3
Petelo tau bunibuni hesau ye henamwanamwa
Mayadai hesau meimeilahi yona teha ena tapwalolo mahanana ne unai* meimeilahi yona teha ena tapwalolo mahanana meta 3:00 PM Petelo yo Yowane se lau numa tabuna unai. Na numa tabuna kawamatana hesana ‘Keda namwanamwana’ wa unai meta taubunibuni hesau. Iya sinana ye labasi meta bunibunina, na mayadai maudoina tamowai ta se baheiyama se hetuli kawamata wa unai na ye kaikaibwada moni tau mwalamwalae wa udiyedi. Huyana Petelo yo Yowane bena se mwalae na ye kitadi ede hinage udiyedi ye kaibwada moni. Taudi labui wa se kitalau iya unai, na Petelo ye wane, “Sola ku kitalaoma kai kalimaiyena.” Ede tamowai wa ye kitalau udiyedi, na yona nuwatu meta bena kabo yona kainauya saha hesau se mosei. Na Petelo ye hededelau unai ye wane, “Yau nige moni hesau kaliguyena, na saha kaliguyena ta meta kabo ya leyawa. Yesu Keliso Nasaleta tamowaina hesana ena ya hedede laowa, ku tolo na ku laulau.” Na Petelo ye kabilau tamowai wa nimatuutuuna unai na ye kabihetolo. Mahanana ne unai kaena tubeidiyao wa se bayao, ede ye tolo mwamwayau na ye hetubu ye laulau. Na maiyadi se lusae numa tabuna wa unai ye laulau yo ye kamkamposi na Yaubada ye hedehedebasae. Na boda wa iya se kita ye laulau yo Yaubada ye hedehedebasaei 10 na se nuwatu lobai meta iya tau kaikaibwada numa tabuna kawamatana unai ye tutuli wa, meta se siliyata yo se noko kalili.
Petelo ye hedehededelau boda wa udiyedi
11 Na kabo tau bunibunina se henamwanamwa usei wa Petelo yo Yowane maidanao se hainimakabi na numa tabuna wa unai se pesa se lau teha hesauna hesana ‘Solomona yona Logulogu’ unai. Na boda maudoidi saha se tubu wa se kita yo wasana se lapui ede se siliyata na se heloi gogoi se lau udiyedi. 12 Petelo ye kitadi ede ye hededelau udiyedi ye wane, “Isalaela tamowaidiyao, idohagi to kwa siliyata kalili? Yo idohagi to kwa kaikewaigai kana kao doha ka bom yoma gigibwali yo yoma namwa debanaena tamowai ta ye laulau.
13 Abelahama, Isako, Yakobo yo kada kulutubu maudoidi yodi Yaubada yona taupaisowa Yesu ye lausini na kabatuli namanamalina unai ye tuli. Huyana Yesu sola tanoubu ta unai wa meta komiu iya kwa mosegabaei na se unuhemwaloi. Pilato ye henuwa bena ye yailigabaei, na komiu kwa hedede meta Yesu nige kwa henuwa. 14 Tamowai tabuna yo namwanamwana kwa subu na kwa kaibwada bena taba tau kaikaiunu wa ye yailigabaei. 15 Mauli wuwuna tamowaina kwa unui. Na boita unai Yaubada iya ye hetolouyoi, na tau hemamohoiyena ede kai. 16 Tamowai ta kwa kitalobai meta iya tau bunibunina wa. Na Yesu iya ye hebayao matawuwuna ede Yesu ka sunumaei. Mamohoi, yoma sunuma Yesu unai debanaena tamowai ta ye namwanamwa matamiu yena.
17 Na kehaguwao, kabina ya kata meta komiu yo tauwoyaigomiu Yesu nige kabina kwa kata meta iya Keliso ede, unai iya kwa unui. 18 Na teina laulau ta udiyedi meta Yaubada kalinana peloweta se hedede nonohaidiko wa se laoma se mamohoi, doha ye wane Keliso meta kabo ye kamkamna. 19 Kwa nuwabui na kwa lau Yaubada unai, na yomi yababa kabo ye deuli gabaedi yo yaluwamiu ye hehauhaudi. 20 Na kabo yona kaisunuwa tamowaina Keliso ye hetamali ye uyowa kalimiuyena, tamowaina ede Yesu. 21 Na Yesu sola kabo ye miya galewa ne unai kana siga Yaubada ye hetubu bena ginauli maudoidi ye hehauhau uyoidi, doha beyabeyana ye hedehedede hesunuma yona peloweta tabudiyao udiyedi. 22 Doha peloweta Mose ye hedede ye wane, ‘Guiyau Yaubada kabo luwamiu yena peloweta hesau ye kaisunuwai doha yau. Bena kwa lapulapulau yona hedehedede maudoidi udiyedi. 23 Ena kowa kaiteya nige ku lapulapulau peloweta ne unai meta kabo Yaubada yona tamowai luwadi yena ye boligabaego na ye tolehesuwala kaliliyego.’ (Dutolonomi 18:15, 18, 19) 24 Yo hinage Samuwela unai ye hetubu ye laoma meta peloweta maudoidi ginauli sahasahadi se tubutubu mayadai ta udiyedi meta se hedede bagunaidiko. 25 Yo hinage Yaubada yona talam ye ginauli na ye hededehesuma Abelahama unai ye wane, ‘Kam isimulita kabo tanoubu ta tamowaidiyao yodi kaba namwa.’ (Gen 22:18; 26:4) Peloweta yodi hedehedede wa yo Yaubada yo Abelahama yodi talam wa kaniyodi tauhaidi ede komiu kadi isimulita. 26 Huyana Yaubada yona heyayai tauhaina ye hetolo meta ye hetamali bagunaiyawa komiu Dius tamowaidiyao kalimiuyena yomi kaba namwa. Yaubada bena yomi miyamiya ye buidi na yomi laulau yabayababadi udiyedi ye gilihaigomiu.”

*3:1: meimeilahi yona teha ena tapwalolo mahanana meta 3:00 PM