4
Petelo yo Yowane Sunedeli unai se helauhetaladi
Petelo yo Yowane sola ma hedehedededi boda wa udiyedi na taukaitalasam hekadi yo numa tabuna yona polisi kadi tanuwaga yo Sadusiya tamowaidiyao se lage. Se koipili kalili matawuwuna apostolo labui wa se lauguguya yo se lauhekata tamowai wa udiyedi meta Yesu boita unai ye tolouyoko, yo tauboiboita kabo hinage boita unai se tolouyo. Se haidi, na mahana ye laoko ede se toledi numa tutugudu yena ye lau ee mala ye tom. Na iyamo tamowai gwaudi Petelo yona lauguguya wa se lapui meta se kawamamohoi. Na loheloheyao taukawamamohoi maudoidi wa badodi ede nuwana 5000.
Mala wa ye tom meta Dius tauwoyaidi yo tamowai lakilakidiyao yo laugagayo taulauhekataena tamowaidi se lagegogoi Yelusalema unai* Taulagegogoi wa siya ede Sunedeli. . Luwadi ne unai meta taukaitalasam saesaena Anase, yo Kaiyapasi, Yowane, Alesana yo taukaitalasam saesaena kehanao tatao hekadiyo. Se hedede meta Petelo yo Yowane se woyaidima na se hetolodi duwaduwali wa unai, na se henahenamaiyedi se wane, “Kaiteya yona gigibwali yo hesana unai laulau ta kwa ginauli?” Yaluwa Tabuna Petelo ye hesibasiba ede ye hededebui ye wane, “Tatao lakilakidi yo tau woyawoya! Kwa henamaiyegai matawuwuna ede laulau namwanamwana ka ginauli tau bunibuni wa unai. Na kwa henuwa bena kabina kwa kata idohagi na ye namwanamwa. 10 Unai bena ya hemasalaha mamohoiyei kalimiuyena yo Isalaela maudoidi udiyedi: Tamowai ta matamiu yena ye totolo ta, iya Yesu Keliso Nasaleta tamowaina yona gigibwali yena ye namwanamwa. Yesu meta kwa hesataulo na ye boita, na Yaubada iya ye hetolouyoi boita unai. 11 Na kulikuli tabuna unai Yesu hedehededena ye hededeyako ye wane,
‘Iya meta duu, komiu tau kabinuma kwa subu na kwa tole hesuwala wa,
na iyamo iya duu salibebe
yo numa tauhebayaona ede.’* Isalaela tamowaidiyao weku udiyedi se kabinuma, unai lausoisoi ta kana kao mamohoina ede doha teina: Iya kaba kabinuma wekuna ede, na komiu tau kabinuma kwa subu na kwa tole hesuwala. Iyamo iya weku saesae kalilina numakabi unai. (Same 118:22)
12 Nige tamowai hesau gonowana ye hemaulida, matawuwuna kaiyaulina ta unai Yaubada nige hesa hesau ye leyama unai kabo gonowana ye gilihaida.”
13 Tau woyawoya wa Petelo yo Yowane se kitadi se hedehedede ma nuwabayaodi, yo hinage kabina se kata meta siya tamowai gaibu nige se sonoga, meta se siliyata. Na se nuwatu lobai meta taudi labui wa Yesu tau hemuliwatanina. 14 Na nige gonowana saha hesau se hedede na laulau gigigigibwalina wa se uhalaei, matawuwuna ede tamowai se henamwanamwa usei wa Petelo yo Yowane maiyadi se totolo. 15 Na se hededelau udiyedi Sunedeli wa se pesagabaei na kabo se bom se koitalaliu, 16 se wane, “Kabo saha ta ginauli tatao ta udiyedi? Yelusalema maudoina unai meta laulau gigibwali saesaena se ginauli wa kabina se katako, na nige gonowana ta uhalaei. 17 Na sunuma ta hedehededena bena ta hekaiyawasi tabu ye laki ye lau boda udiyedi. Unai kabo ta hededebayao yodi labui ta udiyedi tabu Yesu hesana ena se hedehedede uyo tamowai hesau unai.”
