4
Petelo yo Yowane Sunedeli unai se helauhetaladi
Petelo yo Yowane sola ma hedehedededi boda wa udiyedi na taukaitalasam hekadi yo Numa Tabuna yona polisi kadi tanuwaga yo Sadusiya tamowaidiyao hekadi se lage. Se koipilikalili matawuwuna apostolo labui wa se lauguguya na se lauhekata tamowai wa udiyedi meta Yesu boita unai ye toloꞌuyoko, yo tauboiboita kabo hinage boita unai se toloꞌuyo. Se haidi, na mahana ye laoko ede se toledi numatutuguduyena ye lau ee mala ye tom. Na iyamo Petelo yona lauguguya wa taulapuina tamowaidiyao gwaudi meta se kawamamohoi. Na loheloheyao taukawamamohoi maudoidi badodi ye sae ede nuwana 5,000 ye lobai.
Mala wa ye tom meta Dius tauwoyaidi yo tamowai lakilakidiyao yo laugagayo taulauhekataena tamowaidi se lagegogoi Yelusalema unai.** Se lagegogoi Yelusalema unai: Taulagegogoi wa siya ede Sunedeli bodana. Luwadi ne unai meta taukaitalasam saesaena Anase, yo Kaiyapasi, Yowane, Alekisenda yo taukaitalasam saesaena kehanao tatao hekadiyo. Se hedede meta Petelo yo Yowane se woyaidima na se hetolodi duwaduwali wa unai, na se henahenamaiyeidi se wane, “Kaiteya yona gigibwali yo hesana unai laulau ta kwa ginauli?” Yaluwa Tabuna Petelo ye hesibasiba ede ye hededebui ye wane, “Tauwoyawoya yo babadao! Kwa helauhetalagai laulau namwanamwana ka ginauli taubunibuni wa debanaena. Na kwa henuwa bena kabina kwa kata idohagi na ye namwanamwa. 10 Unai bena ya hemasalaha kalimiuyena yo Isalaela maudoidi udiyedi: Tamowai ta matamiuyena ye totolo ta, iya Yesu Keliso Nasaleta tamowaina yona gigibwaliyena ye namwanamwa. Yesu meta kwa hesataulo na ye boita, na Yaubada iya ye hetoloꞌuyoi boita unai. 11 Na kulikuli tabuna unai Yesu hedehededena ta hasili ye wane,
‘Iya meta weku taukabinuma se subuꞌusei wa,
na iyamo ye hemala kabakabinuma wekuna namwanamwana yo saesaekalilina.’ (Same 118:22)
12 Nige tamowai hesau gonowana ye hemaulida, matawuwuna kaiyaulina ta unai Yaubada nige hesa hesau ye leyama unai kabo gonowana ye gilihaida.”
13 Tauwoyawoya wa Petelo yo Yowane se kitadi se hedehedede ma nuwabayaodi, yo hinage kabina se kata meta siya tamowaigaibu nige se sonoga, meta se siliyata. Na se nuwatulobai meta taudi labui wa Yesu tauhemuhemuliwatanina. 14 Na nige gonowana saha hesau se hedede, matawuwuna ede tamowai se henamwanamwaꞌusei wa Petelo yo Yowane maiyadi se totolo. 15 Na se hededelau udiyedi Sunedeli numana wa se pesagabaei se lau dagela, na kabo se bom se koitalaliu 16 se wane, “Kabo saha ta ginauli tatao ta udiyedi? Yelusalema maudoina unai meta laulaugigibwali saesaena se ginauli wa kabina se katako, na nige gonowana ta uhalaei. 17 Na sunuma ta hedehededena bena ta hekaiyawasi tabu ye laki ye lau boda udiyedi. Unai kabo ta hededebayao yodi labui ta udiyedi tabu Yesu hesanaena se hedehededeꞌuyo tamowai hesau unai.”
