kalidiyena ginauli hekadi se bado na unai se saguigomiu. Nuwanuwatuna ede taba komiu yo siya kabo gonogonowamiu. 15 Doha kulikuli tabuna unai ye wane, “Ena hesau kana mana ye tanohebado, meta nige gonowana kalinawai yona lobai ne se badokalili, yo ena hesau kana mana hisahisadi mo ye tanoidi meta yona lobai kalinawai ne nige se gagilikalili.” (Esodo 16:18)
Haisagusagu paisowana bena se ginaulinamwanamwaei
16 Yaubada ya lautokiyei, matawuwuna komiu nuwanuwatumiu kaliguyena na nuwanuwatuna kesegana ta meta Yaubada ye tole Taitasi nuwana ne unai. 17 Debanaena ede Taitasi meta yoma hedehedede ta ye kawanamwanamwaei na yona henuwalakilakiyena ye laowa kalimiuyena ye bom yona nuwayaliyena. 18 Ka hetamaliyawa ta meta kana kaha hesau maidana, iya meta se hededetausaei dubu maudoidi ta udiyedi kaniyona ede yona paisowa wasa namwanamwana ta debanaena. 19 Hinage tamowai ta meta dubu siya se kaisunuwai ede ye saguigai na maidamai kainauya ka bahei ka lau. Teina paisowa ta bena ka ginaulinamwanamwaei na unai kabo hededetausae ye lau Guiyau unai, yo hinage yoma nuwayali mamohoina haisagusagu unai wa ka hemasalaha. 20 Ka henuwa bena kainauya lakilakina kitahetetena paisowana ne hededeheyaheyababana ka kaihaleidi, 21 matawuwuna ka kaipatebayao bena yoma paisowa ka ginaulihedudulaidi, nige bena Guiyau ye bom mo ye kitagai, na tamowai hinage se kitagai.
22 Na taudi labui ka hetamalidiwa ta meta hinage kabo kama kaha hesau maidadi, iya meta miya maudoina udiyedi ye hemamohoiyei kalimaiyena meta sunuma ta unai ye kawamamohoikalili yo hinage ye nuwatalamkalili. Kaniyona ede komiu debamiuyena na yona nuwabayao ne ye laki. 23 Taitasi meta iya taupaisowasaguigau yo yogu halitaupaisowa komiu luwamiuyena, na kada kahao labui ta siya meta dubu hesadiyena taupaisowa yo Keliso hedebasaena se helakiꞌuyoi. 24 Tenem debanaena teina tamowai ta kalidiyena bena yomi gadosisi ne kana kao kwa hemamohoiyei yo yoma hededehesaegomiu ne kaniyona kwa hemasalaha kalidiyena, unai kabo dubu maudoidi se kita.