18 Na kabo se yoganei uyoidima na se hededelau udiyedi bena tabu Yesu hesana ena se hedehedede yo se laulauhekata. 19 Na Petelo yo Yowane se hedede se wane, “Komiu kwa bom kwa hineli saha ye dudulai Yaubada matanaena, yomi hedehedede ta ka lauwatani o Yaubada? Taba Yaubada mo ka kawakabiyei! 20 Unai nige gonowana ka mwanomwanou, na ginauli namwanamwadi ka kitadi yo ka lapuidi wa kabo ka hededehemasalahadi.” 21 Na kabo tatao lakilakidiyao wa apostolo wa se hedede hemahematausidi na se hetamalidi se lau. Na nige keda hesau se lobai taba unai kabo se hekamkamnadi, matawuwuna laulau saha ye tubu wa unai ede tamowai maudoidi Yaubada se hedehedebasaei. 22 Yodi hedehedebasae kaniyona ede laulau gigigigibwalina unai tau bunibunina se henamwanamwa usei wa yona bolimai meta 40 ye laugabaeiyako.
Tau kawamamohoi yodi tapwalolo
23 Huyana Petelo yo Yowane se hededegabaedi ede se uyo kadi boda wa udiyedi, na taukaitalasam tauwoyaidi yo tamowai lakilakidiyao yodi hedehedede wa se hededehemasalahadi udiyedi. 24 Na wasa wa se lapui ede taukawamamohoi maudoidi ma nuwakesegadi se tapwalologogoi se wane, “Guiyau saesae kalilina, kowa galewa, tanoubu, gabwa, yo ginauli maudoidi tau ginaulidi. 25 Yaluwa Tabuna yona hekata unai yom heyayai tauhaina kama kulutubu Dawida ye hedede ye wane,
‘Idohagi to dagela tamowaidiyao se koipili kalili,
yo boda lakilakidiyao nuwanuwatu yabayababadi se koitalaliu gaibuidi?
26 Tanoubu wasawasadiyao se nonoha,
yo tau woyawoya se lage gogoi
bena Guiyau se lului
yo se haikabi yona kaisunuwa tamowaina* Yaubada yona kaisunuwa tamowaina ede Keliso. unai.’ (Same 2:1-2)
27 Ye mamohoi kalili, Heloda yo Pontiyo Pilato, yo Isalaela yo dagela tamowaidiyao maudoidi se tupagogoi magai ta unai bena yom heyayai tauhaina tabuna Yesu unai se haikabi. Iya ede yom kaisunuwa tamowaina. 28 Saha se ginauli wa meta yom gigibwali yena beyabeyana ku hineli nonohaiyako meta kabo ye tubu. 29 Na Guiyau, yodi hedehedede hemahematausi wa ku nuwatuidi na yom taupaisowa ta ku hebayaodi bena wasam se duwai ma nuwabayaodi. 30 Nimam ku helele dobiyeiyama na ku hegigibwalidi to tau kasiyebwa se henamwanamwadi yo laulau gigigigibwalidi se ginaulidi yom heyayai tauhaina tabuna Yesu hesana ena.”
31 Tapwalolo wa ye gehe meta yodi kaba koigogo numana wa ye nukunuku na Yaluwa Tabuna ye hemwayaudi, na kabo se lau Yaubada wasana se duwai ma nuwabayaodi.
Tau kawamamohoi se haihaisagusagu uyoidi
32 Tau kawamamohoi maudoidi wa nuwadi kesega. Yodi gogo wa udiyedi meta se haihaisagusagu uyoidi, na nige hesau ye hedede bena ye bom mo yona gogo. 33 Na apostolo wa Guiyau Yesu yona tolouyo boita unai wasana se hedehedede hemasalaha ma gigibwalidi. Na Yaubada yona katekamkamna yo yona henamwa meta taukawamamohoi maudoidi wa udiyedi.
34 Tau kawamamohoi wa udiyedi nige hesau ye deha, matawuwuna ede kaiteyadi yodi tano yo numa, meta se lokuneidi 35 na monidiyao wa se baheidima na se mosedi apostolo wa udiyedi, kabo se soiyedi kaiteyadi se deha wa udiyedi.
36 Tau kainauya hesau meta Yosepa. Iya Lewi kana isimulita hesau, Saipulus bwanabwanaluwana unai ye laoma. Na apostolo wa hesana se tole ede Banaba, kaniyona ede ‘tau hedehedede hebayao’. 37 Iya yona tano hesau ye lokunegabaei na monina ye baheiyama na ye mosegabaei apostolo wa udiyedi.

*4:5: Taulagegogoi wa siya ede Sunedeli.

*4:11: Isalaela tamowaidiyao weku udiyedi se kabinuma, unai lausoisoi ta kana kao mamohoina ede doha teina: Iya kaba kabinuma wekuna ede, na komiu tau kabinuma kwa subu na kwa tole hesuwala. Iyamo iya weku saesae kalilina numakabi unai.

*4:26: Yaubada yona kaisunuwa tamowaina ede Keliso.