3
Petelo taubunibuni hesau ye henamwanamwa
Mayadai hesau meimeilahi yona tehaena tapwalolo mahanana** Meimeilahi yona tehaena tapwalolo mahanana meta 3 kiloki. ne unai Petelo yo Yowane se lau Numa Tabuna unai. Na Numa Tabuna kawamatana hesana “Keda Namwanamwana” unai meta taubunibuni hesau. Iya sinana ye labasi meta bunibunina, na mayadai maudoina tamowai ta se baheiyama se hetuli kawamata wa unai na ye kaikaibwadamoni taumwalamwalae wa udiyedi. Huyana Petelo yo Yowane bena se mwalae na ye kitadi ede hinage udiyedi ye kaibwadamoni. Taudi labui wa se kitalau iya unai, na Petelo ye wane, “Sola ku kitalaoma kai kalimaiyena.” Ede tamowai wa ye kitalau udiyedi, na yona nuwatu bena kabo yona kainauya saha hesau se mosei. Na Petelo ye hededelau unai ye wane, “Yau nige moni hesau kaliguyena, na saha kaliguyena ta meta kabo ya leyawa. Yesu Keliso Nasaleta tamowaina hesanaena ya hededelaowa, ku tolo na ku laulau.” Na Petelo ye kabilau tamowai wa nimatutuna unai na ye kabihetolo. Mahanana ne unai kaena tubeidiyao wa se bayao, ede ye tolomwamwayau na ye hetubu ye laulau. Na maiyadi se lusae Numa Tabuna wa unai na ye laulau yo ye kamkamposi na Yaubada ye hedehedebasae. Na boda wa iya se kita ye laulau yo Yaubada ye hedehedebasaei 10 na se kitalobai meta iya taukaikaibwada Numa Tabuna kawamatana unai ye tutuli wa, meta se siliyata yo se nokokalili.
Petelo ye hedehededelau boda wa udiyedi
11 Na kabo taubunibuni se henamwanamwaꞌusei wa Petelo yo Yowane maidanao se hainimakabi na Numa Tabuna wa unai se pesa se lau teha hesauna hesana “Solomona yona Logulogu” unai. Na boda maudoidi saha se tubu wa se kita yo wasana se lapui ede se siliyata na se heloigogoi se lau udiyedi. 12 Petelo ye kitadi ede ye hededelau udiyedi ye wane, “Isalaela tamowaidiyao, idohagi to kwa siliyatakalili? Yo idohagi to kwa kaikewaigai kana kao doha ka bom yoma gigibwali yo yoma laulau namwanamwana debanaena tamowai ta ye laulau. 13 Abelahama, Isako, Yakobo yo kada kulutubu maudoidi yodi Yaubada yona taupaisowa Yesu ye lausini [na kabatuli didididigana unai ye tuli.] Huyana Yesu sola tanoubu ta unai meta komiu iya kwa mosegabaei na se unuhemwaloi. Pilato ye henuwa bena ye yailigabaei, na komiu kwa hedede meta Yesu nige kwa henuwa. 14 Tamowai tabuna yo dudulaina kwa subu na kwa kaibwada bena taba taukaikaiunu wa ye yailigabaei. 15 Mauli wuwuna tamowaina kwa unui, na boita unai Yaubada iya ye hetoloꞌuyoi, na tauhemamohoiyena ede kai.
16 Tamowai [maiyada ta totolo] ta kwa kitalobai meta iya taubunibuni wa. Na Yesu iya ye hebayao matawuwuna ede Yesu ka sunumaei. Mamohoi, yoma sunuma Yesu unai debanaena tamowai ta ye namwanamwa matamiuyena.
17 Na kehaguwao, kabina ya kata meta komiu yo tauwoyaigomiu Yesu nige kabina kwa kata meta iya Keliso ede, unai iya kwa unuhemwaloi. 18 Na teina laulau ta udiyedi meta Yaubada kalinana peloweta se hededenonohaidiko wa se laoma se mamohoi, doha ye wane Keliso meta kabo ye kamkamna. 19 Unai taba kwa nuwabui na kwa lau Yaubada unai, na yomi yababa kabo ye deuligabaedi yo yaluwamiu ye hehauhaudi 20 na yona kaisunuwa tamowaina Keliso ye hetamali ye uyowa kalimiuyena, tamowaina ede Yesu. 21 Na Yesu sola kabo ye miya galewa ne unai kana siga Yaubada ye hetubu bena ginauli maudoidi ye hehauhauꞌuyoidi, doha beyabeyana ye hedehededehesunuma yona peloweta tabudiyao yodi hedehedede udiyedi. 22 Doha peloweta Mose ye hedede ye wane, ‘Guiyau Yaubada kabo luwamiuyena peloweta hesau ye kaisunuwai doha yau. Kwa lapulapulau yona hedehedede maudoidi udiyedi! 23 Ena kowa kaiteya nige ku lapulapulau peloweta ne unai meta kabo Yaubada yona tamowai luwadiyena ye boligabaego na ye tolehesuwalakaliliyeigo.’ (Dutelonomi 18:15, 18, 19) 24 Yo hinage Samuwela unai ye hetubu ye laoma meta peloweta maudoidi ginauli sahasahadi se tubutubu mayadai ta udiyedi meta se hededebagunaidiko. 25 Yo hinage Yaubada yona talam ye ginauli na ye hededehesunuma Abelahama unai ye wane, ‘Kam isimulita kabo tanoubu ta tamowaidiyao yodi kabanamwa.’ (Genese 22:18, 26:4) Peloweta yodi hedehedede wa yo Yaubada yo Abelahama yodi talam wa kaniyodi tauhaidi ede komiu kadi isimulita. 26 Huyana Yaubada yona heyayai tauhaina ye hetolo meta ye hetamalibagunaiyawa komiu Dius tamowaidiyao kalimiuyena, na unai ye henuwa bena ye hededehenamwagomiu yo ye saguigomiu bena yomi miyamiya kwa buidi na yomi laulau yabayababadi kwa hekaiyawasidi.”

**3:1: Meimeilahi yona tehaena tapwalolo mahanana meta 3 kiloki.