18 Na kabo se yoganeiꞌuyoidima na se hededelau udiyedi bena tabu Yesu hesanaena se hedehedede yo se laulauhekata. 19 Na Petelo yo Yowane se hedede se wane, “Komiu kwa bom kwa hineli saha ye dudulai Yaubada matanaena, yomi hedehedede ta ka lauwatani o Yaubada? [Taba Yaubada mo ka kawakabiyei!] 20 Unai nige gonowana ka mwanomwanou, na ginauli namwanamwadi ka kitadi yo ka lapuidi wa kabo ka hededehemasalahadi.” 21 Na kabo tatao lakilakidiyao wa apostolo wa se hededehemahematausidi na se hetamalidi se lau. Na nige keda hesau se lobai taba unai kabo se hekamkamnadi, matawuwuna laulau saha ye tubu wa unai ede tamowai maudoidi Yaubada se hedehedebasaei. 22 Yodi hedehedebasae kaniyona ede taubunibuni se henamwanamwaꞌusei wa yona bolimai meta 40 ye laugabaeiyako.
Taukawamamohoi yodi tapwalolo
23 Huyana Petelo yo Yowane se hededegabaedi ede se uyo kadi boda wa udiyedi, na taukaitalasam tauwoyaidi yo tamowai lakilakidiyao yodi hedehedede wa se hededehemasalahadi udiyedi. 24 Na wasa wa se lapui ede taukawamamohoi maudoidi ma nuwakesegadi se tapwalologogoi se wane, “Guiyau saesaekalilina, kowa galewa, tanoubu, gabwa, yo ginauli maudoidi tauginaulidi. 25 Yaluwa Tabuna yona hekata unai yom heyayai tauhaina kama kulutubu Dawida ye hedede ye wane,
‘Idohagi to dagela tamowaidiyao se koipilikalili,
yo boda lakilakidiyao nuwanuwatu yabayababadi se koitalaliugaibuidi?
26 Tanoubu wasawasadiyao se nonoha,
yo tauwoyawoya se lagegogoi
bena Guiyau se lului
yo se haikabi yona kaisunuwa tamowaina unai.’ (Same 2:1-2)
27 Ye mamohoikalili, Heloda yo Pontiusi Pilato yo Isalaela yo dagela tamowaidiyao maudoidi se tupagogoi magai ta unai bena yom heyayai tauhaina tabuna Yesu unai se haikabi. Iya ede yom kaisunuwa tamowaina. 28 Saha se ginauli wa meta yom gigibwaliyena beyabeyana ku hinelinonohaiyako meta kabo ye tubu. 29 Unai ede ka kaibwadaigo, Guiyau, bena yodi hedehededehemahematausi wa ku nuwatuidi na yom taupaisowa ta ku hebayaodi bena wasam se duwai ma nuwabayaodi. 30 Nimam ku heleledobiyeiyama na ku hegigibwalidi to taukasiyebwa se henamwanamwadi yo laulau gigigigibwalidi se ginaulidi yom heyayai tauhaina tabuna Yesu hesanaena.”
31 Tapwalolo wa ye gehe meta yodi kabakoigogo numana wa ye nukunuku na Yaluwa Tabuna ye hemwayaudi, na kabo se lau Yaubada wasana se duwai ma nuwabayaodi.
Taukawamamohoi se haihaisagusaguꞌuyoidi
32 Taukawamamohoi maudoidi wa nuwadi kesega. Yodi gogo wa udiyedi meta se haihaisagusaguꞌuyoidi, na nige hesau ye hedede bena ye bom mo yona gogo. 33 Na apostolo wa Guiyau Yesu yona toloꞌuyo boita unai wasana se hedehededehemasalaha ma gigibwalidi. Na Yaubada yona kabinamwa meta taukawamamohoi maudoidi wa udiyedi.
34 Taukawamamohoi wa udiyedi nige hesau ye deha, matawuwuna ede kaiteyadi yodi tano yo numa, meta se lokuneidi 35 na monidiyao wa se baheidima na se moseidi apostolo wa udiyedi, kabo se soiyeidi kaiteyadi se deha wa udiyedi.
36 Taukainauya hesau meta Yosepa. Iya Lewi kana isimulita hesau, Saipulusi bwanabwanaluwana unai ye laoma. Na apostolo wa hesana se tole ede Banaba, kaniyona ede tauhedehededehebayao. 37 Iya yona tano hesau ye lokunegabaei na monina wa ye baheiyama na ye mosegabaei apostolo wa udiyedi.

**4:5: Se lagegogoi Yelusalema unai: Taulagegogoi wa siya ede Sunedeli bodana.